Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 8
19. november 2020
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om konkurrence
(Ændring af tærskelværdierne ved fusioner og indførelse af ordning med anonyme henvendelser samt administrative bødeforelæg)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven), som ændret ved Inatsisartutlov nr. 24 af 17. november 2017 og Inatsisartutlov nr. 8 af 12. juni 2019, foretages følgende ændringer:

 

1. § 15, stk. 1, affattes således:
”  § 15.  Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på fusioner, hvor:
1)  de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet årlig global omsætning på mindst 100 mio. kr.,
2)  mindst 2 af de deltagende virksomheder hver især har en årlig global omsætning på mindst 50 mio. kr., og
3)  mindst 1 af de deltagende virksomheder er beliggende i Grønland.”

 

2. Efter § 32 indsættes i kapitel 7:
”  § 32 a.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan oprette en portal til anonyme henvendelser om overtrædelser af denne Inatsisartutlov.
  Stk. 2.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen må ikke oplyse den indklagede virksomhed eller andre, at den har modtaget en henvendelse efter stk. 1.
Stk. 3.  Den, der har henvendt sig anonymt til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, kan over for styrelsen samtykke i, at styrelsen oplyser den indklagede virksomhed eller andre, at styrelsen har modtaget henvendelsen. Vedkommende kan samtykke i, at styrelsen over for den indklagede virksomhed eller andre oplyser navnet på den, der har henvendt sig. Vedkommende kan helt eller delvist samtykke i, at styrelsen over for den indklagede virksomhed eller andre videregiver henvendelsens indhold.”

 

3. Efter § 38 indsættes:
”  § 38 a.  Konkurrencenævnet kan i sager om overtrædelse af denne Inatsisartutlov eller regler udstedt i medfør heraf, som ikke skønnes at ville medføre mere indgribende foranstaltning end bøde, i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en bøde som angivet i bødeforelægget.
  Stk. 2.  Retsplejelov for Grønlands regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg.
  Stk. 3.  Vedtages bøden, bortfalder videre forfølgning.”

 

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2021.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 19. november 2020

 

 

 

Kim Kielsen