Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 12
1. december 2021
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter
(Ændring af indberetningspligter om grænseoverskridende ordninger m.v., samt modtagelse og videregivelse af oplysninger i forbindelse med samarbejde med udenlandske myndigheder, konsekvensrettelser som følge af indførsel af acontoskat for selskaber i landstingslov om indkomstskat, samt rettelse af henvisning til kriminalloven)

§ 1

 

I landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 38 af 28. november 2019, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 9 ændres ”§ 29” til: ”§§ 50-54”.

 

2. Efter § 9 indsættes:
”  § 9 a.  For så vidt angår oplysninger, som hidrører fra en underretning efter § 69 b, nr. 1, og som skatteforvaltningen har modtaget fra hvidvaskmyndigheder, gælder tavshedspligten i henhold til § 9 også i forhold til den fysiske eller juridiske person, som oplysningerne vedrører, uanset en eventuel retlig forpligtelse til at videregive oplysningerne til den pågældende i henhold til sagsbehandlings- eller persondatalovgivning.”

 

3. § 27 affattes således:
”  § 27. Overstiger skatten for selskaber og foreninger m.v., der er fuld eller begrænset skattepligtige, en indbetalt acontoskat efter § 85 a i landstingslov om indkomstskat, opkræves skatten tillige med et tillæg på 6 procent af skatteforvaltningen. Dette gælder dog kun, såfremt skatten overstiger 99 kr. 
  Stk. 2.  Skatten med tillæg efter stk. 1 forfalder til betaling den 1. november i ligningsåret med sidste rettidige betalingsdag den 20. november. Falder sidste rettidige betalingsdag på en søn- eller helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
  Stk. 3.  Såfremt den indbetalte acontoskat overstiger skatten, jf. stk. 1, tilbagebetales den for meget betalte skat senest den 20. november. Falder den sidste rettidige betalingsdag på en søn- eller helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Såfremt den indbetalte skat overstiger skatten med mindre end 99 kr., tilbagebetales den for meget betalte skat ikke. Der ydes ikke godtgørelse eller tillæg af en for meget betalt skat.
  Stk. 4.  Træffes der senere en afgørelse, som medfører en forhøjelse af skatten, forfalder den for lidt betalte skat med tillæg efter stk. 1 til betaling den 1. i den måned, der følger nærmest efter, at der er forløbet 3 måneder fra afgørelsen, og med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Falder sidste rettidige betalingsdag på en søn- eller helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En forhøjet skat efter 1. pkt. med tillæg efter stk. 1, forrentes med 0,5 procent per påbegyndt måned fra den 1. november i ligningsåret og indtil datoen for meddelelse af afgørelsen.
  Stk. 5.  Træffes der senere en afgørelse, som medfører en nedsættelse af skatten, tilbagebetales den for meget betalte skat med tillæg på 6 procent inden 1 måned efter afgørelsen. Der tilkommer den skattepligtige renter af det tilbagebetalte beløb med 0,5 procent per påbegyndt måned fra den 1. november i ligningsåret og indtil datoen for meddelelse af afgørelsen. I det omfang tilbagebetalingen vedrører beløb, der er opkrævet efter stk. 4, beregnes renten dog først fra forfaldsdagen.
  Stk. 6. De i stk. 2-5 nævnte beløb nedrundes til hele kronebeløb.
  Stk. 7.  Skatteforvaltningen kan efter retningslinjer fastsat af Naalakkersuisut i særlige tilfælde tillade, at de i stk. 1 og stk. 4-5 nævnte tillæg ikke anvendes ved opkrævning af skatten for selskaber og foreninger m.v.”

 

4. I § 29 ændres ”§ 27, stk. 2 og 3” til: ”§ 27, stk. 2 og 4”.

 

5. Efter § 66 indsættes:
”  § 66 a. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at mellemmænd og relevante skatteydere skal indberette oplysninger, som de er bekendt med, i besiddelse af eller kontrollerer, om grænseoverskridende ordninger til skatteforvaltningen. Naalakkersuisut kan derudover fastsætte regler om, at en mellemmand, som påberåber sig en fritagelse fra indberetningspligt efter regler udstedt i medfør af 1. pkt., skal notificere andre mellemmænd eller relevante skatteydere herom.
  Stk. 2.  Reagerer skatteforvaltningen ikke på en grænseoverskridende ordning, der er indberettet efter regler udstedt i medfør af stk. 1, eller som skatteforvaltningen har modtaget oplysninger om fra en dansk, færøsk eller udenlandsk myndighed, indebærer dette ikke en accept af gyldigheden af ordningen eller den skattemæssige behandling af denne ordning.”

 

6. Efter § 69 indsættes i afsnit V:
”  § 69 a.  Skatteforvaltningen kan efter anmodning videregive økonomiske oplysninger om en skatteyder til nordiske myndigheder til brug for behandling af sager om fastsættelse eller ændring af børne- og ægtefællebidrag.

 

Samarbejde med udenlandske myndigheder m.v.

 

  § 69 b.  Skatteforvaltningen afgiver oplysninger til og modtager oplysninger fra kompetente myndigheder på Færøerne, Danmark og i en fremmed jurisdiktion i overensstemmelse med bestemmelserne i:
1)  lovgivning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskregulering) gældende i Grønland, samt internationale aftaler og overenskomster gældende for Grønland for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskregulering,
2)  en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager mellem på den ene side Grønland og på den anden side Færøerne, Danmark eller den pågældende fremmede jurisdiktion, og
3)  enhver anden international overenskomst eller konvention gældende for Grønland, som omhandler administrativ bistand i skattesager.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2022.
  Stk. 2. Bestemmelser udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 66 a, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, kan have virkning for grænseoverskridende ordninger, hvor det første skridt er gennemført den 29. oktober 2014 eller senere.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 1. december 2021

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut