Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 16
11. maj 2020
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil

I medfør af § 8, stk. 1-4, i Inatsisartutlov nr. 10 af 22. november 2011 om fordeling af midler fra visse spil, fastsættes:

 

Kapitel 1

Almennyttige formål

 

  § 1.  Ved almennyttige formål forstås en aktivitet, der kommer en bred kreds af ansøgere, deltagere og borgere i almindelighed til gode.

 

  § 2.  Ved lovfastsatte almennyttige formål forstås breddeidræt, herunder handicap- og ældreidræt, talent- og eliteidræt og børne- og ungdomsforeninger, jf. §§ 4-6.

 

  § 3.  Ved andre almennyttige formål forstås kulturelle formål, folkeoplysningsformål, sygdomsbekæmpende og forebyggende formål, sociale formål, friluftsformål og almennyttige forskningsformål.

 

Kapitel 2

Tilskud til lovfastsatte almennyttige formål

 

  § 4.  Ved breddeidræt forstås den del af idrætten, som har et andet indhold end konkurrence- og præstationsniveau på eliteidrættens område.

 

  § 5.  Ved talent- og eliteidræt forstås den del af idrætten, som dyrkes på udvalgte foreningshold, i de bedste nationale rækker, på landshold og i internationale turneringer.

 

  § 6.  Ved børne- og ungdomsforeninger forstås foreninger, hvor mindst halvdelen af de kontingentbetalende medlemmer er under 30 år.

 

  § 7.  Tilskud til lovfastsatte almennyttige formål ydes i henhold til reglerne herom i Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil.
  Stk. 2.  Tilskud til lovfastsatte almennyttige formål kan i begrænset omfang anvendes til information og administrative formål.

 

Kapitel 3

Tilskud til andre almennyttige formål

 

Tilskudsformer

 

  § 8.  Tilskud kan ydes i form af projekttilskud og driftstilskud.
  Stk. 2.  Naalakkersuisoq for kultur kan knytte vilkår til modtagelse af tilskud.

 

Projekttilskud

 

  § 9.  Ved et projekttilskud forstås tilskud til en aktivitet, der afvikles over en afgrænset periode, og som har et konkret mål eller slutresultat
  Stk. 2.  Tilskuddets størrelse er på op til 75 % af det tilskudsberettigede budget. Der kan dog højst bevilges kr. 200.000.
  Stk. 3.  Til indsatsområder, der er politisk prioriterede, kan der ydes et højere tilskud, end det i stk. 2, 2. pkt. nævnte. Naalakkersuisoq for kultur offentliggør på hjemmesiden www.naalakkersuisut.gl, hvilke indsatsområder der til enhver tid er politisk prioriterede.

 

Driftsstilskud

 

  § 10.  Ved driftstilskud forstås tilskud til dækning af udgifter til løbende drift af en aktivitet, herunder udgifter til ansatte, personale, lokaler og kontorforhold.
  Stk. 2.  Der kan ydes tilskud på op til kr. 90.000.
  Stk. 3.  Til indsatsområder, der er politisk prioriterede, kan der ydes et højere tilskud, end det i stk. 2 nævnte, dog maksimalt kr. 500.000 pr. år. Naalakkersuisoq for kultur offentliggør på hjemmesiden www.naalakkersuisut.gl, hvilke indsatsområder der til enhver tid er politisk prioriterede.

 

Tilskudsbetingelser

 

  § 11.  Der kan alene ydes tilskud til personer med bopæl her i landet eller foreninger, organisationer, virksomheder, myndigheder mv. med hjemsted i Grønland.
  Stk. 2.  Der kan ikke ydes tilskud til foreninger og organisationer med mindre end 10 betalende medlemmer.
  Stk. 3.  Driftstilskud kan alene ydes til landsdækkende foreninger og organisationer.

 

  § 12.  Ansøgning om tilskud skal indeholde en beskrivelse af den aktivitet, der ansøges om tilskud til, herunder om der er tale om et tilskud til et projekt eller tilskud til drift.
  Stk. 2.  Ansøgningen skal være vedlagt budget og plan for finansieringen af aktiviteten.
  Stk. 3.  Ansøgning om projekttilskud skal desuden være vedlagt dokumentation for
1) tilsagn om deltagelse i projektet for de personer, der i henhold til projektbeskrivelsen vil være bærende for projektets realisering og
2) tilsagn om at kunne benytte de lokaler og faciliteter, der i henhold til projektbeskrivelsen vil være bærende for projektets realisering.
  Stk. 4.  Foreninger og organisationer skal vedlægge godkendte vedtægter og dokumentation for betalende medlemmer.

 

  § 13.  Naalakkersuisoq for kultur kan fastsætte nærmere krav til ansøgninger om projekttilskud til almennyttige forskningsformål, og Naalakkersuisoq vil kunne fastsætte særskilte ansøgningsfrister for sådanne ansøgninger.

 

  § 14.  Projekttilskud kan ydes til projekter, der gennemføres inden for 5 år fra ansøgningstidspunktet.

 

  § 15.  Driftstilskud kan højst bevilges for 1 år ad gangen.
  Stk. 2.  Der kan årligt genansøges om tilskud.

 

  § 16.  Der kan ikke ydes tilskud til:
1)  Lovfastsatte almennyttige formål, jf. § 2.
2)  Ferierejser, studierejser, ekspeditioner og uddannelse.
3)  Rejser og kurser der forventes dækket af arbejdsgiveren.
4)  Indkøb af instrumenter, hardware og software, materialer og redskaber.
5)  Præmier.
6)  Nybygninger og renoveringer.
7)  Kommercielle produkter, bortset fra trykning af bøger, jf. dog nr. 15.
8)  Aktiviteter, der må forventes at kunne afholdes inden for ansøgerens almindelige budget.
9)  Aktiviteter, som ansøger er pålagt at varetage i henhold til anden lovgivning.
10)  Aktiviteter der allerede er igangsat ved ansøgningsfristen.
11)  Dækning af underskud.
12)  Etablering og drift af hjemmesider.
13)  Arrangementer eller dele af arrangementer, hvor der udskænkes øl, vin eller spiritus som en del af aktiviteten, eller hvor salg af alkoholiske drikke er knyttet til aktiviteten.
14)  Indsamlinger.
15)  Udgivelser på ansøgerens eget forlag.
16)  Genudgivelser, herunder bøger og cd’er.

 

  § 17.  Bevilgede tilskud kan ikke anvendes til andre formål og aktiviteter end det, der er søgt om tilskud til.

 

Ansøgningsprocedure

 

  § 18.  Ansøgning om tilskud vedlagt budget og finansieringsplan udformes på et af Naalakkersuisoq for kultur udarbejdet elektronisk skema, og sendes herefter elektronisk til Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke.
  Stk. 2.  Der skal fremsendes særskilt ansøgning for hvert projekt- og driftstilskud, der søges om tilskud til.

 

  § 19.  Projektilskud kan søges fire gange årligt.
  Stk. 2.  Ansøgningsfristerne er fastsat til den 15. februar, den 15. april, den 15. september og den 15. november.

 

  § 20.  Driftstilskud kan søges én gang årligt.
  Stk. 2.  Ansøgningsfristen er fastsat til den 1. december, jf. dog § 29, stk. 2.

 

Regnskab og revision

 

  § 21.  Modtagere af projekttilskud skal til Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke indsende et underskrevet regnskab for tilskuddets anvendelse senest 3 måneder efter projektets gennemførelse.
  Stk. 2.  Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor, hvis der er modtaget mindst kr. 150.000 i tilskud.

 

  § 22.  Revisionen skal fortages i overensstemmelse med god revisionsskik.
  Stk. 2.  Ved revisionen skal det blandt andet efterprøves om:
1)  Projektregnskabet er korrekt og uden væsentlige fejl og mangler.
2)  Tilskudsbetingelserne er opfyldt.
3)  Tilskuddet er anvendt til formålet.
4)  Tilskudsmodtager har udvist skyldige økonomiske hensyn.
5)  De oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Naalakkersuisut om projektet er dokumenterede.
  Stk. 3.  Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke foretager stikprøvekontrol af regnskaberne.

 

  § 23.  For et projekttilskud under kr. 150.000 skal der ikke udføres revision. Et regnskab underskrevet af tilskudsmodtager er tilstrækkeligt. Med sin underskrift står tilskudsmodtager inde for, at regnskabet er korrekt, at tilskudsmodtager har udvist skyldige økonomiske hensyn, og at tilskuddet er brugt til formålet.
  Stk. 2.  Hvis tilskudsmodtager af et projekttilskud på under kr. 150.000 har modtaget tilskud fra en eller flere andre tilskudsgivere, skal tilskudsmodtager fremsende dokumentation herfor til Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke.

 

  § 24.  Modtagere af driftstilskud skal til Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke indsende et underskrevet årsregnskab og revisionsprotokollat senest den 1. juni året efter tildeling af tilskud.
  Stk. 2.  Årsregnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Ved revisionen skal revisor efterprøve de i § 22, stk. 2, nr. 1-5 anførte betingelser.

 

  § 25.  Modtagere af projekttilskud skal udfylde evalueringsskema på Sullisivik.gl.
  Stk. 2.  Evalueringsskemaet skal fremsendes til Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, senest 2 måneder efter at arrangementet blev afviklet.

 

  § 26.  Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke kan til en hver tid anmode modtageren af tilskuddet om at fremsende relevante oplysninger vedrørende den aktivitet, der er bevilget tilskud til.

 

  § 27.  Bevilgede projekt- og driftstilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:
1)  Tilskudsmodtageren ikke længere opfylder betingelserne for at kunne modtage tilskud.
2)  Tilskudsmodtageren ikke efterkommer eventuelle vilkår for tilskudsbevillingen.
3)  Ansøger har afgivet urigtige oplysninger.
4)  Tilskudsmodtager har nægtet at fremsende relevante oplysninger, herunder regnskab og evalueringsskema.
5)  Aktiviteten, hvortil tilskud er ydet, giver overskud.

 

  § 28.  Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke offentliggør på www.naalakkersuisut.gl, hvem der har modtaget tilskud, størrelsen af det bevilgede tilskud, og hvad tilskuddet er bevilget til.

 

Kapitel 4

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

  § 29.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2020.
  Stk. 2.  Ansøgning om driftstilskud for 2020 indenfor et politisk prioriteret indsatsområde efter § 10, stk. 3, skal indgives senest den 1. juli 2020.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 11. maj 2020

 

 

Ane Lone Bagger

/

Karsten Peter Jensen