Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 9
19. november 2021
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om folkeskolen
(Ændringer af regler om undervisningens indhold, organisering, tilrettelæggelse, elevantal, social kontaktordning og skolelederuddannelse)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 21 af 13. november 2017, foretages følgende ændringer:

 

1.  § 6 affattes således:
”  § 6.  Elevantallet i en klasse må ikke ved skoleårets begyndelse overstige 26 elever, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om reduktion af det maksimale antal elever i en klasse, når afgørende hensyn til elevernes læring og trivsel taler herfor.”

 

2.  § 10, stk. 1, nr. 2, § 11, stk. 2, nr. 2, § 12, stk. 1, nr. 2, og § 13, stk. 1, nr. 2, affattes således:
”2)  kultur og samfund omfattende fagene samfundsfag, historie samt religion og filosofi,”

 

3.  § 10, stk. 1, nr. 5, affattes således:
”5)  det praktisk-musiske område omfattende fagene hjemkundskab, idræt herunder udeliv, musik herunder sang, bevægelse og drama, kunst herunder arkitektur, og håndværk og design, herunder sløjd og håndarbejde.”

 

4.  § 10, stk. 3, affattes således:
”  Stk. 3.  I undervisningen i alle fag og fagområder indgår IT, herunder teknologiforståelse, digital dannelse og digital færden som en del af og et redskab i undervisningen.”

 

5.  I § 10 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
  Stk. 4.  I undervisningen inden for det praktisk-musiske område kan inddrages kulturelle og sociale aktiviteter.”

 

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 5-8.

 

6.  § 11, stk. 2, nr. 5, affattes således: 
”5)  det praktisk-musiske område omfattende kunst, idræt samt tværfaglige forløb i musik og håndværk og design.”

 

7.  § 12, stk. 1, nr. 5, affattes således:
”5)  det praktisk-musiske område omfattende fagene kunst, idræt, håndværk og design, hjemkundskab og musik.”

 

8.  I § 12 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
  Stk. 3.  Undervisningen tilrettelægges som faglige kurser eller som tværfaglige forløb i håndværksdisciplinerne sløjd og håndarbejde og i musikdisciplinerne sang, bevægelse og drama. Lokale muligheder inden for det praktisk-musiske område kan inddrages som faglige kursusforløb.”

 

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

 

9.  § 13, stk. 1, nr. 5, affattes således:
”5)  det praktisk-musiske område omfattende fagene idræt og hjemkundskab.”

 

10.  I § 13 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
”  Stk. 3.  Som valgfag kan tilbydes discipliner indenfor kunst, håndværk og design, musik og teknologiforståelse. Lokale muligheder inden for det praktisk-musiske område kan tilbydes som valgfag.”

 

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

 

11.  § 14, stk. 2, 1. pkt. affattes således:
”Naalakkersuisut udsender læreplaner for de i § 10, stk. 1, nr. 1-3, nævnte fag og for de i § 10, stk. 1, nr. 4 og 5, nævnte fagområder.”

 

12.  Overskriften til kapitel 7 affattes således:

”Lærerne og andet personale”

 

13.  I § 35, stk. 4, ændres ”§ 10, stk. 7” til: ”§ 10, stk. 8”.

 

14.  I § 35 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
”  Stk. 5.  Personer, der varetager funktionen som social kontaktordning, jf. § 38, stk. 1, nr. 5, skal være uddannet som socialrådgiver, pædagog, lærer, sygeplejerske eller have en lignende uddannelses- eller kompetencemæssig baggrund, der kvalificerer personen til at kunne varetage funktionen.”

 

Stk. 5 bliver herefter til stk. 6.

 

15.  I § 38, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:
”5)  etablering og drift af en social kontaktordning på hver skole, hvor eleven kan henvende sig til en fagligt og socialt kompetent person om problemer, der ikke knytter sig direkte til skolegangen.”

 

Nr. 5-6 bliver herefter til nr. 6-7.

 

16.  I § 43, stk. 2, nr. 3, 1. pkt., ændres ”§ 10, stk. 7” til: ”§ 10, stk. 8”.

 

17.  § 43, stk. 3, affattes således:
”  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen godkender skolernes tillæg til læreplaner for de i § 10, stk. 1, nævnte fag og fagområder efter forslag fra de enkelte skolebestyrelser, jf. § 47, stk. 9.”

 

18.  I § 47, stk. 3, ophæves nr. 4.

 

Nr. 5-12 bliver herefter nr. 4-11.

 

19.  § 47, stk. 9, affattes således:
  Stk. 9.  Skolebestyrelsen kan udarbejde forslag til kommunalbestyrelsen om skolens tillæg til læreplaner for de i § 10, stk. 1, nævnte fag og fagområder.

 

20.  § 48, stk. 1, affattes således:
”Ved hver skole ansættes en leder, der har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.”

 

21.  Efter § 48 indsættes:
”  § 48 a.  For at kunne varetage funktionen som skolens leder skal den pågældende have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen eller anden relevant uddannelse, der er godkendt af Naalakkersuisut og have gennemført skolelederuddannelsen i henhold til regler fastsat af Naalakkersuisut efter samråd med kommunalbestyrelserne, jf. dog stk. 2 og 3.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan ansætte en skoleleder, der ikke har gennemført skolelederuddannelsen under forudsætning af, at skolelederen gennemfører skolelederuddannelsen senest 3 år efter ansættelsestidspunktet. Naalakkersuisut kan i konkrete tilfælde tillade, at fristen for gennemførelse af skolelederuddannelsen forlænges med op til 1 år, hvis særlige grunde taler herfor.
  Stk.3.  Kommunalbestyrelsen kan på mindre skoler i form af skole med færre end 95 elever ansætte en skoleleder, der ikke har en skolelederuddannelse, hvis skolelederen
1)  har andre ledelsesmæssige kompetencer, eller
2)  gennemgår et opkvalificeringsforløb efter regler fastsat af Naalakkersuisut.”

 

22.  I § 53, stk. 2, ændres ”§ 10, stk. 5” til: ”§ 10, stk. 6”.

 

23.  I § 53, stk. 3, ændres ”§10, stk. 5 og 6” til ”§ 10, stk. 6 og 7”.

 

24.  I § 53, stk. 5, ændres ”§ 10, stk. 5 og 6” til ”§ 10, stk. 6 og 7”.

 

§ 2

 

Inatsisartutlovens § 1, nr. 1, 12, 14, 15 og 20, træder i kraft den 1. januar 2022.
  Stk. 2.  Inatsisartutlovens § 1, nr. 2-11, 13, 16-19 og 22-24, træder i kraft den 1. august 2023.
  Stk. 3.  Inatsisartutlovens § 1, nr. 21, om skolelederuddannelse træder i kraft den 1. januar 2023 og gælder ikke for de skoleledere, der den 1. januar 2023 er ansat som skoleleder i en folkeskole.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 19. november 2021

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut