Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 19
30. november 2020
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om boligfinansiering
(Lån til opførelse af nye boliger ydes alene til fysiske personer og fysiske personer kan alene opnå lån til 1 bolig)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 36 af 28. november 2019, foretages følgende ændringer:

 

1.  § 9 affattes således:
 § 9.  Lån efter §§ 5-8 kan kun ydes til fysiske personer og mod dokumentation for finansiering af de resterende samlede opførelsesudgifter.”

 

2. Efter § 9 indsættes:
”  § 9 a.  En fysisk person kan alene opnå lån til 1 bolig. 
  Stk. 2.  Der kan ikke ydes lån til fysiske personer, der allerede har lån ydet til opførelse af nye boliger i medfør af Inatsisartutlov om boligfinansiering eller tidligere lovgivning om boligfinansiering.

 

  § 9 b.  En privat bygherre kan opføre nye boliger med henblik på salg til fysiske personer. Kommunalbestyrelsen kan meddele lånetilsagn til opførelse af nye boliger efter § 9.  Bestemmelserne om lån til opførelse af nye boliger finder tilsvarende anvendelse.
  Stk. 2.  Ved den private bygherres salg af nyopførte boliger senere end 12 måneder efter udstedelse af ibrugtagningstilladelse bortfalder lånetilsagn uden varsel for boliger, der ikke er solgt.”

 3.  § 11, stk. 1, affattes således:
”Kommunalbestyrelsen skal orienteres om ethvert ejerskifte af boliger omfattet af § 10, stk. 1. Lån efter §§ 5-8 forfalder til betaling ved ejerskifte, bortset fra ejerskifte til fysiske personer, der ikke allerede har lån til opførelse af nye boliger ydet i medfør af Inatsisartutlov om boligfinansiering eller tidligere lovgivning om boligfinansiering. Som ejerskifte anses tillige overdragelse af andele, anparter, aktier og lignende i selskaber, foreninger og lignende, hvis væsentligste formål er at eje, udleje eller på anden måde drive fast ejendom.”

 

4.  I § 27, stk. 2, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:
”5) Dokumentation for at ansøger ikke har eksisterende lån efter reglerne i denne inatsisartutlov eller andre love, jf. § 1, stk. 3.”

 

Nr. 5 og 6 bliver herefter nr. 6 og 7.

 

§ 2

 

  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2021.
  Stk. 2.  Bestående lån, ydet til opførelse af nye boliger i medfør af Inatsisartutlov om boligfinansiering eller tidligere lovgivning om boligfinansiering, videreføres uændret indtil ejerskifte

  Stk. 3.  Inatsisartutloven omfatter tilsagn om lån til opførelse af nye boliger meddelt før den 1. januar 2021 i medfør af Inatsisartutlov om boligfinansiering eller tidligere lovgivning om boligfinansiering, såfremt der ikke er indgået bindende entreprisekontrakter.
  Stk. 4.  Tilsagn om lån til opførelse af nye boliger meddelt før den 1. januar 2021 og hvor der er indgået bindende entreprisekontrakter, videreføres på uændrede vilkår. § 1, nr. 2 og 3 finder anvendelse ved ejerskifte fra låntagers aftaleerhverver til dennes aftaleerhverver.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 30. november 2020

 

 

 

Kim Kielsen