Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 46
14. december 2020
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter hellefisk

I medfør af § 10, § 10a, § 10b, § 13, stk. 2 og stk. 3, § 23, § 33, stk. 1, nr. 3, og stk. 2 og § 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som blandt andet ændret ved Landstingslov nr. 5 af 21. maj 2002, Inatsisartutlov nr. 5 af 4. juni 2012, Inatsisartutlov nr. 12 af 3. december 2012, Inatsisartutlov nr. 18 af 3. juni 2015 og senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november 2016, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med fartøj, som er under 75 BRT/120 BT, ved fiskeri i området mellem kysten og en linje, der ligger 3 sømil uden for fiskeriterritoriets basislinje.

 

Forvaltningsområder

 

 § 2.  Forvaltningsområderne for kystnært fiskeri efter hellefisk fastsættes i bilag 1.

 

Fartøjer til erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk

 

  § 3. Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten er ikke tilladt for fartøjer større end 15,00 meter længde over alt (l.o.a.). Dog kan fartøjer, der ikke er større end 19,99 BRT/31,99 BT, som har haft licens til forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten i foregående kvoteår, fortsat tildeles licens til forvaltningsområderne.

 

Licenser, kvoter og forvaltningsområder

 

  § 4.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med joller op til 6 meter længde overalt (l.o.a.) er betinget af en licens hertil.

  Stk. 2. Der kan efter denne bekendtgørelse udstedes følgende jollelicenser: 
1)  Licens til fiskeri efter hellefisk med jolle i forvaltningsområde 47, der består af Diskobugten, Uummannaq og Upernavik. Licenser udstedes tidsbegrænset og med en højst tilladt fælles fangstmængde, jf. § 5, stk. 2.
2)  Licens til fiskeri efter hellefisk med jolle i forvaltningsområde 46, der består af de øvrige forvaltningsområder som angivet i bilag 1. Licenser udstedes tidsbegrænset og med en højst tilladt fælles fangstmængde, jf. § 5, stk. 3.
  Stk. 3.  En indehaver af en licens efter stk. 2, nr. 1, kan ikke samtidig tildeles licens til fiskeri efter hellefisk efter stk. 2, nr. 2.

  Stk. 4.  Ved udstedelse af licens til fiskeri efter hellefisk i medfør af stk. 2, nr. 2 gives der samtidig licens til fiskeri efter torsk.
  Stk. 5.  Licens i medfør af denne bestemmelse udstedes for 1 år ad gangen. Hvor den biologiske rådgivning gælder for flere år ad gangen, kan der udstedes licens, der gælder i flere år.

Stk. 6.  I forvaltningsområde 47 udstedes der ikke jollelicens til fiskeri efter hellefisk til nye aktører med undtagelse af:
1)  Ansøgere med fast bopæl i forvaltningsområde Upernavik, og
2)  erhvervsfiskere med aktiv jollelicens i forvaltningsområde 46, der af særlige årsager har bohaveflytning til Diskobugten eller Uummannaq i forvaltningsområde 47.
3)  Ved ”nye aktører” forstås fiskere der ikke har haft tilsvarende licens til det ansøgte fiskeri i det forudgående kvoteår.  

 

§ 5.  På baggrund af socioøkonomiske betragtninger samt den biologiske rådgivning fastsætter Naalakkersuisut hvert år kvoterne for kystnært fiskeri efter hellefisk i henhold til de fastsatte forvaltningsområder i bilag 1.
  Stk. 2.
For forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten fastsættes særskilt kvote for fartøjer over 6 meter l.o.a. og særskilt kvote for joller op til 6 meter l.o.a. eller derunder. 
  Stk. 3.  For de øvrige forvaltningsområder, jf. bilag 1, fastsættes en fælles kvote for fartøjer over 6 meter l.o.a. og en fælles kvote for fartøjer op til 6 meter l.o.a.

 

  § 6.  Til fiskeri efter hellefisk med fartøj, der er over 6 meter l.o.a. udstedes følgende licenser:
1)  Licens til fiskeri i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten udstedes tidsubegrænset og med en højst tilladt fangstmængde. 
2)  Licens til fiskeri i de øvrige forvaltningsområder udstedes tidsbegrænset for højst 1 år ad gangen og med en højst tilladt fælles fangstmængde, jf. § 5, stk. 3.

  § 7.  Licens til fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten kan benyttes i alle de 3 nævnte forvaltningsområder.
Stk. 2.  Licens til de øvrige forvaltningsområder, som ikke er nævnt i stk. 1, kan benyttes i alle øvrige forvaltningsområder, jf. bilag 1.

 

Redskaber til erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk

 

  § 8.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med garn eller trawl er ikke tilladt.
  Stk. 2.  I kommunale vedtægter kan nærmere regler om dispensation fra stk. 1 fastsættes, således at fiskeri med garn kan tillades i geografisk afgrænsede områder og perioder.
  Stk. 3.  Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan dog beslutte, at garnfiskeriet, jf. stk. 2, skal ophøre for en nærmere angivet periode, såfremt kvotesituationen gør det nødvendigt eller for at forbedre kvaliteten af fangsten af hellefisk.

 

  § 9.  Når fiskeriet er ophørt, skal den pågældende fisker bjærge egne redskaber straks og uden ugrundet ophold.
  Stk. 2.  Et redskab til fiskeri efter hellefisk skal placeres med mindst 50 meters afstand til nærmeste andet redskab.
  Stk. 3.  Hvis to redskaber er sammenviklede, adskilles de ved at bortskære eget redskab.

 

Foranstaltninger

 

  § 10.  Overtrædelse af § 3, § 4, stk. 1, § 8, stk. 1-3, § 9, stk. 1 og 2, kan medføre foranstaltninger i form af bøde og konfiskation efter reglerne i Kriminallov for Grønland. 
  Stk. 2.  Juridiske personer er tilsvarende omfattet af stk. 1 efter reglerne i Kriminallov for Grønland. 
  Stk. 3.  Sager efter stk. 1-2 anlægges ved Retten i Grønland som 1. instans.
  Stk. 4.  Bøder, der fastsættes efter stk. 1-2, tilfalder Landskassen.

 

Ikrafttræden

 

  § 11.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 28. august 2014 om kystnært fiskeri efter hellefisk.
Grønlands Selvstyre, den 14. december 2020

 


Jens Immanuelsen

/

Jørgen Isak Olsen