Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 23
28. november 2018
Gældende

Inatsisartutlov om godkendelse af kommunalt ejede virksomheders anskaffelse, sikkerhedsstillelse og leje af visse ejendomme og anlæg

 

  § 1.  Inatsisartutloven finder anvendelse for kommunalt ejede virksomheder.

  Stk. 2.  Ved kommunalt ejet virksomhed forstås i denne inatsisartutlov fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber, selvejende institutioner og lignende virksomhedsformer, hvis kommunerne hver for sig eller sammen, direkte eller indirekte, ejer 50 procent eller derover af den ansvarlige kapital eller råder over mere end 50 procent af stemmerne (kommunalt ejede virksomheder).

 

  § 2.  Kommunalt ejede virksomheder kan ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen sætte boliger, kontorbygninger, skoler, daginstitutioner, offentlige veje, havne, lufthavne m.v. til sikkerhed for virksomhedens forpligtelser overfor 3. mand.

  Stk. 2.  Kommunalt ejede virksomheder kan ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse indgå aftaler om leje eller leasing af kontorbygninger, skoler, daginstitutioner, døgninstitutioner, offentlige veje, havne, lufthavne o.l, medmindre virksomhedens samlede årlige udgift til sådanne aftaler ikke vil overstige 5 mio. kr.

  Stk. 3.  Kommunalt ejede virksomheder kan ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse indgå aftaler af mere end 3 års varighed om leje eller leasing af boliger. Der kan ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse indgås en aftale som medfører, at lejen eller leasingen af en bolig forlænges ud over 3 år.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om indholdet af ansøgninger om tilladelser i henhold til stk. 1-3 samt om i hvilke tilfælde, ansøgningerne skal vedlægges samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger og om indholdet af disse. Naalakkersuisut kan også fastsætte regler om, at ansøgninger skal vedlægges en af kommunalbestyrelsen godkendt ejer strategi.

 

  § 3.  Kommunalbestyrelsen kan kun give tilladelse efter § 2, stk. 1, såfremt den kommunalt ejede virksomhed har en soliditet på mindst 25 procent medregnet eventuelle gældsforpligtelser omfattet af en ansøgning om tilladelse. Der kan endvidere kun gives tilladelse efter § 2, stk. 1, når ejendommen m.v. sættes til sikkerhed for lån m.v., der medgår til finansiering af opførelse, køb eller anlæg af nye boliger, kontorbygninger, skoler, daginstitutioner, døgninstitutioner, offentlige veje, havne, lufthavne o.l.

  Stk. 2.  Desuden skal brugerbetalinger og reducerede offentlige udgifter som minimum kunne finansiere de udgifter, som er forbundet med opførelsen, købet, anlæggelsen m.v., ligesom låntagningen m.v. ikke må påvirke den langsigtede økonomiske holdbarhed negativt.

  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan kun give tilladelse efter § 2, stk. 2 og 3, når en aftale er afgørende for, at den kommunalt ejede virksomhed kan udføre sine aktiviteter på det pågældende område.

  Stk. 4.  Kommunernes regnskaber skal være ledsaget af en fortegnelse over kommunalbestyrelsens tilladelser efter 2, stk. 1-3.

  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om indholdet af de i stk. 4 nævnte fortegnelser og herunder bestemme, hvornår tilladelser slettes fra fortegnelserne.

 

  § 4.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2019.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. november 2018

 

 

 

Kim Kielsen
Dokumenter