Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 12
12. juni 2019
Gældende

Inatsisartutlov om Ilisimatusarfik

Kapitel 1

Juridisk status og opgaver

 

  § 1.  Universitetet Ilisimatusarfik er en selvstændig offentlig institution.

 

  § 2. Ilisimatusarfik har til opgave at drive forskning og udbyde forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Ilisimatusarfik skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning, udvikling og uddannelse, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

  Stk. 2. Ilisimatusarfik har forskningsfrihed. Ilisimatusarfik skal værne om universitetets og den enkelte forskers forskningsfrihed og om videnskabsetikken. I det omfang de fornødne ressourcer er til stede, kan Naalakkersuisut efter indhentet udtalelse herom fra Ilisimatusarfik pålægge institutionen forsknings-, udrednings- og undervisningsopgaver.

  Stk. 3. Ilisimatusarfik skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Ilisimatusarfiks forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i Grønland og det arktiske område. Ilisimatusarfik skal som central videns- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde sine medarbejdere til at deltage i den offentlige debat.

  Stk. 4.  Ilisimatusarfik skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for alle uddannelser i Grønland.

 

Kapitel 2

Ledelse

 

Bestyrelsen

 

  § 3.  Bestyrelsen er Ilisimatusarfiks øverste myndighed. Bestyrelsen varetager Ilisimatusarfiks interesser som forsknings- og uddannelsesinstitution og fastlægger retningslinjer for Ilisimatusarfiks organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

  Stk. 2.  Bestyrelsen er ansvarlig for Ilisimatusarfiks virke over for Naalakkersuisut, herunder forvaltningen af de økonomiske ressourcer.

 

  § 4.  Bestyrelsen godkender budgettet, herunder fordelingen af ressourcerne og principperne for deres anvendelse efter indstilling fra rektor.

  Stk. 2.  Bestyrelsen underskriver regnskabet.

 

  § 5.  Bestyrelsen skal udarbejde en statut for Ilisimatusarfik. Statutten skal fastsætte nærmere regler om:

1)  Ilisimatusarfiks værdigrundlag,

2)  Ilisimatusarfiks sprogpolitik,

3)  åbenhed om bestyrelsens arbejde,

4)  ansættelse af ledende personale,

5)  valg af bestyrelsens interne medlemmer,

6)  bestyrelsens virke,

7)  valg af medlemmerne til akademisk råd og institutrådene, og

8)  akademisk råds og institutrådenes virke.

  Stk. 2.  Statutten og efterfølgende ændringer heri skal godkendes af Naalakkersuisut.

 

  § 6. Bestyrelsen ansætter og afskediger Ilisimatusarfiks rektor.

  Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger prorektor og universitetsdirektør efter indstilling fra rektor.

  Stk. 3. Bestyrelsen har ikke kompetence i enkeltsager vedrørende Ilisimatusarfiks øvrige ansatte eller vedrørende studerende.

 

  § 7.  Naalakkersuisut skal indgå en udviklingskontrakt med bestyrelsen.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om indholdet af udviklingskontrakten.

 

  § 8.  Bestyrelsen består af 11 medlemmer, der sammensættes således:

1) 6 udefrakommende medlemmer.

2) 2 medlemmer, der repræsenterer Ilisimatusarfiks forskere og undervisere, herunder ansatte ph.d.-studerende.

3) 1 medlem, der repræsenterer det teknisk-administrative personale.

4) 2 medlemmer, der repræsenterer de studerende.

Stk. 2.  Bestyrelsens sammensætning skal afspejle Ilisimatusarfiks samlede opgaver. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme Ilisimatusarfiks udvikling med deres kendskab til Grønland og globale forhold, herunder arktiske forhold, erfaring og indsigt i ledelse, forskning og uddannelse samt i formidling og udveksling af viden.

  Stk. 3. Naalakkersuisut udpeger de udefrakommende medlemmer. Naalakkersuisut skal fra Ilisimatusarfik indhente en ikke-bindende indstilling af medlemmer. Naalakkersuisut kan også indhente ikke-bindende indstillinger fra andre relevante parter.

  Stk. 4.  Medlemmerne udpeges i kraft af deres personlige egenskab. Der skal ved udpegningen lægges vægt på faglige og personlige kvalifikationer og på erfaringen med at udvikle virksomheder og forsknings- og uddannelsesmiljøer, gerne i et internationalt perspektiv. De udefrakommende medlemmer skal have erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

  Stk. 5. Kun ansatte, der er ansat med ½ årsværk og derover, og studerende på fuld tid er valgbare og stemmeberettigede.

  Stk. 6. De i stk. 1, nr. 2 og 3, anførte repræsentanter er omfattet af reglerne om beskyttelse af tillidsrepræsentanter på deres område.

  Stk. 7. Bestyrelsen vælger en formand blandt de udefrakommende medlemmer.

  Stk. 8.  Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

 

  § 9.  Bestyrelsen nedsættes for en periode på 4 år, første periode løber fra den 1. marts 2020 til den 29. februar 2024, jf. dog stk. 3.

  Stk. 2.  Genudpegning af de udefrakommende medlemmer og genvalg af de interne medlemmer kan finde sted 1 gang, jf. dog stk. 3.

  Stk. 3.  De i § 8, stk. 1, nr. 4, anførte medlemmer, sidder for en periode af 2 år og kan genvælges 1 gang, hvis den pågældende har 2 år eller mere tilbage af den normerede studietid.

  Stk. 4. Udtræder 1 eller flere medlemmer i løbet af en funktionsperiode, skal der udpeges eller vælges nye medlemmer, så der til enhver tid er 11 medlemmer i bestyrelsen.

 

§ 10.  Naalakkersuisut kan pålægge bestyrelsen at berigtige retsstridige forhold.

  Stk. 2.  Efterkommer bestyrelsen ikke påbud fra Naalakkersuisut om berigtigelse af nærmere angivne retsstridige forhold, kan Naalakkersuisut beslutte, at bestyrelsen træder tilbage, således at en ny bestyrelse skal udpeges. Bestyrelsens opgaver eller dele heraf kan i en periode varetages af en midlertidig bestyrelse, der udpeges af Naalakkersuisut.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan afsætte et bestyrelsesmedlem, der groft har tilsidesat sit bestyrelsesansvar, eller på anden vis har gjort sig uegnet til at bestride bestyrelseshvervet.

 

  § 11.  Naalakkersuisut fastsætter regler om honorering af bestyrelsens eksterne medlemmer.

 

Rektorat

 

  § 12.  Ilisimatusarfiks daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som er fastsat af bestyrelsen. Ilisimatusarfiks øvrige ledelse varetager deres opgaver efter retningslinjer og bemyndigelse fra rektor.

  Stk. 2. Rektor bistås af prorektor, der er rektors stedfortræder. Rektor og prorektor udgør Ilisimatusarfiks rektorat.

  Stk. 3.  Rektor og prorektor skal have en ph.d.-uddannelse, jf. dog § 34, og have kendskab til grønlandske forhold og indsigt i uddannelsesområdet. Rektor og prorektor skal desuden have erfaring med ledelse og udvikling af forsknings- og uddannelsesmiljøer og skal have indsigt i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.

 

  § 13. Rektor repræsenterer Ilisimatusarfik og træffer afgørelse i alle sager, hvor kompetencen ikke er henlagt til bestyrelsen, akademisk råd, institutledelse eller institutråd.

  Stk. 2. Rektor ansætter og afskediger institutlederne.

  Stk. 3. Rektor indstiller budgettet og regnskabet til bestyrelsens godkendelse.

Stk. 4. Rektor godkender alle eksterne samarbejdsaftaler, der forpligter Ilisimatusarfik.

  Stk. 5. Rektor kan, hvis akademisk råd alvorligt misrøgter sin funktion, opløse rådet og overtage dets opgaver.

 

  § 14. Rektor fastsætter studie- og ordensregler, jf. dog stk. 3. Rektor gør de studerende bekendt med studie- og ordensreglerne. Rektor skal fremsende studie- og ordensreglerne til Naalakkersuisut til orientering.

  Stk. 2.  Rektor træffer afgørelse om iværksættelse af sanktioner over for studerende, der ikke følger studie- og ordensreglerne. Rektor kan bortvise studerende, der gentagne gange eller groft overtræder studie- og ordensreglerne.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om studie- og ordensregler, herunder om mødepligt og fravær og om iværksættelse af sanktioner over for studerende, der ikke følger studie- og ordensreglerne.

 

Kapitel 3

Akademisk råd

 

§ 15.  Ilisimatusarfik skal nedsætte et akademisk råd for at sikre ledere, ansatte og studerende medbestemmelse og medinddragelse om akademiske forhold.

Stk. 2. Akademisk råd har følgende opgaver:

1)  at udtale sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger,

2)  at udtale sig til rektor om væsentlige forsknings- og uddannelsesområder,

3)  at udtale sig til rektor om planer for vidensudveksling,

4)  at indstille forslag til studieordninger og forsøgsordninger til godkendelse hos rektor, efter indstilling fra institutrådene,

5)  at sammensætte fagkyndige udvalg, der skal bedømme videnskabelige arbejder med henblik på besættelse af videnskabelige stillinger samt om erhvervelse af ph.d.-graden og doktorgraden, og

6)  at tildele ph.d.-graden og doktorgraden.

  Stk. 3.  Akademisk råd kan udtale sig i alle akademiske forhold af væsentlig betydning for Ilisimatusarfiks organisation og virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske sager, som rektor forelægger.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut fastsætter regler om doktorafhandlinger.

 

  § 16.  Ved behandling af de i § 15, stk. 2, nr. 5 og 6, anførte forhold samt i forhold, der udelukkende handler om forskning, er kun forskerne i akademisk råd stemmeberettigede.

 

  § 17.  Akademisk råd sammensættes således:

1)  Rektor, der er født formand.

2)  Prorektor.

3)  2 medlemmer, der repræsenterer institutlederne.

4)  3 medlemmer, der repræsenterer Ilisimatusarfiks forskere og undervisere, herunder ansatte ph.d.-studerende. Mindst 2 medlemmer skal have forskningsbaggrund.

5)  2 medlemmer, der repræsenterer de studerende.

6)  1 medlem, der repræsenterer det teknisk-administrative personale, som observatør. Observatørstatus medfører, at den pågældende ikke er stemmeberettiget.

  Stk. 2. Kun ansatte, der er ansat med ½ årsværk og derover og studerende på fuld tid, er valgbare og stemmeberettigede.

  Stk. 3.  Akademisk råd vælger en formand blandt sine medlemmer.

 

§ 18.  Akademisk råd nedsættes for en periode på 4 år, første gang for perioden 1. november 2019 til 31. oktober 2023, jf. dog stk. 3.

  Stk. 2. Genvalg af de i § 17, stk. 1, nr. 4 og nr. 6, anførte medlemmer kan finde sted 1 gang.

  Stk. 3. De i § 17, stk. 1, nr. 5, anførte medlemmer vælges for en periode af 2 år ad gangen og kan genvælges 1 gang, hvis den pågældende har 2 år eller mere tilbage af den normerede studietid.

 

Kapitel 4

Institutter, afdelinger og institutråd

 

Institutter

 

  § 19.  Ilisimatusarfiks forskning og forskningsbaserede uddannelser foregår på institutter. Udfører ingen af institutterne den forskning, som en uddannelse på instituttet er baseret på, skal der indgås en aftale med et andet universitet eller en forskningsinstitution om forskning på det pågældende område samt tilrettelæggelse af uddannelsen.

  Stk. 2. Institutterne skal omfatte fagområder med faglig og forskningsmæssig sammenhæng.

 

§ 20. Et institut ledes af en institutleder.

  Stk. 2. Institutlederen kan samtidigt fungere som afdelingsleder, jf. § 23, stk. 1.

Stk. 3.  Institutlederen skal have en ph.d.-uddannelse inden for et af instituttets fagområder, jf. dog stk. 4 og § 34, stk. 1, og skal have undervisningserfaring inden for sit fagområde.

  Stk. 4. Hvis der ikke har været egnede ansøgere med en ph.d.-uddannelse, kan en kvalificeret ansøger med en kandidatuddannelse ansættes. 

Stk. 5.  Institutlederen ansætter og afskediger afdelingslederne og instituttets øvrige ansatte, jf. dog stk. 2.

 

§ 21.  Institutleder og afdelingsledere udgør institutledelsen.

Stk. 2.  Institutledelsen varetager i henhold til retningslinjer, der er godkendt af rektor, instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver.

  Stk. 3. Institutledelsen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver under hensyntagen til deres frie valg af videnskabelige metoder. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed og forsker frit inden for Ilisimatusarfiks forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt andre opgaver. Ilisimatusarfiks forskningsstrategiske rammer dækker hele universitetets profil. Det videnskabelige personale må ikke over længere tid pålægges opgaver i en så væsentlig del af deres arbejdstid, at de reelt fratages deres forskningsfrihed.

 

 

Afdelinger

 

  § 22.  Et institut kan bestå af flere afdelinger.

  Stk. 2. En afdeling kan bestå af 1 eller flere forskningsbaserede uddannelser og 1 eller flere forsknings- og formidlingsenheder.

 

  § 23. Afdelingslederen varetager den daglige ledelse af afdelingen.

Stk. 2. Afdelingslederen skal have en ph.d.-uddannelse inden for det fagområde, som afdelingen repræsenterer, jf. dog stk. 3 og § 34, stk. 1, og skal have undervisningserfaring inden for sit fagområde.

Stk. 3. Hvis der ikke har været egnede ansøgere med en ph.d.-uddannelse, kan en kvalificeret ansøger med en kandidatuddannelse ansættes.

Stk. 4. Afdelingslederens opgaver omfatter afgivelse af indstilling og forslag til institutledelsen og institutrådet, herunder:

1)  udarbejdelse af forslag til studieordninger,

2)  udarbejdelse af undervisningsplan og eksamensplan,

3)  udarbejdelse af forsknings- og formidlingsplan, og

4)  udarbejdelse af forslag til afdelingens organisation, herunder udpegning af studieledere og studievejledere.

  Stk. 5. Afdelingslederen skal inddrage aftagere, der har erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til i forbindelse med opgaverne i stk. 3, nr. 1.

  Stk. 6. Afdelingslederen skal inddrage de studerende i forbindelse med opgaverne i stk. 3, nr. 1 og 2.

  Stk. 7. Afdelingslederen godkender optagelse af studerende.

  Stk. 8. Afdelingslederen afgiver i øvrigt indstilling til institutledelse og institutråd om forhold af betydning for afdelingens virksomhed og om ansættelser og afskedigelser og skal høres vedrørende alle sager af betydning for afdelingen.

 

Institutråd

 

  § 24.  Ved hvert institut skal der oprettes et institutråd for at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes medbestemmelse på og medinddragelse i uddannelse og undervisning.

  Stk. 2. Institutrådet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelserne, herunder at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevaluering.

  Stk. 3. Institutrådet godkender efter generelle retningslinjer og indstilling fra de enkelte afdelingsledere:

1) meritoverførsler, og

2) tildeling af akademiske grader med undtagelse af ph.d.-graden og doktorgraden, jf. § 15, stk. 2, nr. 6.

  Stk. 4. Institutrådet afgiver indstilling til akademisk råd om:

1) generelle retningslinjer for forskning og forskningsbaseret uddannelse ved instituttet,

2) studieordninger for uddannelserne ved instituttet,

3) forsøgsordninger vedrørende uddannelserne,

4) nedsættelse og sammensætning af fagkyndige udvalg, der skal bedømme videnskabelige arbejder med henblik på besættelse af videnskabelige stillinger og erhvervelse af ph. d.-graden og doktorgraden,

5) instituttets forslag til budget, og

6) organisering i afdelinger og disses ansvarsområder.

  Stk. 5. Institutrådet har ret til at udtale sig i alle sager af væsentlig betydning for instituttets organisation og virksomhed, og har pligt til at drøfte de forhold, rektor og institutlederne forelægger institutrådet.

  Stk. 6. Ved beslutninger om forhold, der udelukkende vedrører forskning, er kun forskerne i institutrådet stemmeberettigede.

 

  § 25.  Et institutråd sammensættes således:

1) Institutlederen, der er formand for institutrådet.

2) Afdelingslederne i instituttet.

3) 3 medlemmer, der repræsenterer instituttets forskere og undervisere, herunder ansatte ph. d.-studerende. Mindst 2 medlemmer skal have forskningsbaggrund.

4) 1 medlem, der repræsenterer det teknisk-administrative personale.

5) 1 studerende fra hver af instituttets fuldtidsuddannelser, dog mindst 2 studerende.

  Stk. 2. Kun ansatte, der er ansat med ½ årsværk og derover, og studerende på fuld tid er valgbare og stemmeberettigede.

 

  § 26. Institutrådene nedsættes for en periode på 4 år, første gang for perioden 1. marts 2020 til 29. februar 2024, jf. dog stk. 3.

  Stk. 2.  Genvalg af de i § 25, stk. 1, nr. 3 og 4, anførte medlemmer kan finde sted 1 gang.

  Stk. 3.  De i § 25, stk. 1, nr. 5, anførte medlemmer vælges for 2 år og kan genvælges 1 gang, hvis den pågældende har 2 år eller mere tilbage af den normerede studietid.

 

Kapitel 5

Økonomi og administration

 

Økonomi

 

  § 27. Ilisimatusarfiks årlige bevillinger til lovbundne og aftalebestemte opgaver fastsættes på finansloven.

Stk. 2. En mindre del af bevillingen til Ilisimatusarfik kan efter samråd med Ilisimatusarfik tildeles som taxametertilskud eller være betinget af opfyldelse af bestemte målbare kriterier, der fastsættes i udviklingskontrakten, jf. § 7, stk. 1.

  Stk. 3. Ilisimatusarfik kan modtage arv og gaver samt tilskud fra anden side end landskassen.

  Stk. 4. Ilisimatusarfik kan drive indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

  Stk. 5. Ilisimatusarfik kan disponere frit over tilskud og andre indtægter. Ilisimatusarfik skal overholde budgetforudsætningerne og varetage de opgaver, der fremgår af disse.

 

  § 28. Ilisimatusarfik skal følge de til enhver tid gældende bestemmelser for Grønlands Selvstyre om budget, regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.

  Stk. 2. Regnskabet skal indeholde særskilt regnskab for anvendelsen af finanslovbevillingen.

  Stk. 3. Årsregnskabet revideres af Grønlands Selvstyres revision.

  Stk. 4.  Bestyrelsen forelægger det godkendte årsregnskab og dertil hørende revisionsprotokollat for Naalakkersuisut til godkendelse. Forelæggelsen skal ske inden en af Naalakkersuisut fastsat frist.

  Stk. 5.  Bestyrelsen skal i forbindelse med regnskabets forelæggelse for Naalakkersuisut samtidig offentliggøre regnskabet.

 

  § 29.  Ilisimatusarfik er med hensyn til vilkår og øvrige forhold for ansættelser, forhold under ansættelsen og afskedigelser forpligtet til at følge de bestemmelser, der til enhver tid gælder for ansatte under Grønlands Selvstyre.

 

  § 30. Ilisimatusarfik afholder udgifter og stiller faciliteter til rådighed for studenterpolitiske aktiviteter.

Stk. 2.  Ilisimatusarfik kan afholde udgifter og stille faciliteter til rådighed for andre studenteraktiviteter.

 

Administration

 

  § 31. Ilisimatusarfiks administration ledes af en universitetsdirektør, der refererer til rektor.

  Stk. 2.  Ilisimatusarfik varetager drift og forvaltning af Ilimmarfik og kan efter aftale udføre administrative opgaver for andre institutioner i Ilimmarfik.

 

Kapitel 6

Klage

 

  § 32.  Afgørelser truffet af Ilisimatusarfik, der vedrører de studerendes retsstilling, kan indbringes for Naalakkersuisut. Fristen for indgivelse af klagen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

  Stk. 2.  Klager har ikke opsættende virkning, jf. dog stk. 3.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for klageadgang, behandling af klager og at bestemte klager har opsættende virkning.

 

Kapitel 7

Ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsbestemmelser

 

  § 33.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. august 2019.

  Stk. 2. Samtidig ophæves landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik.

  Stk. 3. Forskrifter, der er fastsat eller opretholdt i medfør af landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af denne Inatsisartutlov eller anden lovgivning.

 

  § 34.  Kravene om uddannelsesmæssige kvalifikationer i § 12, stk. 3, § 20, stk. 3 og § 23, stk. 2, gælder alene for ansættelser i disse stillinger efter Inatsisartutlovens ikrafttræden.

  Stk. 2. Indtil 31. juli 2029 kan der ved nyansættelse af rektor og prorektor dispenseres fra kravene om uddannelsesmæssige kvalifikationer i § 12, stk. 3, hvis der ikke har været kvalificerede ansøgere, der opfylder kravene, eller hvis der har været ansøgere, hvis kvalifikationer på andet grundlag kan sidestilles med de krævede uddannelsesmæssige kvalifikationer. 

Grønlands Selvstyre, den 12. juni 2019

 

 

 

Kim Kielsen