Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 2
26. februar 2019
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab og fakturakrav med videre

I medfør af § 17, stk. 1 og 2, § 18, stk. 1 og 2 § 18 a og § 83 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, som ændret ved inatsisartutlov nr. 11 af 1. juni 2017, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

  § 1.  Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse for erhvervsdrivende virksomheder samt erhvervsdrivende interessenter, komplementarer, kommanditister eller partredere som nævnt i § 6, der er skattepligtige efter § 1 eller § 2 i landstingslov om indkomstskat.

  § 2.  Skatteforvaltningen kan for enkelte eller grupper af skattepligtige helt eller delvis dispensere fra reglerne i §§7 - 23 i denne bekendtgørelse.

Supplerende regnskabsoplysninger for små virksomheder

  § 3.  Erhvervsdrivende fysiske personer, hvis omsætning i 2 på hinanden følgende regnskabsår ikke overstiger 1.000.000 kr. per år, skal angive de regnskabsmæssige hovedposter.
  Stk. 2.  Skatteforvaltningen udarbejder skemaer til brug for angivelse af de regnskabsmæssige hovedposter.
  Stk. 3.  Oplysninger om de regnskabsmæssige hovedposter indsendes sammen med selvangivelsen.
  Stk. 4.  Bestemmelsen i stk. 1-3 finder ikke anvendelse for erhvervsdrivende interessenter, komplementarer, kommanditister eller partredere, der, lader bestemmelserne om udarbejdelse af det skattemæssige årsregnskab opfylde af det pågældende interessentskab, kommanditselskab eller partrederi, jf. § 6.

 Indgivelse af skattemæssigt årsregnskab

  § 4.  Til brug for skatteforvaltningens kontrol af grundlaget for selvangivelsen skal der inden selvangivelsesfristens udløb indgives et skattemæssigt årsregnskab for den senest afsluttede regnskabsperiode til skatteforvaltningen, jf. dog § 5.
  Stk. 2.  Det skattemæssige årsregnskab og årsrapporten kan afgives i digital form efter de af skatteforvaltningen anvendte standarder og formater.

   § 5.  Uanset § 4 skal der ikke indgives et skattemæssigt årsregnskab for en virksomhed, som består af udlejning af op til 2 lejemål i fast ejendom, når virksomheden drives af fysiske personer.

 Det skattemæssige årsregnskab for interessenter, komplementarer, kommanditister og partredere

   § 6.  Interessenter, komplementarer, kommanditister og partredere (deltagere) kan vælge at lade bestemmelserne om udarbejdelse af det skattemæssige årsregnskab i §§ 7-23 opfylde af det pågældende interessentskab, kommanditselskab eller partrederi, som herefter udleverer årsregnskabet med tilhørende korrektioner og specifikationer til deltagerne til brug ved disses indkomstopgørelser.
  Stk. 2.  Deltagerne skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst specificere deres indkomst fra deltagelse i interessentskabet, kommanditselskabet eller partrederiet.
  Stk. 3.  Anvender deltagerne skattemæssige periodiserings- eller værdiansættelsesmetoder eller foretager skattemæssige af- eller nedskrivninger, der afviger fra årsregnskabet som nævnt i stk. 1, skal alle korrektioner anføres særskilt.

Almindelige krav til det skattemæssige årsregnskab

   § 7.  Det skattemæssige årsregnskab skal, jf. §§ 10-23, enten:
1)  være udarbejdet efter skattemæssige principper, eller
2)  indeholde skattemæssige korrektioner (konvertering) og specifikationer til årsregnskabet.
  Stk. 2.  Det skattemæssige årsregnskab med tilhørende oplysninger, jf. § 8, stk. 1, skal på en klar og overskuelig måde kunne danne grundlag for skatteforvaltningens kontrol.
  Stk. 3.  Den skattemæssige konvertering til årsregnskabet skal udarbejdes på en sådan måde, at det er muligt at konstatere sammenhængen til det foregående års skattemæssige opgørelser.
  Stk. 4.  Det skattemæssige årsregnskab skal omfatte en resultatopgørelse, en balance og en specifikation af bevægelserne i virksomhedens egenkapital.

  § 8.  Det skattemæssige årsregnskab samt de oplysninger, som indgår i grundlaget for det skattemæssige årsregnskab, skal kunne udledes af bogføringen eller af specifikationer i tilknytning hertil.
  Stk. 2.  Bogføringen skal tilrettelægges således, at alle registreringer kan følges til de skattemæssige opgørelser. De skattemæssige opgørelser skal kunne opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat.

  § 9.  De oplysninger, som er nævnt i § 8, stk. 2, skal opbevares i 5 år regnet fra udløbet af regnskabsåret.
  Stk. 2.  Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag, som skal opbevares i 1 år fra tidspunktet for underskrivelsen af årsregnskabet.

  § 10.  Nettoomsætningen skal opgøres under hensyntagen til tilgodehavender for vare- og tjenesteydelser ved regnskabsårets begyndelse og slutning.
  Stk. 2.  Nettoomsætningen skal oplyses særskilt. Reguleres værdien af igangværende arbejder for fremmed regning, jf. § 13, i nettoomsætningen, skal reguleringen anføres særskilt.

  § 11.  Omkostninger, herunder vareforbrug, lønninger og andre personaleomkostninger skal oplyses særskilt efter art.
  Stk. 2.  Er en omkostning anvendt til anlægsformål, skal overførslen hertil oplyses særskilt.

  § 12.  Et varelager skal oplyses særskilt.
  Stk. 2.
  Ved regnskabsårets udløb skal der foretages en fysisk optælling af varelageret, hvis størrelse skal kunne dokumenteres ved en optællingsliste, hvori de enkelte varer er anført og identificeret i nødvendigt omfang.
  Stk. 3.  Såfremt lagerbeholdningen til enhver tid kan opgøres på grundlag af et betryggende ført lagerregnskab eller lignende, kan den fysiske optælling ske på andre tidspunkter end ved regnskabsårets udløb.
  Stk. 4.  Er der ved opgørelsen af varelagerets værdi beregnet nedslag for ukurans, eller ved opgørelsen af værdien af igangværende arbejder for fremmed regning indregnet en andel af indirekte produktionsomkostninger eller acontoavance, skal de pågældende beløb oplyses særskilt.

  § 13.  På anfordring skal virksomheden kunne gøre rede for igangværende arbejder for fremmed regning fordelt på hver enkelt ordre samt for, hvordan værdiansættelsen er foretaget.

  § 14.  Følgende skal oplyses særskilt:
1)  Tilgodehavender og gæld vedrørende varer og tjenesteydelser ved regnskabsårets udløb.
2)  Tilgodehavender og gæld sikret ved pant i fast ejendom med angivelse af debitor og kreditor og de til identifikation af pantet nødvendige oplysninger.
3)  Indskud i pengeinstitut eller lignende med angivelse af anbringelsessted og kontonummer, hvis oplysningerne ikke er indberettet til skatteforvaltningen.
4)  Værdipapirer, hvor kursgevinster eller kurstab er skattepligtige, med angivelse af anskaffelsessum, nominel værdi og kursværdi. Opbevares værdipapiret i depot, angives tillige depotet, i det omfang oplysningerne ikke er blevet indberettet til skatteforvaltningen. For rentebærende værdipapirer, hvor hovedstolen eller restgælden reguleres i danske kroner, skal den pålydende rente på udstedelsestidspunktet angives.
5)  Andre tilgodehavender eller anden gæld.
  Stk. 2.  Nedskrivninger for konstaterede eller forventede tab på debitorer skal anføres særskilt.

  § 15.  Aktiver, hvorpå der kan foretages skattemæssige afskrivninger, skal specificeres således, at der gives de nødvendige oplysninger til brug for kontrollen med afskrivningsgrundlaget og de foretagne afskrivningers beregning.
  Stk. 2.  For skattemæssige afskrivninger på fast ejendom, skibe og fly skal endvidere angives de foretagne afskrivninger på aktivet for hele ejerperioden.

  § 16.  Ejer virksomheden et aktiv uden for Grønland skal dette oplyses særskilt, når:
1)  anskaffelsessummen for aktivet overstiger 25.000 kr., og
2)  oplysningen ikke fremgår af virksomhedens årsregnskab.
  Stk. 2.  Ejes flere aktiver, opdeles oplysningerne efter aktivernes art.

  § 17.  Ved opgørelse af egenkapitalen skal privat vareforbrug og privat andel af omkostninger med videre vises særskilt.

  § 18.  Hvis der er sket modregning mellem udgifts- og indtægtsposter eller mellem aktiver og passiver, skal bruttotallene vises.

  § 19.  Følgende skal anføres særskilt:
1)  Repræsentationsudgifter.
2)  Udbetalinger af skattefri godtgørelser for rejser med videre.

  § 20.  Indtægter og udgifter, som hidrører fra andet end den ordinære drift, skal vises som særlige poster og specificeres efter art, medmindre de er af uvæsentlig betydning. Denne opdeling gælder dog ikke for finansielle virksomheder.

Afstemning af oplysninger indberettet til skatteforvaltningen

  § 21.  Indberetningspligtige skal særskilt oplyse størrelsen af lønninger og honorarer med videre, der indgår i årsregnskabet, og vise en afstemning med de lønninger og honorarer med videre, der er indberettet til skatteforvaltningen efter § 30, stk. 1 og 3, og § 30 a i landstingslov om forvaltning af skatter, jf. bekendtgørelsen om indberetning af oplysninger om indkomstskat til skatteforvaltningen.

  § 22.  Renteindberetningspligtige skal på anfordring oplyse størrelsen af renteindtægter og renteudgifter, der indgår i årsregnskabet, og vise en afstemning med de renter, der er indberettet til skatteforvaltningen efter reglerne i bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om indkomstskat til skatteforvaltningen.

  § 23.  Anvender indberetningspligtige som nævnt i § 21 og § 22 et regnskabsår, der afviger fra kalenderåret, skal det særskilt oplyses, hvorledes de indberettede beløb fordeler sig på de dele af kalenderåret, der udgør regnskabsperioden.

Minimumskrav til fakturaer mv.

  § 24.  For hvert salg skal sælger udstede en faktura, uanset om køberen er en anden erhvervsdrivende virksomhed mv. eller en privatperson, jf. dog § 25.
  Stk. 2.  En faktura skal have følgende letlæseligt indhold:
1)  Dato for fakturaens udstedelse.
2)  Nummerering med et fortløbende nummer, som entydigt identificerer fakturaen.
3)  Sælgers registreringsnummer (CVR-nr. mv.) og kontaktoplysninger i form af navn, adresse og eventuelt telefonnummer og e-mailadresse.
4)  Mængde og arten af leverede varer eller ydelser.
5)  Det samlede salgsbeløb.
6)  Købers kontaktoplysninger i form af navn, adresse og eventuelt telefonnummer og e-mailadresse.
7)  Leveringsdato, forudsat denne dato er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato.
  Stk. 3.  Der er mulighed for, at udstede en samlet faktura over flere særskilte salg af varer og ydelser til samme køber indenfor 1 kalendermåned. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for en samlet faktura, idet det dog er tilstrækkeligt, at mængde og arten af leverede varer eller ydelser og leveringsdato fremgår af underbilag i form af eksempelvis følgesedler, som opbevares sammen med samlefakturaren.
  Stk. 4.  Ved byttehandel er det tilstrækkeligt, at den ene part udsteder en faktura med begge parters registreringsnumre påført fakturaen. Ved byttehandel forstås salg af varer og ydelser, der leveres mod hel eller delvis betaling med andre varer eller ydelser.
  Stk. 5.  Et afregningsbilag er en faktura, hvor køber udsteder fakturaen på sælgers vegne. Der kan anvendes afregningsbilag, hvor det på forhånd konkret er aftalt mellem køber og sælger eller følger af en kutyme i branchen. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for afregningsbilag. Herudover skal et afregningsbilag påføres købers registreringsnummer (CVR-nr. mv.) og det skal fremgå, at der er tale om et afregningsbilag.
  Stk. 6.  Når afregningsbilag udstedes på grundlag af en aftale mellem køber og sælger, skal en sådan aftale være skriftlig og begge parter skal opbevare et eksemplar af aftalen. Hvor der er tale om en kutyme eller leverandørforhold, hvor der er vedtægtsmæssige eller lignende ensartede regler for levering og prisfastsættelse af varer, sidestilles dette med en skriftlig aftale, der kan danne grundlag for udstedelse af afregningsbilag.
  Stk. 7.  Fakturaer og afregningsbilag skal udstedes, når varen eller ydelsen er leveret eller snarest derefter. Fakturering må ikke ske senere end, hvad der er almindelig kutyme i branchen.
  Stk. 8.  En ændring af en faktura sker ved udstedelse af en kreditnota, der specifikt og utvetydigt ændrer på den oprindelige faktura. Der skal udstedes en kreditnota, hvis der efter fakturaens udstedelse sker returnering af varer eller gives afslag i prisen for varer eller ydelser. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for kreditnotater. Herudover skal en kreditnota indeholde en henvisning til den eller de oprindelige fakturaer ved angivelse af udstedelsesdato og nummer.
  Stk. 9.  Fakturaer, kreditnotaer og afregningsbilag skal udstedes i 2 eksemplarer, hvoraf 1 eksemplar udleveres til køber og 1 opbevares hos sælger. Fakturaer, kreditnotaer og afregningsbilag kan udstedes og opbevares elektronisk.

  § 25.  Sælger kan fravige kravene i § 24, stk. 1 og 2, hvis en af følgende undtagelser gør sig gældende:
1)  Hvor der efter kutyme for branchen anvendes en anden nummerering, eksempelvis forbrugernumre eller lejenumre, kan der ses bort fra kravet om fortløbende nummerering af fakturaerne i § 24, stk. 2, nr. 2. En lejekontrakt, der opfylder kravene i § 24, stk. 2, kan træde i stedet for en løbende fakturering.
2)  En sælger, hvis afsætning udelukkende eller overvejende sker til private forbrugere, kan anvende salgsregistreringssystemer, eksempelvis kasseapparat, og udlevere en kassebon med de i § 24, stk. 2 nævnte oplysninger med undtagelse af oplysningerne i bestemmelsens nr. 2, nr. 6 og nr. 7. På en kassebon kan sælger endvidere vælge mellem at anføre sælgers navn eller registreringsnummer.
3)  Hvor det ikke er teknisk muligt at udstede en kassebon med oplysninger som nævnt i nr. 2, kan sælger til private forbrugere i stedet udstede en simpel kassebon med følgende oplysninger: dato, sælgers navn eller registreringsnummer og salgsbeløbets størrelse.
4)  Hvis der ikke anvendes salgsregistreringssystemer, eksempelvis kasseapparat, ved salg til private forbrugere og salgsbeløbet er under 1.000 kr., kan sælger i stedet udstede en læselig håndskreven kvittering med følgende oplysninger: dato, nummerering, sælgers navn og registreringsnummer og salgsbeløbets størrelse. Der skal altid udstedes en faktura i henhold til § 24, stk. 1, hvis køber anmoder om en faktura, uanset salgsbeløbets størrelse.

  § 26.  Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst er købers fradrag for udgifter til køb af varer og ydelser fra en erhvervsdrivende virksomhed mv. betinget af, at der er udstedt en faktura, som opfylder kravene i §§ 24 eller 25.

Sanktionsbestemmelser

  § 27.  Den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 6, stk. 2 og 3, § 7, stk. 1 og 3, eller §§ 8-26 kan idømmes bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
  Stk. 2.  Hvor inatsisartutloven eller forskrifter udstedt i medfør af inatsisartutloven hjemler fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
  Stk. 3.  Sager efter stk. 1-2 anlægges ved Retten i Grønland som 1. instans.
  Stk. 4.  Bøder, der fastsættes efter stk. 1-2 tilfalder Landskassen.

Ikrafttræden, overgangs- og ophævelsesbestemmelser

  § 28.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2019.
  Stk. 2.  § 3 har virkning for opgørelsen af den skattepligtig indkomst fra og med indkomståret 2019.
  Stk. 3.  § 26 har virkning for opgørelsen af den skattepligtige indkomst fra og med indkomståret 2020.
  Stk. 4.  Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. december 2006 om krav til det skattemæssige årsregnskab med videre.Grønlands Selvstyre, den 26. februar 2019


Vittus Qujaukitsoq

/

Nikolai S. Christensen