Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 1
25. januar 2019
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn

I medfør af § 32, stk. 4, § 34, stk. 2 og 3 og § 57, stk. 4 og 6 i Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, fastsættes:

 

Kapitel 1

Generelt

 

Institutions- og afdelingstyper

 

  § 1.  Denne bekendtgørelse finder anvendelse for døgninstitutioner for børn ejet og drevet:

1)  af Naalakkersuisut,

2)  af 1 kommunalbestyrelse eller flere kommunalbestyrelser i forening, eller

3)  som selvejende institutioner.

  Stk. 2.  En døgninstitution kan drives som:

1)  en åben døgninstitution,

2)  en åben døgninstitution med delvis lukkede pladser, eller

3)  en sikret døgninstitution.

 

  § 2.  Ved en delvis lukket plads på en døgninstitution for børn forstås en plads, hvor der i perioder kan ske tilbageholdelse i form af aflåsning af yderdøre og vinduer samt fysisk magtanvendelse, når betingelserne i Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område § 6 er opfyldt.

 

  § 3.  Ved en sikret døgninstitution for børn forstås en døgninstitution, der omfatter mindst 1 sikret afdeling og eventuelt 1 eller flere ikke sikrede afdelinger.

  Stk. 2. På en sikret døgninstitution er det tilladt at have yderdøre og vinduer konstant aflåst på døgninstitutionens sikrede afdelinger.

  Stk. 3. På en sikret døgninstitution skal der være sikrede udearealer med adgang til frisk luft.

 

Behandlingsformer og tilrettelæggelse

 

  § 4.  En døgninstitution for børn kan tilbyde behandling i form af pædagogiske, psykologiske, psykiatriske eller familieterapeutiske tilbud.

   Stk. 2.  Døgninstitutionen skal oprette en hjemmeside, hvoraf det skal fremgå, hvilken behandlingsform der tilbydes, herunder metode, teorivalg samt praksiseksempler.

  Stk. 3.  Det pædagogiske arbejde i en døgninstitution skal tilrettelægges således, at der tages individuelle hensyn til børnenes modenhed og eventuelle funktionsnedsættelser.

  Stk. 4.  En døgninstitution for børn skal indrettes og drives således, at børnene kan få så normal en tilværelse som muligt.

 

Visitation

 

  § 5.  Socialstyrelsen skal drive et centralt visitationssystem (visitationssystemet).

  Stk. 2.  Tilmelding og anvendelse af visitationssystemet er en forudsætning for godkendelse som døgninstitution.

  Stk. 3. Visitation af det enkelte barn skal foregå i dialog med ledelsen af den enkelte døgninstitution og visitationssystemet.

 

Husregler

 

  § 6.  Døgninstitutioner for børn kan fastsætte husregler.

  Stk. 2.  Husreglerne skal være tilpasset døgninstitutionens formål og pædagogiske sigte og må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for den daglige drift.

  Stk. 3.  Døgninstitutioner kan i sine husregler begrænse tidsrummet, hvor besøgende må opholde sig på døgninstitutionen. Denne begrænsning må dog ikke overskride, hvad der er nødvendigt for opretholdelse af ro og orden på døgninstitutionen.

 

Indretningsbestemmelser for døgninstitutioner

 

  § 7.  En døgninstitution for børn skal være indrettet således, at barnet har eget værelse, jf. dog stk. 2 og stk. 7.

  Stk. 2.  Kravet om eget værelse, jf. stk. 1, kan fraviges, hvis det er bedst overensstemmende med barnets tarv, og pædagogiske hensyn taler for, at de enkelte børn, herunder søskende, deler værelse. Er et barn over 12 år, skal barnet samtykke hertil.

  Stk. 3.  Indretning af barnets værelse skal så vidt muligt ske i samarbejde med barnet og skal indeholde møblement, der er passende for barnets alder og eventuelle særlige behov.

  Stk. 4.  Børnene skal have adgang til bad og toilet.

  Stk. 5.  Døgninstitutionen skal være indrettet således, at børnene har mulighed for almindelige fritidsaktiviteter.

  Stk. 6.  En døgninstitution for børn skal have fællesrum, som er indrettet således, at rummet er tilpasset børnenes særlige behov og kan benyttes af samtlige børn anbragt på døgninstitutionen.

  Stk. 7.  Kravene om indretning, jf. stk. 1, 3 og 5-6, kan efter godkendelse fra Socialstyrelsen fraviges for eksisterende døgninstitutioner, såfremt de eksisterende bygninger ikke gør det muligt at opfylde dem. Godkendelsen kan meddeles for en periode på op til 2 år med mulighed for forlængelse.

 

  § 8.  Såfremt døgninstitutionen har sovende nattevagt, skal der være indrettet et hvilerum til personalet.

 

  § 9.  En døgninstitution for børn skal være indrettet således, at den til enhver tid kan godkendes af bygnings- og brandmyndighederne, veterinærmyndighederne samt arbejdstilsynet.

 

Kapitel 2

Døgninstitutioner for børn ejet af Naalakkersuisut

 

Oprettelse og drift

 

  § 10.  Døgninstitutioner for børn ejet af Naalakkersuisut oprettes og drives af Socialstyrelsen.

 

Godkendelse af døgntilbud

 

  § 11.  Socialstyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af døgninstitutioner for børn ejet af Naalakkersuisut.

  Stk. 2.  Godkendelse, jf. stk. 1, skal meddeles i en skriftligt begrundet afgørelse og skal angive, hvilke målgrupper døgninstitutionen er beregnet til samt antallet af pladser.

  Stk. 3.  Socialstyrelsen skal sikre, at døgninstitutionen opfylder de samme krav, som er gældende for døgninstitutioner for børn ejet og drevet af 1 kommunalbestyrelse eller flere kommunalbestyrelser i forening, jf. kapitel 3.

 

Vedtægter

 

  § 12.  Døgninstitutioner for børn oprettet og drevet af Socialstyrelsen skal have en vedtægt, der skal indeholde:

1)  Angivelse af døgninstitutionens navn, hjemsted og formål.

2)  Beskrivelse af det pædagogiske sigte.

3)  Beskrivelse af målgruppen.

4)  Beskrivelse af ledelsens opgaver.

5)  Regler for ansvar og dispositionsret over for tredjemand.

6)  Regler for budgetlægning, regnskabsførelse og revision.

7)  Procedurer for vedtægtsændringer.

 

Tilbagekaldelse af godkendelse

 

  § 13.  Departementet med ansvar for sociale anliggender kan træffe afgørelse om tilbagekaldelse af en godkendelse, jf. § 11, stk. 1, hvis døgninstitutionen ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse.

  Stk. 2.  Socialstyrelsen skal indgå i en dialog med døgninstitutionen og give døgninstitutionen mulighed for at rette op på de forhold, der ligger til grund for overvejelsen om tilbagekaldelse af godkendelsen, inden departementet med ansvar for sociale anliggender træffer afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelsen, jf. stk. 1.

  Stk. 3.  Departementet med ansvar for sociale anliggender skal, når departementet træffer afgørelse om tilbagekaldelse af en godkendelse, jf. stk. 1, fastsætte en rimelig frist for tilbagekaldelsen. Fristen skal fastsættes på baggrund af en vurdering af de forhold, der har ført til, at der træffes afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelsen.

 

  § 14.  Departementet med ansvar for sociale anliggender kan uanset § 13, stk. 2 og 3, tilbagekalde en godkendelse straks, hvis særlige forhold gør dette påkrævet, herunder pludselig opstået begrundet mistanke om strafbare forhold eller akut risiko for børnenes sikkerhed eller sundhed på døgninstitutionen.

 

  § 15.  Departementet med ansvar for sociale anliggender skal straks underrette de anbringende kommunalbestyrelser om godkendelsens tilbagekaldelse, jf. §§ 13-14.

  Stk. 2.  Ved tilbagekaldelse af godkendelse har de anbringende kommunalbestyrelser ansvaret for genplacering af de børn, som de har anbragt på døgninstitutionen. Genplaceringen skal ske i samarbejde med visitationssystemet.

 

Daglig ledelse

 

  § 16.  Socialstyrelsen ansætter og afskediger forstanderen ved døgninstitutioner for børn oprettet og drevet af Socialstyrelsen.

  Stk. 2.  Forstanderen har ansvaret for den daglige drift af døgninstitutionen.

  Stk. 3.  Forstanderen ansætter og afskediger det øvrige personale på døgninstitutionen i henhold til gældende lovgivning og overenskomster.

 

Kapitel 3

Døgninstitutioner for børn ejet og drevet af 1 kommunalbestyrelse eller flere kommunalbestyrelser i forening

 

Godkendelseskompetence og krav

 

  § 17.  Socialstyrelsen træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse af døgninstitutioner for børn ejet og drevet af 1 kommunalbestyrelse eller flere kommunalbestyrelser i forening på baggrund af en vurdering af, om døgninstitutionen opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 18-21, jf. dog stk. 2.  

  Stk. 2.  Socialstyrelsen kan meddele en betinget godkendelse, hvori der fastsættes frister for opfyldelsen af betingelserne for godkendelse, jf. §§ 18-21.  Dispensationen kan meddeles for en periode på op til 2 år med mulighed for 1 års forlængelse. 

  Stk. 3.  Godkendelse, jf. stk. 1-2, skal meddeles i en skriftligt begrundet afgørelse og skal angive, hvilke målgrupper døgninstitutionen er beregnet til, den pædagogiske metode og målsætning samt antallet af pladser.

  Stk. 4.  Godkendelse, jf. stk.1-2, er en betingelse for, at en døgninstitution kan indgå i den centrale døgnpladsforsyning, jf. Inatsisartutlov om støtte til børn § 33, stk. 1.

 

Kvalitetsvurdering

 

  § 18.  Det er en betingelse for at opnå en godkendelse, jf. § 17, at døgninstitutionen efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet.

  Stk. 2.  Døgninstitutionens kvalitet skal vurderes inden for følgende temaer:

1)  Børnenes mulighed for uddannelse og beskæftigelse.

2)  Børnenes mulighed for at blive selvstændige og understøtte relationer til familie og netværk.

3)  Døgninstitutionens målgrupper, herunder indholdet i døgninstitutionens tilbud til målgruppen, samt børnenes indflydelse på egen livssituation.

4)  Døgninstitutionens metoder og resultater, herunder pædagogisk, psykologisk eller familieterapeutisk praksis.

5)  Døgninstitutionens organisation og ledelse.

6)  Døgninstitutionens personalemæssige kompetencer.

7)  Døgninstitutionens økonomi, herunder om der foreligger et regnskab, der er revideret af en godkendt revisor.

8)  Døgninstitutionens fysiske rammer, herunder om de understøtter målgruppens behov og døgninstitutionens metoder.

 

  § 19.  Socialstyrelsen godkender i forbindelse med godkendelsen, jf. § 17, døgninstitutionens pædagogiske metode og målsætning for det pædagogiske arbejde i forhold til døgninstitutionens målgruppe.

  Stk. 2.  Socialstyrelsen kan godkende fagligt forsvarlige pædagogiske metoder, selv om de afviger fra de metoder, som anvendes i tilsvarende nationale døgninstitutioner.

 

  § 20.  Socialstyrelsen godkender i forbindelse med godkendelsen, jf. § 17, den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer i forhold til målgruppen.

  Stk. 2.  En døgninstitution, der søger om godkendelse, jf. § 17, skal til brug for vurderingen give Socialstyrelsen relevante oplysninger om medarbejderne, herunder om uddannelsesbaggrund samt straffe- og børneattest.

 

Oplysningspligt

 

  § 21.  En døgninstitution, der søger om godkendelse, jf. § 17, skal til brug for vurderingen af ansøgningen give Socialstyrelsen de faglige, organisatoriske og økonomiske oplysninger, som Socialstyrelsen anmoder om.

 

  § 22.  Døgninstitutionen skal af egen drift give Socialstyrelsen oplysninger om væsentlige ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget.

 

Vedtægter

 

  § 23.  Døgninstitutioner for børn ejet og drevet af 1 kommunalbestyrelse eller flere kommunalbestyrelser i forening skal have en vedtægt, der skal indeholde:

1)  Angivelse af døgninstitutionens navn, hjemsted og formål.

2)  Beskrivelse af det pædagogiske sigte.

3)  Beskrivelse af døgninstitutionens målgruppe.

4)  Beskrivelse af ledelsens opgaver.

5)  Regler for ansvar og dispositionsret over for tredjemand.

6)  Regler for budgetlægning, regnskabsførelse og revision.

7)  Procedurer for vedtægtsændringer.

  Stk. 2.  Vedtægtsændringer skal godkendes af Socialstyrelsen.

 

Tilbagekaldelse af godkendelse

 

  § 24.  Departementet med ansvar for sociale anliggender kan træffe afgørelse om tilbagekaldelse af en godkendelse, jf. § 17, hvis døgninstitutionen ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse.

  Stk. 2.  Socialstyrelsen skal indgå i en dialog med døgninstitutionen og give døgninstitutionen mulighed for at rette op på de forhold, der ligger til grund for overvejelsen om tilbagekaldelse af godkendelsen, inden departementet med ansvar for sociale anliggender træffer afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelsen, jf. stk. 1.

  Stk. 3.  Departementet med ansvar for sociale anliggender skal, når departementet træffer afgørelse om tilbagekaldelse af en godkendelse, jf. stk. 1, fastsætte en rimelig frist for tilbagekaldelsen. Fristen skal fastsættes på baggrund af en vurdering af de forhold, der har ført til, at der træffes afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelsen.

 

  § 25.  Departementet med ansvar for sociale anliggender kan uanset § 24, stk. 2 og 3, tilbagekalde en godkendelse straks, hvis særlige forhold gør dette påkrævet, herunder pludselig opstået begrundet mistanke om strafbare forhold eller akut risiko for børnenes sikkerhed eller sundhed på døgninstitutionen.

 

  § 26.  Departementet med ansvar for sociale anliggender skal straks underrette de anbringende kommunalbestyrelser om godkendelsens tilbagekaldelse, jf. §§ 24-25.

  Stk. 2.  Ved tilbagekaldelse af godkendelse har de anbringende kommunalbestyrelser ansvaret for genplacering af de børn, som de har anbragt på døgninstitutionen. Genplaceringen skal ske i samarbejde med visitationssystemet.

 

 

Bortfald af godkendelse

 

  § 27.  Godkendelsen, jf. § 17, bortfalder uden yderligere varsel, hvis døgninstitutionen ikke har været benyttet til det godkendte formål i en sammenhængende periode på 2 år. 

 

Suspension

 

  § 28.  Departementet med ansvar for sociale anliggender kan beslutte at suspendere driften af en døgninstitution for børn drevet af 1 kommunalbestyrelse eller flere kommunalbestyrelser i forening og lade Socialstyrelsen indtræde i driften af den pågældende døgninstitution, når der foreligger en væsentlig tilsidesættelse af forpligtelserne i henhold til godkendelsen, jf. § 17.

  Stk. 2.  Beslutning om suspension kan træffes for en nærmere fastsat periode eller indtil videre.

 

  § 29.  Kommunalbestyrelsen eller kommunalbestyrelserne, der driver døgninstitutionen for børn i forening, skal afholde de omkostninger til Socialstyrelsen, som er en følge af beslutning om suspension, jf. § 28, stk. 1.

  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen eller kommunalbestyrelserne, der driver døgninstitutionen i forening, skal stille de medarbejdere, der er ansat på det tidspunkt, hvor Socialstyrelsen overtager driften, samt de anvendte faciliteter til rådighed for Socialstyrelsen. Medarbejdere, herunder kommunale tjenestemænd, er undergivet instruks fra Socialstyrelsen som led i varetagelse af de opgaver, der er omfattet af suspensionen.

 

  § 30.  Kommunalbestyrelsen eller kommunalbestyrelserne, der driver døgninstitutionen for børn i forening, er forpligtet til at meddele Socialstyrelsen de oplysninger, som er nødvendige for den videre drift af døgninstitutionen.

 

Daglig ledelse

 

  § 31.  Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen ved døgninstitutioner for børn ejet og drevet af Kommunalbestyrelsen.

  Stk. 2.  Forstanderen har ansvaret for den daglige drift af døgninstitutionen.

  Stk. 3.  Forstanderen ansætter og afskediger det øvrige personale på døgninstitutionen i henhold til gældende lovgivning og overenskomster.

 

Kapitel 4

Døgninstitutioner for børn drevet som selvejende døgninstitutioner

 

Godkendelseskompetence og krav

 

  § 32.  Socialstyrelsen træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse af døgninstitutioner for børn drevet som selvejende døgninstitution på baggrund af en vurdering af, om døgninstitutionen opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 33-43.

  Stk. 2.  Socialstyrelsen kan meddele en betinget godkendelse, hvori der fastsættes frister for opfyldelsen af betingelserne for godkendelse, jf. §§ 33-43.  Dispensationen kan meddeles for en periode på op til 2 år med mulighed for 1 års forlængelse. 

  Stk. 3.  Godkendelsen, jf. stk. 1-2, skal meddeles i en skriftligt begrundet afgørelse og skal angive, hvilke målgrupper døgninstitutionen er beregnet til, den pædagogiske metode og målsætning samt antallet af pladser.

  Stk. 4.  Godkendelse, jf. stk. 1-2, er en betingelse for, at en døgninstitution for børn drevet som selvejende døgninstitution kan indgå i den centrale døgnpladsforsyning, jf. Inatsisartutlov om støtte til børn § 33, stk. 1.

 

Kvalitetsvurdering

 

  § 33.  Det er en betingelse for at opnå godkendelse af en døgninstitution for børn drevet som selvejende døgninstitution, at døgninstitutionen efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet.

  Stk. 2.  Døgninstitutionens kvalitet skal vurderes inden for følgende temaer:

1)  Børnenes mulighed for uddannelse og beskæftigelse.

2)  Børnenes mulighed for at blive selvstændige og understøtte relationer til familie og netværk.

3)  Døgninstitutionens målgrupper, herunder indholdet i døgninstitutionens tilbud til målgruppen, samt børnenes indflydelse på egen livssituation.

4)  Døgninstitutionens metoder og resultater, herunder pædagogisk, psykologisk eller familieterapeutisk praksis.

5)  Døgninstitutionens organisation og ledelse.

6)  Døgninstitutionens personalemæssige kompetencer.

7)  Døgninstitutionens økonomi, herunder om der foreligger et regnskab, der er revideret af en godkendt revisor.

8)  Døgninstitutionens fysiske rammer, herunder om de understøtter målgruppens behov og døgninstitutionens metoder.

 

  § 34.  Socialstyrelsen godkender i forbindelse med godkendelsen, jf. § 32, døgninstitutionens pædagogiske metode og målsætning for det pædagogiske arbejde i forhold til døgninstitutionens målgruppe.

  Stk. 2.  Socialstyrelsen kan godkende fagligt forsvarlige pædagogiske metoder, selv om de afviger fra de metoder, som anvendes i tilsvarende nationale døgninstitutioner.

 

  § 35.  Døgninstitutionens ledelse har ansvaret for personalets ansættelse og afskedigelse.

  Stk. 2.   En døgninstitution, der søger om godkendelse, jf. § 32, skal til brug for vurderingen give Socialstyrelsen relevante oplysninger om medarbejderne, herunder om uddannelsesbaggrund samt straffe- og børneattest.

 

  § 36.  Det er et krav for godkendelse af en døgninstitution for børn drevet som selvejende døgninstitution, at løn- og ansættelsesmæssige vilkår for ledere og medarbejdere svarer til samme niveau som tilsvarende stillinger i det offentlige.

  Stk. 2.  En døgninstitution skal til brug for vurderingen af ansøgning om godkendelse fremlægge dokumentation herfor over for Socialstyrelsen.

 

Godkendelse af organisation

 

  § 37.  En selvejende døgninstitution for børn skal være en selvstændig juridisk og selvstændig økonomisk enhed.

  Stk. 2.  Socialstyrelsen kan dog fravige kravet i stk.1, når:

1)  døgninstitutionen indgår i en anden selvejende døgninstitution for børn i Grønland, der er godkendt efter denne bekendtgørelse, og

2)  det er fagligt velbegrundet.

 

Budget og regnskab

 

  § 38.  Selvejende døgninstitutioner for børn skal udarbejde et budget for det kommende regnskabsår for varetagelsen af døgninstitutionens opgaver. Budgettet skal være påtegnet af en godkendt revisor og være de anbringende kommunalbestyrelser og Socialstyrelsen i hænde senest 1. oktober, jf. dog stk. 2.

  Stk. 2.  Indeholder budgetforslaget, jf. stk. 1, væsentlige ændringer i forhold til tidligere regnskabsår, skal budgettet være de anbringende kommunalbestyrelser og Socialstyrelsen i hænde senest 1. juni. Ændringerne skal være beskrevet og begrundet.

  Stk. 3.  Den selvejende døgninstitution skal på forlangende indsende likviditetsbudget til de anbringende kommunalbestyrelser og Socialstyrelsen.

  Stk. 4.  Den selvejende døgninstitution skal straks underrette de anbringende kommunalbestyrelser og Socialstyrelsen om væsentlige afvigelser fra det indsendte budget, såfremt afvigelserne kan påvirke døgninstitutionens drift.  

 

  § 39.  Den selvejende døgninstitutions budget skal afspejle, at den fornødne kvalitet i døgntilbuddet kan sikres, og at der er en rimelig sammenhæng mellem pris og kvalitet, samt at de øvrige retningslinjer er overholdt.

  Stk. 2.  Udgifter til leje af fast ejendom må ikke overstige, hvad der anses for rimelige lejeudgifter i forhold til bygningsmassens anskaffelsessum.

  Stk. 3.  Vederlag til bestyrelsesmedlemmer må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

  Stk. 4.  Ved godkendelse af døgninstitutionens budget kan goodwill ikke medregnes.

  Stk. 5.  Driver den selvejende institution øvrige sideaktiviteter end drift af døgninstitution for børn, skal der udarbejdes separate budgetter for døgninstitutionsdriften og sideaktiviteterne.

 

  § 40.  Selvejende døgninstitutioner for børn skal aflægge årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabslovens afsnit 2, medmindre andet følger af anden lovgivning. Hvis døgninstitutionens balancesum, nettoomsætning eller gennemsnitlige antal medarbejdere overstiger grænser fastsat i anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven § 4, skal årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabslovens afsnit 3.

  Stk. 2.  Den selvejende døgninstitution skal indsende regnskab, jf. stk. 1, til de anbringende kommunalbestyrelser og Socialstyrelsen til orientering. Regnskabet skal være de anbringende kommunalbestyrelser og Socialstyrelsen i hænde senest 1. juni.

  Stk. 3.  De anbringende kommunalbestyrelser og Socialstyrelsen kan stille yderligere krav til den enkelte døgninstitutions regnskabsaflæggelse, hvis det i særlige tilfælde vurderes nødvendigt for at sikre tilstrækkelig gennemskuelighed i døgninstitutionens økonomi, herunder krav om separate opgørelser for henholdsvis døgninstitutionens drift og eventuelle sideaktiviteter.

 

  § 41.  Regnskaber for selvejende døgninstitutioner for børn skal revideres af en godkendt revisor.

   Stk. 2.  Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter og med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af de tilbud, der er omfattet af regnskabet.

  Stk. 3.  Døgninstitutionens revisor skal på anmodning fra Socialstyrelsen oplyse om forhold, der er behandlet i forbindelse med revisionen, og som er af betydning for Socialstyrelsens vurdering af, om betingelserne for godkendelsen er opfyldt. Revisor skal give Socialstyrelsen besked, hvis revisor ved revisionen konstaterer forhold, der giver revisor anledning til tvivl om, hvorvidt betingelserne for godkendelsen er opfyldt.

  Stk. 4.  Revisor skal i forbindelse med revisionen redegøre for anvendelse af et eventuelt overskud fra driften af døgninstitutionen og sikre, at henlæggelser og ekstraordinære økonomiske dispositioner falder inden for døgninstitutionens formål. Revisor skal give Socialstyrelsen besked, hvis der konstateres forhold, der giver revisor anledning til tvivl om, hvorvidt dispositionen falder inden for døgninstitutionens formål.

 

Oplysningspligt

 

  § 42.  En selvejende døgninstitution for børn, der søger om godkendelse, jf. § 32, skal til brug for vurderingen af ansøgningen give Socialstyrelsen de faglige, organisatoriske og økonomiske oplysninger om døgninstitutionen, som Socialstyrelsen anmoder om.

  Stk. 2.  I forbindelse med behandlingen af en ansøgning om godkendelse af en døgninstitution drevet som selvejende døgninstitution, kan Socialstyrelsen anmode ansøgeren om at dokumentere, at denne råder over tilstrækkelige midler til at videreføre sine øvrige aktiviteter uden overførsel af midler fra døgninstitutionen.

 

  § 43.  Døgninstitutionen skal straks og af egen drift give Socialstyrelsen og de anbringende kommunalbestyrelser oplysninger om væsentlige ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget, herunder påbegyndelse af sideaktiviteter.

 

Vedtægter

 

  § 44.  Selvejende døgninstitutioner for børn skal have en vedtægt, der skal indeholde:

1)  Angivelse af døgninstitutionens navn, hjemsted og formål.

2)  Beskrivelse af det pædagogiske sigte.

3)  Beskrivelse af døgninstitutionens målgruppe.

4)  Egenkapitalens størrelse ved oprettelsen, og hvorledes den er indbetalt.

5)  Regler for udpegning af ledelse og beskrivelse af ledelsens opgaver.

6)  Regler om ansvar og dispositionsret over for tredjemand.

7)  Regler om hæftelse for gældsforpligtelser.

8)  Regler for budgetlægning, regnskabsførelse og revision.

9)  Procedurer for vedtægtsændringer.

10)  Regler for anvendelse af kapitalen i tilfælde af nedlæggelse.

11)  Regler om bestyrelsens sammensætning.

  Stk. 2.  Socialstyrelsen godkender vedtægterne for selvejende døgninstitutioner for børn.

  Stk. 3.  En vedtægt kan godkendes, hvis der er en klar adskillelse mellem stifterens og døgninstitutionens økonomi, og Socialstyrelsen vurderer, at vedtægtens regler om anvendelse af døgninstitutionens formue ved ophør er i overensstemmelse med døgninstitutionens formål.

  Stk. 4.  Vedtægtsændringer skal godkendes af Socialstyrelsen.

 

Tilbagekaldelse af godkendelse

 

  § 45.  Departementet med ansvar for sociale anliggender kan træffe afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelse, jf. § 32, hvis døgninstitutionen ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse.

  Stk. 2.  Socialstyrelsen skal indgå i en dialog med døgninstitutionen og give døgninstitutionen mulighed for at rette op på de forhold, der ligger til grund for overvejelsen om tilbagekaldelse af godkendelsen, inden departementet med ansvar for sociale anliggender træffer afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelse, jf. stk. 1.

  Stk. 3.  Departementet med ansvar for sociale anliggender skal, når departementet træffer afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelsen, jf. stk. 1, fastsætte en rimelig frist for tilbagekaldelsen. Fristen skal fastsættes på baggrund af en vurdering af de forhold, der har ført til, at der træffes afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelsen.

  § 46.  Departementet med ansvar for sociale anliggender kan uanset § 45, stk. 2-3, tilbagekalde en godkendelse straks, hvis særlige forhold gør dette påkrævet, herunder pludselig opstået begrundet mistanke om strafbare forhold eller akut risiko for børnenes sikkerhed eller sundhed på døgninstitutionen.

 

  § 47.  Departementet med ansvar for sociale anliggender skal straks underrette de anbringende kommunalbestyrelser om godkendelsens tilbagekaldelse, jf. §§ 45-46.

  Stk. 2.  Ved tilbagekaldelse af godkendelse har de anbringende kommunalbestyrelser ansvaret for genplacering af de børn, som de har anbragt på døgninstitutionen. Genplaceringen skal ske i samarbejde med visitationssystemet.

 

Bortfald af godkendelse

 

  § 48.  Godkendelsen, jf. § 32, bortfalder uden yderligere varsel, hvis døgninstitutionen ikke har været benyttet til det godkendte formål i en sammenhængende periode på 2 år.

 

Kapitel 5

Finansiering

 

  § 49.  Den døgntakst, som den anbringende kommunalbestyrelse skal betale for anbringelse på en døgninstitution for børn oprettet og drevet af Socialstyrelsen efter kapitel 2, fastsættes efter forhandling mellem Naalakkersuisut og kommunalbestyrelserne, eller en repræsentant for kommunerne i forening. En samlet takstbetaling skal kunne dække døgninstitutionens driftsomkostninger.

  Stk. 2.  Den døgntakst, som den anbringende kommunalbestyrelse skal betale for anbringelse på en døgninstitution for børn drevet som selvejende døgninstitution efter kapitel 4, fastsættes efter forhandling mellem den enkelte døgninstitution og kommunalbestyrelsen, eller en repræsentant for kommunerne i forening. En samlet takstbetaling skal kunne dække døgninstitutionens driftsomkostninger.

  Stk. 3.  Kommunalt ejede døgninstitutioner for børn godkendt efter kapitel 3 er ikke omfattet af de i stk. 1 og 2 fastlagte takster, medmindre døgninstitutionen modtager børn fra andre kommuner. I det tilfælde fastlægges taksterne i henhold til bestemmelsen i stk. 1.

  Stk. 4.  Den døgntakst, som den anbringende kommunalbestyrelse skal betale for anbringelse på en døgninstitution for børn, jf. stk. 1-3, omfatter alle udgifter forbundet med barnets ophold på døgninstitutionen, herunder udgifter til:

1)  sædvanligt personale,

2)  kost og logi,

3)  behandlere, herunder psykologer og psykoterapeuter,

4)  udflugter og rejser i og uden for Grønland,

5)  fritidsaktiviteter, og

6)  lomme- og tøjpenge til barnet.

  Stk. 5.  En døgninstitution for børn skal offentliggøre sine døgntakster på en hjemmeside.

 

  § 50.  Ved væsentlig forværring af barnets diagnose eller adfærd kan der efter godkendelse fra den anbringende kommunalbestyrelse opkræves forhøjet døgntakst.

Forudsætningen for, at der kan bevilges forhøjet døgntakst, er, at barnet udviser en adfærd, der medfører risiko for, at barnets trivsel, sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, eller barnets eller andres liv eller førlighed bringes i fare.

  Stk. 2.  Der kan bevilges forhøjet døgntakst, jf. stk. 1, i op til 3 måneder, hvorefter der skal ansøges om godkendelse af fast årlig, forhøjet døgntakst. Der skal ved revidering af barnets handleplan, jf. Inatsisartutlov om støtte til børn § 47, træffes afgørelse om, hvorvidt der fortsat er grundlag for fast, forhøjet takstbetaling.

  Stk. 3.  Den anbringende kommunalbestyrelse skal skriftligt informere Socialstyrelsen om afgørelsen om forhøjet takstbetaling, jf. stk. 1, til døgninstitutioner for børn drevet af 1 eller flere kommunalbestyrelser i forening eller som selvejende institution.

 

  § 51.  Såfremt det anbragte barn i henhold til den udarbejdede handleplan i perioder over 14 dage ad gangen skal have ophold hos forældrene eller andre, kan den anbringende kommunalbestyrelse træffe afgørelse om, at takstbetalingen nedsættes til 85 % af normalbeløbet. Reguleringen af betalingen sker ved udgangen af den efterfølgende måned.

  Stk. 2.  Et barn anbragt på en døgninstitution, der i mere end 2 uger har ophold uden for institutionen pga. ferie, sygdom eller lignende, betragtes stadig som indskrevet på institutionen, men takstbetalingen for perioden kan den anbringende kommunalbestyrelse træffe afgørelse om at nedsætte til 85 % af normalbeløbet.

  Stk. 3.  Træffer den anbringende kommunalbestyrelse afgørelse om et barns ophold på en efterskole eller anden form for skoleophold, vil døgninstitutionen modtage nedsat vederlag for at stå til rådighed for barnet, indtil barnets skoleophold afsluttes endeligt. Departementet for sociale anliggender fastsætter og offentliggør størrelsen på dette nedsatte vederlag 1 gang årligt.

  Stk. 4.  Betaler en kommune nedsat døgntakst, omfatter taksten ikke lomme- og tøjpenge.

 

  § 52.  Har et barn kun ophold på en døgninstitution for børn en del af døgnet, betales en nedsat takst, der forhandles individuelt mellem den anbringende kommunalbestyrelse og døgninstitutionen.

 

  § 53.  Modtager en døgninstitution børn på midlertidigt ophold, betales sædvanlig døgntakst for opholdet.

 

  § 54.  Unge i alderen 18 år til og med 23 år, som er i efterværn, jf. Inatsisartutlov om støtte til børn § 42, og modtager førtidspension, betaler for opholdet efter gældende regler vedrørende pensionsudbetaling.

 

  § 55.  Såfremt en døgninstitution for børn yder en kommunalbestyrelse særlig service, kan døgninstitutionen efter aftale med kommunalbestyrelsen opkræve betaling herfor.

  Stk. 2.  Det er en forudsætning for opkrævning af betaling efter stk. 1, at der forinden er indgået en skriftlig aftale om karakteren af den særlige service samt pris herfor.

 

  § 56.  Takstbetaling for ophold på en døgninstitution for børn sker månedsvist bagud.

 

Kapitel 6

Lomme- og tøjpenge

 

  § 57.  Lomme- og tøjpenge udbetales af døgninstitutioner godkendt efter §§ 11, 17 og 32 efter faste takster, der årligt fastsættes og offentliggøres af departementet med ansvar for sociale anliggender.

 

  § 58.  Med mindre andet følger af barnets handleplan, jf. Inatsisartutlov om støtte til børn § 46, eller behandlingsplan, jf. Inatsisartutlov om støtte til børn § 48, beslutter døgninstitutionens forstander i samarbejde med barnet, hvor stort et beløb beboeren skal have til fri rådighed, hvor ofte der skal ske udbetaling, samt hvilke udgifter barnet selv skal afholde. Rådighedsbeløb skal dog udbetales minimum 1 gang månedligt.

  Stk. 2.  Hvis forstanderen skønner, at et barn af pædagogiske årsager ikke skal have udbetalt fuldt rådighedsbeløb i en periode, indbetales det tilbageholdte beløb på en konto oprettet i barnets navn.

  Stk. 3.  Lomme- og tøjpenge, der ikke udbetales til barnet som rådighedsbeløb, skal anvendes til indkøb af beklædning eller lignende til barnet. Eventuelt restbeløb indsættes på en konto oprettet i barnets navn.

  Stk. 4.  Beløb indestående på de i stk. 2 og 3 nævnte konti kan kun hæves af 1 af døgninstitutionens ansatte og barnet i forening eller af 2 af døgninstitutionens ansatte i forening. Kvitteringen for hævningen skal indleveres til og opbevares af forstanderen på døgninstitutionen.

 

Kapitel 7

Besøgsrejser

 

  § 59.  Den anbringende kommunalbestyrelse skal afholde alle udgifter i forbindelse med barnets besøgsrejser, jf. Inatsisartutlov om støtte til børn § 32, stk. 1, og besøgsrejser ydet til forældremyndighedsindehaverne eller andre nærtstående, jf. Inatsisartutlov om støtte til børn § 32, stk. 2, herunder udgifter til ledsagelse og forplejning.

 

  § 60.  Når det vurderes, at et barn ikke er i stand til at rejse på ferie fra døgninstitutionen uden ledsagelse, skal barnet ledsages på rejsen af 1 ledsager.

  Stk. 2. Der kan bevilges mere end 1 ledsager, såfremt dette vurderes påkrævet i det konkrete tilfælde.

  Stk. 3.  Som ledsager på ferierejse ledsages barnet normalt af sin støtte- og kontaktperson eller andre, der har særlig tilknytning til barnets hverdag.

 

Kapitel 8

Klage

 

  § 61.  Socialstyrelsens afgørelse om godkendelse af en døgninstitution for børn kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Kapitel 9

Ikrafttræden

 

  § 62.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2019.

  Stk. 2.  Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 19 af 24. november 2017 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 25. januar 2019

 

 

 

Martha Abelsen

/

Julie Præst Wilche