Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 18
27. november 2018
Ophævet

Inatsisartutlov om ændring af Landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme
(Ændring af fremgangsmåden for udpegning af medlemmer til epidemikommissionen efter KANUKOKAs nedlæggelse, samt indsættelse af hjemmel til at idømme juridiske personer bøde)

 

§ 1

 

I Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme foretages følgende ændringer:

 

1. § 3, stk. 1, affattes således:

” For hele landet nedsættes en epidemikommission, der består af Politimesteren, Landslægen, Den ledende Dyrlæge, styrelseschefen i Skattestyrelsen, samt 3 øvrige medlemmer, hvoraf 2 udpeges af Naalakkersuisut og 1 medlem udpeges af kommunerne i forening.”

 

2. I § 3 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

”  Stk. 2. Såfremt kommunerne ikke kan blive enige om 1 medlem, kan hver kommune indstille maksimalt 1 person til epidemikommissionen. Naalakkersuisut udpeger medlemmet blandt de af kommunerne indstillede personer.”

 

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

 

3. § 3, stk. 3, der bliver stk.4, affattes således:

”  Stk. 4.  Det medlem, som udpeges af kommunerne jf. stk. 1, eller efter indstilling fra kommunerne jf. stk. 2, virker for samme valgperiode som de øvrige udpegede medlemmer, jf. stk. 3.”

 

4. Overalt i landstingsforordningen ændres ”Landsstyre” og ”Landsstyret” til ”Naalakkersuisut”. I § 3, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres ”Landstinget” til ”Inatsisartut”, og ”Landstingets” til ”Inatsisartuts”.

 

5. Overalt i landstingsforordningen ændres ”efter indstilling fra Embedslægeinstitutionen” til ”efter indstilling fra Landslægeembedet”. I § 2 ændres ”efter høring af Embedslægeinstitutionen” til ”efter høring af Landslægeembedet”. I §§ 9 og 12, stk. 2 ændres ”efter forhandling med Embedslægeinstitutionen” til ”efter forhandling med Landslægeembedet”.

 

6. I § 4, stk. 1, ændres ”af Grønlands hjemmestyre” til ”af Grønlands Selvstyre”.

 

7. § 28, stk. 2, affattes således:

”  Stk. 2.  Udgifter, som en myndighed har afholdt i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-5, er tillagt udpantningsret, jf. § 598, stk. 3, i Retsplejelov for Grønland.”

 

8. I § 29 indsættes som nyt stk. 3:

”  Stk. 3. Hvor Landstingsforordningen eller forskrifter udstedt i medfør af Landstingsforordningen hjemler fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for Grønland.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft dagen efter lovens kundgørelse.

  Stk. 2. Den nedsatte epidemikommission efter § 3 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme forbliver i kraft frem til næste valgperiode til Inatsisartut. I det tilfælde et medlem udtræder af epidemikommissionen inden næste valgperiode til Inatsisartut udpeges et nyt medlem efter bestemmelserne i landstingsforordningens § 3, stk. 1-2, som affattet ved denne inatsisartutlov.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 27. november 2018

 

 

 

Kim Kielsen