Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 25
28. november 2019
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed
(Hjemmel til at oprette en fond til at administrere tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 11 af 6. juni 2016 om kunstnerisk virksomhed foretages følgende ændringer:

 

1. I § 14 indsættes som stk. 2:
”  Stk. 2.  Oprettes der en fond, jf. § 16 a, kan fonden modtage tilskud, arv og gaver fra anden side end landskassen.”    

 

2. Efter § 16 indsættes: 
”  § 16 a.  Naalakkersuisut kan til hel eller delvis varetagelse af opgaverne vedrørende administrationen af Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf oprette en fond. 

Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om formål, opgaver, ledelse og virke, herunder honorering, finansiering og sekretariatsbetjening for en fond, der helt eller delvist varetager opgaverne vedrørende Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at en fond, der helt eller delvist varetager opgaverne vedrørende Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf, tillige varetager andre opgaver, der har tilknytning til opgavevaretagelsen, herunder rådgivning i spørgsmål vedrørende kunstnerisk virksomhed.”

 

3. § 17 affattes således:
”  § 17.  Bestemmelserne i landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning og landstingslov om offentlighed i forvaltningen gælder for de i § 16 nævnte råd, udvalg og lignende og for den i § 16 a nævnte fond i det omfang disse, i henhold til denne Inatsisartutlov og regler udstedt i medfør heraf, tillægges beføjelser til at træffe afgørelser.”

 

4. § 20, stk. 2, affattes således:
”  Stk. 2.  Afgørelser truffet af råd, udvalg og lignende, der helt eller delvist varetager administrationen af Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf, jf. § 16, og afgørelser truffet af en fond, der helt eller delvist varetager administrationen af Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf, jf. § 16 a, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. For så vidt angår de retlige rammer for afgørelserne, vil klage herom kunne indbringes for Naalakkersuisut senest 4 uger efter afgørelsens dato.”

 

5. Efter § 22 indsættes:
”  § 22 a.  Hvis administrationen af Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf helt eller delvist er overladt til råd, udvalg og lignende eller en fond, jf. § 16, stk. 1 og § 16 a, stk. 1, fører Naalakkersuisut tilsyn med administrationen.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan afkræve de i stk. 1 nævnte råd, udvalg og lignende og den i stk. 1 nævnte fond oplysninger, der anses for nødvendige for at kunne varetage tilsynet.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2020.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. november 2019

 

 

 

Kim Kielsen