Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 12
19. november 2020
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat
(Nedsættelse af selskabsskatten og visse ændringer af reglerne om pensionsbeskatning)

§ 1

 

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som ændret ved blandt andet landstingslov nr. 29 af 28. november 2016, Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016, Inatsisartutlov nr. 18 af 26. juni 2016, Inatsisartutlov nr. 48 af 23. november 2017, og senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 41 af 2. december 2019, foretages følgende ændringer:

 

1.  § 39, stk. 1, nr. 3, affattes således:
”3)  Alderspension kan tidligst påbegyndes udbetalt ved det fyldte 60. år, medmindre en lavere aldersgrænse er godkendt af skatteforvaltningen.”

 

2.  I § 39 a, stk. 2, nr. 1, indsættes som 2. pkt.:
”Pensionskassen eller livs- og pensionsforsikringsselskabet skal have hjemsted i Danmark.”

 

3. § 39 a, stk. 2, nr. 2, affattes således:
”2)  Alderspension kan tidligst påbegyndes udbetalt ved det fyldte 60. år, medmindre en lavere aldersgrænse er godkendt af skatteforvaltningen.”

 

4.  Efter § 39 c indsættes:
”  § 39 d.  Skatteforvaltningen kan efter ansøgning godkende, at fremtidige udbetalinger af pensioner fra pensionskasser, livs- og pensionsforsikringsselskaber, pengeinstitutter m.v. der ikke har hjemsted i Danmark eller Grønland eller fast driftssted i Grønland helt eller delvist er skattefrie, såfremt indbetalingerne er sket med beskattede midler. Alle følgende betingelser skal være opfyldt:
1)  Ordningen skal være oprettet inden den pensionsberettigede eller forsikringstageren blev fuld skattepligtig til Grønland og er ordningen oprettet i et land, med hvilket Grønland har indgået en aftale om undgåelse af dobbeltbeskatning, skal den pensionsberettigede eller forsikringstageren anses for hjemmehørende i Grønland efter bestemmelserne i aftalen.
2)  Den pensionsberettigede eller forsikringstageren skal godtgøre, at der ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i udlandet, Danmark, Færøerne eller Grønland har været hel eller delvis fradragsret eller bortseelsesret for indbetalinger til ordningen, jf. dog stk. 3.
3)  Der er ikke indbetalt til ordningen efter den pensionsberettigede eller forsikringstageren blev fuld skattepligtig til Grønland, medmindre der er tale om indbetalinger til en pensionsordning i Norge, Færøerne, Island eller et land der er medlem af EU, som skatteforvaltningen har givet tilladelse til efter inatsisartutlov om obligatorisk pension. 
4)  I det omfang der tilkommer Grønland en beskatningsret hertil, skal der være betalt skat af afkast fra pensionsordningen i den tid, den pensionsberettigede eller forsikringstageren har været skattepligtig til Grønland.
  Stk. 2.  Uanset om betingelserne i stk. 1 er opfyldt, kan skatteforvaltningen afslå at godkende en ansøgning, hvis det er rimeligt at fastslå under hensyn til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder, at et af hovedformålene med etablering af ordningen, eller indbetalinger til ordningen, må anses for at have været at undgå beskatning i eller uden for Grønland.
  Stk. 3.  Er indbetalinger til en pensionsordning sket med både beskattede og ubeskattede midler, omfatter en godkendelse efter stk. 1 kun så stor en andel af udbetalingerne, som personen kan godtgøre vedrører indbetalinger med beskattede midler. Der tillægges ikke afkast, renter eller lignende til den andel, som vedrører indbetalinger med beskattede midler.”

 

5.  § 44, stk. 2, nr. 1, affattes således:
”1)  De af § 39, stk. 1, § 39 a, stk. 1-2, § 39 c og § 40, stk. 1, omfattede ordninger, samt øvrige ordninger omfattet af § 53 A i den danske pensionsbeskatningslov, der er oprettet i et pensionsinstitut med hjemsted i Danmark.”

 

6.  I § 45 indsættes som stk. 4:
Stk. 4.  Overførsel fra en pensionsordning, der er en rate- eller kapitalpension, og som er omfattet af § 53 A i den danske pensionsbeskatningslov og som er oprettet i en pensionskasse med hjemsted i Danmark, omfattet af lov om forsikringsvirksomhed, eller et livs- og pensionsforsikringsselskab med hjemsted i Danmark, der har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, til en pensionsordning med løbende udbetalinger omfattet af § 39 a stk. 1 og stk. 2, behandles ikke som en ud- eller indbetaling. En overførsel efter 1. punktum skal godkendes af skatteforvaltningen. Det er en betingelse for en overførsel, at ordningen, der overføres fra, var i kraft ved udgangen af 2016 og at overførslen godkendes af skatteforvaltningen inden udgangen af 2023. Det er desuden en betingelse, at den skattepligtige kan godtgøre, at der ikke har været fradragsret eller bortseelsesret ved indbetalinger til ordningen i Grønland eller i udlandet. Overførslen skal ske til en anden bestående eller nyoprettet pensionsordning for samme person. Skatteforvaltningen kan tillade, at andre ordninger, der i det væsentlige kan sidestilles med rate- og kapitalpensioner, behandles efter reglerne i dette stykke.”

 

7.  I § 46, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:
”En pensionsordning, der er afgiftsberigtiget efter stk. 5-6, anses for en ordning, hvor der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke har været fradragsret eller bortseelsesret ved indbetalinger til ordningen.”

 

8.  Efter § 46, indsættes:
  § 46 a.  Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. til dækning af beskatningen efter Inatsisatutlov om visse kapitalafkast medregnes ikke til den skattepligtige indkomst og anses ikke for en ophævelse i utide.
  Stk. 2.  Udbetaling af beløb til dækning af skatten efter Inatsisartutlov om visse kapitalafkast, skal foretages senest året efter det år, hvori afkastet er optjent.”

 

 

9.  I § 60, stk. 1 og 2, ændres”30” til: ”25”.

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2021 og har virkning fra og med indkomståret 2021.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 19. november 2020

 

 

 

Kim Kielsen
Dokumenter