Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 13
10. oktober 2019
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om plejefamilier

I medfør af § 37, stk. 7, § 39, stk. 6, og § 42, stk. 7, i Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, fastsættes:

 

Kapitel 1
Plejefamilier

 

  § 1.  En netværksplejefamilie er en familie, der i sit eget hjem og i kraft af den personlige relation til et konkret barn varetager omsorg og pleje for dette barn, som er anbragt i familien, eller som er i aflastning efter Inatsisartutlov om støtte til børn eller efter lovgivningen om støtte til personer med handicap.
  Stk. 2.  En netværksplejefamilie kan tage imod forældremyndighedsindehaveren og andre medlemmer af familien i døgnophold.
  Stk. 3.  En netværksplejefamilie kan tage imod en ung i efterværn, som den har en personlig relation til, jf. stk. 1.

 

  § 2.  En kommunal plejefamilie er en familie, der i sit eget hjem varetager omsorg og pleje for et barn, som er anbragt i familien, eller som er i aflastning efter Inatsisartutlov om støtte til børn eller efter lovgivningen om støtte til personer med handicap.
  Stk. 2.  En plejefamilie kan tage imod forældremyndighedsindehaveren og andre medlemmer af familien i døgnophold.
  Stk. 3.  En plejefamilie kan tage imod en ung i efterværn, jf. stk. 1.

 

  § 3. En professionel plejefamilie er en plejefamilie, hvor mindst en af plejeforældrene har en socialfaglig baggrund eller anden relevant erfaring, som kan sidestilles med en socialfaglig uddannelse.
  Stk. 2.  Den af plejeforældrene, som har den socialfaglige baggrund eller lignende, må alene have anden erhvervsbeskæftigelse i det tidsrum, hvor plejebarnet eller plejebørnene opholder sig i daginstitution eller skole.

Kapitel 2
Plejefamilietilladelse

 

  § 4.  En plejefamilie kan kun modtage og have et barn eller en ung i pleje, hvis familien har en plejefamilietilladelse.
  Stk. 2.  En plejefamilietilladelse udstedes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor plejefamilien er bosiddende.
  Stk. 3.  En plejefamilietilladelse skal meddeles i en skriftlig begrundet afgørelse. Det skal fremgå af plejefamilietilladelsen, hvor mange børn og unge plejefamilien kan modtage.

 

  § 5.  Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om udstedelse af en plejefamilietilladelse på baggrund af en undersøgelse af den ansøgende families samlede forhold. Ved undersøgelsen skal kommunalbestyrelsen vurdere den konkrete families egnethed til at modtage et eller flere plejebørn eller unge. 
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal i undersøgelsen efter stk. 1, bl.a. inddrage følgende forhold i vurderingen af familiens egnethed:
1)  Familiens familiemæssige forhold.
2)  Familiens uddannelsesmæssige forhold.
3)  Familiens arbejdsmæssige forhold.
4)  Forældrenes samliv.
5)  Forældrenes alder.
6)  Forældrenes eventuelle børn, herunder antal og alder.
7)  Familiens netværk.
8)  Familiens boligforhold, herunder om hjemmet er sundhedsmæssigt forsvarligt.
9)  Omgivelserne omkring familiens hjem, herunder fritidsmuligheder, skole m.v.
10)  Familiens sundhedsmæssige tilstand.
11)  Kriminalretlige forhold.
12)  Familiens brug af rusmidler.
13)  Familiens økonomiske forhold.
14)  Forældrenes holdning til opdragelse.
15)  Familiens motivation og bevæggrund for at ansøge om plejefamilietilladelse.
  Stk. 3.  Såfremt familien ansøger om at blive professionel plejefamilie, skal kommunalbestyrelsen endvidere foretage en vurdering af, hvorvidt mindst en af forældrene har en socialfaglig baggrund eller anden relevant erfaring, som kan sidestilles med en socialfaglig uddannelse.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan, hvis det findes nødvendigt i forbindelse med vurderingen efter stk. 2, nr. 10, anmode 1 eller flere medlemmer af familien om en helbredserklæring. Helbredserklæringen må ikke være mere end 3 måneder gammel.
  Stk. 5.  Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med vurderingen efter stk. 2, nr. 11, indhente en udskrift fra Kriminalregisteret samt en børneattest for alle familiemedlemmer, der er 15 år eller derover.
  Stk. 6.  Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med vurderingen efter stk. 2, nr. 12, foranstalte, at der bliver udført en rusmiddeltest. Kommunalbestyrelsen skal, inden igangsættelsen heraf, indhente skriftligt samtykke fra den person, som skal rusmiddeltestes. Aflæggelse af rusmiddeltest skal altid ske efter almindelige sundhedsfaglige forskrifter.
  Stk. 7.  Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med vurderingen efter stk. 2, nr. 13, sikre sig, at familiens økonomi giver grundlag for stabile forhold for børn og unge, der anbringes i pleje i familien.

 

  § 6.  Kommunalbestyrelsen kan fastsætte vilkår for plejefamilietilladelsen. Der kan fastsættes vilkår vedrørende: 
1)  Plejefamiliens forhold.
2)  Antallet af børn og unge familien kan modtage i pleje.
3)  Belastningsgraden af de børn og unge familien kan modtage i pleje.
  Stk. 2.  Vilkår efter stk. 1 må ikke være mere byrdefulde, end formålet tilsiger.

 

  § 7.  En plejefamilie, jf. §§ 1-3 er forpligtet til snarest muligt at give besked om væsentlige ændringer i familiens forhold til kommunalbestyrelsen, som har udstedt plejefamilietilladelsen til familien, jf. § 4, stk. 2.

Tilbagekaldelse af plejefamilietilladelse

 

  § 8.  Kommunalbestyrelsen, hvor plejefamilien er bosiddende, skal træffe afgørelse om tilbagekaldelse af en plejefamilietilladelse, jf. § 4, når betingelserne for tilladelsen ikke længere er til stede.
  Stk. 2.  Afgørelse om tilbagekaldelse af plejefamilietilladelse kan træffes i forbindelse med kommunalbestyrelsens tilsyn med plejefamilien eller, hvis kommunalbestyrelsen på anden måde bliver opmærksom på, at betingelserne for plejefamilietilladelsen ikke længere er til stede.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen, som træffer afgørelse om tilbagekaldelse af en plejefamilietilladelse, skal hurtigst muligt underrette den eller de kommunalbestyrelser, der har truffet afgørelse om at anbringe et barn eller en ung i pleje hos familien.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen skal i afgørelsen om tilbagekaldelse af en plejefamilietilladelse fastsætte en rimelig frist for flytning af barnet, den unge, de børn eller unge, som er i pleje hos familien. Fristen skal fastsættes under hensyn til barnets eller den unges trivsel, sundhed og udvikling, muligheden for at finde nye egnede anbringelsessteder samt de forhold, der har begrundet afgørelsen om tilbagekaldelse af plejefamilietilladelse.

 

  § 9.  Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om tilbagekaldelse af plejefamilietilladelse, hvis plejefamilien ikke opfylder kravene til kursusdeltagelse og efteruddannelse i §§ 16-17. 
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal, inden der træffes afgørelse om tilbagekaldelse efter stk. 1, indgå i en dialog med plejefamilien om, hvordan kravene til kursusdeltagelse og efteruddannelse efter §§ 16-17 kan opfyldes.
  Stk. 3.  § 8, stk. 4, finder anvendelse ved afgørelse om tilbagekaldelse af plejefamilietilladelse efter stk. 1.

 

  § 10.  Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om tilbagekaldelse af en plejefamilietilladelse, hvis plejefamilien ikke har haft børn eller unge i pleje i en periode på mere end 3 år.

 

Kapitel 3
Plejetilladelse og familieplejekontrakt

Plejetilladelse

 

  § 11.  En plejefamilie kan kun modtage og have et barn eller en ung i pleje, hvis familien har en plejetilladelse for det konkrete barn eller den unge. 
  Stk. 2.  En plejetilladelse skal meddeles i en skriftligt begrundet afgørelse.

 

  § 12.  Den anbringende kommunalbestyrelse skal træffe afgørelsen om udstedelse af en plejetilladelse på baggrund af en vurdering af familiens egnethed til at kunne imødekomme det konkrete barns eller den unges behov for støtte, omsorg og pleje. Kommunalbestyrelsen skal i vurderingen bl.a. inddrage:
1)  Antallet af børn og unge, som familien kan have i pleje ifølge plejefamilietilladelsen, jf. § 4, stk. 3.
2)  Antallet af børn og unge, som allerede er anbragt i pleje hos familien.
3)  Barnets eller den unges behov for støtte, omsorg og pleje.
4)  Familiens kompetencer til at imødekomme barnets eller den unges behov for støtte, omsorg og pleje.
5)  Barnets eller den unges behov for støtte efter anden lovgivning, og mulighederne for at barnet eller den unge kan modtage denne støtte hos plejefamilien.

 

  § 13.  En plejefamilie er forpligtet til snarest muligt at give besked om væsentlige ændringer i familiens forhold til den eller de kommunalbestyrelser, som har udstedt plejetilladelse til familien for det konkrete barn eller den unge, jf. § 12.

 

Tilbagekaldelse af plejetilladelse

 

  § 14.  Den anbringende kommunalbestyrelse skal træffe afgørelse om tilbagekaldelse af en plejetilladelse, jf. § 12, når betingelserne for tilladelsen ikke længere er til stede, herunder særligt, hvis opholdet ikke er til gavn for barnet eller den unge.
  Stk. 2.  Afgørelse om tilbagekaldelse kan træffes i forbindelse med kommunalbestyrelsens tilsyn med barnets eller den unges ophold i plejefamilien, jf. § 8, stk. 2, i Inatsisartutlov om støtte til børn, eller hvis kommunalbestyrelsen på anden måde bliver opmærksom på, at betingelserne for plejetilladelsen ikke længere er til stede.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen, som træffer afgørelse om tilbagekaldelse af en plejetilladelse, skal hurtigst muligt underrette den kommunalbestyrelse, som har udstedt familiens plejefamilietilladelse. 
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen skal i afgørelsen om tilbagekaldelse af en plejetilladelse fastsætte en rimelig frist for flytning af barnet eller den unge, som er i pleje hos familien. Fristen skal fastsættes under hensyn til barnets eller den unges tarv, muligheden for at finde et egnet anbringelsessted for barnet eller den unge samt de forhold, der har begrundet afgørelsen om tilbagekaldelse af plejetilladelse.
  Stk. 5.  Kommunalbestyrelsen skal straks fjerne barnet eller den unge fra en plejefamilie, hvis der er en begrundet mistanke om, at barnets eller den unges trivsel, sundhed eller udvikling kan lide alvorlig skade på baggrund af:
1)  utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge,
2)  fysisk eller psykisk vold, vanrøgt eller seksuelle overgreb,
3)  misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge eller i disses nærmiljø, eller
4)  andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge eller i disses nærmiljø.

 

Familieplejekontrakt

 

  § 15.  Inden et barn eller en ung anbringes hos en plejefamilie, skal den anbringende kommunalbestyrelse udarbejde og underskrive en familieplejekontrakt.
  Stk. 2.  Familieplejekontrakten skal som minimum indeholde bestemmelser om:
1)  plejevederlag, jf. §§ 20-21,
2)  eventuelle særlige udgifter,
3)  opsigelsesregler,
4)  forsikringsforhold,
5)  samarbejde med barnet eller den unge,
6)  faglig støtte, 
7)  tilsyn, supervision og undervisning, og
8)  ferie.

 

Kapitel 4
Uddannelse og supervision

Grundkursus

 

  § 16.  Plejefamilier, jf. §§ 1-3, skal gennemføre et grundkursus i at være plejefamilie, som socialstyrelsen udbyder eller har godkendt. Begge plejeforældre skal gennemføre kurset.
  Stk. 2.  En plejefamilie skal gennemføre grundkurset i forbindelse med, at der første gang udstedes en plejefamilietilladelse, jf. § 4. Ansøger familien om en ny plejefamilietilladelse efter en periode uden tilladelse, skal grundkurset ikke gennemføres på ny. Dog kan kommunalbestyrelsen stille krav herom, hvis særlige forhold gør sig gældende.
  Stk. 3.  Grundkurset skal være gennemført, inden familien modtager børn eller unge i pleje, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Hvis en plejefamilie modtager et barn eller en ung, inden kurset er gennemført, skal kommunalbestyrelsen udstede en midlertidig plejefamilietilladelse, og kurset skal gennemføres hurtigst muligt herefter.
  Stk. 4.  Grundkurset skal som minimum have en varighed svarende til 4 hele kursusdage.
  Stk. 5.  Udgifter til grundkurset, herunder udgifter til transport og ophold, afholdes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori plejefamilien er bosiddende.
  Stk. 6.  Manglende gennemførelse af grundkurset kan begrunde afgørelse om tilbagekaldelse af plejefamilietilladelsen, jf. § 9.

 

Efteruddannelse

 

  § 17.  Den kommunalbestyrelse, der har udstedt en plejefamilietilladelse, jf. § 4, til en plejefamilie, skal tilbyde efteruddannelse til plejefamilien. Plejefamilien er forpligtet til at deltage i efteruddannelsen.
  Stk. 2.  Efteruddannelse efter stk. 1 udbydes og afholdes af socialstyrelsen.
  Stk. 3.  Efteruddannelse efter stk. 1 kan udbydes og afholdes af kommunalbestyrelsen efter godkendelse fra socialstyrelsen.
  Stk. 4.  Udgifter til efteruddannelse, herunder udgifter til transport og ophold, afholdes af kommunalbestyrelsen.

 

Supervision og faglig støtte

 

  § 18.  Kommunalbestyrelsen, der har udstedt en plejetilladelse, jf. § 11, skal tilbyde plejefamilien den fornødne supervision og faglig støtte i overensstemmelse med plejeopgavens omfang. Plejefamilien er forpligtet til at deltage i supervisionen.
  Stk. 2.  Er et barn eller en ung anbragt hos en plejefamilie i en anden kommune, kan den anbringende kommunalbestyrelse indgå aftale med kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor plejefamilien er bosiddende, om, at denne tilbyder plejefamilien supervision og støtte på den anbringende kommunalbestyrelses vegne.
  Stk. 3.  Er der indgået aftale om varetagelse af supervision og faglig støtte, jf. stk. 2, har den anbringende kommunalbestyrelse ansvaret for at føre kontrol med, at der tilbydes plejefamilien supervision og faglige støtte i overensstemmelse med plejeopgavens omfang, jf. stk. 1.


Kapitel 5
Økonomiske forhold

Kost-, lomme- og tøjpenge, indskrivningsbeløb og tilskud til supplerende ydelser

 

  § 19.  Den anbringende kommunalbestyrelse skal udbetale kost-, lomme- og tøjpenge til plejefamilien til brug for barnets eller den unges forsørgelse.
  Stk. 2.  Kost-, lomme- og tøjpenge udbetales månedsvis forud.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal udbetale et indskrivningsbeløb til barnet eller den unge ved anbringelse hos en plejefamilie.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til supplerende udgifter, som afholdes af plejefamilien i forbindelse med plejeopgaven.
  Stk. 5.  Departementet med ansvar for sociale anliggender fastsætter og offentliggør størrelsen af kost-, lomme- og tøjpenge og indskrivningsbeløb 1 gang årligt.

 

Vederlag til plejefamilier

 

  § 20.  Den anbringende kommunalbestyrelse skal udbetale et plejevederlag til plejefamilien, jf. dog stk. 3. Plejevederlaget er aflønning af plejefamilien og er derfor ikke til brug for barnets eller den unges forsørgelse.
  Stk. 2.  Plejefamilien modtager plejevederlag for en ung i efterværn.
  Stk. 3.  Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for professionelle plejefamilier.
  Stk. 4.  Træffer den anbringende kommunalbestyrelse afgørelse om ophold på en efterskole eller en anden form for skoleophold, vil barnets eller den unges plejefamilie modtage et nedsat vederlag for at stå løbende til rådighed indtil skoleopholdet afsluttes endeligt.
  Stk. 5.  Ved barnets første sygedag ydes der fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste.

 

  § 21.  Plejevederlaget, jf. § 20, udbetales månedsvis bagud.
  Stk. 2.  Departementet med ansvaret for sociale anliggender fastsætter 1 gang årligt størrelsen af plejevederlaget, jf. § 20.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at forhøje det af departementet fastsatte plejevederlag, jf. stk. 2, med op til 700 pct., hvis anbringelsen af barnet eller den unge ud fra en samlet og konkret vurdering kræver en ekstraordinær indsats af plejefamilien med hensyn til pædagogik og omsorg.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen skal ved akutte kortvarige anbringelser i indtil 30 dage udbetale et forhøjet plejevederlag.

 

  § 22.  En kommunalbestyrelse aflønner en professionel plejefamilie i henhold til gældende overenskomst.


Kapitel 6
Ikrafttræden

 

  § 23.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 8. november 2017 om plejefamilier.
Grønlands Selvstyre, den 10. oktober 2019
Martha Abelsen

/

Julie Præst Wilche