Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr.  -
7. april 2020
Gældende

Cirkulære om Grønlands Selvstyres personaleadministrative ansvar og kompetence

I medfør af § 23, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut, fastsættes:

 

Indgåelse og fortolkning af kollektive overenskomster

 

§ 1.  Økonomi- og Personalestyrelsen indgår på Selvstyrets vegne kollektive overenskomster med forhandlingsberettigede personaleorganisationer, og har fortolkningsretten vedrørende overenskomster, aftaler, regulativer, cirkulærer mv., som er udstedt på det personaleadministrative område.

 

Økonomi- og Personalestyrelsens kompetencer

 

  § 2.  Økonomi- og Personalestyrelsen træffer, efter indstilling og i samråd med ledelsen af den respektive enhed, afgørelser vedrørende:

1)  lønfastsættelse, herunder forskelsløn og tillæg,

2)  lønindplacering,

3)  indgåelse af individuelle ansættelseskontrakter, og

4)  tjenestemandspensioner.

  Stk. 2.  Økonomi- og Personalestyrelsen står for udfærdigelsen af ansættelseskontrakter.

 

Ledelsens kompetencer

 

  § 3. Ledelsen af den enkelte enhed træffer, efter rådgivning fra Økonomi- og Personalestyrelsen jf. § 4, afgørelser vedrørende:

1)  ansættelser,

2)  afskedigelser,

3)  disciplinære sanktioner, og

4)  rokeringer.

 

Tvungen rådgivning

 

  § 4.  Ledelsen af den enkelte enhed skal rådføre sig med Økonomi- og Personalestyrelsen, før ledelsen træffer afgørelser efter § 3, nr. 2-4.

  Stk. 2.  Økonomi- og Personalestyrelsen yder rådgivning og udfærdiger udkast til skrivelser, partshøring m.v. i sager omfattet af § 3.

  Stk. 3.  Når ledelsen af en enhed har truffet afgørelser efter § 3, skal kopi af afgørelser sendes til Økonomi- og Personalestyrelsen, senest 2 dage efter at afgørelsen er truffet.

  Stk. 4.  Der kan undtagelsesvis i konkrete sager indgås aftale mellem de respektive enheder og Økonomi- og Personalestyrelsen om delegation af beføjelser efter §§ 2 og 3.

 

Meddelelse til departementschefen

 

  § 5.  Økonomi- og Personalestyrelsen giver meddelelse til departementschefen på det respektive Naalakkersuisut-område, såfremt lederen i en enhed har:

1)  truffet afgørelse efter § 2, stk. 1, nr. 1-3 uden inddragelse af Økonomi- og Personalestyrelsen,

2)  truffet en afgørelse omfattet af stk. § 3, nr. 2-4, uden forinden at have rådført sig med Økonomi- og Personalestyrelsen, eller

3)  har tilsidesat den rådgivning m.v., som Økonomi- og Personalestyrelsen har leveret, og hvor Økonomi- og Personalestyrelsen har vurderet, efter dialog med den respektive enhed, at den trufne afgørelse er behæftet med væsentlige retlige fejl og mangler.

  Stk. 2. Såfremt den pågældende afgørelse er truffet af departementschefen, giver Økonomi og Personalestyrelsen meddelelse til departementschefen i Formandens Departementet og departementschefen i Departementet for Finanser.

 

Tvistløsning ved uenighed

 

  § 6.  Ved uenighed mellem Økonomi- og Personalestyrelsen og den respektive enhed om en beslutning i henhold til § 2, stk. 1, nr. 1-3, kan sagen enten af Økonomi- og Personalestyrelsen eller af enheden forelægges for departementschefen i Formandens Departementet og departementschefen i Departementet for Finanser.

 

Orientering til underliggende enheder

 

  § 7.  Det påhviler departementerne at gøre underliggende styrelser, institutioner m.v. samt eventuelle andre enheder inden for dets ressort bekendt med dette cirkulære og dets gyldighed for hele Grønlands Selvstyre.

 

Ikrafttræden og ophævelse

 

  § 8.  Dette cirkulære træder i kraft den 8. april 2020.

  Stk. 2.  Samtidig ophæves Formandens Departements cirkulære af 26. februar 2018 om Grønlands Selvstyres personaleadministrative ansvar og kompetence, samt Økonomi- og Personalestyrelsens personalerådgivende udvalg.

 

 

 

Formandens Departement, den 7. april 2020

 

 

 

Kim Kielsen (sign.)

/

Hans-Peder Barlach Christensen (sign.)