Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 29
16. december 2019
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om valg af biskop

I medfør af § 7, stk. 2, i Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010 om Kirken, fastsættes:

 

Kapitel 1

Tidspunkt for valgets afholdelse

 

  § 1. Naalakkersuisoq for Kirke fastsætter og bekendtgør, efter indstilling fra sekretariatet, tidspunktet for valget til biskop over Grønlands stift samt fristen for anmeldelse af kandidater.

 

Kapitel 2

Valgets ledelse

 

  § 2. Der nedsættes et valgnævn til at lede valget. 
  Stk. 2. Valgnævnet består af departementschefen i Formandens Departement, 1 medlem udpeget af kommunerne i forening samt generalsekretæren for Bureauet for Inatsisartut eller disses stedfortrædere.
Stk. 3. Valgnævnets formand er departementschefen i Formandens Departement. 
Stk. 4. Valgnævnet fører en protokol over sin virksomhed.
Stk. 5.  Stiftsadministrationen er sekretariat for valgnævnet.

 

  § 3.  Valgnævnet er ved valgets forberedelse og gennemførelse bemyndiget til at foretage sådanne afvigelser fra bekendtgørelsens bestemmelser, som efter omstændighederne, herunder vejrforholdene, anses for nødvendige, forudsat at valghandlingens hemmelighed og kontrollen med valgets gennemførelse i det hele fortsat er sikret.

 

Kapitel 3

Valgbar

 

  § 4.  Til biskop kan kun udnævnes en person:
1)  der er eller har været ansat som præst i den grønlandske kirke, 
2) der har kendskab til det grønlandske sprog, og 
3)  som har bestået teologisk bachelorgrad fra Ilisimatusarfik eller teologisk kandidateksamen fra et nordisk universitet, og som efterfølgende har gennemført undervisningen ved et pastoralseminarium.

 

  § 5. Personer, der ønsker at stille op som biskop, skal indgive deres anmeldelse af kandidatur til sekretariatet inden udløbet af kandidatanmeldelsesfristen, jf. § 1.

 

  § 6.  Kandidatanmeldelsen skal være underskrevet af mindst 20 og højst 30 stemmeberettigede vælgere, jf. § 8, som stillere. Underskrifterne kan ske enten på selve anmeldelsen eller på genparter af denne.
  Stk. 2.  Kandidaten skal ved sin underskrift have erklæret sig indforstået med opstillingen.
  Stk. 3.  En vælger kan ikke være stiller for flere kandidater.
  Stk. 4.  Anmeldelsen skal indeholde hver enkelt stillers navn, underskrift, fødselsdato og bopæl.

 

  § 7.  Sekretariatet kontrollerer gyldigheden af de indgivne kandidatanmeldelser og udarbejder en liste over anmeldte kandidater, som sendes til valgnævnet snarest muligt efter kandidatanmeldelsesfristens udløb, jf. dog stk. 2. 
  Stk. 2. Såfremt en anmeldelse er mangelfuld, gives der kandidaterne en frist på 2 dage til at berigtige anmeldelsen.
  Stk. 3. Valgnævnet træffer herefter snarest muligt endelig afgørelse om, hvorvidt de indkomme kandidatanmeldelser skal anses for gyldige og giver besked til sekretariatet. Såfremt der foreligger fejl ved anmeldelse af en kandidat, kan valgnævnet give en frist på 2 dage til at rette fejlen.
  Stk. 4. Sekretariatet meddeler herefter straks hver menighedsrepræsentationsformand navnene på de godkendte kandidater.

 

Kapitel 4

Stemmeberettigede

 

  § 8.  Stemmeberettigede ved valg af biskop er stiftets menighedsrepræsentanter samt tjenestegørende præster, herunder konstituerede præster og præster med tjenestefrihed i afstemningsperioden.

 

  § 9. Sekretariatet udarbejder en valgliste over de stemmeberettigede. Valglisten skal være udarbejdet senest ved udløbet af fristen for kandidatanmeldelse, jf. § 1.
  Stk. 2.  Valglisten skal indeholde navne, fødselsdato og adresser på de stemmeberettigede, og hver stemmeberettiget skal tildeles et nummer (vælgernummer).
  Stk. 3. Ingen kan afgive stemme uden at være optaget på valglisten.

 

Kapitel 5

Forberedelse til valget

 

  § 10. Valgnævnets sekretariat forestår udarbejdelse og fremsendelse af valgmateriale til formanden for menighedsrepræsentationen.

 

Kapitel 6

Gennemførelse af valget

 

  § 11.  Formanden for menighedsrepræsentationen eller dennes stedfortræder skal ved modtagelse af valgmateriale kontrollere, at der er modtaget et tilstrækkeligt antal kuverter samt en valgliste indeholdende navnene på samtlige stemmeberettigede på stedet.

 

  § 12.  Formanden for menighedsrepræsentationen eller dennes stedfortræder fastsætter tidspunktet for og indkalder til møde i menighedsrepræsentationen.
  Stk. 2. Til mødet indkaldes alle stemmeberettigede i menigheden, herunder præster, provster og biskoppen.
  Stk. 3. Kun personer, der har stemmeret til valget, har adgang til mødet.

 

  § 13.  På mødet orienterer formanden for menighedsrepræsentationen om navnene på de opstillede kandidater.
  Stk. 2.  Formanden for menighedsrepræsentationen udleverer kuverterne til de stemmeberettigede og sætter ved udlevering af kuverten et kryds på valglisten ud for den pågældende stemmeberettigede vælger.
  Stk. 3.  Stemmeafgivningen foretages på en særlig stemmeseddel påtrykt "bispevalg" på grønlandsk og dansk.
  Stk. 4.  Vælgeren udfylder stemmesedlen ved at anføre navnet på den ønskede kandidat. Herefter lægger vælgeren stemmesedlen i en tilhørende kuvert, og afleverer den til formanden for menighedsrepræsentationen.
  Stk. 5.  Så snart afstemningen er afsluttet, lægger formanden for menighedsrepræsentationen de i stk. 4 nævnte kuverter samt ubrugt valgmateriale i en samlekuvert. Denne kuvert samt valglisten fremsender formanden senest dagen efter til sekretariatet.

 

  § 14.  En vælger, som har afgivet stemme, har ikke pligt til at oplyse, på hvilken kandidat vedkommende har stemt.

 

Kapitel 7

Opgørelse af valget

 

  § 15.  En stemmeseddel er ugyldig hvis:
1)  den indeholder navnet på mere end én kandidat,
2)  det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilken kandidat vælgeren har villet give sin stemme,
3)  den lukkede kuvert indeholder mere end én stemmeseddel eller
4)  det må antages, at stemmesedlen ikke er lovligt fremstillet.

 

  § 16.  Sekretariatet foretager opgørelsen af valget.
  Stk. 2.  Stemmeoptællingen er offentlig. Såfremt ikke mindst to personer med valgret har indfundet sig for at overvære stemmeoptællingen, tilkaldes to personer med valgret som vidner.

 

  § 17.  Valget afgøres ved simpelt flertal.
  Stk. 2.  Får to kandidater lige mange stemmer, afgøres det ved lodtrækning.

 

  § 18.  Når valgresultatet foreligger, meddeler sekretariatet dette til valgnævnet.
  Stk. 2.  Valgnævnet godkender resultatet og meddeler Departementet for Kirke samt de opstillede kandidater om resultatet. 
  Stk. 3.  Departementet for Kirke offentliggør resultatet.

 

Kapitel 8

Ikrafttrædelse- og ophævelsesbestemmelse

 

  § 19.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 16. februar 1995 om valg af biskop.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 16. december 2019

 

 

 

Ane Lone Bagger

/

Lone Nukaaraq Møller