Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 26
28. november 2018
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler
(Udvidet anvendelsesområde)

 

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 44 af 23. november 2017 om beskatning af visse pensionskapitaler foretages følgende ændringer:

 

1.  § 1, stk. 1, affattes således:

”Pensionsberettigede, som er skattepligtige efter landstingslov om indkomstskat (indkomstskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2, og som ikke anses for hjemmehørende i en fremmed stat, i Danmark eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal betale skat efter denne Inatsisartutlov af pensionsordninger oprettet i pensionskasser, der har hjemsted i Grønland og er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed, eller livs- eller pensionsforsikringsselskaber, der har hjemsted i Grønland og har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed samt af opsparinger i pensionsøjemed oprettet i pengeinstitutter, der har hjemsted eller fast driftssted i Grønland og har Finanstilsynets tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet.”

 

2. Efter § 2 indsættes:

”  § 2 a.  Til beskatningsgrundlaget medregnes alle former for formueafkast af opsparinger i pensionsøjemed.

  Stk. 2.  Tab på en fordring medregnes ikke ved opgørelsen, hvis renteindtægter af fordringen eller gevinster på fordringen som følge af en dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke skal medregnes ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget.

  Stk. 3.  Ved opgørelsen af den skattepligtige rente af kontantkonti, der tilskrives på grundlag af afkastet af værdipapirer, som er udskilt fra øvrige værdipapirer tilhørende et pengeinstitut, skal hele det årlige nettoafkast medregnes. Hvis der ved en sådan kontos ophævelse er gevinst eller tab i forhold til indeståendet, skal denne forskel medregnes til beskatningsgrundlaget.

  Stk. 4.  Tab på fordringer på koncernforbundne selskaber kan ikke fradrages. Det ikke-fradragsberettigede tab opgøres på grundlag af valutakurserne på tidspunktet for fordringens erhvervelse uden hensyn til ændringer i valutakurserne, jf. dog stk. 6-8.

  Stk. 5.  Ved koncernforbundne selskaber forstås:

1)  selskaber og foreninger m.v., hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab,

2)  selskaber og foreninger m.v., hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert selskab,

3)  en fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab, eller

4)  en fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert selskab.

Aktionærer som nævnt i § 86, stk. 3, i landstingslov om indkomstskat anses ved bedømmelsen af aktionærkredsen som 1 og samme aktionær. Ved opgørelsen af stemmeandele ses bort fra stemmer, som alene er opnået ved stemmeretsoverdragelse i forbindelse med erhvervet sikkerhed i aktier.

  Stk. 6.  Stk. 4 finder ikke anvendelse, såfremt fordringen er erhvervet som skattepligtigt vederlag for leverede varer og andre aktiver samt tjenesteydelser, og kreditor ikke har været sambeskattet med debitor, eller fordringen er stiftet efter ophør af sambeskatning. Dette gælder dog kun, hvis det godtgøres, at den tilsvarende gevinst på gælden er skattepligtig for debitor eller er omfattet af regler om nedsættelse af uudnyttede, fradragsberettigede underskud og tab. Afhænger skattepligten henholdsvis nedsættelsen af uudnyttede, fradragsberettigede underskud og tab for debitor af adgangen til fradrag for kreditor, anses gevinsten i medfør af denne bestemmelse for skattepligtig henholdsvis omfattet af regler om nedsættelse af uudnyttede, fradragsberettigede underskud og tab. Endvidere finder stk. 1 ikke anvendelse på tab på obligationer eller andre fordringer optaget til handel på et reguleret marked.

  Stk. 7.  Stk. 4 finder heller ikke anvendelse på rentefordringer, såfremt de omhandlede renter er medregnet ved opgørelsen af kreditors skattepligtige indkomst, og kreditor ikke har været sambeskattet med debitor, eller rentefordringen er stiftet efter ophør af sambeskatning.

  Stk. 8.  Stk. 4 finder endvidere ikke anvendelse for skattepligtige, som udøver næring ved køb og salg af fordringer eller driver næringsvirksomhed ved finansiering, såfremt koncernforbindelsen alene er etableret med henblik på kreditors midlertidige drift af debitors virksomhed til afvikling af tidligere ydede udlån eller til medvirken ved omstrukturering af erhvervsvirksomheder.”

 

3§ 10, stk. 1, affattes således:

”Skattepligtige som nævnt i § 1, stk. 2, kan opgøre det skattepligtige afkast af en andel i en juridisk person som summen af udlodningerne fra andelen og gevinst og tab på andelen opgjort efter stk. 2, jf. dog stk. 3 og 4, når den juridiske person efter grønlandske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt. Det er en betingelse, at den skattepligtige ikke på noget tidspunkt i indkomståret er koncernforbundet med den juridiske person, jf. § 5 i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis investeringen sker via en kontoførende investeringsforening.”

 

4.  I § 11 indsættes som stk. 7 og 8:

”  Stk. 7.  Ved opgørelsen af gevinst og tab på aktier eller anparter, der afnoteres fra handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, anses aktierne eller anparterne til brug for lagerbeskatningen efter stk. 3 for afstået til den sidst noterede kurs inden afnoteringen. Den skattepligtige skal årligt og senest den 1. december i det enkelte indkomstår give pengeinstituttet oplysning om værdierne opgjort efter 1. pkt. til brug for beskatningen efter denne Inatsisartutlov. Giver den skattepligtige ikke pengeinstituttet oplysning om værdierne efter 1. pkt. rettidigt, anvender pengeinstituttet anskaffelsessummen ved opgørelse af lagerbeskatningen efter stk. 3, jf. dog stk. 8.

  Stk. 8. Stk. 7 finder ikke anvendelse for aktier eller anparter, der har været optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, hvis der er afsagt konkursdekret mod selskabet. Stk. 7 finder endvidere ikke anvendelse for aktier eller anparter, der er optaget til, men suspenderet fra handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Ved opgørelsen af gevinst og tab efter stk. 3 skal aktier eller anparter efter 2. pkt. værdiansættes til den sidst noterede kurs inden suspensionen.”

 

5.  Efter § 16 indsættes:

”  § 16 a.  Pengeinstitutter indgiver senest den 22. januar efter indkomstårets udløb en opgørelse til skatteforvaltningen af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt af skatten for hver af de skattepligtige pensionsordninger, der er nævnt i § 1, stk. 1. Af den beregnede endelige skat for indkomståret beregnes renter fra den 8. januar i året efter indkomståret til den 15. januar i året efter indkomståret. Skatten med tillæg af beregnede renter indbetales samtidig med indsendelse af opgørelsen. Pengeinstituttet betaler renten på vegne af pensionsopsparerne og kan efterfølgende ud fra kriterier fastsat i det enkelte pengeinstitut foretage en individuel renteberegning og renteopkrævning for den enkelte pensionsopsparer. Renten svarer til den rente, der er nævnt i § 22, stk. 5, for året efter indkomståret.

  Stk. 2.  Pengeinstituttet hæver skatten på den konto, som skatten vedrører, en uge før den sidste rettidige indbetalingsdag. Pengeinstituttet skal hæve beløbet, selv om der ikke måtte være dækning på den kontantkonto, der er knyttet til et værdipapirdepot. Kontohaveren forrenter det beløb, hvormed kontoen er overtrukket, med den for kontoen gældende indlånsrentesats eller efter aftale med pengeinstituttet med den udlånsrente, der måtte være aftalt med instituttet, fra det tidspunkt, hvor instituttet har gjort kontohaveren skriftligt opmærksom på overtrækket, jf. 6. pkt. Denne renteudgift kan ikke fradrages ved opgørelsen af den pensionsberettigedes skattepligtige indkomst. Pengeinstituttet skal senest 8 uger efter skattens betaling underrette den skattepligtige om skattebeløbet. Er kontoen overtrukket, skal den pensionsberettigede samtidig have underretning fra pengeinstituttet om, med hvilket beløb kontoen er overtrukket.”

 

6.  I § 17 indsættes som stk. 4:

”  Stk. 4.  Pengeinstitutter angiver og indbetaler senest den 22. januar efter indkomstårets udløb den resterende skyldige skat efter stk. 1 med tillæg af beregnede renter efter stk. 3 til skatteforvaltningen. Samtidig indsendes opgørelse over beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt skatten for de i § 1, stk. 1, nævnte skattepligtige pensionsordninger. Overskydende skattebeløb med tillæg af beregnede renter efter stk. 3 udbetales til pengeinstituttet.”

 

7.  I § 18 indsættes som stk. 3:

”  Stk. 3.  Den skattepligtige skal til brug for pengeinstituttets opgørelse som nævnt i stk. 1 give instituttet oplysning om værdierne opgjort efter § 11, stk. 7.”

 

8.  I § 22, stk. 5, indsættes som nyt 2. pkt.:

”Ændres et skattebeløb, der er indbetalt efter §§ 16-18 af et pengeinstitut, forrentes forskelsbeløbet fra den 8. januar i året efter indkomståret, til betaling sker.”

 

2. til 7. pkt. bliver herefter 3. til 8. pkt.

 

9.  I § 22, stk. 5, affattes 6. pkt. således:

”Det simple gennemsnit, jf. 3. pkt., opgøres med 1 decimal.”

 

10.  Efter § 24 indsættes:

”  § 24 a.  Hvis en skattepligtig ikke rettidigt giver pengeinstituttet oplysning om værdierne efter § 11, stk. 7, skal pengeinstituttet i forbindelse med indgivelsen af opgørelsen efter §§ 16 a og 18 orientere skatteforvaltningen om, at oplysning om de nævnte værdier ikke er modtaget. Skatteforvaltningen sender herefter en meddelelse til den skattepligtige om, at denne ikke rettidigt har indsendt oplysning om værdierne efter § 11, stk. 7, til pengeinstituttet, og orienterer pengeinstituttet herom. Den skattepligtige skal senest 1 måned efter meddelelsens datering give pengeinstituttet oplysning om værdierne efter § 11, stk. 7.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2018.

  Stk. 2.  Inatsisartutloven har virkning fra og med indkomståret 2018.

 

 

 

Grønlands Selvstyre den 28. november 2018

 

 

 

Kim Kielsen