Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 43
25. november 2020
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner

I henhold til § 36 b, stk. 2, i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om indkomstskat, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 22 af 28. november 2018, fastsættes:

 

  § 1.  Omfattede af bekendtgørelsen er de skattepligtige, som ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst skal anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med forbundne parter (kontrollerede transaktioner), som er i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter, jf. landstingslov om indkomstskat § 36 a, stk. 1, og som skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for disse kontrollerede transaktioner, jf. landstingslov om indkomstskat § 36 b, stk. 2.
  Stk. 2.  I landstingslov om indkomstskat § 36 b, stk. 4, er angivet, at skattepligtige, som falder under visse størrelsesgrænser, kun skal udarbejde dokumentation for visse kontrollerede transaktioner.

 

  § 2.  En dokumentation, der består af to dele, en fællesdokumentation om hele koncernen og en landespecifik dokumentation for hver skattepligtig i koncernen, skal indeholde de beskrivelser og analyser m.v., som er beskrevet i § 4 om fællesdokumentationen og i § 5 om den landespecifikke dokumentation, og skal kunne danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter.
  Stk. 2.  Omfanget af de i §§ 4 og 5 nævnte beskrivelser, analyser m.v., afhænger af omfanget og kompleksiteten af koncernen, den skattepligtige og de kontrollerede transaktioner.
  Stk. 3.  Dokumentationen kan udarbejdes på grønlandsk, dansk, norsk, svensk eller engelsk.
  Stk. 4.  Dokumentationen skal på begæring fremsendes til skatteforvaltningen inden 60 dage.

 

  § 3.  For uvæsentlige kontrollerede transaktioner skal i forhold til beskrivelser og analyser m.v., jf. § 5, alene angives de typer af transaktioner, som den skattepligtige har vurderet som uvæsentlige.
  Stk. 2.  Transaktioner anses under § 5 for uvæsentlige, når der er tale om enkeltstående transaktioner af et beskedent økonomisk omfang.

 

  § 4.  Fællesdokumentationen skal indeholde et koncerndiagram, der viser koncernens juridiske og organisatoriske struktur, herunder angivelse af de lande, hvor de enkelte forbundne parter opererer.
  Stk. 2.  Fællesdokumentationen skal indeholde en generel beskrivelse af koncernens forretningsmæssige aktiviteter, herunder følgende:
1)  De væsentlige værdiskabende faktorer (drivers of business profit) i koncernen.
2)  En beskrivelse af koncernens forsyningskæde (supply chain) for de fem største produkter og/eller serviceydelser målt på omsætning samt alle produkter og/eller serviceydelser, der udgør mere end fem procent af koncernens konsoliderede omsætning. Beskrivelsen kan illustreres med et diagram.
3)  En liste med en kort beskrivelse af de væsentlige serviceaftaler mellem de forbundne parter i koncernen, bortset fra forsknings- og udviklingsserviceaftaler, samt en beskrivelse af de væsentlige ydelser, som hovedservicecentrene i koncernen varetager eller kan varetage og de anvendte transfer pricing politikker for allokeringen af service-omkostninger og fastsættelse af afregningspriserne for de koncerninterne serviceydelser.
4)  En beskrivelse af de største geografiske markeder målt på omsætning for produkter og serviceydelser, jf. nr. 2.
5)  En kort funktionsanalyse, som beskriver de primære bidrag til koncernens samlede værdiskabelse med oplysning om, hvilke af de enkelte forbundne parter i koncernen, der bidrager hertil i forhold til væsentlige funktioner, risici samt aktiver.
6)  En beskrivelse af betydelige omstruktureringer, tilkøb og frasalg indtruffet i løbet af indkomståret.
  Stk. 3.  Fællesdokumentationen skal for koncernens immaterielle aktiver (som defineret i kapitel VI i OECD’s Transfer Pricing Guidelines) indeholde følgende:
1)  En generel beskrivelse af koncernens overordnede strategi for udvikling, ejerskab og udnyttelse af immaterielle aktiver, inklusive geografisk placering af koncernens primære forsknings- og udviklingsfaciliteter samt angivelse af, hvorfra disse aktiviteter ledes.
2)  En liste over de immaterielle aktiver eller grupper af immaterielle aktiver i koncernen, der har betydning for transaktioner mellem forbundne parter, og med angivelse af hvilke enheder i koncernen, der er juridiske ejere af disse immaterielle aktiver.
3)  En liste over betydelige aftaler mellem de forbundne parter vedrørende immaterielle aktiver, herunder primære CCA-aftaler (Cost Contribution Arrangements), forsknings- og udviklingsserviceaftaler samt licens- og royaltyaftaler.
4)  En generel beskrivelse af koncernens overordnede transfer pricing-politikker i forhold til forsknings- og udviklingsaktiviteter samt immaterielle aktiver.
5)  En generel beskrivelse af alle betydelige overførsler af rettigheder til immaterielle aktiver mellem de forbundne parter i løbet af indkomståret med tilhørende angivelse af hvilke enheder og lande, der er involveret i overførslerne, samt betalingerne i forbindelse hermed.
  Stk. 4.  Fællesdokumentationen skal vedrørende koncernens finansielle aktiviteter indeholde følgende:
1)  En generel beskrivelse af, hvordan koncernen er finansieret, inklusiv en beskrivelse af de mest centrale finansielle arrangementer med uafhængige långivere.
2)  Identifikation af alle de forbundne parter, der har en central finansieringsfunktion i forhold til koncernen, herunder angivelse af de lande, under hvis lovgivning disse enheder er organiserede, samt stedet hvorfra enhederne ledes.
3)  En generel beskrivelse af koncernens transfer pricing politikker i forhold til de finansielle arrangementer mellem de forbundne parter.
  Stk. 5.  Fællesdokumentationen skal vedrørende koncernens regnskabsmæssige og skattemæssige position indeholde følgende:
1)  Koncernens konsoliderede regnskab for året, hvis dette er lavet til brug for regnskabsaflæggelse, intern styring, skatteopgørelse eller udarbejdet i anden sammenhæng.
2)  En liste og kort beskrivelse af koncernens eksisterende unilaterale APA’er (Advanced Pricing Agreement), skatteaftaler og -afgørelser med fremadrettet virkning vedrørende fordelingen af indkomst mellem lande.

 

  § 5.  Den landespecifikke dokumentation skal vedrørende den skattepligtige indeholde følgende:
1)  En beskrivelse af den skattepligtiges ledelsesstruktur, et lokalt organisationsdiagram og en beskrivelse af de individer, som den lokale ledelse rapporterer til, samt angivelse af i hvilke lande, disse individer har deres sædvanlige kontoradresser.
2)  En detaljeret beskrivelse af virksomheden og den forretningsstrategi, der forfølges af den skattepligtige, samt angivelse af, om den skattepligtige har været involveret i eller været påvirket af omstruktureringer eller overførsler af immaterielle aktiver i indeværende indkomstår samt indkomståret umiddelbart forud for indeværende indkomstår, og en forklaring på, hvordan sådanne transaktioner har eller har haft indvirkning på den skattepligtige.
3) Angivelse af den skattepligtiges væsentligste konkurrenter.
  Stk. 2.  I den landespecifikke dokumentation skal for hver kategori af kontrollerede transaktioner, som den skattepligtige er involveret i, gives følgende information:
1)  En beskrivelse af de kontrollerede transaktioner (eksempelvis indkøb, produktion, salg, levering eller modtagelse af serviceydelser, lån, garantier, køb og salg af immaterielle aktiver, betaling af royalty m.v.) samt en beskrivelse af sammenhængen, hvori de kontrollerede transaktioner har fundet sted.
2)  Beløbsmæssig angivelse af de samlede interne betalinger for hver kategori af kontrollerede transaktioner som den skattepligtige er med i (eksempelvis betalinger for produkter, services, royalties, renter m.v.), specificeret på de skattejurisdiktioner, hvortil og -fra betalingerne har fundet sted.
3)  Identifikation af hver af de forbundne parter, som er involveret i hver kategori af kontrollerede transaktioner med den skattepligtige, samt en kort beskrivelse af relationen til hver af disse parter.
4)  Kopi af alle væsentlige kontrollerede aftaler, som den skattepligtige er med i.
5)  En detaljeret sammenlignelighedsanalyse og funktionsanalyse af den skattepligtige samt de relevante forbundne parter i forhold til hver kategori af kontrollerede transaktioner, herunder en beskrivelse af alle ændringer i forhold til tidligere år.
6)  Angivelse af den mest egnede transfer pricing-metode i forhold til hver kategori af transaktioner og begrundelse for valget af metode.
7)  Når det i forhold til transfer pricing-metoden er relevant, skal det oplyses, hvilken af transaktionsparterne der er valgt som den testede part, og valget skal begrundes.
8)  En beskrivelse af de forudsætninger og antagelser der er lagt til grund ved anvendelse af transfer pricing-metoden.
9)  Er der lavet en flerårig analyse, skal denne tilgang begrundes.
10)  En liste og tilhørende beskrivelse af de udvalgte sammenlignelige transaktioner (interne og eksterne) samt information om de finansielle indikatorer for de uafhængige virksomheder, som er benyttet ved transfer pricing-analysen, herunder en beskrivelse af udsøgningsprocessen og kilden til den anvendte information.
11)  En redegørelse for eventuelle sammenlignelighedsjusteringer og for, om der er lavet justeringer til resultaterne hos den testede part, de sammenlignelige transaktioner eller begge.
12)  En redegørelse for, hvorfor det kan konkluderes, at de relevante transaktioner er prisfastsat i overensstemmelse med armslængde-princippet ved anvendelse af den valgte transfer pricing-metode.
13)  En oversigt med angivelse af de finansielle data/regnskabsdata der er brugt ved anvendelsen af transfer pricing-metoden.
14)  En kopi af eksisterende unilaterale, bilaterale og multilaterale APA’er samt andre skatteaftaler og –afgørelser med fremadrettet virkning, som den skattepligtige ikke er part i, men som er relevante i forhold til de kontrollerede transaktioner.
  Stk. 3.  I den landespecifikke dokumentation skal følgende materiale vedrørende de økonomiske, finansielle og regnskabsmæssige data vedlægges:
1)  Hvis der findes et revideret årsregnskab for den skattepligtige for indkomståret, skal dette vedlægges, og hvis ikke, skal et eventuelt foreliggende ikke-revideret regnskab vedlægges i stedet.
2)  Data og allokeringsskemaer, der viser, hvordan de regnskabsmæssige data, som er brugt ved transfer pricing-metoden, kan afstemmes til årsregnskabet for den skattepligtige.
3)  Oversigter og skemaer, der viser de relevante økonomiske, finansielle og/eller regnskabsmæssige data for de sammenlignelige uafhængige transaktioner, som er anvendt ved transfer pricing-analysen, samt angivelse af kilden til disse data.

 

  § 6.  Skatteforvaltningen kan i løbet af en skattekontrol anmode om supplerende oplysninger og materiale, herunder at der udarbejdes supplerende materiale. Der kan anmodes om oplysninger og materiale, som må anses som relevant for en armslængdevurdering, herunder oplysninger og materiale til uddybning og kontrol af de i §§ 4 og 5 nævnte beskrivelser, analyser m.v. § 2, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

 

  § 7.  Skatteforvaltningen kan anmode den skattepligtige om at udarbejde databaseundersøgelse for en eller flere kontrollerede transaktioner. En anmodning om udarbejdelse af databaseundersøgelse kan alene fremsættes under en skattekontrol.
  Stk. 2.  Ved en databaseundersøgelse forstås en søgning efter sammenligningsgrundlag, som kan anvendes til brug for prisfastsættelse samt vurdering af, om prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner sker på armslængdevilkår. Søgningen sker i offentligt tilgængelige databaser, herunder eventuelt mod betaling.
Stk. 3.  Databaseundersøgelsen skal indeholde følgende:
1)  Identifikation af transaktioner, der testes, og anvendt prisfastsættelsesmetode.
2)  Beskrivelse af udsøgningsprocessen, herunder begrundelse for kvantitative og kvalitative udsøgningskriterier.
3)  Forklaring for brug af justeringer og interval.
4)  Dokumentationsmateriale fra databaser og anvendte data i øvrigt.
  Stk. 4.  Skatteforvaltningen skal give den skattepligtige en frist på mellem 60 og 90 dage til at udarbejde databaseundersøgelsen.

 

  § 8.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.
  Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for kontrollede transaktioner foretaget i indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere.

 

 

 

Grønlands Selvstyre d. 25. november 2020

 

 

 

Vittus Qujaukitsoq

/

Nikolai S. Christensen