Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 17
27. november 2018
Gældende

Inatsisartutlov om adresser

Kapitel 1
Fastsættelse af plads-, vej- eller stinavne, bygningsnumre og adresser m.v.

 

Adressemyndighed

 

  § 1.  Kommunalbestyrelsen er adressemyndighed og fastsætter alle plads-, vej- eller stinavne, husnumre, bygningsnumre og adresser i kommunen i overensstemmelse med reglerne i denne inatsisartutlov og regler udstedt i medfør heraf.

 

Kapitel 2
Vejnavne

 

  § 2.  Naalakkersuisut fastsætter regler om plads-, vej- og stinavne, herunder vejnavnets entydighed, geografisk udstrækning, vejkoder, tildeling, ændring og skiltning.

 

Bygningsnumre

 

  § 3. Alle permanente bygninger i en by eller bygd skal registreres med et bygningsnummer. 
  Stk. 2.  Undtaget fra kravet i stk. 1 er bygninger af underordnet karakter. Udhuse, garager og lignende, der har et utvetydigt tilhørsforhold til en bestemt permanent bygning, skal således ikke tildeles et selvstændigt bygningsnummer.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om bygningsnumre, herunder bygningsnummerets opbygning og systematik, afgrænsning af bygninger, enhedsbetegnelse, tildeling og ændring.

 

Husnumre

 

  § 4.  Der skal fortsat tildeles husnumre for bygninger i byer og bygder, hvor der i forvejen eksisterer en adressesystematik baseret på husnumre.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om husnumre, herunder husnummerets opbygning og systematik, afgrænsning af bygninger, enhedsbetegnelse, tildeling, ændring og skiltning.

 

Postnumre

 

  § 5.  Naalakkersuisut vedligeholder det offentlige postnummersystem.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan efter aftale bemyndige POST Greenland til at vedligeholde det offentlige postnummersystem.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan pålægge POST Greenland at vedligeholde det offentlige postnummersystem.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut fører tilsyn med vedligeholdelsen af det offentlige postnummersystem efter stk. 2 og 3.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om udformning og vedligeholdelse af postnummersystemet efter forudgående høring af POST Greenland, og inden for et postnummerformat, der opfylder kravene til CPR´s funktionalitet.

 

Lokalitet

 

 § 6.  Naalakkersuisut fastsætter regler for Lokalitetsregisteret for bosteder, herunder i by eller bygd samt for fåreholdersted, mineområde eller station, der registreres.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter regler for Lokalitetsregisteret, herunder fastsættelse af lokalitetsnumre, lokalitetskoder, statuskoder, typekoder, systematik, ajourføring af oplysninger og ændringer for bosteder.

 

Adresser

 

 § 7.  En adresse er en sammensat betegnelse, som udpeger og benævner en bestemt adgangsvej eller adgangssti til et ubebygget areal, en bygning eller en del af en bygning.
  Stk. 2.  Den sammensatte betegnelse, som en adresse udgør, består af:
1)  plads-, vejnavn, stinavn eller lokalitet,
2)  husnummer eller bygningsnummer med eventuel enhedsbetegnelse, samt
3)  postnummer med tilhørende navn på postnummerområde.

 

§ 8.  Adressemyndigheden fastsætter adresser for alle bygninger og arealer, der er bebygget eller planlagt til bebyggelse, eller som er udlagt til byggefelt, jf. dog § 9.
  Stk. 2.  Adressemyndigheden fastsætter særskilt adresse for hver bygning, herunder erhvervsenheder og boenheder.
  Stk. 3.  I forbindelse med fastsættelse af adresser jf. stk. 2 beslutter Adressemyndigheden under iagttagelse af de til enhver tid gældende regler, hvilket plads-, vej- eller stinavn, husnummer eller bygningsnummer samt eventuelt enhedsbetegnelse, der skal indgå i en adresse.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om adresser, herunder om geografiske beliggenhedsoplysninger, og at adresser kan fastsættes til andre typer af bygninger, og ubebyggede arealer end dem, der er nævnt i stk. 1 og 2, samt om at der i særlige tilfælde kan fastsættes mere end 1 adresse til hver bygning.

 

§ 9.  Naalakkersuisut fastsætter adresser udenfor den kommunale inddeling i Grønland.

 

Kapitel 3
Ejeres oplysningspligt

 

 § 10.  Ejeren af en bygning, en del af en bygning eller indehaveren af en brugsret til et areal, skal, når adressemyndigheden anmoder herom, meddele oplysninger til brug for fastsættelsen af plads-, vej- eller stinavne og adresser samt registrering heraf. Ejeren og brugsrettighedsindehaveren skal, idet omfang adressemyndigheden anmoder herom, dokumentere oplysningernes rigtighed.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om oplysningspligten i stk. 1

 

Kapitel 4
Skiltning

 

  § 11.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om udførelse, levering, anbringelse og belysning af husnummerskilte, enhedsnummerskilte, bygningsnummerskilte og henvisningsskilte på fysiske bygning m.v.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at adressemyndigheden i et regulativ kan fastsætte:
1)  Regler om, at en ejer af en bygning skal opsætte synlige, og om fornødent belyste, skilte med angivelse af de fastsatte bygningsnumre, husnumre og enhedsnumre m.v.
2)  Regler om skiltenes format, udformning og placering på bygningen, herunder regler om, at bygningsnummer-, husnummer- og enhedsnummerskilte skal rekvireres fra adressemyndigheden, og at adressemyndigheden kan opkræve gebyr for udlevering heraf.
3)  Regler om, at adressemyndigheden kan udstede påbud til ejeren af en bygning om efterlevelse af bestemmelser i regulativet.

 

Besigtigelse

 

  § 12. Adressemyndigheden har efter forudgående underretning og mod forevisning af behørig legitimation ret til adgang til enhver bygning med henblik på udvendig besigtigelse og fastsættelse af adresser eller undersøgelse af, om skiltning er udført i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 11.
  Stk. 2.  Adressemyndigheden har efter forudgående underretning og mod forevisning af behørig legitimation ret til indvendig besigtigelse af offentligt tilgængelige bygninger med henblik på fastsættelse af adresser eller undersøgelse af, om skiltning er udført i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 11.
  Stk. 3.  Adressemyndigheden kan kun med retskendelse få adgang til indvendig besigtigelse af bygninger, som ikke er offentligt tilgængelige, og kun med henblik på fastsættelse af adresser eller ved formodning om, at skiltningen væsentligt fraviger regler fastsat i medfør af § 11.  

 

Kapitel 5
Myndighedsforhold

 

  § 13.  Naalakkersuisut etablerer og videreudvikler Grønlands Adresseregister, som er et landsdækkende grunddataregister med oplysninger om plads-, vej- eller stinavne og adresser jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan bemyndige et selskab til at etablere og videreudvikle Grønlands Adresseregister.
  Stk. 3.  Adressemyndigheden har pligt til at indberette grunddata til Grønlands Adresseregister.
  Stk. 4.  Adressemyndigheden varetager driften af Grønlands Adresseregister.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut fastsætter regler for, hvilke oplysninger der skal indberettes til Grønlands Adresseregister for plads-, vej- og stinavne, adgangsadresse, enhedsadresse, kommune, postnummer, status for adresse og dato for adressens ikrafttræden.

 

Kapitel 6
Anvendelse af Grunddata

 

  § 14.  De offentlige grønlandske grunddataregistre om fast ejendom, steder, landkort og geografi skal ved registreringer, hvori der indgår plads-, vej- eller stinavne eller en adresse, anvende Grønlands Adresseregister som autoritativ kilde til oplysninger om, hvilke plads-, vej- eller stinavne og adresser, der findes.
  Stk. 2.  Offentlige myndigheder og institutioner skal ved etablering af nye grønlandske it-systemer tilrettelægge systemet således, at registreringer, hvori der indgår et plads-, vejnavn eller en adresse, anvender Grønlands Adresseregister som autoritativ kilde til oplysninger om, hvilke plads-, vej eller stinavne og adresser der findes.
  Stk. 3.  Finder en offentlig myndighed fejl eller mangler eller bliver gjort bekendt med, at der eksisterer fejl og mangler i de fastsatte og registrerede plads-, vej- og stinavne eller adresser i Grønlands Adresseregister, skal oplysning herom meddeles til adressemyndigheden, der retter fejlen i Grønlands Adresseregister.

 

Kapitel 7
Tilsynsforpligtigelse

 

  § 15.  Naalakkersuisut fører tilsyn med adressemyndighedens indberetning af grunddata til Grønlands Adresseregister.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut fører tilsyn med selskaber, der er bemyndiget til at etablere eller videreudvikle Grønlands Adresseregister efter § 13, stk. 2.
  Stk. 3.  Adressemyndigheden eller et selskab, der er bemyndiget til at etablere eller videreudvikle Grønlands Adresseregister, skal efter anmodning fra Naalakkersuisut udlevere oplysninger, data og dokumenter, der er nødvendige for udøvelse af tilsynet.

 

Kapitel 8
Klageadgang

 

 § 16.  Adressemyndighedens afgørelser efter denne inatsisartutlov eller regler udstedt i medfør heraf kan påklages til Naalakkersuisut, for så vidt angår retlige spørgsmål.
  Stk. 2.  Klageberettiget er:
1)  den, afgørelsen er rettet til, og
2)  enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
  Stk. 3.  Der er klagefrist 4 uger efter, at den afgørelse, der påklages, er kommet frem til den klageberettigede. For beslutning, hvorom der er udfærdiget offentlig kundgørelse, regnes klagefristen fra dagen for offentliggørelsen. Når der er særlig grund hertil, kan Naalakkersuisut se bort fra overskridelse af klagefristen.
  Stk. 4.  Klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning, medmindre Naalakkersuisut bestemmer andet.
  Stk. 5.  Afgørelser, der kan påklages efter stk. 1, kan ikke indbringes for domstolene, før klageadgangen er udnyttet, dog senest 6 måneder efter Naalakkersuitsuts afgørelse.

 

Kapitel 9
 Selvhjælpshandlinger

 

  § 17.  Såfremt en brugsrettighedsindehaver til et areal eller en ejer af en bygning efter adressemyndighedens påbud ikke fremkommer med oplysninger eller dokumentation efter § 10 eller arbejder efter §11, kan adressemyndigheden tidligst indhente de påkrævede oplysninger for den pågældende ejer eller brugsrettighedshavers regning, når der er gået 2 uger fra det tidspunkt, hvor påbuddet når frem til brugsrettighedhaveren.
Stk. 2. Såfremt en brugsrettighedsindehaver til et areal eller en ejer af en bygning efter adressemyndighedens påbud ikke fremkommer med oplysninger eller dokumentation efter § 10 eller arbejder efter §11, kan adressemyndigheden for bygningsejerens eller brugsrettighedshaverens regning udføre selve opsætningen af skilte m.v., hvis bygningsejeren eller brugsrettighedshaveren til et areal ikke inden for en nærmere fastsat tidsfrist efterkommer påbuddet. 
  Stk. 3.  Udgifter, der kan opkræves for arbejder udført efter stk. 1 og 2, omfatter dokumenterede udgifter til teknisk bistand samt dokumenterede administrative udgifter.

 

Kapitel 10
Ikrafttræden

 

  § 18.  Naalakkersuisut fastsætter ved bekendtgørelse tidspunktet for lovens ikrafttræden. Naalakkersuisut kan herunder fastsætte, at forskellige dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 27. november 2018

 

 

Kim Kielsen