Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 35
24. september 2020
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens almindelige og pædagogiske tilsyn med kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner med kommunal driftsoverenskomst

I medfør af § 5, stk. 4 i Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, fastsættes:

 

Kapitel 1

Tilsynets anvendelse

 

  § 1.  Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dets tilsyn efter § 5, stk. 2 i Inatsisartutlov om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen afdækker og udvikler indholdet og kvaliteten af kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået driftsoverenskomst med. 
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, om det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne indfrier Inatsisartutlovens formålsbestemmelse, herunder om den pædagogiske praksis lever op til de krav, der fremgår af Inatsisartutloven og anden lovgivning, samt kommunalbestyrelsens og daginstitutionens egne mål og rammer. 
  Stk. 3.  Tilsynet omfatter udover de i stk. 2 nævnte forhold legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed.

 

  § 2.  Kommunalbestyrelsen skal sikre, at alle daginstitutioner i kommunen modtager et ensartet tilsyn ud fra et tydeligt grundlag at føre tilsyn med.

 

Kapitel 2

Tilsynets rammer, grundlag og hyppighed

 

  § 3.  Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for dets tilsyn på kommunens hjemmeside.
  Stk. 2.  Rammerne for kommunalbestyrelsens tilsyn skal indeholde en angivelse af:
1)  formålet med tilsynet,
2)  hvad der føres tilsyn med,
3)  frekvensen af tilsynsbesøg
4)  hvordan tilsynet i øvrigt er tilrettelagt, og
5)  om der gennemføres brugerundersøgelser som led i tilsynet.

 

  § 4.  Kommunalbestyrelsens tilsyn skal føres på baggrund af en standarddagsorden, der anvendes på tværs af alle daginstitutioner i kommunen. I ganske særlige tilfælde kan en dagsorden målrettes den enkelte institution, hvis karakteren af den pågældende institution nødvendiggør dette.
  Stk. 2.  I grundlaget for tilsynet skal kommunalbestyrelsen anvende nedskrevne kriterier, kvalitative beskrivelser eller et særligt koncept eller redskab til at vurdere: 
1)  daginstitutionens læringsmiljø,
2)  børnenes trivsel og
3)  daginstitutionens opfyldelse af de kommunale målsætninger.

 

§ 5.  Kommunalbestyrelsens tilsyn med daginstitutionerne skal være gentagende og skal foretages med en fast frekvens og tidsforbrug, som angives i rammerne, jf. § 3, stk. 2, nr. 3.
  Stk. 2.  Alle daginstitutionerne, jf. § 1, stk. 1 skal modtage det samme antal anmeldte tilsynsbesøg, uanset om de påkalder sig særlig opmærksomhed eller får supplerende uanmeldte tilsynsbesøg.

 

Kapitel 3

Uvildighed

 

 § 6.  Kommunalbestyrelsens tilsyn skal gennemføres ud fra et objektivt konstaterbart vurderingsgrundlag, der understøtter et uvildigt tilsyn.
  Stk. 2.  Understøttelse af et uvildigt tilsyn skal ske ved, at kommunalbestyrelsen:
1)  fastlægger kriterier for og indikatorer på en pædagogisk praksis, der understøtter børnenes trivsel, et godt læringsmiljø, kommunale målsætninger og indsatsområder,
2)  formulerer kvalitative beskrivelser af en pædagogisk praksis, der understøtter børnenes trivsel, et godt læringsmiljø, kommunale målsætninger og indsatsområder, eller
3)  anvender et koncept eller redskab til måling af, om den pædagogiske praksis understøtter børnenes trivsel, et godt læringsmiljø, kommunale målsætninger og indsatsområder.

 

  § 7.  Formelt tilsyn, jf. § 8, stk. 1. nr. 1 må ikke udføres af en person, der varetager andre opgaver over for daginstitutionen, herunder vejlednings- eller ledelsesopgaver, medmindre der sikres en tydelig adskilles af rollerne i forbindelse med udøvelse af de forskellige funktioner. 
  Stk. 2.  Medlemmer af kommunalbestyrelsen må ikke deltage i tilsynsbesøgene.

 

Kapitel 4

Tilsynsformer og omfang af tilsyn

 

  § 8.  Kommunalbestyrelsen tilsyn udøves som:
1)  formelt tilsyn, der udføres som anmeldt eller uanmeldt tilsynsbesøg, og
2)  uformelt tilsyn, der omfatter den løbende kontakt mellem forvaltning og de enkelte institutioner.
  Stk. 2.  Det formelle tilsyn, jf. stk. 1, nr. 1, skal tilrettelægges og italesættes med henblik på at undgå tvivl om, at der gennemføres et tilsyn.

 

  § 9.  Det formelle tilsyn udøves i hver enkelt institution ved mindst 1 årligt anmeldt tilsynsbesøg og mindst 1 årligt uanmeldt tilsynsbesøg.

 

  § 10.  Som metode ved anmeldt tilsynsbesøg kan benyttes:
1)  møde med den daglige leder af daginstitutionen,
2)  rundvisning i det pædagogiske miljø,
3)  dialog eller interview med medarbejdere,
4)  skriftlige henvendelser til daginstitutionens leder,
5)  samtaler med forældre til børn tilknyttet daginstitutionen,
6)  samtaler med brugerforsamling i kommunale daginstitutioner og bestyrelse i selvejende daginstitutioner,
7)  skriftlige oplysninger, og
8)  strukturerede observationer af det pædagogiske samspil i daginstitutionen.
  Stk. 2.  Ved uanmeldte tilsynsbesøg kan de i stk. 1, nr. 1-3 nævnte metoder benyttes.
  Stk. 3.  Mindst 1 af tilsynsbesøgene, jf. § 8, skal omfatte en rundvisning på daginstitutionens arealer samt samtale med daginstitutionens ledelse og personale og eventuelt forældre til børn på dagsinstitutionen.

 

  § 11.  De anmeldte tilsynsbesøg skal sikre et godt grundlag for dialogen med daginstitutionens ledelse, og at relevante parter har mulighed for at forberede sig og være til stede.
  Stk. 2.  De uanmeldte tilsynsbesøg skal planlægges således, at det pågældende dagtilbud ikke kan nå at forberede tilsynsbesøget på en sådan måde, at tilsynet ikke bliver opmærksom på relevante problemer.
  Stk. 3.  De anmeldte tilsynsbesøg, jf. stk. 1, skal anmeldes mindst 2 uger før tilsynsbesøgets aflæggelse.

 

Det almindelige tilsyn

 

  § 12.  Det almindelige tilsyn udøves ved anmeldte eller uanmeldte tilsynsbesøg i daginstitutionerne i form af tilsynspraksis, der bygger på systematisk kontakt og dialog mellem daginstitution og kommunalbestyrelse.
  Stk. 2.  Det almindelige tilsynsbesøg skal som minimum belyse: 
1)  om daginstitutionen er godkendt af kommunalbestyrelsen og har et godkendelsesbevis, der er synligt placeret i institutionen,
2)  om godkendelsesbeviset indeholder de lovpligtige oplysninger,
3)  om der i daginstitutionen er klare instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, herunder om instrukserne er skriftlige, kendte og tilgængelige,
4)  om børnene befinder sig under betryggende forhold, og at de daglige aktiviteter foregår under forsvarlige rammer, herunder om legepladsens indretning og legeredskaber er i forsvarlig stand,
5)  om de hygiejniske forhold er i orden,
6)  om enhver transport, herunder sejlads, af børnene sker under betryggende forhold,
7)  om lovgivningen om tobak og sikring af røgfrie miljøer overholdes,
8)  om forsikringsmæssige forhold er overholdt,
9)  om der foretages tilstrækkelig oplæring at nyt personale, herunder afløsere og vikarer,
10)  omfanget af sygefravær,
11)  om der forefindes procedurer for håndtering af fravær af personale, herunder procedurer for tilkaldelse af vikarer m.v., og
12)  om daginstitutionens ledelse har fulgt op på eventuelle kritikpunkter i forhold til tidligere tilsynsbesøg.

 

Det pædagogiske tilsyn

 

  § 13.  Det pædagogiske tilsyn skal som minimum belyse, om:
1)  personalets kvalifikationer lever op til de lovfastsatte krav herom,
2)  den af kommunalbestyrelsen fastsatte personalenormering er efterlevet,
3)  der er udarbejdet en beredskabsplan, hvis mindstekravene i § 20, stk. 2 i Inatsisartutlov om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen midlertidigt ikke er realiseret, 
4)  der efter behov er oprettet samarbejdsteams til sikring af et koordineret samarbejde mellem de netværk, der er omkring det enkelte barn, 
5)  disse samarbejdsteams afholder netværksmøder, herunder med inddragelse af barnets forældremyndighedsindehavere eller faktiske forsørgere, med henblik på en tidlig indsats over for det enkelte barn,
6)  institutionens leder mindst 3 gange årligt har indkaldt brugerforsamlingen med henblik på løsning af brugerforsamlingens lovfastsatte opgaver,
7)  daginstitutionen løser de opgaver, som kommunalbestyrelsen har fastlagt i de opstillede mål og rammer, 
8)  der er fastsat en pædagogisk årsplan for den enkelte daginstitution, om den følges, og om der foretages evaluering heraf,
9)  der udføres pædagogisk målrettet arbejde,
10)  der foretages løbende evaluering og dokumentation af det enkelte barns udvikling ud fra en helhedsvurdering, og mindst 2 gange årligt gennemføres en udviklingsbeskrivelse af barnet,
11)  der mindst 2 gange årligt afholdes samtaler med de faktiske forsørgere med det formål at samarbejde om barnets udvikling, 
12) der føres en stambog over de indskrevne børns navne og cpr.nr, forældremyndighedsindehavernes og de faktiske forsørgeres navne, samt ved udskrivning årsagen hertil,
13)  der føres en fremmødeprotokol, og om denne sammen med den pædagogiske årsplan er sendt til kommunalbestyrelsen inden for den af kommunalbestyrelsen herfor fastsatte frist,
14)  daginstitutionen opretter og ajourfører børnemapperne og oversender disse til den skole, som barnet overgår til, og om børnemapperne i daginstitutionen samtidig destrueres,
15)  der ved et barns overgang til en anden institution sker et samarbejde mellem personalet ved den afgivende institution og personalet ved den modtagende institution, og om der videregives relevante oplysninger om barnet til brug for varetagelse af barnets behov, 
16)  børnene trives i daginstitutionen,
17)  der ydes børnene pædagogisk-psykologisk rådgivning,
18)  daginstitutionen overholder reglerne om underretningspligt,
19)  daginstitutionens ledelse har fulgt op på eventuelle kritikpunkter i forhold til tidligere tilsynsbesøg og
20)  om der er indhentet børneattester for daginstitutionens personale i henhold til Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest.

 

Tilsynsrapport

 

  § 14.  Kommunalbestyrelsen skal efter hvert tilsynsbesøg, jf. § 10 udarbejde en tilsynsrapport, som sikrer et oplyst og fyldestgørende grundlag for opfølgning. 
  Stk. 2.  Tilsynsrapporten, der udarbejdes efter en af Departementet for Uddannelse udarbejdet standardtilsynsrapport, skal som minimum indeholde analyse af og konklusion på de i § 13 nævnte forhold, herunder hvilke forhold, der skal forbedres og handles på. Tilsynsrapporten skal desuden indeholde følgende oplysninger:
1)  Dato for tilsynsbesøget.
2)  Hvem, der har udført tilsynsbesøget og hvem, der repræsenterede institutionen ved tilsynsbesøget.
3)  Hvorvidt tilsynsbesøget var anmeldt eller uanmeldt.

 

  § 15.  Tilsynsrapporten skal foreligge i endelig form senest 2 måneder regnet fra tilsynets sidste tilsynsdag og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Offentliggørelsen skal ske således, at der ikke offentliggøres personhenførbare oplysninger.

 

Kapitel 5

Opfølgning

 

  § 16.  Kommunalbestyrelsen skal gennemføre systematiske skriftlige opsamlinger på tilsynet på tværs af daginstitutionerne.

 

  § 17.  Kommunalbestyrelsen skal følge op på tilsynsbesøg, hvis der konstateres kritisable forhold i en daginstitution.
  Stk. 2.  Opfølgning skal ske på grundlag af faste procedurer, som fastsættes af kommunalbestyrelsen.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal som opfølgning på tilsyn udarbejde konkrete handle- eller udviklingsplaner for det videre arbejde i alle daginstitutioner, hvor der er konstateret forhold, der skal korrigeres.

 

Kapitel 6

Problemløsning og udvikling

 

  § 18.  Tilsynet skal medvirke til at anvise og finde løsninger på eventuelle problemer i forhold til den enkelte daginstitution.
  Stk. 2.  I tilfælde af eventuelle konflikter i personalegruppen eller mellem forældre og personale, indgår det som en del af tilsynsforpligtelsen at undersøge og bidrage til at løse disse konflikter i et samarbejde mellem de implicerede parter.
  Stk. 3.  Tilsynet skal bidrage til at støtte daginstitutionen i form af hjælp til selvhjælp, så daginstitutionen fremover selv kan finde løsninger på nye opgaver og udfordringer.

 

  § 19.  Den tværgående viden, der opbygges på grundlag af kommunalbestyrelsens tilsyn, skal understøtte kommunalbestyrelsens overholdelse af sin forpligtelse til at sikre og udvikle den generelle kvalitet af daginstitutionsområdet i kommunen og i forhold til kvaliteten i den enkelte daginstitution. 
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsens skal benytte den i stk. 1 nævnte viden ved planlægning af udviklingsarbejde og nye indsatsområder og lade den indgå ved fastsættelse af serviceniveauet i kommunen.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den i stk. 1 nævnte viden bidrager til at udvikle den pædagogiske praksis i kommunen ved at holde daginstitutionens ledelse og personale opdateret om muligheder for forbedring og udvikling af daginstitutionsområdet.

 

Kapitel 7

Overordnet tilsyn

 

  § 20.  Departementet for Uddannelse kan afkræve kommunalbestyrelsen oplysninger, herunder udlevering af dokumenter, der må anses for nødvendige for at påse, at kommunalbestyrelsen varetager sin tilsynsforpligtelse efter denne bekendtgørelse.
  Stk. 2.  Med henblik på Departementet for Uddannelses varetagelse af den i stk. 1 nævnte opgave skal kommunalbestyrelsen: 
1)  videresende de i § 14 nævnte tilsynsrapporter til Departementet for Uddannelse, og
2)  indberette oplysninger vedrørende antallet af børn i daginstitutioner, normerede stillinger og om, hvordan stillingerne er besat, herunder i forhold til uddannelsesbaggrund.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen fremsender de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger efter frister fastsat af Departementet for Uddannelse.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen fremsender de i stk. 2 nævnte indberetninger i de af Departementet for Uddannelse angivne formater for elektronisk indberetning.

 

Kapitel 8

Ikrafttræden

 

  § 21.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. oktober 2020.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 24. september 2020

 

 

Karl Frederik Danielsen

/

 Karsten Peter Jensen