Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 8
19. november 2021
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri
(Ændring af lovens titel, dokumentation for afgiftsgrundlaget samt mulighed for anvendelse af dokumentation til statistiske og analysemæssige formål)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 13 af 27. november 2018, foretages følgende ændringer:

 

1. Lovens titel affattes således: 
”Inatsisartutlov om ressourceafgift på fiskeri”

 

2. I § 13 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
”  Stk. 3.  Angivelsen skal vedlægges en kopi af de fakturaer m.v., som danner grundlag for angivelsen, og som er udstedt i forbindelse med udførsel fra Grønland.”

 

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

 

3. Efter § 15 indsættes:

”Videregivelse af oplysninger

 

  § 15 a.  Oplysninger, som afgiftspligtige virksomheder afgiver, kan udleveres til anden forvaltningsmyndighed til brug for statistiske og analysemæssige formål.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for skatteforvaltningens behandling af de oplysninger, der modtages, herunder regler om, hvilke oplysninger der kan udleveres, til hvilke formål og på hvilken måde.”

 

4. § 17, stk. 1, affattes således: 
”  Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af § 1, stk. 1, § 11, stk. 2, § 12, stk. 1, § 13, stk. 1-3, eller undladelse af at efterkomme et i medfør af § 14 meddelt påbud om anvendelse af en kortere betalingsfrist eller påbud om at stille sikkerhed, kan medføre foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland.”

 

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2022 og har virkning for fisk, der opfiskes eller overdrages den 1. januar 2022 eller senere.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 19. november 2021

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut