Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 13
1. december 2021
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber
(Ændret metode for opgørelse af budgetstillingen, engangstilladelse til regulering af egenkapitalen og præcisering af reglerne om fælles offentlige IT-systemer)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 24 af 28. november 2018, foretages følgende ændringer:

 

1. § 2 affattes således:
”  § 2.  Den samlede budgetstilling i en kommune eller i Grønlands Selvstyre skal over 4 år være i balance eller udvise et overskud, jf. dog stk. 3.
  Stk. 2.  Det i stk. 1 nævnte krav om balance i budgetstillingen er overholdt, hvis en kommunes årsbudget inklusiv budgetoverslagsår eller Grønlands Selvstyres finanslov inklusiv budgetoverslagsår:
1)  ikke udviser underskud i forhold til den samlede saldo for anlæg, drift, indtægter og tilskud, og
2)  de samlede bevillinger til drift, tilskud og anlæg maksimalt har en realvækst på 1,00 pct. i et år og maksimalt har en samlet realvækst over 4 år på 2,00 pct. 
  Stk. 3.  Efter godkendelse af Inatsisartut kan der ved opgørelse efter stk. 2 ses bort fra udgifter, der kan henføres til investeringer i bolig-, erhvervs- eller infrastrukturprojekter, som efter en konsekvensvurdering vurderes at have et samlet positivt samfundsøkonomisk afkast. 
  Stk. 4.  De i stk. 2, nr. 2, anførte procentsatser forhøjes med 80 pct. af den gennemsnitlige af Grønlands Statistik senest opgjorte befolkningstilvækst per 1. januar for 3 år.
  Stk. 5.  De i stk. 2, nr. 2, anførte procentsatser reduceres med 50 pct. af det gennemsnitlige af Grønlands Statistik senest opgjorte befolkningsfald per 1. januar for 3 år. De i stk. 2, nr. 2, anførte procentsatser kan maksimalt reduceres med 0,25 pct. point per år.
  Stk. 6.  De i stk. 2 nævnte procentsatser forhøjes med en sats svarende til den andel, et beløb udgør af næste finansårs bevillinger, såfremt et overført beløb er medregnet ved opgørelserne for tidligere finansår.
  Stk. 7.  De i stk. 2 nævnte procentsatser forhøjes med en sats svarende til den andel, et beløb udgør af næste finansårs bevillinger, såfremt beløbet i opgørelsesperioden er modtaget i forbindelse med opgaver overført fra kommunerne eller selvstyret. I disse tilfælde reduceres de i stk. 2 nævnte procentsatser med en sats svarende til den andel, et beløb udgør af næste finansårs bevillinger, såfremt beløbet i opgørelsesperioden er overført i forbindelse med opgaver overført fra kommunerne eller Grønlands Selvstyre.”

 

2. § 4 affattes således:
”  § 4.  Den Naalakkersuisoq, som efter Formanden for Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse er bemyndiget hertil, udarbejder hvert år inden udgangen af februar en opgørelse af kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetstilling i de foregående 4 finansår. Opgørelsen forelægges Økonomisk Råd til udtalelse inden offentliggørelse. 
  Stk. 2.  Den Naalakkersuisoq, som efter Formanden for Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse er bemyndiget hertil, foretager hvert år inden udgangen af april en opgørelse af rammerne for de i § 2, stk. 2, nr. 2, nævnte saldi for de følgende 4 finansår for hver kommune og Grønlands Selvstyre. Opgørelsen forelægges kommunerne til udtalelse inden offentliggørelse.”

 

3. I § 13 indsættes som stk. 4:
”  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at der på finansloven skal afsættes bevillinger til løbende vedligeholdelse og renovering af Grønlands Selvstyres faste ejendomme, anlæg og aktiver.”

 

4. §§ 14-17 affattes således:
”  § 14.  Anlægs- og renoveringsfonden er en budget- og regnskabsteknisk fond, som indgår i landskassen.
  Stk. 2.  I Anlægs- og renoveringsfonden indtægtsføres finanslovens anlægsbevillinger. Dette gælder også anlægsbevillinger, som senere er godkendt af Inatsisartuts finansudvalg, og bevillinger, som måtte være afsat i medfør af § 13, stk. 4.
  Stk. 3.  Anlægsprojekternes udgifter udgiftsføres i Anlægs- og renoveringsfonden.
  Stk. 4.  Betalingsforskydninger mellem finansårene udlignes i Anlægs- og renoveringsfonden.
  Stk. 5.  Mindreudgifter på det enkelte anlægsprojekts bevilgede totaludgift tilbageføres til Landskassen, når projektet er afsluttet.

 

  § 15.  Den Naalakkersuisoq, som efter formanden for Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse er bemyndiget hertil, fastsætter budget- og bevillingsmæssige bestemmelser for Anlægs- og renoveringsfondens virksomhed.

 

  § 16.  Den Naalakkersuisoq, som efter formanden for Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse er bemyndiget hertil, forestår den løbende administration af Anlægs- og renoveringsfonden.

 

  § 17.  Naalakkersuisut udarbejder en årlig redegørelse til Inatsisartut om Anlægs- og renoveringsfondens aktivitet, herunder en separat status for henholdsvis nye projekter, igangværende projekter og afsluttede eller aflyste projekter.
  Stk. 2.  Redegørelsen opdeles på projekttyper og projektgrupper og således, at der skelnes mellem bevillinger afsat til nyanskaffelse og bevillinger til vedligeholdelse og renovering.”

 

5. Efter § 20 indsættes:
”  § 20 a.  Kommunalbestyrelsen kan godkende oprettelse af en anlægs- og renoveringsfond for kommunen. Fonden er en budget- og regnskabsteknisk fond, som indgår i kommunekassen.
  Stk. 2.  I anlægs- og renoveringsfonden indtægtsføres årsbudgettets anlægsbevillinger og anlægsbevillinger, som er godkendt som tillægsbevillinger.
  Stk. 3.  Anlægsprojekternes udgifter udgiftsføres i anlægs- og renoveringsfonden. Betalingsforskydninger mellem finansårene udlignes i anlægs- og renoveringsfonden. Mindreudgifter på et anlægsprojekts bevilgede totaludgift tilbageføres til kommunekassen, når projektet er afsluttet.
  Stk. 4.  Økonomiudvalget udarbejder en årlig redegørelse til kommunalbestyrelsen om anlægs- og renoveringsfondens aktivitet, herunder en separat status for henholdsvis nye projekter, igangværende projekter og afsluttede eller aflyste projekter.”

 

6. § 42, stk. 1, affattes således:
”  Kommunens regnskab aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen. Regnskabet skal ledsages af:
1)  bemærkninger fra revisionen,
2)  en fortegnelse over kommunens kautions-, leje-, leasing- og garantiforpligtelser,
3)  i fornødent omfang årsagsforklarende bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevilling og regnskab, og
4)  årsagsforklarende bemærkninger om forholdet til kommunernes investeringsplaner, de flerårige budgetoverslag m.v.”

 

7. Efter § 42 indsættes:
”  § 42 a.  Naalakkersuisut kan give tilladelse til, at en kommune senest med virkning for årsregnskabsåret for 2023 regulerer sin egenkapital med afskrivning af kommunens ubetalte forfaldne tilgodehavender. Tilladelsen kan ikke omfatte tilgodehavender, som på afskrivningstidspunktet har været forfaldne i mindre end 2 år. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere vilkår og betingelser for en sådan tilladelse, herunder fastlægge hvilke fordringstyper, der kan omfattes af en tilladelse.”

 

8. § 43, stk. 1, 1. pkt., ophæves.

 

9. § 46 a affattes således:
”  § 46 a.  Naalakkersuisut kan efter indstilling fra bestyrelsen for forvaltningen af Fællesoffentlig IT, og efter høring af kommunerne, bestemme:
1)  hvilke IT systemer, der skal anses for fælles offentlige, og
2)  hvilke fælles offentlige IT systemer kommunerne og Grønlands Selvstyre skal benytte, herunder om pligten skal gælde alle kommunerne og Grønlands Selvstyre eller kun nogle af disse.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at kommunerne og Grønlands Selvstyre sammen skal etablere en organisation til anskaffelse, drift og udvikling af fælles offentlige IT systemer. Naalakkersuisut kan herunder fastsætte regler for, hvordan organisationen skal ledes, efter hvilke kriterier IT systemer må anses for fælles offentlige, hvordan organisationens omkostninger skal fordeles mellem kommunerne og Grønlands Selvstyre, om organisationen kan udføre opgaver for andre end kommunerne og Grønlands Selvstyre m.v.”

 

10.  §§ 49 og 50 ophæves.

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2022 og har virkning for årsbudgetter og finanslove, der vedtages efter lovens ikrafttræden.
  Stk. 2.  Ved lovens ikrafttræden ophæves §§ 21-24 i landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres budget.
  Stk. 3.  For 2023 fastlægges rammerne for de i § 2, stk. 2, nr. 2, nævnte saldi, som affattet ved denne Inatsisartutlovs § 1, nr. 1, for de følgende 4 finansår for hver kommune og Grønlands Selvstyre på grundlag af kommunernes årsbudgetter og Grønlands Selvstyres finanslov for 2021 og de tillægsbevillinger, som er godkendt inden 1. januar 2022 med tillæg af 1,50 pct. af det vedtagne årsbudget eller finanslov. Opgørelsen foretages af den Naalakkersuisoq, som efter Formanden for Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse er bemyndiget hertil, inden udgangen af april 2022.
  Stk. 4.  Opgørelser som nævnt i § 4, stk. 1, omfatter alene finansår afsluttet efter Inatsisartutlovens ikrafttræden og udarbejdes første gang inden udgangen af februar 2023.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 1. december 2021

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut