Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 48
18. december 2020
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om beregningsmetoder ved rapportering af visse fangster

I medfør af § 10 a, § 26, stk. 1, og § 33, stk. 2, i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som ændret ved blandt andet landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998, landstingslov nr. 5 af 21. maj 2002, landstingslov nr. 5 af 4. juni 2012, landstingslov nr. 12 af 3. december 2012 og som senest er ændret ved Inatsisartutlov nr. 18 af 3. juni 2015, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen gælder for grønlandske fartøjer med licens til fiskeri i og udenfor Grønlands fiskeriterritorium.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen gælder endvidere for udenlandske fartøjer der fisker på grønlandsk licens.

 

Definitioner

 

  § 2.  Ved ”hel fisk” forstås fisken i levende tilstand.

 

  § 3.  Ved en ”omregningsfaktor” forstås den koefficient, som vægten eller rumfanget af det færdige produkt eksklusive emballage skal multipliceres med for at beregne vægten af den tagne fangst i hel fisk.

 

Omregningsfaktorer

 

  § 4.  Ved indrapportering af fangster i meldinger og logbøger til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) skal de i bilag 1 anførte omregningsfaktorer anvendes.

 

  § 5.  Fremstilles der produkttyper, der ikke er nævnt i bilag 1, skal der rettes henvendelse til GFLK, som fastsætter en omregningsfaktor for dette produkt.

 

  § 6.  Ved grønlandske fartøjers fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium skal der anvendes de i bilag 1 anførte omregningsfaktorer, hvis der ikke af nationale eller internationale myndigheder er specificeret andre omregningsfaktorer.

 

Foranstaltninger

 

  § 7.  Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 4-6 kan medføre foranstaltninger i form af bøde og konfiskation efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
  Stk. 2.  Juridiske personer er tilsvarende omfattet af stk. 1 efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
 Stk. 3  Sager efter stk. 1-2 anlægges ved retten i Grønland som 1. instans.
 Stk. 4.  Bøder, der fastsættes efter stk. 1-3, tilfalder Landskassen.

 

Ikrafttræden

 

  § 8.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021. 
 Stk.2.  Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 22. marts 2012 om beregningsmetoder ved rapportering af visse fangster.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 18. december 2020

 

 

 

Jens Immanuelsen

/

Jørgen Isak Olsen