Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 20
17. juni 2020
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om betingelser for indrejse til Grønland med luftfarttøj (Fase 1)

 

I medfør af §§ 6, 6 a, 12 a, 12 b, 12 c, 21 a og 21 b, og § 29, stk. 2, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020 om ændring af landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, fastsættes:

 

Territorialt anvendelsesområde

 

  § 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på Grønlands territorium.

 

Afgrænsning af anvendelsesområde

 

  § 2.  Personer der har dansk statsborgerskab, og personer der har islandsk statsborgerskab, er undtaget fra §§ 5, 6, og 8, jf. dog stk. 2 og 3.
  Stk. 2.  For at blive omfattet af stk. 1 kræves, at statsborgeren indrejser direkte fra Færøerne eller Island, og har opholdt sig på henholdsvis på Færøerne eller i Island i 14 dage før afrejse til Grønland. Dette er også gældende, hvis rejser går fra Færøerne til Island til Grønland, eller fra Island til Færøerne til Grønland.
  Stk. 3.  Danske og islandske statsborgere der rejser fra Grønland direkte til Island eller Færøerne er også omfattet af stk. 1, hvis de kun opholder sig der, og bagefter indrejser direkte tilbage til Grønland. Det samme er gældende, hvis de rejser fra Grønland til Island til Færøerne, eller fra Grønland til Færøerne til Island.

 

  § 3. Det kan besluttes, at hele eller dele af bekendtgørelsen ikke skal finde anvendelse for personer, der varetager en samfundskritisk funktion.
  Stk. 2. For personer i tjeneste ved Grønlands Politi er det Politimesteren, der træffer beslutning efter stk. 1.
  Stk. 3. For personer i tjeneste ved Arktis Kommando er det Chefen for Arktis Kommando, der træffer beslutning efter stk. 1.
  Stk. 4. For personer i tjeneste ved Sundhedsvæsenet er det Landslægeembedet, der træffer beslutning efter stk. 1.
  Stk. 5. For personer ansat andre steder end de, der er nævnt i stk. 2-4, er det Landslægeembedet, der træffer beslutning efter stk. 1. Derudover kan Landslægeembedet efter ansøgning dispensere fra § 8 for personer, der ikke varetager en samfundskritisk funktion.
  Stk. 6. Landslægeembedet kan beslutte, at hele eller dele af bekendtgørelsen ikke skal finde anvendelse på personer, der er i behandling ved Sundhedsvæsenet.
  Stk. 7. Landslægeembedet kan undtage rejsende fra §§ 6, 8 og 9, hvis de kan dokumentere, at de har fået målt antistoffer mod Covid-19 på et af landslægen anerkendt laboratorium. Rejsende skal indsende dokumentation til landslægen minimum 5 dage før afrejse. Hvis dispensationen godkendes vil ansøger få skriftlig bekræftelse fra landslægeembedet inden afrejse.
  Stk. 8. Børn under 12 år er ikke omfattet af §§ 6 og 9. Børn under 12 år følger forholdsreglerne i § 8 i samme udstrækning, som personen som de indrejste med gør.

 

Maksimalt antal indrejsende med Air Greenland om ugen

 

  § 4. Corona-sekretariatet meddeler Air Greenland, hvor mange indrejsende der maksimalt må ankomme med Air Greenland til Grønland hver uge.

 

Betingelser for indrejse hos andreflyselskaber m. v.

 

  § 5. Andre flyselskaber m.v. end Air Greenland, der ønsker at lande med luftfartøjer i Grønland, skal søge Corona-sekretariatet om tilladelse til, at medbringe personer til Grønland.

 

Krav for at være ombord på luftfartøj som skal lande i Grønland

 

  § 6. Kun passagerer der foreviser en negativ Covid-19 test må være ombord på luftfartøj som skal lande i Grønland. Pligten for overholdelse af 1. pkt. påhviler flyselskabet.
  Stk. 2. Covid-19 testen skal være foretaget på hospital eller sundhedsklinik m.v., som Landslægeembedet har godkendt.
  Stk. 3. Covid-19 testen skal opfylde de krav, som Landslægeembedet fastsætter. Stk. 4. Landslægeembedet kan gøre undtagelser fra stk. 1.

 

Oplysningspligt for indrejsende

 

  § 7. Kun passagerer der har udfyldt og indsendt Sumut-blanketten må være ombord på luftfartøj som skal lande i Grønland. Passageren skal forevise kvittering for udfyldt og indsendt Sumut-blanket til vedkommende personale ombord på luftfartøjet. Pligten for overholdelse af 1. og 2. pkt. påhviler flyselskabet.

 

Forholdsregler efter ankomst til Grønland

 

  § 8. Passagerer, der ankommer med luftfartøj til Grønland, må ikke deltage i forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v., før det kan påvises, at de ikke er smittet med Covid-19. Dette gælder både indendørs, udendørs, offentlige og private forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.
  Stk. 2. Forbuddet gælder også for ophold i offentlige institutioner m.v., for ophold i lokaler, som erhvervsdrivende råder over, og hvortil offentligheden har adgang til, og for ophold i offentlige og private plejehjem og sygehuse. Det er dog tilladt at foretage helt nødvendige indkøb af dagligvarer og andre fornødenheder som ikke umiddelbart kan foretages af andre.
  Stk. 3. Stk. 1 er ikke gældende i boligen, hvis deltagerne kun består af personer, der indgår i husstanden.
  Stk. 4. Stk. 1 og 2 er ikke gældende for forsamlinger med politiske eller meningsbefordrende formål.

 

  § 9. Personer omfattet af § 8 kan teste sig for Covid-19 5 dage eller senere efter ankomst til Grønland.
  Stk. 2. Er testen negativ anses personen for ikke at være smittet med Covid-19, og er derefter ikke omfattet af forbuddet i § 8.
  Stk. 3. Er testen positiv overgår personen til behandling efter de almindelige regler herom, jf. landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme.
  Stk. 4. Hvis personen ikke tester sig for Covid-19, gælder forbuddet i § 8 i 14 dage fra ankomst til Grønland. Hvis personen er uden symptomer for smitte med Covid-19 efter 14 dage fra ankomst til Grønland, anses personen for ikke at være smittet med Covid-19.
  Stk. 5. Hvis personen efter 14 dage fra ankomst til Grønland viser symptomer på smitte med Covid-19, overgår personen til behandling efter de almindelige regler herom, jf. landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme.

 

Foranstaltninger

 

  § 10. Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den der overtræder §§ 4 og 5, § 6, stk. 1, og §§ 7 og 8.
  Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

 

Ikrafttræden

 

  § 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. juni 2020, kl. 16:00. Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 15. juni 2020 om betingelser for indrejse til Grønland med luftfarttøj (Fase 1).
  Stk. 2. Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med 6. juli 2020.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 17. juni 2020

 

 

 

Anna Wangenheim

/

Tine Pars