Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 7
12. juni 2019
Gældende

Inatsisartutlov om Klagenævn for Udbud af Offentlige Indkøb

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb behandler klager vedrørende overtrædelse af bestemmelser i inatsisartutlov om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner samt inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

  Stk. 2.  Inatsisartutloven finder endvidere anvendelse, når der i inatsisartutlov eller i henhold til inatsisartutlov er fastsat bestemmelser om klageadgang til til Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb.

 

Organisering af Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb

 

  § 2.  Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb består af 1 formand og mindst 2 sagkyndige medlemmer.

  Stk. 2.  Formanden og medlemmerne udpeges for en periode på op til 4 år.

  Stk. 3.  For hvert medlem udpeges 1 eller flere suppleanter, der kan træde til ved det pågældende medlems forfald.

  Stk. 4.  Formanden, som skal have bestået juridisk embedseksamen, udpeges af Landsdommeren i Grønland. De sagkyndige medlemmer udpeges af Naalakkersuisut, efter indstilling fra relevante offentlige aktører og erhvervslivet i Grønland, blandt personer, der har kendskab til offentlig indkøbsvirksomhed eller har juridisk sagkundskab.

  Stk. 5.  Formanden og de sagkyndige medlemmer skal fungere uafhængigt i deres virke i nævnet.

  Stk. 6.  Formanden og de sagkyndige medlemmer kan genudpeges.

  Stk. 7.  Naalakkersuisut fastsætter regler om vederlæggelse af nævnets medlemmer i overensstemmelse med landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

 

  § 3.  Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb har tilknyttet et sekretariat, der skal bistå nævnet i dets arbejde.

  Stk. 2.  Formanden fastlægger under hensyntagen til bestemmelserne i denne inatsisartutlov forretningsordenen for nævnet.

 

Klageberettigede

 

  § 4.  Klager til Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb kan indgives af:

1) Enhver, der har retlig interesse heri.

2) De organisationer og offentlige myndigheder, som Naalakkersuisut tillægger klageadgang.

  Stk. 2.  Nævnet kan tillade en tredjemand, for hvem sagen har væsentlig betydning, at indtræde i den pågældende sag på vegne af indklagede eller klageren.

 

Indbringelse af klage

 

  § 5.  Klage vedlagt relevante bilag indgives skriftligt til Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb senest 4 uger efter, at den afgørelse eller beslutning, der ligger til grund for klagen, er meddelt af ordregiver.

  Stk. 2.  Senest samtidig med, at en klage indgives til nævnet, skal klageren skriftligt underrette indklagede herom. Med klagen skal følge kopi af klagerens underretning af indklagede. 

  Stk. 3.  Er en klage uegnet til at danne grundlag for sagens behandling, kan nævnet afvise klagen ved en afgørelse, der meddeles klageren og indklagede.

  Stk. 4.  Ved indgivelse af klage efter inatsisartutlov om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner, skal klageren indbetale en klageafgift på kr. 10.000.

  Stk. 5.  Ved indgivelse af klage efter inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, skal klageren indbetale en klageafgift i form af 1 procent af entreprisesummen, dog maksimalt kr. 100.000.

  Stk. 6.  Afvises klagen, jf. stk. 3, tilbagebetales klageafgiften efter stk. 4 og 5.

  Stk. 7.  Nævnet påbegynder ikke behandlingen af en klage, før klageafgiften er indbetalt. Er klageafgiften ikke indbetalt senest 4 uger efter klagens indgivelse, anses klagen for bortfaldet.

  Stk. 8.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om, hvorvidt klageafgiften efter stk. 4 og 5 tilbagebetales, hvis klageren får hel eller delvis medhold i klagen.

 

Sagens forberedelse

 

  § 6.  Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb anmoder indklagede om at afgive en redegørelse for sagens faktiske og retlige omstændigheder samt om at fremsende sagens dokumenter inden en af nævnet fastsat frist.

  Stk. 2.  Nævnet kan anmode klageren, indklagede eller tredjemand, jf. § 4, stk. 2, om inden en af nævnet fastsat frist at tilvejebringe oplysninger, der skønnes at være nødvendige for sagens bedømmelse.

 

  § 7.  Klageren og den, der eventuelt er indtrådt i sagen, skal af nævnet gøres bekendt med den redegørelse, der er nævnt i § 6, stk. 1, og med sagens dokumenter, medmindre udleveringen vil være i strid med anden lovgivning.

  Stk. 2.  Formanden kan i den enkelte sag beslutte, at der skal udveksles yderligere skriftlige indlæg.

 

  § 8.  En sag forberedes ved udveksling af skriftlige indlæg og afgøres på dette grundlag, medmindre formanden beslutter, at der skal ske mundtlig forhandling.

  Stk. 2.  Klageren, den indklagede og den, der eventuelt er indtrådt i sagen, er berettigede til at lade sig repræsentere af en advokat, revisor eller en anden sagkyndig repræsentant. Formanden kan henstille, at klageren, den indklagede og den, der eventuelt er indtrådt i sagen lader sig repræsentere som anført.

  Stk. 3.  Mundtlige forhandlinger er ikke åbne for offentligheden. Hvis særlige omstændigheder gør sig gældende, kan formanden dog beslutte at give offentligheden adgang.

 

Sagens afgørelse og sagsomkostninger

 

  § 9.  Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb kan ikke tilkende en part mere, end den pågældende har påstået, og kan ikke tage hensyn til forhold, som ikke er gjort gældende af den pågældende part.

 

  § 10.  Ved afgørelse af sager i Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb deltager formanden samt mindst 2 sagkyndige medlemmer. Nævnets afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 2. Formanden kan, uden medvirken af sagkyndige medlemmer, træffe afgørelse i sager af ikke principiel karakter og om processuelle spørgsmål.

  Stk. 3.  Afgørelsen skal begrundes og sendes til klageren, den indklagede og den, der er indtrådt i sagen. Er afgørelsen ikke truffet i enighed, skal afgørelsen ligeledes indeholde den opfattelse, som ikke ligger til grund for afgørelsen.

  Stk. 4.  Nævnet kan bestemme, at den tabende part skal betale modparten et beløb til hel eller delvis dækning af dennes omkostninger ved klagesagen, jf. dog stk. 5 og 6.

  Stk. 5.  Sagsomkostninger, jf. stk. 4, kan maksimalt andrage 75.000 kr., jf. dog stk. 6.

  Stk. 6.  Hvis nævnet pålægger den indklagede at betale klagerens sagsomkostninger, kan nævnet fravige maksimumbeløbet i stk. 5, hvis særlige forhold taler herfor.

 

  § 11.  Afgørelser fra Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb offentliggøres på nævnets hjemmeside.

  Stk. 2.  Nævnet offenliggør årligt en årsberetning, der formidler indholdet af de afsagte kendelser, på nævnets hjemmeside.

 

Reaktions- og sanktionsmuligheder

 

  § 12.  Hvor særlige grunde taler herfor, kan Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb efter påstand tillægge en klage opsættende virkning.

  Stk. 2.  Nævnet kan alene tillægge en klage opsættende virkning, såfremt:

1)  klager har sandsynliggjort, at denne kan få medhold i sagen,

2)  klager ikke har mulighed for at få varetaget sine interesser på anden vis, hvis klagen ikke tillægges opsættende virkning, og

3)  en interesseafvejning af udbyders interesse i, at udbuddet gennemføres, og klagers interesse i opsættende virkning samlet fører til, at der bør tillægges opsættende virkning.

 

  § 13.  Har indklagede overtrådt reglerne i udbudsloven, kan Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb:

1)  Suspendere indklagedes udbudsprocedure eller beslutninger i forbindelse med en udbudsforretning.

2)  Annullere indklagedes ulovlige beslutninger eller udbudsforretning.

3)  Udstede påbud om lovliggørelse af udbudsproceduren eller beslutninger i forbindelse med udbudsforretningen.

 

  § 14.  Efter påstand fra klageren kan Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb pålægge indklagede at yde klageren erstatning for det tab, som denne har lidt som følge af en overtrædelse af udbudsloven eller tilbudsloven.

 

  § 15.  Der kan idømmes bøde til den, som:

1)  Forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til nævnet, jf. § 6.

2)  Undlader at efterkomme forbud eller påbud fra nævnet, jf. §§ 12-13.

  Stk. 2.  Hvor inatsisartutloven eller forskrifter udstedt i medfør af inatsisartutloven hjemler fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for Grønland.

  Stk. 3.  Bøder, der pålægges efter stk. 1 og 2 tilfalder Landskassen.

 

Indbringelse for domstolene mv.

 

  § 16.  En afgørelse fra Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb kan indbringes for domstolene, senest 8 uger efter at afgørelsen er meddelt parterne. Finder indbringelse ikke sted inden for denne frist, er afgørelsen endelig.

  Stk. 2.  Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

 

Ikrafttræden mv.

 

  § 17.  Inatsisartutloven træder i kraft 1. juli 2019.

  Stk. 2.  Inatsisartutloven finder anvendelse på udbud, hvor aftalen herom indgås med leverandøren 1. juli 2019 eller senere.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 12. juni 2019

 

 

 

Kim Kielsen
Dokumenter