Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 31
28. november 2019
Gældende

Inatsisartutlov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Kapitel 1
Godkendelse af registrering som socialøkonomisk virksomhed

 

Ansøgning om godkendelse af registrering som socialøkonomisk virksomhed

 

  § 1.  En virksomhed, der opfylder betingelserne i §§ 6-8, kan ansøge Forbruger- og Konkurrencestyrelsen om godkendelse af virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksomhed, jf. § 4. 
  Stk. 2.  Ved en virksomheds ansøgning om godkendelse af dens registrering som en socialøkonomisk virksomhed skal virksomheden indsende følgende dokumenter til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen:
1)  Dokumentation for, at virksomheden har eget CVR-nummer, er hjemmehørende i Grønland og ikke er en enkeltmandsvirksomhed eller en virksomhed etableret ved sameje, jf. § 6.
2)  Dokumentation for, at virksomheden har et socialt formål, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, og at det sociale formål fremgår af virksomhedens vedtægter eller dens stiftelsesdokument, hvis den ikke har nogen vedtægter.
3)  Dokumentation for, at virksomheden er erhvervsdrivende, jf. § 7, stk. 1, nr. 2.
4)  Dokumentation for, at virksomheden er uafhængig af det offentlige, jf. § 7, stk. 1, nr. 3.
5)  En beskrivelse af, hvordan virksomheden er inddragende og ansvarlig i sit virke, jf. § 7, stk. 1, nr. 4.
6)  Dokumentation for, at virksomheden foretager en social håndtering af sit overskud, jf. § 7, stk. 1, nr. 5.

 

  § 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om, at en virksomheds ansøgning om godkendelse af dens registrering som en socialøkonomisk virksomhed, skal indgives ved anvendelse af et ansøgningsskema, der er udarbejdet og offentliggjort af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, og at ansøgningen skal indsendes ved anvendelse af e-mail eller anden digital kommunikation.

 

  § 3.  En virksomhed, der ansøger om godkendelse af dens registrering som en socialøkonomisk virksomhed, skal meddele alle oplysninger og indsende alle dokumenter, som er nødvendige for behandlingen og afgørelsen af ansøgningen.
  Stk. 2.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan ved behandlingen og afgørelsen af ansøgningen pålægge virksomheden at indsende de oplysninger og dokumenter, som Forbruger- og Konkurrencestyrelsen finder nødvendige, og at gøre det på den måde og i den form, som Forbruger- og Konkurrencestyrelsen finder nødvendig.

 

Godkendelse af registrering som socialøkonomisk virksomhed

 

  § 4.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen træffer afgørelse om, at en virksomhed meddeles godkendelse af virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksomhed, hvis virksomheden opfylder betingelserne i §§ 6-8.
  Stk. 2.  En godkendelse efter stk. 1, kan meddeles på bestemte vilkår, herunder om virksomhedens fortsatte opfyldelse af betingelserne i §§ 6-8.

 

Tilbagekaldelse af godkendelse af registrering som socialøkonomisk virksomhed

 

  § 5.  Hvis en virksomhed, der er meddelt godkendelse efter § 4 , ikke opfylder en eller flere af betingelserne i §§ 6-8, skal virksomheden straks meddele dette til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. Meddelelsesforpligtelsen omfatter ethvert medlem af virksomhedens centrale ledelsesorgan.
  Stk. 2.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen træffer afgørelse om tilbagekaldelse af en godkendelse meddelt efter § 4, hvis virksomheden ikke opfylder alle betingelserne for registrering i §§ 6-8. Inden Forbruger- og Konkurrencestyrelsen træffer afgørelse om tilbagekaldelse af en godkendelse, fastsætter Forbruger- og Konkurrencestyrelsen en rimelig frist for den registrerede virksomhed til at afhjælpe den manglende opfyldelse af betingelserne for registrering i §§ 6-8, hvis virksomheden anmoder derom, og Forbruger- og Konkurrencestyrelsen vurderer, at virksomheden vil kunne foretage afhjælpning inden for en rimelig frist.

 

Kapitel 2

Registrering som socialøkonomisk virksomhed

 

Betingelser for registrering som socialøkonomisk virksomhed

 

  § 6.  En virksomhed, der har eget registreringsnummer (CVR-nummer) i registeret for grønlandske virksomheder, og som er hjemmehørende i Grønland, kan være registreret som en socialøkonomisk virksomhed efter inatsisartutloven, jf. dog stk. 2, og §§ 7-9.
  Stk. 2.  En enkeltmandsvirksomhed og en virksomhed etableret ved sameje kan ikke registreres som en socialøkonomisk virksomhed efter inatsisartutloven.

 

  § 7.  En virksomhed kan kun være registreret som en socialøkonomisk virksomhed, hvis den opfylder alle de følgende betingelser:
1)  Virksomheden skal have et socialt formål. Virksomhedens sociale formål skal fremgå af virksomhedens vedtægter eller af dens stiftelsesdokument, hvis den ikke har nogen vedtægter.
2)  Virksomheden skal være erhvervsdrivende.
3)  Virksomheden skal være uafhængig af det offentlige.
4)  Virksomheden skal være inddragende og ansvarlig i sit virke.
5)  Virksomheden skal foretage en social håndtering af sit overskud ved at anvende sit resultat efter skat til en eller flere af følgende aktiviteter:
a)  Reinvestering i egen virksomhed.
b)  Investering i eller donationer til andre registrerede socialøkonomiske virksomheder.
c)  Donationer til organisationer med et almennyttigt eller almenvelgørende formål.
d)  Begrænset udbetaling af udbytte eller anden form for udlodning til ejerne af virksomheden, jf. § 8.

 

  § 8.  Ejerne af en registreret socialøkonomisk virksomhed er alene berettigede til at modtage en samlet udlodning i den tid, de har ejet virksomheden, svarende til den oprindeligt indskudte kapital med tillæg af en rimelig årlig forrentning af den oprindeligt indskudte kapital. Det afgøres efter en konkret vurdering af alle relevante forhold i det enkelte tilfælde, hvilken forrentning der er rimelig, jf. dog stk. 2. 
  Stk. 2.  En forrentning er ikke rimelig, hvis den årlige forrentning overstiger den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med tillæg af 15 procent, eller der udbetales mere end 35 procent af virksomhedens resultat efter skat i udbytte. 
  Stk. 3.  Eventuelle udbyttebetalinger skal ske i overensstemmelse med de udbyttebestemmelser, som virksomheden er underlagt efter anden lovgivning, dens vedtægter eller stiftelsesdokument, hvis den ikke har nogen vedtægter, og en eventuel aftale derom.

 

Registrering som socialøkonomisk virksomhed

 

  § 9.  En virksomhed kan kun være registeret som en socialøkonomisk virksomhed, hvis den er meddelt en godkendelse af virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksomhed, jf. § 4, og opfylder betingelserne for registrering som en socialøkonomisk virksomhed, jf. §§ 6-8.
  Stk. 2.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen foretager registring af den virksomhed, der er meddelt en godkendelse som en socialøkonomisk virksomhed, jf. § 4.

 

Afregistrering som socialøkonomisk virksomhed

 

  § 10.  Når en virksomhed, der er registreret som en socialøkonomisk virksomhed i registeret for socialøkonomiske virksomheder, jf. kapitel 4, ikke opfylder alle betingelserne for registrering i §§ 6-8, skal virksomheden snarest muligt ændre sin registrering i registeret for socialøkonomiske virksomheder, således at virksomheden derefter ikke er registeret som en socialøkonomisk virksomhed. Virksomheden skal dog ikke foretage denne afregistrering, hvis virksomheden afhjælper den manglende opfyldelse af betingelserne for registrering i §§ 6-8 inden for en rimelig frist fastsat af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen efter stk. 2. 
  Stk. 2.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen fastsætter en rimelig frist for en registreret virksomhed til at afhjælpe manglende opfyldelse af betingelserne for registrering i §§ 6-8, hvis virksomheden anmoder derom, og Forbruger- og Konkurrencestyrelsen vurderer, at virksomheden vil kunne foretage afhjælpning inden for en rimelig frist.

 

Registrerede virksomheders eneret til at anvende betegnelsen registreret socialøkonomisk virksomhed

 

  § 11.  Virksomheder, der er registrerede i registeret for socialøkonomiske virksomheder, jf. kapitel 4, har eneret til at anvende betegnelsen registreret socialøkonomisk virksomhed i deres navne og markedsføring.
  Stk. 2.  En virksomhed har kun ret til at anvende betegnelsen registreret socialøkonomisk virksomhed, når virksomheden er meddelt en godkendelse af registreringen af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, jf. § 4, og er registreret som en socialøkonomisk virksomhed i registeret for socialøkonomiske virksomheder, jf. kapitel 4.

 

Kapitel 3
Virksomhedens forpligtelser

 

Det centrale ledelsesorgans forpligtelser

 

  § 12.  En virksomheds centrale ledelsesorgan er ansvarlig for, at virksomheden afgiver korrekte og fyldestgørende oplysninger ved virksomhedens afgivelse af oplysninger til myndigheder og registrering af oplysninger vedrørende forhold omfattet af inatsisartutloven. Ansvaret omfatter blandt andet virksomhedens afgivelse af oplysninger ved ansøgning om godkendelse af virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksomhed, ved registrering af virksomheden som socialøkonomisk virksomhed i registeret for socialøkonomiske virksomheder, ved virksomhedens rapportering til myndigheder om forhold omfattet af inatsisartutloven og ved virksomhedens afgivelse af oplysninger ved myndigheders tilsyn med virksomheden og dens forhold og aktiviteter.
  Stk. 2.  Den registrerede virksomheds centrale ledelsesorgan er ansvarlig for at afregistrere virksomheden i registeret for socialøkonomiske virksomheder, jf. kapitel 4, efter bestemmelserne derom i § 10.

 

Rapportering og registrering af rapportering

 

  § 13.  En registreret socialøkonomisk virksomhed skal hvert år aflægge en årsrapport i overensstemmelse med anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven og skal mindst følge reglerne for regnskabsklasse B.
  Stk. 2.  En registreret socialøkonomisk virksomhed skal hvert år sende årsrapporten, jf. stk. 1, til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen senest samtidig med, at virksomheden sender årsrapporten til Erhvervsstyrelsen efter bestemmelserne derom i anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven.
  Stk. 3.  Ud over de krav til årsrapporten, som følger af anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven, skal en registreret socialøkonomisk virksomhed årligt i forbindelse med indsendelse af årsrapporten rapportere om følgende forhold:
1)  Det samlede vederlag med videre til nuværende og tidligere medlemmer af ledelsen for deres funktion fordelt på hvert ledelsesorgan og eventuelle vederlag til virksomhedens stiftere og ejere.
2)  Aftaler indgået med nærtstående parter.
3)  Likvide midler og andre aktiver, som udloddes eller uddeles af virksomhedens formue.
4)  Hvordan virksomheden opfylder sit sociale formål, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, hvordan den er uafhængig af det offentlige, jf. § 7, stk. 1, nr. 3, og hvordan den er inddragende og ansvarlig i sit virke, jf. § 7, stk. 1, nr. 4.
  Stk. 4.  Hvis en registreret socialøkonomisk virksomhed udbetaler udbytte, skal virksomheden i forbindelse med udbetalingen indsende en beregning til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, som viser forrentningen af den investerede kapital.
  Stk. 5.  I det omfang oplysningerne nævnt i stk. 3, nr. 1-4, fremgår af virksomhedens årsrapport, anses oplysningerne for at være rapporteret efter stk. 3.

 

  § 14.  Virksomhedens årsrapport og anden rapportering efter § 13 skal registreres i registeret for socialøkonomiske virksomheder, jf. kapitel 4.

 

Vederlag

 

  § 15.  Det centrale ledelsesorgan i en registreret socialøkonomisk virksomhed skal påse, at udbetaling af vederlag ikke overstiger et beløb, der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og som må anses for forsvarligt i forhold til virksomhedens sociale formål.

 

Opløsning, kapitalnedsættelse og afregistrering

 

  § 16.  Ved opløsning af en registreret socialøkonomisk virksomhed skal et eventuelt overskud anvendes i overensstemmelse med § 7, stk. 1, nr. 5.
  Stk. 2.  Ved kapitalnedsættelse i en registreret socialøkonomisk virksomhed skal en eventuel udlodning ske inden for begrænsningen fastsat i § 7, stk. 1, nr. 5.
  Stk. 3.  Forpligtelsen til at foretage en social håndtering af virksomhedens overskud efter § 7, stk. 1, nr. 5, gælder også efter en afregistrering af virksomheden som en socialøkonomisk virksomhed for den del af overskuddet, som er optjent, mens virksomheden var registreret som en socialøkonomisk virksomhed.

 

Kapitel 4
Register for registrering af socialøkonomiske virksomheder

 

  § 17.  Naalakkersuisut etablerer og driver et register til brug for virksomheders registrering som socialøkonomiske virksomheder efter inatsisartutloven, jf. dog stk. 2 og 3.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan indgå aftale med en offentlig myndighed eller en offentlig virksomhed i Grønland eller Danmark om, at myndigheden eller virksomheden etablerer og driver et register for Naalakkersuisut efter stk. 1.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan indgå aftale med en offentlig myndighed eller en offentlig virksomhed i Grønland eller Danmark om, at myndighedens eller virksomhedens register skal anvendes af Naalakkersuisut til brug for virksomheders registrering som socialøkonomiske virksomheder efter inatsisartutloven.

 

  § 18.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere bestemmelser om etablering og drift af et register efter § 17 og alle relevante forhold i forbindelse dermed. Naalakkersuisut kan blandt andet fastsætte nærmere bestemmelser om følgende forhold: 
1)  Etablering og drift af registeret. 
2)  Adgang til og anvendelse af registeret.
3)  Registrering og afregistrering efter inatsisartutloven.
4)  Rapporteringer efter inatsisartutloven.
5)  Anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater, digital signatur og andre krav til form og indhold med videre ved registrering, afregistrering og rapporteringer efter inatsisartutloven.
6)  Oplysninger indeholdt i registeret og i hvilket omfang oplysningerne skal være offentligt tilgængelige. 
7)  Ansvar for registrering, afregistrering og rapporteringer efter inatsisartutloven, herunder blandt andet med hensyn til behørig fuldmagt til at foretage registreringen, afregistreringen eller rapporteringen og gyldigheden af dokumenter indsendt i forbindelse dermed. 
8)  Betaling af udgifter i forbindelse med adgang til og anvendelse af registeret, herunder blandt andet betaling af gebyrer for registrering, påkravsskrivelser ved for sen betaling og betaling af renter med videre ved for sen betaling.

 

Kapitel 5
Forbruger- og Konkurrencestyrelsens tilsyn og myndighedsbehandling med videre

 

  § 19.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen fører tilsyn med forhold omfattet af inatsisartutloven.
  Stk. 2.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan meddele påbud om overholdelse af inatsisartutlo-ven, bestemmelser fastsat efter inatsisartutloven og godkendelsesvilkår. Påbud kan meddeles til virk-somheder og personer omfattet af inatsisartutloven. 
  Stk. 3.  Virksomheder og personer omfattet af inatsisartutloven skal meddele Forbruger- og Konkur-rencestyrelsen alle oplysninger og indsende alle dokumenter, som er nødvendige for myndighedsbe-handling og aktiviteter omfattet af inatsisartutloven. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan til gennemførelse af myndighedsbehandling efter inatsisartutloven pålægge virksomheder og personer omfattet af inatsisartutloven at indsende de oplysninger og dokumenter, som Forbruger- og Konkur-rencestyrelsen finder nødvendige, og at gøre det på den måde og i den form, som Forbruger- og Konkurrencestyrelsen finder nødvendig.
  Stk. 4.  Virksomheder og personer omfattet af inatsisartutloven skal sende rapporteringer om deres forhold og aktiviteter omfattet af inatsisartutloven og deres godkendelser til Forbruger- og Konkur-rencestyrelsen. Registrerede socialøkonomiske virksomheder skal for hvert år sende en årsrapport til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen efter § 13 og derudover sende rapporter til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, når og i det omfang Forbruger- og Konkurrencestyrelsen finder det nødvendigt. 
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om rapportering. 
  Stk. 6.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan fastsætte vilkår om rapportering i godkendelser og afgørelser efter inatsisartutloven.

 

  § 20.  Virksomheder og personer omfattet af inatsisartutloven skal betale udgifter i forbindelse med sagsbehandling og anden myndighedsbehandling efter inatsisartutloven. Betalingen kan opkræves som gebyrer eller udgiftsrefusion.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om virksomheders og personers betaling af myndighedsudgifter efter stk. 1. 
  Stk. 3.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan i godkendelser og afgørelser efter inatsisartutloven fastsætte nærmere vilkår om virksomheders og personers betaling af myndighedsudgifter efter stk. 1.

 

  § 21.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen sender hvert år senest den 1. februar en årsrapport til Naalakkersuisut om aktiviteter og forhold omfattet af inatsisartutloven og Forbruger- og Konkurrencestyrelsens tilsyn og afgørelser efter inatsisartutloven i det forudgående år.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og træffe afgørelse om, at Forbruger- og Konkurrencestyrelsen skal sende andre rapporter og andre oplysninger til Naalakkersuisut om aktiviteter og forhold omfattet af inatsisartutloven og Forbruger- og Konkurrencestyrelsens tilsyn og afgørelser efter inatsisartutloven.

 

Kapitel 6
Klageadgang

 

  § 22.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsens afgørelser efter inatsisartutloven eller bestemmelser fastsat i henhold til inatsisartutloven, kan indbringes for Naalakkersuisut, jf. dog stk. 3. 
  Stk. 2.  En klage skal være modtaget hos Naalakkersuisut senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt klageren.
  Stk. 3.  Uanset bestemmelsen i stk. 1, kan Forbruger- og Konkurrencestyrelsens afgørelser om fastsættelse af en afhjælpningsfrist efter § 5, stk. 2, eller § 10, stk. 2, ikke indbringes for Naalakkersuisut.  
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan afvise at behandle en klagesag omfattet af stk. 1, hvis Naalakkersuisut finder det åbenbart, at klageren ikke vil få medhold i klagen.

 

  § 23.  Afgørelser truffet af Naalakkersuisut kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

Kapitel 7
Sanktionsbestemmelser

 

  § 24.  Der kan idømmes bøde for overtrædelse af inatsisartutloven i de følgende tilfælde:
1)  En person eller en virksomhed foretager registrering af en virksomhed som en socialøkonomisk virksomhed i registeret for socialøkonomiske virksomheder, jf. kapitel 4, uden en godkendelse deraf meddelt af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen efter § 4.
2)  En person eller en virksomhed anvender betegnelsen registreret socialøkonomisk virksomhed i sit navn, markedsføring eller på anden måde uden en godkendelse deraf meddelt af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen efter § 4.
3)  Det centrale ledelsesorgan i en registreret socialøkonomisk virksomhed overtræder bestemmelsen i § 5, stk. 1, ved ikke straks at meddele Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, at virksomheden ikke opfylder 1 eller flere betingelser i kapitel 2.
4)  En registreret socialøkonomisk virksomhed overtræder bestemmelsen i § 7, stk. 1, nr. 5, ved ikke at foretage en social håndtering af virksomhedens overskud efter skat.
5)  En registreret socialøkonomisk virksomhed overtræder bestemmelserne i § 16, stk. 1 og 2, ved ikke at foretage en social håndtering af et eventuelt overskud ved en opløsning eller ved en udlodning ved en kapitalnedsættelse.
6)  En tidligere registreret socialøkonomisk virksomhed overtræder bestemmelsen i § 16, stk. 3, ved ikke at foretage en social håndtering af et eventuelt overskud, som virksomheden optjente, mens den var registreret efter inatsisartutloven. 
7)  En person eller en virksomhed omfattet af inatsisartutloven afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som en offentlig myndighed har krav på efter inatsisartutloven eller efter bestemmelser fastsat efter inatsisartutloven, jf. § 3, stk. 1 og 2, § 12, stk. 1, § 13 og § 19, stk. 2 og 3.
8)  Det centrale ledelsesorgan i en registreret socialøkonomisk virksomhed overtræder bestemmelserne i § 10 og § 12, stk. 2, ved ikke at afregistrere virksomheden i registeret for socialøkonomiske virksomheder, jf. kapitel 4.
9)  En registreret socialøkonomisk virksomhed overtræder bestemmelsen i § 14 ved ikke at registrere virksomhedens årsrapport eller anden rapportering efter § 13 i registeret for socialøkonomiske virksomheder. 
  Stk. 2.  I bestemmelser fastsat efter inatsisartutloven kan det bestemmes, at der for overtrædelse af bestemmelserne kan idømmes bøde efter kriminallov for Grønland.
  Stk. 3.  Bøde efter stk. 1, eller bestemmelser fastsat efter inatsisartutloven, jf. stk. 2, kan pålægges en juridisk person efter reglerne i kriminallov for Grønland.
  Stk. 4.  Bøder, der idømmes efter inatsisartutloven eller bestemmelser fastsat efter inatsisartutloven, tilfalder landskassen.

 

Kapitel 8
Ikrafttrædelse

 

  § 25.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2020.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. november 2019

 

 

 

Kim Kielsen