Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 28
28. november 2019
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension
(Udveksling af oplysninger mellem grønlandske, danske og færøske kommuner, opretholdelse af førtidspension i 12 måneder ved flytning, automatisk tilkendelse af højeste førtidspension)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 19 af 28. november 2016, Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017 og Inatsisartutlov nr. 6 af 27. november 2018, foretages følgende ændringer:

 

1. Efter § 7 indsættes i kapitel 2 en ny overskrift:

”Flytning mellem kommuner i Grønland, Danmark eller på Færøerne”

 

2. Efter den nye overskrift indsættes:
”  § 7 a.  Flytter en borger fra en grønlandsk kommune til en kommune i Danmark eller på Færøerne, og modtager borgeren førtidspension efter denne Inatsisartutlov, skal fraflytningskommunen udveksle relevante oplysninger med tilflytningskommunen til brug for behandlingen af pensionssagen i tilflytningskommunen. 
  Stk. 2.  Fraflytningskommunen skal afholde omkostningerne for oversættelse af relevante sagsakter til dansk.

 

  § 7 b.  Flytter en førtidspensionist fra en grønlandsk kommune til en kommune i Danmark eller på Færøerne, kan førtidspensionisten opretholde sin tilkendte laveste eller mellemste førtidspension i op til 12 måneder i tilflytningskommunen.
  Stk. 2.  Den tilkendte førtidspension skal ikke revurderes eller ændres i den omtalte periode i stk. 1.
  Stk. 3.  Får en førtidspensionist tilkendt førtidspension i tilflytningskommunen inden for de første 12 måneder, bortfalder den førtidspension, der er tilkendt fra en grønlandsk kommune.   
  Stk. 4.  Førtidspensionisten har pligt til at underrette den fraflyttede grønlandske kommune om tilkendelse af førtidspension i tilflytningskommunen, jf. § 33, stk. 1.

 

  § 7 c.  Tilflyttende førtidspensionister fra Danmark og tilflyttende førtidspensionister på højeste sats fra Færøerne med ingen eller næsten ingen arbejdsevne tilkendes automatisk højeste førtidspension i den grønlandske tilflytningskommune.”


3. § 37, stk. 1, 2. pkt., affattes således:
”Ved fraflytning fra Grønland stoppes udbetalingen dog ved udgangen af fraflytningsmåneden, jf. dog § 7 b, medmindre betingelserne for fortsat førtidspensionsudbetaling er opfyldt ved flytning til et andet nordisk land eller et land omfattet af EØS-aftalen.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2020.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. november 2019

 

 

 

Kim Kielsen