Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 15
28. april 2020
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om land for land-rapportering

I henhold til § 36 b, stk. 12, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 22 af 28. november 2018, fastsættes:

 

Meddelelse om forpligtelsen til land for land-rapportering

 

  § 1.  Meddelelse, der skal gives efter landstingslov om indkomstskat § 36 b, stk. 10, skal indeholde følgende oplysninger:
1)  Hvis det ultimative moderselskab er grønlandsk: Oplysning om det koncernselskab, der indgiver land for land-rapporten ved angivelse af identitetsoplysninger.
2)  Hvis det ultimative moderselskab ikke er hjemmehørende i Grønland: Oplysning om, hvilket koncernselskab, der er forpligtet til at indgive land for land-rapporten ved angivelse af identitetsoplysninger, og i hvilken skattejurisdiktion selskabet er hjemmehørende.
  Stk. 2.  Identitetsoplysningerne efter stk. 1 skal omfatte fuldt navn, adresse, skattejurisdiktion, virksomhedsnummer (cvr-nr.) eller stamnummer som erhvervsdrivende (SE-nr.). Er der tale om et udenlandsk koncernselskab, oplyses et eventuelt skatteidentifikationsnummer (TIN-nr.) i skattejurisdiktionen.
  Stk. 3.  Meddelelse efter landstingslov om indkomstskat § 36 b, stk. 10, kan ske på grønlandsk, dansk eller engelsk.

 

  § 2.  Meddelelse efter §§ 1 og 3 skal ske digitalt efter anvisning fra skatteforvaltningen. Meddelelsen skal senest gives inden udgangen af det indkomstår, for hvilket land for land-rapporteringen skal indgives.

 

  § 3.  Der skal gives meddelelse til skatteforvaltningen, hvis der foreligger omstændigheder, der bevirker, at forpligtelsen til at indgive land for land-rapportering ikke længere består.

 

Indrapportering af land for land-rapporten

 

  § 4.  Indrapportering af land for land-rapporten skal ske ved indgivelse til skatteforvaltningen af oplysningerne i tabel 1, jf. bilag 1, eller den engelske udgave i annex III til kapitel V i OECD's Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting.
  Stk. 2.  Tabel 2 skal indeholde oplysning om hver koncernenhed i den multinationale koncern, de primære forretningsaktiviteter samt hvor det er skattemæssigt hjemmehørende. Faste driftssteder anføres under den skattejurisdiktion, hvor det er beliggende og skal tillige angive navnet på det selskab, som det er en del af.
  Stk. 3.  Tabel 3 skal indeholde øvrig information, som er nødvendig eller fremmende for forståelsen af tabel 1 og 2.
  Stk. 4.  En koncernenhed, der er forpligtet til at udarbejde land for land-rapportering efter § 36 b, stk. 7, i landstingslov om indkomstskat skal anmode sit ultimative moderselskab om at give alle de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde forpligtelsen. Såfremt det ultimative moderselskab afviser at stille de nødvendige oplysninger til rådighed for koncernenheden, indgiver koncernenheden en land for land-rapport, der indeholder alle de oplysninger, som den er i besiddelse af, har opnået eller har indhentet, og meddeler skatteforvaltningen, at det ultimative moderselskab har afvist at stille de nødvendige oplysninger til rådighed.
  Stk. 5.  Indgivelsen af land for land-rapporten skal ske digitalt efter anvisning fra skatteforvaltningen.

 

Ikrafttrædelse

 

  § 5.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2020.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 30. april 2020

 

 

 

Vittus Qujaukitsoq

/

Nikolai S. Christensen

Dokumenter