Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 8
2. februar 2021
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om studie- og ordensregler på Ilisimatusarfik

I medfør af § 14, stk. 3 og § 32, stk. 3, i Inatsisartutlov nr. 12 af 12. juni 2019 om Ilisimatusarfik, fastsættes:

 

Fastsættelse af studie- og ordensregler samt høring

 

  § 1. Rektor fastsætter efter høring af den organisation, der repræsenterer de studerende, studie- og ordensregler, som skal medvirke til at sikre et godt undervisningsmiljø og god trivsel for de studerende.

 

Tilgængeliggørelse og orientering

  

  § 2.  Ilisimatusarfiks studie- og ordensregler skal være frit tilgængelige og fremgå af universitetets hjemmeside. Ilisimatusarfik skal ved uddannelsernes start orientere de studerende om studie- og ordensreglerne og om de konsekvenser, det kan få, hvis reglerne ikke overholdes.

 

Indhold

 

  § 3.  Studie- og ordensreglerne skal mindst omfatte følgende: 
1)  Regler om studieaktivitet, herunder regler om studiemæssig fremdrift og hvordan der skal forholdes ved sygdom, barselsorlov, orlov mv. 
2)  Regler om evt. mødepligt, fravær, registrering af fravær, pligt til aktiv deltagelse i undervisningen, herunder pligt til at aflevere opgaver og deltagelse i prøver.
3)  Regler om eksamenssnyd, plagiering, forfalskning, fabrikering og lignende.
4)  Regler for almindelig orden og samvær.
5)  Regler for tildeling af sanktioner, jf. § 5. 
  Stk. 2. Studie- og ordensreglerne skal indeholde regler for, hvordan der tages særlige hensyn til personer med handicap.

 

Pædagogisk tilrettevisning

 

  § 4.  Rektor kan meddele en studerende en pædagogisk tilrettevisning for overtrædelser af universitetets studie- og ordensregler af mindre alvorlig karakter. En pædagogisk tilrettevisning er ikke en sanktion, jf. § 5.

 

Sanktioner

 

  § 5.  Finder rektor, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en studerende, der har tilsidesat universitetets studie- og ordensregler, kan følgende sanktioner iværksættes:
1)  Advarsel.
2)  Bortvisning fra eksamen.
3)  Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 
4)  Midlertidig bortvisning fra universitetet.
5)  Bortvisning fra universitetet. 
  Stk. 2.  Den iværksatte sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse af reglerne. 
  Stk. 3.  En sanktion efter stk. 1, nr. 4 og 5, kan kun iværksættes efter en konkret vurdering og kun efter en forudgående skriftlig advarsel, jf. dog stk. 4.
  Stk. 4.  I særligt alvorlige tilfælde, herunder for at standse eller forhindre omfattende tings- eller personskade eller i gentagelsestilfælde, kan en sanktion iværksættes uden forudgående skriftlig advarsel.

 

Klage

 

  § 6.  Klage over afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse og studie- og ordensregler udstedt i medfør af bekendtgørelsen kan af den studerende inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indgives til Departementet for Uddannelse. Pædagogiske tilrettevisninger kan ikke påklages. 
  Stk. 2. Klagen indgives skriftligt til rektor. Hvis rektor vil fastholde sin afgørelse, skal rektor snarest videresende klagen til Departementet for Uddannelse sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal rektor give klageren lejlighed til at kommentere udtalelsen. Klageren skal have lejlighed til at kommentere udtalelsen inden for en frist på 1 uge. Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til Departementet for Uddannelse. 
  Stk. 3. Departementet for Uddannelse kan i særlige tilfælde beslutte, at en klage over en sanktion i henhold til § 5, stk. 1 har opsættende virkning.


 

Ikrafttrædelse

 

  § 7.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2021.
  Stk. 2.  Gældende studie- og ordensregler, som eksisterer på universitetet på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttrædelse, forbliver i kraft, indtil de erstattes af nye studie- og ordensregler fastsat med hjemmel i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 3.
  Stk. 3.  Revision af gældende studie- og ordensregler skal være foretaget senest 6 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for denne bekendtgørelse.

 

 

 

Grønlands Selvstyre den 2. februar 2021

 

 

 

Katti Frederiksen

/

Karsten Peter Jensen