Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 9
21. oktober 2021
Ophævet

Regulativ af 22. oktober 2021 for natrenovation, latrin og gråt spildevand i Qeqqata Kommunia

Qeqqata Kommunia

Området for Teknik og Miljø

Regulativ for natrenovation, latrin og gråt spildevand.

 

I medfør af bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand.

 

Afsnit 1

Gyldighedsområde

  1.1  Dette regulativ omfatter natrenovation, latrin og gråt spildevand. 
  1.2  Processpildevand fra virksomheder er ikke omfattet af dette regulativ. 
  1.3  Ansøgning om udledning af processpildevand skal rettes til Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet. 
  1.4  Dette regulativ gælder for Sisimiut, Maniitsoq, Sarfannguit, Itilleq, Kangaamiut, Atammik og Napasoq, samt Kangerlussuaq, i det omfang denne bygds natrenovation og øvrige spildevandsbortskaffelse er overgået til Qeqqata Kommunia.

  1.5  Dette regulativ omfatter:
1)  Samtlige ejendomme, virksomheder, foreninger og arrangører af arrangementer, hvor der primært eller midlertidigt samles mennesker samt ubebyggede arealer, hvis der forekommer større aktivitet på området, med produktion af natrenovation, latrin og gråt spildevand til følge.
2)  Alle aktiviteter i det åbne land. F.eks. Jagt, turisme, ophold i hytter, sportsarrangementer mm. dersom der produceres natrenovation, latrin og gråt spildevand.
3)  Alle aktiviteter på frosne søer, frosne fjorde, gletsjere og indlandsis, dersom der produceres natrenovation, latrin og gråt spildevand.

 

Afsnit 2

Benyttelsespligt

  2.1  De af kommunalbestyrelsen anviste bortskaffelsesordninger skal benyttes af enhver der producerer natrenovation, latrin og gråt spildevand.

 

Afsnit 3

Definitioner

  3.1
1)  Natrenovation er afføring og urin fra tørklosetter.
2)  Latrin er afføring og urin, samt skyllevand fra toiletter.
3)  Gråt spildevand er f.eks. badevand, spildevand fra tøjvask og opvask, samt andet husspildevand.
4)  'Sort spildevand' bruges også som betegnelse for natrenovation og latrin.
5)  Processpildevand er spildevand fra virksomheders produktion eller faglige virke.

  3.2
1)  Med brugere menes enhver, som er tilmeldt natrenovations-ordningen, slamtank¬≠ordningen eller kloakordningen. F.eks. husejere, lejere, virksomheder, foreninger, m.fl.
2)  Med husejere sidestilles enhver, der fra det offentlige har fået arealtildeling eller brugsret til et areal eller område. Dette gælder også for ubebyggede arealer, hvis der produceres natrenovation, latrin eller gråt spildevand på området.
3)  Med husejere sidestilles endvidere virksomheder, foreninger og arrangører af arrangementer, hvor der permanent eller midlertidigt samles mange mennesker.

  3.3  Med standpladsen menes:
1)  Det sted uden for bygning eller bolig, hvor husejer har opstillet kasse til anbringelse af den fyldte natrenovationspose.
2)  Det sted uden for bygning eller bolig, hvor tømningsstuds fra slamtank findes.

  3.4  Med renovatør menes den, der henter natrenovationsposer, samt den der tømmer slamtanke. Det være sig kommunen eller en privat entreprenør.

 

 

Afsnit 4

Generelt

  4.1  Udledning af natrenovation, latrin og gråt spildevand skal ske til offentligt kloaknet. 
  4.2  Husejere, der ikke har mulighed for at tilslutte sig en offentlig kloak, skal for egen regning anskaffe, vedligeholde og bruge:
1)  Et af kommunen godkendt tørkloset med løs spand, beregnet til poser.
2)  Eller en af kommunen godkendt slamtank.
3)  Eller en anden, af kommunen godkendt, ordning/løsning.
  4.3  Enhver form for udledning af natrenovation, latrin og gråt spildevand skal godkendes af kommunen.

 

Afsnit 5

Drift af natrenovationsordningen

  5.1   Brugere af natrenovations-ordningen skal tilmelde sig en af følgende typer tømning:
1)  Tømning, hvor natrenovations-posen hentes i brugerens bolig af renovatøren
2)  Tømning, hvor brugeren selv :fjerner den fyldte pose fra spanden og anbringer den i dertil bestemt kasse udendørs, på standpladsen.
  5.2  Takst for de to typer tømning er efter gældende takstblad 
  5.3  Frekvens af tømning fremgår af gældende takstblad 
  5.4. 1 Til opsamling af natrenovation i tørklosetter må kun benyttes de af kommunen godkendte poser. 
  5.4.2  Der må kun anvendes tørklosetter, som er godkendt af Qeqqata Kommunia. 
  5.4.3  Afhentning af poser med natrenovation foregår hverdag i tidsrummet kl. 07.00 til kl. 17.00.
  5.4.4  Når flere helligdage følger i træk, kan afhentningen også foretages på helligdage. 
  5.5.1  Fyldte natrenovationsposer fra hytter, andre bygninger, samt aktiviteter i det åbne land, kan efter aftale med renovatøren afleveres ved natrenovationsanstalten, mod betaling.
  5.5.2  Afregning i henhold til takstblad. 
  5.6.1  Husejeren/lejeren er pligtig til at holde standpladsen i god og renlig stand. Desuden sørge for nødvendig snerydning/grusning, fra standplads til offentlig vej/sti/trappe. 
  5.6.2  For brugere, der er tilmeldt tømning med afhentning i bolig jf. punkt 5.1.1, gælder følgende: Hvis der er uhygiejniske forhold i forbindelse med tørklosettet, kan kommunen pålægge brugeren at skifte over til tømning, hvor brugeren selv anbringer natrenovationsposen i en dertil bestemt kasse, på standpladsen uden for boligen. Dvs. tømning jf. punkt 5.1.2. 
  5.7.1  Brugere med tømning ved afhentning i bolig, er pligtig til at sørge for, at tørklosettet er tilgængeligt for renovatøren. 
  5.7.2  Såfremt dette ikke er muligt skal brugeren overgå til tømning efter punkt 5.1.2. 
  5.8.1  Husejeren/lejeren er pligtig til at sørge for opbevaringskasse til den fyldte natrenovationspose.
  5.8.2  For opbevaringskassen gælder at den:
1)  Skal være rummelig nok til det nødvendige antal natrenovationsposer.
2)  Skal være solid og forsynet med skrånende låg, som nemt kan åbnes.
3)  Skal være konstrueret og placeret sådan at renovatøren højst skal løfte posen 1 m lodret, i henhold til Arbejdstilsynets krav.
4)  Skal være sikret mod fastfrysning af den fyldte natrenovationspose, enten ved anbringelse af mindst to løse lag papir eller plast i bund og sider, eller på anden effektiv måde.
5)  Skal anbringes udendørs på standpladsen.
6)  Skal være ryddet for sne, mm.
7)  Skal rengøres efter spild og generelt holdes ren.
8)  Indholdet må ikke være tilgængeligt for hunde og fugle.
  5.9.1 Opbevaringskassen skal være anbragt på et for renovatørerne let tilgængeligt sted med fri adgang og i umiddelbar nærhed af bebyggelse. 
  5.9.2 Afstanden fra opbevaringskassen til renovationskøretøjets nærmest tilgængelige holdeplads, må ikke overstige 25 m. 
  5.9.3 Der skal være en frihøjde på mindst 3,5m langs hele den del af adgangsvejen, hvor renovatøren færdes til fods. 
  5.9.4 Området for Teknik og Miljø kan dispensere for afstandskravet til renovationskøretøjets nærmeste holdeplads. 
  5.9.5 Der gives dispensation hvis beboers handicap vanskeliggør placering af posen i opbevaringskassen, samt hvis vanskelige terrænforhold gør at placering efter reglerne ikke er mulig. 
  5.9.6 Opbevaringskassen må ikke anbringes umiddelbart under vinduer. 
  5.10.1 Såfremt ejendommen ligger tilbagetrukket fra offentlig vej skal der, i det omfang terrænet tillader det, være en absolut fri passage, i den nødvendige bredde og højde, hvis renovationskøretøjet skal kunne bakke ind.
  5.10.2 Nødvendig bredde og højde oplyses af Området for Teknik og Miljø. 
  5.10.3 I modsat fald må brugeren placere opbevaringskassen, så der er kortest mulig afstand og maksimalt er 25 m til nærmeste tilgængelige holdeplads. 
  5.10.4 Placering af op bevaringskassen kan ske efter samråd med Området for Teknik og Miljø. 
  5.10.5 Alt efter hvad terrænet tillader, samt brugerens fysiske formåen, kan Området for Teknik og Miljø fastsætte placering af opbevaringskassen, eller dispensere fra afstandskravet på de 25 m.
  5.11.1 Natrenovationsposer må ikke anbringes på fortov eller andet offentligt areal. 5.11.2 Husejeren/lejeren er forpligtet til at friholde standpladsen for latrinspild. 5.12.1 Det påhviler husejeren/lejeren at:
1)  Tilmelde sig natrenovationsordningen til det nødvendige antal natrenovationsposer.
2)  Poserne ikke overfyldes mellem to afhentninger.
  5.12.2 I natrenovationsposeme må ikke henlægges andet affald end natrenovation. 5.12.3 Såfremt der ved en afhentning ikke er natrenovation i posen, afleverer renovatøren ingen ny pose. Dette giver ingen anledning til refusionsgodtgørelse.

 

Afsnit 6

Bortskaffelse af natrenovation

  6.1 Qeqqata Kommunia foranstalter afhentning af natrenovation henlagt i natrenovationsposer i Sisimiut, Maniitsoq, Sarfannguaq, Itilleq, Kangaamiut, Atammik og Napasoq. 
  6.2 I Kangerlussuaq kan brugere med tørkloset i fritidshuse, selv tømme natrenovationsposer på natrenovationsrampen. Dersom der indføres indsamlingsordning for natrenovation i Kangerlussuaq, skal denne benyttes. 
  6.3 I Sisimiut, Maniitsoq, Sarfannguit, Itilleq, Kangaamiut, Atarnmik og Napasoq skal alle brugere, som benytter tørklosetter, benytte den kommunale indsamlingsordning.

 

 

Afsnit 7

Drift af ordning for tømning af slamtanke

  7.1  Slamtanke i Qeqqata Kommunia foranlediges tømt af husejer/lejer, som selv skal indgå en aftale vedrørende tømninger af slamtanken med en, af kommunen godkendt, entreprenør, som driver slamsuger.
  7.2.1  Slamtanke skal forsynes med alarm mod overfyldning/overløb. 7.2.2 Vedrørende aftaler om tømning af slamtanke gælder følgende:
1)  Kopi af aftalen skal på forlangende tilsendes Området for Teknik og Miljø, med oplysning om tankstørrelse og antal personer i husstanden.
2)  Kopi af køresedler for tømning, skal på forlangende tilsendes Området for Teknik og Miljø.
3)  Tømning må kun foretages af en af kommunen godkendt renovatør.
4). Gebyret for tømning afregnes direkte mellem den enkelte husejer/lejer og entreprenøren. 
  7.3.1  Afløbsstuds fra slamtank med slangetilkobling for slamvogn skal placeres således, at slamvognens slange uden vanskeligheder kan tilkobles. 
  7.3.2  Husejeren/lejeren er pligtig at holde standpladsen for afløbsstudsen i god og renlig stand. Sørge for nødvendig snerydning/grusning og for at slamtanken i øvrigt kan tømmes uhindret.
  7.4.1  Udpumpningsarrangementet skal udføres således at:
1)  Spild på terræn ikke kan finde sted
2)  Rør og slanger tømmes fuldkommen.
  7.4.2  Husejeren/lejeren er forpligtet til at friholde standplads fri for latrinspild. 7.5 Tømning af spildevand fra slamtanke:
1)  I Sisimiut: Spildevand fra slamtanke skal udledes til studs på kloakledning etableret få meter nord for natrenovationsanstalten, B-805, Eqqaavimmut Aqq.
2)  I Maniitsoq: Spildevand fra slamtanke skal udledes til studs på kloakledning etableret på Annersuaq, B-13 03 nær ved natrenovationsanstalten.
3)  I Kangerlussuaq: Spildevand fra slamtanke skal udledes til rampen ved kloakudløbet nær Kussuaq.

 

Afsnit 8

Udledning af gråt husspildevand

  8.1  Udledning af gråt spildevand skal ske til offentligt kloaknet. 
  8.2.1  Husejere der ikke har mulighed for at tilslutte sig offentlig kloak, skal lede det grå spildevand til slamtank, eller ansøge om dispensation til udledning af gråt spildevand på terræn.
  8.2.2  Fremadrettet kan dispensation kun forventes opnået i bygder, undtaget Kangerlussuaq. 8.2.3 Fremadrettet kan dispensation til udledning af gråt spildevand til terræn, kun i særlige tilfælde forventes opnået i byer. 
  8.2.4  Særlige tilfælde kan f.eks. være ukloakeret område, hvor tømning af slamtank er meget vanskelig. 
  8.3  Gråt spildevand må kun indeholde almindeligt husspildevand fra køkken, baderum og vaskerum. Gråt spildevand må ikke indeholde processpildevand fra virksomheder.

 

 

Afsnit 9

Spild

  9.1.1  Der må ikke forekomme spild med latrin på terrænet. 
  9.1.2  Entreprenørens håndtering af natrenovationposer under afhentning, skal ske uden nogen form for spild. 
  9.1.3  Entreprenørens håndtering og tømning af natrenovationsposer ved natrenovationsanstalten skal ske uden spild til terrænet. 
  9.1.4  Ethvert spild af latrin skal straks fjernes helt. Det skal ske ved at skovle det op i natrenovationsposer og aflevere dem til natrenovationsanstalten. 
  9.1.5  Aflevering af de fyldte natrenoposer ved anstalten aftales med renovatøren og der betales takst i henhold til takstblad.

Afsnit 10

Tilsyn

  10.1  Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, skal til enhver tid have adgang til at inspicere tørklosetter, slamtanke og håndtering af natrenovation fra tørklosetter og slamtanke indtil den endelige bortskaffelse.

Afsnit 11

Gebyr

  11.1.1  Hvert år fastsætter Kommunalbestyrelsen et gebyr for indsamlingsordning for natrenovation i natrenovationsposer. 
  11.1.2  Gebyrstørrelseme vil fremgå af et takstblad, der kan rekvireres ved henvendelse til Området for Teknik og Miljø samt ses på kommunens hjemmeside. 
  11.2  Renovations gebyr betales af brugeren, som er tilmeldt natrenovationsordningen. 
  11.3.1 Brugeren skal tilmelde natrenovation ved tilflytning og afmelde natrenovation ved fraflytning. 
  11.3.2  Modtager Området for Teknik og Miljø ikke afmelding i forbindelse med fraflytning, er den hidtidige bruger forpligtet til at betale renovationsafgifter, som vedrører tiden indtil anden forbruger tilmeldes. 
  11.4.1  Betalingsperioden fremgår af takstbladet. 
  11.4.2  Ved satsændring, herunder nye tilmeldinger samt afmeldinger, der er foretaget i en betalingsperiode, betales der for det aktuelle tilmeldte antal sats for hele perioden.

 

 

Afsnit 12

Overtrædelse

  12.1  Overtrædelse af regulativet kan sanktioneres med bøde, jvf. § 49 i bekendtgørelse nr. 10 afl 2. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand.

 

Afsnit 13

Klage

  13.1 Klage vedrørende bortskaffelse af spildevand i Qeqqata Kommunia sendes til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø. Mail: Qeqqata@qeqqata.gl
1)  For Sisimiut området inkl. bygder: Makkorsip Aqq. 2, postboks 1014, 3911 Sisimiut.
2)  For Maniitsoq området inkl. bygder: Kuuttartoq 8, postboks 100, 3912 Maniitsoq.
  13.2.1  Qeqqata Kommunias afgørelse i klagesager kan indklages til klageudvalget vedrørende miljøbeskyttelse, jf. § 48 bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 1015 om bortskaffelse af latrin og spildevand.
  13.2.2  Påklageberettigede er:
1)  Den, til hvem afgørelsen er rettet,
2)  Landslægeembedet,
3)  enhver, der må antages at have en individuel eller væsentlig interesse i sagens udfald. 13.2.3 Klagefristen er 6 uger fra den dag, beslutningen er meddelt den, som afgørelsen er rettet til, eller, en godkendelse er offentliggjort. 
  13.2.4  Klageudvalgets afgørelser er endelige.
  13.3.1  En klage har opsættende virkning for godkendelser, tilladelser, påbud eller forbud, indtil klageudvalgets afgørelse foreligger, eller klageudvalget bestemmer andet. 
  13.4  Den myndighed, der træffer afgørelse om påbud eller forbud, kan dog, når særlige grunde taler herfor, samtidig med påbuddet eller forbuddet bestemme, at dette skal efterkommes uanset klage.

 

Afsnit 14

Ikrafttædelse

  14.1.1  Regulativet træder den 22. oktober 2021. 
  14.1.2  Samtidig ophæves følgende:
1)  Affaldsregulativ 5. Regulativ for natrenovation i Sisimiut, Sarfannguaq og Itilleq . 1996.
2)  Afsnit 5 om 'Natrenovation' og afsnit 6 om 'Udledning af gråt spildevand på terræn', i 'Regulativ for renovation og renholdelse, Maniitsoq Kommune' af 27.08.2003. Øvrige indhold i dette regulativ forbliver i kraft, indtil det ophæves i nyt affaldsregulativ.
  14.2  Vedtaget af Qeqqata Kommunias Kommunalbestyrelse, den 24. november 2016.

 

 

Hermann Berthelsen
Borgmester  

/

Paneeraq Olsen
Kommunaldirektør