Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 9
24. juli 2019
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om fælles offentlige økonomiske og personaleadministrative IT-systemer

I medfør af § 46 a, stk. 1, nr. 1 og 2, i Inatsisartutlov nr. 26. af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber som ændret ved Inatsisartutlov nr. 24 af 28. november 2018 fastsættes:

 

Kapitel 1
Organisering og retlig status

 § 1. Kommunerne og Grønlands Selvstyre etablerer en enhed til at anskaffe, drive, vedligeholde og sikre udvikling af fælles IT-systemer for Grønlands Selvstyre og kommunerne vedrørende økonomiske- og personaleadministrative forhold.

 

 § 2. Enheden er en forvaltning under Grønlands Selvstyre.

  Stk. 2. Naalakkersuisoq for Finanser træffer beslutning om navnet på enheden på baggrund af en indstilling fra enhedens bestyrelse, jf. § 3.

Kapitel 2
Ledelse og bestyrelse

 § 3. Enheden ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse og træffer afgørelse i alle væsentlige spørgsmål om enhedens faglige arbejdsområde, økonomi og forvaltning.

 

 § 4. Bestyrelsen består af 7 medlemmer med viden om og indsigt i de fagsystemer, som enheden understøtter. Naalakkersuisut udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen og herunder bestyrelsens formand. Kommunerne udpeger hver 1 medlem af bestyrelsen.
  Stk. 2. Medlemmer af bestyrelsen udpeges for en 2-årig periode og kan genudpeges.
  Stk. 3. Medlemmer af bestyrelsen modtager ikke honorar eller andet vederlag for varetagelse af hvervet.

 

 § 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Direktion og medarbejdere

 

 § 6. Den daglige ledelse af enheden forestås af en direktør. Direktøren ansættes og afskediges af bestyrelsen, jf. dog § 16, stk. 2. Ansættelsesområdet er enheden.
  Stk. 2. Direktøren ansættes og afskediges på grundlag af gældende overenskomster og rammer for personaleadministration under Grønlands Selvstyres centraladministration.
Stk. 3. Nærmere bestemmelse om direktionens ansvar og opgaver fastsættes af bestyrelsen.

 

 § 7.  Direktøren ansætter og afskediger medarbejdere til enheden, jf. dog § 16, stk. 2.
  Stk. 2.  Medarbejderne ansættes og afskediges på grundlag af gældende overenskomster og rammer for personaleadministration under Grønlands Selvstyres centraladministration.

 § 8.  Ved ansættelse og afskedigelse af tjenestemænd afgiver bestyrelsen eller direktøren indstilling herom til Naalakkersuisut.


Kapitel 3
Opgaver og finansiering

 

 § 9.  Enheden anskaffer, driver, vedligeholder og sikrer udvikling af det offentliges fælles Enterprise Resource Planning (ERP) system, lønsystem og rejseafregningssystem. Efter indstilling fra bestyrelsen og høring af kommunerne kan Naalakkersuisut bestemme, hvilke andre IT-systemer, der skal anses som fælles IT-systemer vedrørende økonomiske- og personaleadministrative forhold.
  Stk. 2.  Grønlands Selvstyre og kommunerne skal anvende IT-systemer, som anses for fælles IT-systemer.

 

 § 10. Enheden udøver sin virksomhed inden for de årlige bevillinger afsat på finansloven.

  Stk. 2.  Budgettet for det kommende finansår aftales samtidig med de årlige bloktilskudsaftaler. Kommunernes andel, jf. § 11, stk. 1, overføres til de i stk. 1 nævnte bevillinger afsat på finansloven til enheden.

 

  § 11. Omkostningerne til enhedens anskaffelse, drift, vedligeholdelse og udvikling af fælles IT-systemer fordeles med 50 procent til kommunerne og 50 procent til Grønlands Selvstyre.

  Stk. 2.  Kommunernes andel fordeles indbyrdes efter indbyggertal opgjort pr. 1. januar året før finansåret.


Kapitel 4
Budget, regnskab og revision

 

 § 12. Enhedens regnskabsår er finansåret.

 

 § 13.  Enheden afgiver hvert år til Naalakkersuisut og kommunerne et forslag til drift- og anlægsbudget for det følgende finansår og 3 overslagsår.
  Stk. 2. Forslag til drift- og anlægsbudget skal indeholde en redegørelse for anskaffelser, udviklings-, vedligeholdelses- og driftsopgaver samt de estimerede effektiviseringsgevinster.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte en frist for aflevering af forslag til drift- og anlægsbudget.

 

 § 14. Enheden er omfattet af de til enhver tid gældende regler og retningslinjer for intern administration, bogføring og økonomistyring under Grønlands Selvstyres centraladministration.
  Stk. 2. Naalakkersuisut varetager på vegne af enheden den interne administration, bogføring og økonomistyring. Omkostningerne hertil fastsættes af Naalakkersuisut og fordeles i overensstemmelse med § 11, stk. 1 og 2.

 

 § 15. Enheden udarbejder hvert år en skriftlig redegørelse om sin virksomhed til Naalakkersuisut og kommunerne for det foregående regnskabsår. Redegørelsen skal afgives i en form, så den kan indgå i revision af landskassens regnskab.


Kapitel 5
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

  Stk. 2.  Ved bekendtgørelsens ikrafttræden kan medarbejdere, herunder den daglige ledelse, som er ansat til at udføre opgaver med et Enterprise Resource Planning system, overgå til enheden med samme løn- og ansættelsesvilkår som hidtil til en stilling tilsvarende den, de har varetaget indtil bekendtgørelsens ikrafttræden.

 

 


Grønlands Selvstyre, den 24. juli 2019

 


Vittus Qujaukitsoq

/

Nikolai S. Christensen