Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 9
14. april 2020
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om skolers og institutioners forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme

I medfør af § 22 i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Denne bekendtgørelse fastsætter regler om skolers og institutioners forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme, herunder:
1)  hindring af spredningen af alment farlige sygdomme og øvrige smitsomme sygdomme, der fremgår af liste A og B i landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og
2)  begrænsning af spredningen af andre smitsomme sygdomme.

 

  § 2. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for:
1)  Daginstitutioner, dagpleje og andre aktivitetstilbud i henhold til Inatsisartutlov om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen.
2)  Folkeskoler. 
3)  Frie grundskoler.
4)  Efterskoler. 
5)  Folkehøjskoler.
6)  Gymnasieskoler og andre skoler, der udbyder studieforberedende uddannelser.
7)  Brancheskoler, erhvervsskoler og andre institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser.
8)  Ilisimatusarfik og andre institutioner, der udbyder videregående uddannelser.
9)  Skolefritidsordninger, fritidsklubber og fritidshjem.
10)  Elevhjem, kollegier og kostskoler.

 

Generelle forholdsregler ved forekomst af smitsomme sygdomme

 

  § 3.  Børn og unge samt personale med smitsom sygdom må ikke modtages i skoler institutioner, hvor smitte kan udgøre en risiko.
  Stk. 2.  Opstår der under opholdet i institutionen eller skolen tegn på smitsom sygdom hos et barn, skal hjemmet underrettes med henblik på hjemtagelse, og barnet skal om fornødent holdes adskilt fra de øvrige børn, indtil hjemtagelse finder sted.
  Stk. 3.  Ved forekomst af eller ved formodning om smitte med en sygdom som anført i § 1 hos børn og unge eller personale eller i disses husstand afgør Landslægeembedet i tvivlstilfælde, hvornår de pågældende kan modtages i skolen eller institutionen.

 

  § 4.  Naalakkersuisut kan beslutte hel eller delvis lukning af skoler og institutioner. Under lukningen foretages de foranstaltninger, som Naalakkersuisut påbyder af hensyn til smitterisikoen. Genåbning kan kun ske med godkendelse fra Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  I situationer omfattet af stk. 1 pålægges kommunalbestyrelsen at opretholde en nødpasningsordning til børn og unge. Naalakkersuisut kan fastsætte kriterier herom. 
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan bestemme, at der ved forekomst af smitsomme sygdomme ikke må optages nye børn og unge på de institutioner, som fremgår af § 2.

 

Anmeldelse og underretning

 

  § 5.  Ved forekomst af eller mistanke om en af de smitsomme sygdomme, der er omfattet af § 1 nr. 1, gælder de i §§ 6-8 anførte bestemmelser om anmeldelse og underretning.

 

  § 6.  Ethvert tilfælde af sådanne sygdomme, der forekommer hos børn og unge eller personale, skal anmeldes til Landslægeembedet. I tilfælde af sygdomme omfattet af liste A i landstingsforordningen om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, skal underretningen tillige ske, hvis sygdomstilfældet opstår hos husstandsmedlemmer.

 

  § 7.  Landslægeembedet underretter hurtigst muligt lederen af de berørte skoler eller institutioner og kommunalbestyrelsen om et i henhold til § 6 anmeldt sygdomstilfælde.
  Stk. 2.  Landslægeembedet træffer beslutning om, hvilken personkreds, der skal informeres, samt om indholdet af denne information.

 

  § 8.  Lederen af skolen eller institutionen formidler den i § 7, stk. 2, omhandlede information til børn og unges samt personales hjem.
  Stk. 2.  I kombinerede institutioner underretter lederen af den institution, hvor sygdommen forekommer, tillige den kombinerede institutions øvrige ledere.

 

Vejledning

 

  § 9.  Landslægeembedet vejleder i tilslutning til denne bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.

 

Ikrafttræden

 

  § 10.  Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter kundgørelsen. Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 17. marts 2020 om skolers og institutioners forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 14. april 2020
Martha Abelsen

/

Tine Pars