Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 6
12. juni 2019
Gældende

Inatsisartutlov om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner

 

Kapitel 1

Generelle principper og anvendelsesområde m.v.

 

  § 1.  Formålet med Inatsisartutloven er at fastlægge procedurerne for offentlige indkøb, så der gennem en effektiv konkurrence opnås den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler.

  Stk. 2.  Et offentligt udbud må ikke udformes med det formål at udelukke det fra denne Inatsisartutlovs anvendelsesområde eller kunstigt begrænse konkurrencen.

 

  § 2.  Denne Inatsisartutlov finder anvendelse, jf. dog stk. 2 og 3, for offentlige myndigheders og institutioners indkøb af varer og tjenesteydelser med en værdi på kr. 500.000 eller derover med de undtagelser, som følger af § 3.

  Stk. 2.  Inatsisartutloven finder anvendelse for indkøb af medicinsk udstyr og hertil knyttet udstyr på en værdi på kr. 2.500.000 eller derover. 

  Stk. 3.  Inatsisartutloven finder anvendelse for teknisk bistand på en værdi på kr. 2.500.000 eller derover ved bygge- og anlægsarbejder.

  Stk. 4.  Inatsisartutloven finder ligeledes anvendelse på offentlige indkøb, hvis ordregiver tilkendegiver, at indkøbet udbydes under anvendelse af 1 af de i § 12, stk. 1, nævnte udbudsformer.

  Stk. 5.  Inatsisartutloven gælder ikke for opgaver med offentligt vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og teletjenester i det omfang de udøves på grundlag af en eksklusiv rettighed i henhold til lov.

 

  § 3.  Undtaget fra reglerne i denne Inatsisartutlov er følgende:

1)  Bygge- og anlægsopgaver.

2)  Juridisk og revisionsmæssig rådgivning og bistand.

3)  Indkøb fra andre offentlige myndigheder eller institutioner.

4)  Fælles indkøb med myndigheder i et EU-land foretaget i henhold til EU-retlige udbudsregler.

5)  Opgaver, hvor det er fastsat i finansloven, hvem der er tilskudsberettiget til at varetage opgaven.

6)  Kontrakter, der ikke er undtaget efter nr. 1 til 5, når beskyttelsen af væsentlige samfundsinteresser ikke kan sikres ved mindre indgribende foranstaltninger.

 

Kapitel 2

Definitioner

 

  § 4.  Følgende definitioner finder anvendelse i denne Inatsisartutlov.

  Stk. 2.  Ved ”indkøb” forstås i denne Inatsisartutlov indkøb af varer og tjenesteydelser, herunder indgåelse af rammeaftaler om indkøb af varer eller tjenesteydelser.

  Stk. 3.  Ved ”udbud” forstås i denne Inatsisartutlov, at der foretages en udbudsproces med henblik på indkøb af varer eller tjenesteydelser, herunder med henblik på indgåelse af en rammeaftale om indkøb af varer eller tjenesteydelser.

  Stk. 4.  Ved ”udbudsproces” forstås i denne Inatsisartutlov udbuddets gang fra offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen, jf. § 23, stk. 1, til tildelingsbeslutningen er meddelt tilbudsgiverne, jf. § 28, stk. 1, eller udbuddet annulleres, jf. § 29. Ved udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse starter udbudsprocessen, når udbudsmaterialet udleveres til de potentielle tilbudsgivere, jf. § 16, stk. 5.

  Stk. 5.  Ved ”ordregiver” forstås i denne Inatsisartutlov en enhed i en offentlig myndighed eller institution, som foretager et udbud.

  Stk. 6.  Ved ”uacceptable tilbud” forstås i denne Inatsisartutlov tilbud, som:

1)  er modtaget for sent,

2)  ikke lever op til kravene i udbudsmaterialet,

3)  er indgivet af tilbudsgivere, som ikke lever op til egnethedskravene,

4)  er unormalt lave, eller

5)  Prismæssigt overstiger ordregivers forventninger eller det af ordregiver fastsatte budget.

  Stk. 7.  Ved ”uacceptable anmodninger om prækvalifikation” forstås i denne Inatsisartutlov anmodninger, som:

1)  er modtaget for sent,

2)  ikke opfylder kravene til dokumentation vedrørende udelukkelsesgrunde, eller

3)  ikke opfylder kravene til dokumentation vedrørende egnethed.

 

Kapitel 3

Beregning af værdien af indkøb

 

  § 5.  Ved vurderingen af, om et påtænkt indkøb overskrider tærskelværdierne i § 2, stk. 1, § 15, stk. 4, nr. 5, og § 16, stk. 2, nr. 5, skal værdien af ordregivers samlede forventede indkøb af den pågældende ydelse henover de kommende 12 måneder lægges til grund.

  Stk. 2.  Hvis den ønskede kontraktperiode, inklusive optioner, er længere end 12 måneder, skal den samlede værdi af den pågældende ydelse, inklusive optioner, i hele kontraktperioden lægges til grund.

  Stk. 3.  Hvis flere ordregivere foretager et fælles indkøb, skal den i stk. 1 nævnte vurdering ske ud fra den samlede værdi af ydelserne hos alle involverede ordregivere.

  Stk. 4.  Ved varekøb i tilknytning til indkøb af tjenesteydelser eller indkøb af tjenesteydelser i tilknytning til varekøb skal den i stk. 1 nævnte vurdering ske ud fra den kombinerede værdi af de forventede indkøb af varer og tjenesteydelser.

 

Kapitel 4

Gennemsigtighed, ligebehandling og proportionalitet

 

  § 6.  Ordregiver skal tilrettelægge ethvert udbud, således at der skabes størst mulig gennemsigtighed i udbudsprocessen, og potentielle eller aktuelle tilbudsgivere ligebehandles under udbudsprocessen.

 

  § 7.  Ordregiver skal tilrettelægge ethvert udbud, så de i udbudsmaterialet oplistede krav og kriterier er proportionale med den udbudte ydelse.

 

  § 8.  Ordregiver må ikke efter udbudsprocessens start ændre grundlæggende elementer i udbudsbetingelser og udbudsmateriale i øvrigt.

  Stk. 2.  Vil ordregiver ændre grundlæggende elementer, skal ordregiver annullere det igangværende udbud, jf. § 29, og foretage et nyt udbud.

 

Fortrolighed

 

  § 9.  Ordregiver kan pålægge ansøgere eller tilbudsgivere fortrolighed med hensyn til oplysninger, som ordregiver stiller til rådighed i forbindelse med en udbudsprocedure.

  Stk. 2.  Medmindre andet følger af denne inatsisartutlov eller lovgivningen i øvrigt, må ordregiver ikke udlevere fortrolige oplysninger, som en ansøger eller tilbudsgiver har fremsendt i forbindelse med en udbudsprocedure.

 

Kapitel 5

Forudgående markedsdialog, rådgivning, m.v.

 

  § 10.  Ordregiver har inden udbudsprocessen adgang til markedsdialog, herunder om indholdet af udbudsmaterialet.

  Stk. 2.  Foretager ordregiver en sådan forudgående markedsdialog, skal ordregiver kunne dokumentere indholdet deraf. 

 

  § 11.  Har en virksomhed rådgivet ordregiver i forbindelse med en markedsdialog eller på anden måde rådgivet eller været involveret i forberedelsen af udbudsprocessen, skal ordregiver træffe passende foranstaltninger for at undgå, at konkurrencen fordrejes af den pågældende virksomheds deltagelse i udbuddet.

  Stk. 2.  Ordregiver skal som minimum:

1)  sikre, at relevante oplysninger, som er udvekslet med virksomheden, indgår i udbudsmaterialet, og

2)  fastsætte tidsfristerne i udbudsprocessen, så de udligner den tidsmæssige fordel, som virksomheden kan have opnået.

  Stk. 3.  Er ordregivers foranstaltninger i henhold til stk. 1, og stk. 2, ikke tilstrækkelige til at hindre en væsentlig konkurrencefordrejning, skal ordregiver udelukke den pågældende virksomhed fra udbudsprocessen.

  Stk. 4.  Virksomheden bør inden udelukkelse i henhold til stk. 3, gives mulighed for at godtgøre, at dens deltagelse ikke har fordrejet konkurrencen.

 

Kapitel 6

Udbudsprocedurer

 

Udbudsformer

 

  § 12.  Indkøb omfattet af denne Inatsisartutlov skal udbydes under anvendelse af 1 af følgende udbudsformer:

1)  Offentligt udbud, jf. § 13.

2)  Begrænset udbud, jf. § 14.

3)  Udbud med forhandling med forudgående bekendtgørelse, jf. § 15.

4)  Udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse, jf. § 16.

  Stk. 2. Offentligt udbud eller begrænset udbud kan altid anvendes. Udbud med forhandling kan kun benyttes, hvis betingelserne i § 15, stk. 4, eller § 16, stk. 2, er opfyldt.

 

Offentligt udbud

 

  § 13.  Ved offentligt udbud har enhver mulighed for at afgive tilbud.

  Stk. 2.  Af udbudsbekendtgørelsen skal som minimum fremgå følgende:

1)  Kort beskrivelse af den udbudte ydelse, inklusive eventuelle optioner.

2)  Udbudsform, jf. § 12, stk. 1.

3)  Ordregivers kontaktinformation.

4)  Tildelingskriterium, jf. § 17, stk. 1.

5)  Tilbudsfrist, jf. § 26.

6)  Oplysning om hvordan man får adgang til udbudsbetingelserne og øvrigt udbudsmateriale.

  Stk. 3.  Udbudsbetingelserne skal som minimum, i det omfang det ikke fremgår af udbudsbekendtgørelsen, omfatte følgende:

1)  Eventuelle underkriterier til tildelingskriteriet og den indbyrdes vægtning heraf, jf. § 17, stk. 4-6.

2)  Udelukkelsesgrunde, jf. §§ 18-19.

3)  Mindstekrav til egnethed, jf. § 20, herunder dokumentationskrav.

4)  Kravspecifikation inklusive eventuelle tekniske specifikationer, jf. § 22.

5)  Alle væsentlige kontraktvilkår.

6)  Tidsplan over udbudsprocessen, der som minimum skal indeholde alle frister under udbudsprocessen for tilbudsgiver og ordregiver.

7)  Retningslinjer for spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. § 24.

8)  Krav vedrørende tilbudsafgivelsen, herunder en vedståelsesfrist på mindst 30 dage.

9)  Eventuelle formkrav vedrørende tilbudsafgivelsen.

 

Begrænset udbud

 

  § 14.  Ved begrænset udbud gennemfører ordregiver en prækvalifikationsrunde, jf. § 21.

  Stk. 2.  Enhver kan ansøge om prækvalifikation, men kun de prækvalificerede virksomheder kan afgive tilbud.

  Stk. 3.  Ordregiver kan i oplysningsøjemed vælge at offentliggøre hele eller dele af udbudsmaterialet samtidigt med udbudsbekendtgørelsen. Ordregiver har dog kun pligt til at udlevere det fulde udbudsmateriale til de virksomheder, som ordregiver prækvalificerer.

  Stk. 4.  Af udbudsbekendtgørelsen skal som minimum fremgå følgende:

1)  Kort beskrivelse af den udbudte ydelse, inklusive eventuelle optioner.

2)  Udbudsform, jf. § 12, stk. 1.

3)  Ordregivers kontaktinformation.

4)  Tildelingskriterium, jf. § 17, stk. 1.

5)  Antal tilbudsgivere, som påtænkes prækvalificeret, jf. § 21, stk. 1.

6)  Oplysning om hvordan man får adgang til prækvalifikationsbetingelserne.

7)  Frist for anmodning om prækvalifikation, jf. § 25.

  Stk. 5.  Prækvalifikationsbetingelserne skal som minimum, i det omfang det ikke fremgår af udbudsbekendtgørelsen, omfatte følgende:

1)  Udelukkelsesgrunde, jf. §§ 18-19.

2)  Mindstekrav til egnethed, jf. § 20, herunder dokumentationskrav.

3)  Udvælgelseskriterier, jf. § 21, stk. 3.

  Stk. 6.  De prækvalificerede virksomheder skal gives adgang til udbudsbetingelserne og det øvrige udbudsmateriale samtidigt.

 Stk. 7.  Udbudsbetingelserne skal som minimum, i det omfang det ikke fremgår af udbudsbekendtgørelsen, omfatte følgende:

1)  Eventuelle underkriterier til tildelingskriteriet og den indbyrdes vægtning heraf, jf. § 17, stk. 4-6.

2)  Tilbudsfrist, jf. § 26.

3)  Kravspecifikation inklusive eventuelle tekniske specifikationer, jf. § 22.

4)  Alle væsentlige kontraktvilkår.

5)  Tidsplan over udbudsprocessen, der som minimum skal indeholde alle frister under udbudsprocessen for tilbudsgiver og ordregiver.

6)  Retningslinjer for spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. § 24.

7)  Krav vedrørende tilbudsafgivelsen, herunder en vedståelsesfrist på mindst 30 dage.

8)  Eventuelle formkrav vedrørende tilbudsafgivelsen.

 

Udbud med forhandling med forudgående bekendtgørelse

 

  § 15.  Ved udbud med forhandling med forudgående bekendtgørelse gennemfører ordregiver en prækvalifikationsrunde, jf. § 21.

  Stk. 2.  Ordregiver kan i oplysningsøjemed vælge at offentliggøre hele eller dele af udbudsmaterialet samtidigt med udbudsbekendtgørelsen. Ordregiver har dog kun pligt til at udlevere det fulde udbudsmateriale til de virksomheder, som ordregiver prækvalificerer.

  Stk. 3.  Efter offentliggørelse, jf. stk. 2, indleder ordregiver forhandlinger om levering af den ønskede ydelse med de pågældende virksomheder. Enhver kan ansøge om prækvalifikation, men ordregiver kan ikke forhandle med andre end de prækvalificerede virksomheder.

  Stk. 4.  Udbud med forhandling med forudgående bekendtgørelse kan kun anvendes, når:

1)  ordregivers behov ikke kan imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger,

2)  udbuddet omfatter design eller innovative løsninger,

3)  de tekniske specifikationer for ydelsen eller betingelser og vilkår i øvrigt vedrørende dens levering ikke kan fastsættes tilstrækkeligt præcist i udbudsmaterialet,

4)  der i forbindelse med et forudgående offentligt eller begrænset udbud kun er afgivet uacceptable tilbud, jf. § 4, stk. 6, eller uacceptable anmodninger om prækvalifikation, jf. § 4, stk. 7, eller

5)  værdien af det påtænkte indkøb er mindre end kr. 1 million, dog mindre end kr. 5.000.000 for indkøb af medicinsk udstyr og hertil knyttet udstyr.

  Stk. 5.  Ordregiver skal forud for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen udarbejde en begrundet redegørelse som dokumentation for, at 1 eller flere af de i stk. 4 nævnte betingelser er opfyldt.

  Stk. 6.  Af udbudsbekendtgørelsen skal som minimum fremgå følgende:

1)  Kort beskrivelse af den udbudte ydelse, inklusive eventuelle optioner.

2)  Udbudsform, jf. § 12, stk. 1.

3)  Om der ydes vederlag til tilbudsgiverne for deltagelse i forhandlingerne.

4)  Ordregivers kontaktinformation.

5)  Tildelingskriterium, jf. § 17, stk. 1.

6)  Antal tilbudsgivere, som påtænkes prækvalificeret, jf. § 21, stk. 1.

7)  Oplysning om hvordan man får adgang til prækvalifikationsbetingelserne.

8)  Frist for anmodning om prækvalifikation, jf. § 25.

  Stk. 7.  Prækvalifikationsbetingelserne skal som minimum, i det omfang det ikke fremgår af udbudsbekendtgørelsen, omfatte følgende:

1)  Udelukkelsesgrunde, jf. §§ 18-19.

2)  Mindstekrav til egnethed, jf. § 20, herunder dokumentationskrav.

3)  Udvælgelseskriterier, jf. § 21, stk. 3.

  Stk. 8.  De prækvalificerede virksomheder skal alle gives adgang til udbudsbetingelserne og det øvrige udbudsmateriale samtidigt.

  Stk. 9.  Udbudsbetingelserne skal som minimum, i det omfang det ikke fremgår af udbudsbekendtgørelsen, omfatte følgende:

1)  Eventuelle underkriterier til tildelingskriteriet og den indbyrdes vægtning heraf, jf. § 17, stk. 3-5.

2)  Kravspecifikation inklusiv eventuelle tekniske specifikationer, jf. § 22.

3)  Alle væsentlige kontraktvilkår.

4)  Tidsplan over udbudsprocessen, der som minimum skal indeholde alle frister under udbudsprocessen for tilbudsgiver og ordregiver.

5)  Retningslinjer for spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. § 24.

6)  Krav vedrørende tilbudsafgivelsen, herunder en vedståelsesfrist på mindst 30 dage.

7)  Eventuelle formkrav vedrørende tilbudsafgivelsen.

8)  Beskrivelse af forhandlingsforløbet, herunder:

a)  Hvor mange forhandlingsrunder, der skal gennemføres, inden afgivelse af endeligt tilbud.

b)  Om deltagerantallet vil blive reduceret undervejs i udbudsprocessen.

c)  Endelig tilbudsfrist.

d)  Hvis forhandlingsforløbet indebærer afgivelse af et indledende tilbud om, at ordregiver forbeholder sig ret til at tildele en kontrakt på grundlag heraf.

 

Udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse

 

  § 16.  Ved udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse retter ordregiver direkte henvendelse til 1 eller flere virksomheder med henblik på at indlede forhandlinger om levering af den ønskede ydelse.

  Stk. 2.  Udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse kan kun anvendes, når:

1)  der i forbindelse med et forudgående offentligt eller begrænset udbud kun er modtaget uacceptable tilbud, jf. § 4, stk. 6, eller uacceptable anmodninger om prækvalifikation, jf. § 4, stk. 7. Dette forudsætter, at alle virksomheder, som har anmodet om prækvalifikation, eller som har afgivet tilbud, og som ikke er omfattet af de i § 18 nævnte udelukkelsesgrunde, inviteres til at deltage i forhandlingerne, og at der ikke ændres på grundlæggende elementer i det oprindelige udbudsmateriale,

2)  der er tale om indkøb af supplerende leverancer fra en tidligere benyttet leverandør, og et leverandørskifte vil medføre uforholdsmæssigt store meromkostninger, teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse, jf. dog stk. 7,

3)  kun 1 leverandør kan levere den ønskede ydelse, jf. dog stk. 7,

4)  tvingende grunde som følge af begivenheder, som ordregiver ikke har kunnet forudse, gør det umuligt at overholde fristerne for et offentligt udbud, begrænset udbud eller udbud med forhandling med forudgående bekendtgørelse, og i givet fald så kun i strengt nødvendigt omfang, eller

5)  værdien af det påtænkte indkøb er mindre end kr. 1 million, dog mindre end kr. 5.000.000 for det påtænkte indkøb af medicinsk udstyr og hertil knyttet udstyr.

  Stk. 3.  Ordregiver skal forud for henvendelsen til virksomhederne udarbejde en begrundet redegørelse som dokumentation for, at 1 eller flere af de i stk. 2 nævnte betingelser er opfyldt.

  Stk. 4.  I de i stk. 2, nr. 4 og nr. 5 nævnte tilfælde skal ordregiver invitere mindst 2 virksomheder til at deltage i forhandlingerne.

  Stk. 5.  De inviterede virksomheder skal alle gives adgang til udbudsbetingelserne og det øvrige udbudsmateriale samtidigt.

  Stk. 6.  Udbudsbetingelserne skal som minimum omfatte følgende:

1)  Tildelingskriterium samt eventuelle underkriterier og deres indbyrdes vægtning, jf. § 17.

2)  Kravspecifikation inklusive eventuelle tekniske specifikationer, jf. § 22.

3)  Alle væsentlige kontraktvilkår.

4)  Tidsplan over udbudsprocessen, der som minimum skal indeholde alle frister under udbudsprocessen for tilbudsgiver og ordregiver.

5)  Retningslinjer for spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. § 24.

6)  Krav vedrørende tilbudsafgivelsen, herunder en vedståelsesfrist på mindst 30 dage.

7)  Eventuelle formkrav vedrørende tilbudsafgivelsen.

8)  Beskrivelse af forhandlingsforløbet, herunder:

a)  Hvor mange forhandlingsrunder, som skal gennemføres, inden afgivelse af endeligt tilbud.

b)  Om deltagerantallet vil blive reduceret undervejs.

c)  Endelig tilbudsfrist.

d)  Hvis forhandlingsforløbet indebærer afgivelse af et indledende tilbud, om ordregiver forbeholder sig ret til at tildele en kontrakt på grundlag heraf.

  Stk. 7.  Stk. 6 finder ikke anvendelse i de i stk. 2, nr. 2 og nr. 3, nævnte tilfælde.

 

Tildelingskriterier

 

  § 17.  Ordregiver skal tildele kontrakten til den tilbudsgiver, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud skal vurderes ud fra 1 af følgende tildelingskriterier:

1)  Laveste pris, jf. stk 2.

2)  Laveste omkostninger, jf. stk. 3.

3)  Bedste forhold mellem pris og kvalitet, jf. stk. 4.

  Stk. 2.  Ved anvendelse af tildelingskriteriet ”laveste pris” lægges alene vægt på den samlede anskaffelsespris.

  Stk. 3.  Ved anvendelse af tildelingskriteriet ”laveste omkostninger” må ordregiver udover anskaffelsesprisen inddrage alle former for omkostninger, eksempelvis livscyklusomkostninger.

  Stk. 4.  Ved anvendelse af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” kan der udover omkostningerne for eksempel lægges vægt på følgende kvalitative underkriterier:

1)  Kvalitet, herunder funktion, æstetik, udformning og tilknyttet service.

2)  Organiseringen af arbejdet, herunder kvalifikationer og erfaringer hos de medarbejdere, som skal udføre arbejdet.

3)  Leveringsbetingelser, herunder leveringstid.

4)  Samfundsansvar, herunder lokal forankring, oprettelse af elev-, lære- eller praktikpladser, beskæftigelse af udsatte grupper, sundhedsfremme, miljøforhold og bæredygtighed.

  Stk. 5.  De underkriterier, som ordregiver fastsætter, skal vedrøre den udbudte ydelse. Underkriterierne skal fastsættes og vægtes i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. § 7, og skal være entydige og egnede til at identificere det vindende tilbud i henhold til det valgte tildelingskriterium.

  Stk. 6.  Benyttes delkriterier til underkriterierne, skal en eventuel indbyrdes vægtning af delkriterierne angives.

  Stk. 7.  Ordregiver er forpligtet til i tilbudsevalueringen at inddrage samtlige underkriterier i overensstemmelse med deres indbyrdes vægtning. Ordregiver må ikke lægge vægt på andre underkriterier end dem, som ordregiver har fastsat i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne.

 

Udelukkelse

 

  § 18.  Ordregiver skal udelukke en virksomhed fra udbudsprocessen, hvis virksomheden eller medlemmer af dens bestyrelse eller direktion inden for de seneste 4 år er dømt for følgende:

1)  Bestikkelse, svig eller kartelvirksomhed.

2)  Deltagelse i en kriminel organisation.

3)  Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet.

4)  Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

5)  Brug af børnearbejde eller menneskehandel.

 

  § 19.  Ordregiver kan udelukke en virksomhed fra udbudsprocessen, hvis virksomheden:

1)  er under konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling eller befinder sig i en tilsvarende situation,

2)  inden for de seneste 3 år har begået alvorlige forsømmelser under udøvelsen af sit erhverv, herunder misligholdt en kontrakt med ordregiver eller den offentlige myndighed, som ordregiver er underlagt eller er en del af, i et omfang, som har medført ophævelse af den pågældende kontrakt,

3)  inden for de seneste 3 år bevidst har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med et udbud foretaget af ordregiver eller den offentlige myndighed, som ordregiver er underlagt eller er en del af, eller

4)  har ubetalt forfalden gæld, som overstiger kr. 100.000, vedrørende skatter og afgifter i Grønland eller det land, hvor virksomheden er etableret.

  Stk. 2.  Ordregiver kan, hvis det besluttes at udelukke virksomheder omfattet af stk. 1, nr. 4, tilkendegive, at en sådan virksomhed ikke vil blive udelukket, hvis:

1)  alle deltagere i udbudsprocessen har gæld til det offentlige som defineret i stk. 1, nr. 4,

2)  virksomheden har stillet sikkerhed for den del af gælden, som overstiger kr. 100.000, eller

3)  virksomheden har indgået og overholdt en aftale om afvikling af gælden.

 

Mindstekrav til egnethed

 

  § 20.  Ordregiver kan fastsætte mindstekrav til egnethed med henblik på at sikre, at de virksomheder, som ønsker at afgive tilbud:

1)  er egnede til at udøve det udbudte erhverv, og

2)  har økonomisk formåen samt teknisk og faglig formåen til at gennemføre den udbudte kontrakt.

  Stk. 2.  Ordregiver skal i den forbindelse fastsætte, hvorledes virksomhederne skal dokumentere, at mindstekravene til egnethed, jf. stk. 1, er opfyldt.

  Stk. 3.  Mindstekrav til egnethed skal fastsættes i overensstemmelse med § 7.

  Stk. 4.  Mindstekrav angående egnethed til at udøve det udbudte erhverv kan vedrøre:

1)  Optagelse i relevante handels- eller erhvervsregistre.

2)  Relevante autorisationer.

3)  Lovpligtige forsikringer.

  Stk. 5. Mindstekrav angående økonomisk formåen kan højst andrage de seneste 3 regnskabsår. Kravene kan vedrøre:

1)  Omsætning.

2)  Soliditetsgrad.

3)  Overskudsgrad.

4)  Positiv egenkapital.

  Stk. 6.  Mindstekrav angående teknisk og faglig formåen kan vedrøre:

1)  Erfaring med leverancer af samme art som det udbudte.

2)  Antal medarbejdere.

3)  Kompetencer hos nøglemedarbejdere.

4)  Materiel, værktøj, teknisk udstyr, og lignende.

5)  Kvalitets- og miljøstyring.

6)  Vareprøver.

 

Prækvalifikation

 

  § 21.  Ved begrænset udbud jf. § 14 og udbud med forhandling med forudgående bekendtgørelse jf. § 15 skal ordregiver i udbudsbekendtgørelsen fastsætte hvor mange virksomheder, ordregiver påtænker at prækvalificere. Antallet kan angives som et interval, dog altid mindst 3.

  Stk. 2.  Ordregiver har pligt til kun at prækvalificere ansøgere, som opfylder kravene i henhold til §§ 18-20, også hvis det er færre end angivet. Ordregiver kan ikke prækvalificere flere end angivet.

  Stk. 3.  Ordregiver skal i prækvalifikationsbetingelserne fastsætte, efter hvilke kriterier virksomhederne vil blive udvalgt, hvis der måtte være flere virksomheder, som opfylder kravene i henhold til §§ 18-20, end der er påtænkt prækvalificeret.

  Stk. 4.  Ordregiver kan inddrage en afvist ansøger om prækvalifikation i udbudsprocessen på ny, hvis en prækvalificeret virksomhed melder sig ud af udbudsprocessen. Dette dog forudsat, at den afviste ansøger opfylder kravene i henhold til §§ 18-20.

 

Tekniske specifikationer

 

  § 22.  Tekniske specifikationer i kravspecifikationen skal i videst muligt omfang fastsættes i form af funktionskrav eller ved henvisning til gældende nationale eller internationale standarder.
  Stk. 2.  Der må ikke stilles krav om en bestemt oprindelse eller specifikke varemærker eller fabrikater.
  Stk. 3.  I tilfælde, hvor ydelsen ikke lader sig beskrive tilstrækkeligt præcist ved de i stk. 1 nævnte metoder, kan der undtagelsesvist henvises til specifikationer omfattet af stk. 2, forudsat at henvisningen efterfølges af formuleringen ”eller tilsvarende”.
  Stk. 4.  Bestemmelserne i stk. 1-3 er ikke til hinder for, at ordregiver stiller krav om, at ydelsen skal være kompatibel med eksisterende produkter eller løsninger, herunder ved indkøb af IT i form af hardware eller software.

 

Offentliggørelse af udbud

 

  § 23.  Alle udbud, dog med undtagelse af udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse, skal ordregiver annoncere ved offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse på det offentliges udbudsportal. Ordregiver kan endvidere vælge samtidigt eller efterfølgende at annoncere udbuddet via andre medier i Grønland eller i udlandet.

  Stk. 2.  Ordregiver skal så vidt muligt tilkendegive sin hensigt om at gennemføre udbud omfattet af stk. 1 i en forhåndsmeddelelse, som offentliggøres på det offentliges udbudsportal mindst 4 uger før offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen.

 

Spørgsmål under udbudsprocessen

 

  § 24.  Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles til ordregiver indenfor en rimelig frist fastsat i udbudsmaterialet og før den fastsatte tilbudsfrist.

  Stk. 2.  Ordregiver skal i udbudsbetingelserne anmode om, at alle spørgsmål til udbudsmaterialet stilles skriftligt.

  Stk. 3.  Ordregiver skal besvare rettidigt modtagne spørgsmål, jf. stk. 1, indenfor en rimelig fastsat frist i udbudsmaterialet og før den fastsatte tilbudsfrist. Indtil tilbudsfristens udløb kan ordregiver dog besvare spørgsmål, som ikke er stillet rettidigt, hvis spørgsmålet har principiel karakter.

  Stk. 4.  Ordregivers besvarelse af spørgsmål, jf. stk. 3, skal foregå i skriftlig og anonymiseret form ved at gøre spørgsmål med svar skriftligt tilgængelige på det offentliges udbudsportal eller samtidigt via e-mail til alle virksomheder, som deltager i udbudsprocessen.

 

Tidsfrister

 

  § 25.  Ved begrænsede udbud og udbud med forhandling med forudgående bekendtgørelse skal fristen for anmodning om prækvalifikation være rimelig i forhold til de fastsatte dokumentationskrav og altid mindst 14 kalenderdage fra offentliggørelsen af bekendtgørelsen.

  Stk. 2.  Ordregiveren er forpligtet til at forlænge fristen for modtagelse af ansøgninger, hvis ordregiveren foretager væsentlige ændringer i udbudsmaterialet.

 

  § 26.  Ved offentlige udbud og begrænsede udbud skal tilbudsfristen være rimelig i forhold til den udbudte ydelse:

1)  14 kalenderdage fra offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen ved offentlige udbud.

2)  14 kalenderdage fra at der er givet adgang til udbudsmaterialet ved begrænsede udbud.

  Stk. 2.  Ordregiveren er forpligtet til at forlænge fristen for modtagelse af tilbud hvis ordregiveren foretager væsentlige ændringer i udbudsmaterialet.

 

 

Kapitel 7

Underretning til ansøgere og tilbudsgivere m.v.

 

Meddelelser om prækvalifikation og tildeling

 

  § 27.  Ved begrænsede udbud eller udbud med forhandling med forudgående bekendtgørelse skal ordregiver skriftligt give alle ansøgere samtidig meddelelse om resultatet af prækvalifikationen.

  Stk. 2.  For de afviste ansøgere skal meddelelsen indeholde en begrundelse for afvisningen.

 

  § 28.  For ethvert udbud gælder, at ordregiver skriftligt skal give tilbudsgiverne samtidig meddelelse om tildelingsbeslutningen jf. dog stk. 3.

  Stk. 2.  For afviste tilbudsgivere skal meddelelsen indeholde en begrundelse for afvisningen.

  Stk. 3.  Tilbudsgivere, som ved offentligt udbud afvises eller udelukkes som følge af manglende dokumentation for, at de opfylder kravene i henhold til §§ 18-20, kan gives tidligere meddelelse om afvisningen eller udelukkelsen end øvrige tilbudsgivere.

  Stk. 4.  Ordregiver skal efter at have givet meddelelse i henhold til stk. 1 offentliggøre tildelingsbeslutningen på det offentliges udbudsportal.

 

Annullering af udbud

 

  § 29.  Ordregiver kan annullere udbuddet, hvis der er en saglig grund, herunder hvis:

1)  der er væsentlige fejl i udbudsmaterialet eller udbudsproceduren,

2)  ordregiver på grund af bevillingsmæssige forhold ikke kan indgå kontrakt,

3)  ordregiver bliver opmærksom på, at den udbudte løsning ikke er hensigtsmæssig, eller

4)  ordregiver kun har modtaget uacceptable tilbud, jf. § 4, stk. 6, eller uacceptable anmodninger om prækvalifikation, jf. § 4, stk. 7.

  Stk. 2.  Ordregiver skal hurtigst muligt og senest 3 hverdage efter annulleringsbeslutningen orientere alle, som har ansøgt om prækvalifikation eller afgivet tilbud, om annulleringen og begrundelsen herfor.

  Stk. 3.  Annullering er ikke til hinder for, at ordregiver foretager et nyt udbud. Ved nyt udbud er ordregiver ikke bundet af udbudsbetingelser eller andet fra tidligere udbud bortset fra de i § 16, stk. 2, nr. 1, nævnte tilfælde.

 

Kapitel 8

Opdeling af kontrakter i delkontrakter

 

  § 30.  En ordregiver kan udbyde særskilte delkontrakter i stedet for at udbyde en samlet kontrakt.

  Stk. 2.  Udbyder en ordregiver ikke særskilte delkontrakter, skal ordregiveren i udbudsmaterialet oplyse om baggrunden herfor.

  Stk. 3.  En ordregiver skal i udbudsbekendtgørelsen anføre:

1)  om tilbudsgiveren kan afgive tilbud på 1, flere eller alle delkontrakter,

2)  om tilbudsgiveren kan tildeles 1, flere eller alle delkontrakter, og i givet fald hvordan delkontrakterne eller grupper af delkontrakter kan kombineres, og

3)  hvilke objektive og ikke diskriminerende kriterier eller regler, der er afgørende for tildelingen af delkontrakter, herunder hvordan delkontrakterne tildeles, når kriterierne eller reglerne ellers ville resultere i, at en tilbudsgiver får tildelt flere delkontrakter end det maksimale antal, som tilbudsgiveren kan få tildelt.

 

Kapitel 9

Klageadgang og ikrafttræden

 

  § 31.  Klage over overtrædelse af bestemmelserne i denne Inatsisartutlov kan indbringes for Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb i overenstemmelse med bestemmelserne herfor fastsat i Inatsisartutlov om Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb.

 

  § 32.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2019.
  Stk. 2.  Inatsisartutloven finder anvendelse på udbud, der er iværksat efter lovens ikrafttræden.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 12. juni 2019

 

 

 

Kim Kielsen