Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 2
4. januar 2021
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang, og transportmidler

I medfør af §§ 6, 12 a, og 12 b, og § 29, stk. 2, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Afgrænsning af anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsens §§ 2-4 er ikke gældende for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed. 
  Stk. 2.  Bekendtgørelsens § 5 er ikke gældende for hospitaler, klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.
  Stk. 3.  Bekendtgørelsen er ikke gældende for private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner m.v., jf. § 22 i landstingsforordning om smitsomme sygdomme.

 

Forbud imod arrangementer m.v., hvor deltagerne indrejser fra andre kommuner

 

  § 2.  Indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor det er en almindelig forudsætning eller forventning for afholdelsen af arrangementet, begivenheden, aktiviteten eller lignende, at deltagere indrejser fra andre kommuner, må ikke finde sted, jf. dog stk. 2 og 3.
  Stk. 2.  Til arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der kræves tilmelding, skal arrangøren sikre, at personer fra andre kommuner og andre lande ikke kan tilmelde sig arrangementet, begivenheden, aktiviteten eller lignende. Hvis 1. pkt. er overholdt, kan arrangementet, begivenheden, aktiviteten eller lignende, afholdes, jf. dog §§ 3 og 4. 
  Stk. 3.  Kurser, seminarer og lignende er ligeledes omfattet af stk. 2.
  Stk. 4.  Private arrangementer, som f.eks. barnedåb, fødselsdage, konfirmationer, dimissionsfester, bryllupper og begravelser, er ikke omfattet af stk. 1. Private arrangementer er dog omfattet af § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1.

 

Indendørs arrangementer m.v., hvor deltagerne kommer fra samme kommune

 

  § 3.  Indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, som ikke er omfattet af § 2, må maksimalt have 100 deltagere, og skal overholde § 5. 
  Stk. 2.  Arrangøren må ikke aktivt opfordre til, at personer fra andre kommuner deltager i arrangementet, begivenheden, aktiviteten eller lignende.

 

Udendørs arrangementer m.v., hvor deltagerne kommer fra samme kommune

 

  § 4.  Udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, som ikke er omfattet af § 2, må maksimalt have 250 deltagere. 
  Stk. 2.  Arrangøren må ikke aktivt opfordre til, at personer fra andre kommuner deltager i arrangementet, begivenheden, aktiviteten eller lignende.

 

Krav til lokaler hvortil offentligheden har adgang

 

  § 5.  Erhvervsdrivende og offentlige institutioner, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav:
1)  Der må maksimalt tillades adgang for 50% af det antal personer, som lokalet er godkendt til af brandmyndighederne. Lokaler, hvortil der ikke foreligger godkendelse fra brandmyndighederne, må der maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, kan der uanset 2. pkt. tillades adgang for 1 person. Gulvarealet i 2. pkt. opgøres væg til væg uanset inventar mv.
2)  Lokalerne skal så vidt muligt indrettes og virksomheden drives på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde afstand til hinanden.
3)  Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale fra Landslægeembedet om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
4)  Det skal sikres, at alle medarbejdere overholder Landslægeembedets anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. 
5)  Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende.
6)  Medarbejdere skal bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.

 

  § 6.  Har en erhvervsdrivende efter politiets skøn overtrådt § 5, og er der ikke udsigt til, at den erhvervsdrivende fremover vil overholde § 5, kan politiet påbyde den erhvervsdrivende at holde lokalet lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

 

Krav til transportmidler

 

  § 7.  Transportmidler må ikke medtage flere passagerer end der er siddepladser. Pligten til overholdelse af 1. pkt. påhviler ejeren af transportmidlet.

 

Foranstaltninger

 

  § 8.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for de arrangører, der overtræder §§ 2-4. 
  Stk. 2.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder §§ 5 og 7, eller undlader at efterkomme et påbud efter § 6.
  Stk. 3.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.
  Stk. 4.  Bøder tilfalder landskassen.

 

Ikrafttræden, ophævelse og gyldighed i tid

 

  § 9.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. januar 2021. 
  Stk. 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med 30. april 2021.
  Stk. 3.  De personer der før den 20. juni 2020 har tilmeldt sig arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende som beskrevet i § 2, stk. 2, må deltage i disse.
  Stk. 4.  Samtidig ophæves:
1)  Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 19. juni 2020 om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang til, og transportmidler.
2)  Selvstyrets bekendtgørelse nr. 28 af 31. juli 2020 om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang, og transportmidler.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 4. januar 2021

 

 

 

Anna Wangenheim

/

Martin Pedersen