Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 5
21. september 2018
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om fiskeri efter laks

I medfør af § 5, § 8, § 10, § 10a, stk. 1, § 13, stk. 2, § 23, § 25, § 26, § 33, stk. 2 og § 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som bl.a. ændret ved Landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998, Landstingslov nr. 5 af 21. maj 2002, Landstingslov nr. 28 af 18. december 2003, Inatsisartutlov nr. 17 af 3. december 2009, Inatsisartutlov nr. 12 af 3. december 2012, Inatsisartutlov nr. 18 af 3. juni 2015 og senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november 2016, fastsættes:

 

Kapitel 1

Anvendelsesområde og Definitioner

 

Anvendelsesområde

 

  § 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved fiskeri efter laks på grønlandsk fiskeriterritorium:

1) Vest for Kap Farvel i NAFO-område 1. Fiskeri efter laks udenfor 40 sømil fra basislinjen må ikke finde sted.

2) I de østgrønlandske fiskeriområder. Det er dog kun de følgende paragraffer, som finder anvendelse § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15 og § 16. Fiskeri efter laks udenfor 12 sømil fra basislinjen må ikke finde sted.

 

Definitioner

 

  § 2. Ved erhvervsmæssigt fiskeri forstås i denne bekendtgørelse det fiskeri, der udøves med henblik på at sælge hele fangsten eller dele heraf. 

  Stk. 2. Ved ikke-erhvervsmæssigt fiskeri forstås i denne bekendtgørelse det fiskeri, der udøves med henblik på anvendelse af fangsten til privat forbrug.
  Stk. 3. Ved køb af laks forstås i denne bekendtgørelse erhvervsmæssigt køb og modtagelse af laks direkte fra personer med licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter laks.

 

Kapitel 2

Erhvervsmæssige fiskeri efter laks

 

Betingelser for det erhvervsmæssige laksefiskeri

 

  § 3.  Kun personer med licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter laks, har tilladelse til salg af laks.

 

  § 4. Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks er betinget af en licens, der efter ansøgning udstedes af Naalakkersuisut.
  Stk. 2. En licens jf. stk. 1, kan kun udstedes til de ansøgere, som opfylder følgende betingelser:
1) Ansøgeren har fast tilknytning til det grønlandske samfund, jf. § 3, stk. 4, i Landstingslov om fiskeri.
2) Ansøgeren ejer selv laksegarn og fartøj til laksefiskeri op til og med 12,8 meter (42 fod) længde overalt.
3) Ansøgeren oplyser i forbindelse med ansøgningen om antal laksegarn samt type eller mærke på de garn, som ansøgeren er i besiddelse af.
4) For ansøgere, der har haft licens i forrige fiskerisæson, skal rapporteringspligten i henhold til §§ 9 og 16 i forrige fiskerisæson være opfyldt, jf. dog § 18, stk. 3.

 

Redskaber til erhvervsmæssigt fiskeri efter laks

 

  § 5. Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks må kun foretages med:

1) kroge, eller
2) med garn, hvis maskestørrelse i strakt mål er mindst 140 mm. Drivgarn må anvendes, dog højst med 20 længder ad gangen.
  Stk. 2. Masker måles ved at måleredskab påhæftet en vægt på ½ kg indsættes løst i masken, og derefter falder ned i masken. Der måles 20 masker parallelt med flydelinjen. Alle masker skal opfylde kravet i stk. 1.
  Stk. 3. Alle benyttede laksegarn skal være mærket med ejerens navn eller fartøjets navn og havnekendingsbogstaver. Mærket skal være i vandbestandigt materiale.
  Stk. 4. Laksegarnet skal, i det omfang vejrforholdene tillader det, røgtes regelmæssigt og så ofte, at den fangede fisks anvendelsesmuligheder, ikke forringes.

 

Regulering af erhvervsmæssigt fiskeri efter laks

 

  § 6. Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks kan udøves som kvoteret fiskeri med henblik på salg til indhandlingsanlæg på land eller med henblik på salg via det lokale bræt.

  Stk. 2.  I byer eller bygder uden bræt, er salg direkte til institutioner tilladt.

 

  § 7. For erhvervsmæssigt fiskeri jf. § 6, fastsætter Naalakkersuisut hvert år, under hensyntagen til internationale aftaler, den grønlandske kvote for laks.

  Stk. 2. Naalakkersuisut fastsætter efter samråd med KNAPK startdatoen for det erhvervsmæssige laksefiskeri. Meddelelse om startdatoen gives gennem den landsdækkende presse.
  Stk. 3. Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks må ikke påbegyndes før den fastsatte dato.

  Stk. 4. Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks må kun ske indenfor den fastsatte kvote, som er angivet i kilogram levende vægt (hel fisk).
  Stk. 5. Fangsterne fra erhvervsmæssigt fiskeri efter laks i Grønland må kun være genstand for køb eller salg uden for Grønland med Naalakkersuisuts tilladelse.

 

  § 8. Når den fastsatte kvote nærmer sig opfiskning, giver Naalakkersuisut meddelelse om, hvornår det erhvervsmæssige fiskeri efter laks samt køb og salg af fangster fra dette fiskeri skal ophøre.
  Stk. 2. Meddelelse jf. stk. 1 gives gennem den landsdækkende presse.
  Stk. 3. Når fiskeriet er ophørt jf. stk. 1, er enhver form for erhvervsmæssigt fiskeri efter laks samt køb og salg af fangster fra dette fiskeri forbudt.

 

Rapportering af fangster fra det erhvervsmæssige laksefiskeri

 

  § 9. Alle laks, fanget af den erhvervsmæssige fisker, skal rapporteres til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK).
  Stk. 2. Hvor rapporteringer af solgte mængder angives som "med hoved uden indvolde" (MHUI) anvendes omregningsfaktoren 1,11 for at beregne fangsten i hel fisk.
  Stk. 3. Ved direkte salg på brættet skal fiskere med licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter laks rapportere om hver landing af laks. Rapporteringen skal omfatte alle landede laks. Rapporteringen skal ske i henhold til bilag 1 til bekendtgørelsen. Rapportering skal være fremsendt til GFLK, via Postboks 501, 3900 Nuuk, Telefax 34 63 60 eller pr. e-mail til gflk@nanoq.gl straks efter hver landing af laks.

 

Kapitel 3

Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks

 

Betingelser for det ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks

 

  § 10. Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks er betinget af en licens, der efter ansøgning udstedes af Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Licens jf. stk. 1 kan udstedes til de ansøgere, som opfylder følgende betingelser:
1) Opfylder kravet i § 8, stk. 1, i Landstingslov om fiskeri.
2) For ansøgere, der har haft licens i forrige fiskerisæson, skal rapporteringspligten i henhold til § 15 og § 16 i forrige fiskerisæson være opfyldt, jf. dog § 18, stk. 3.

Redskaber til ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks

 

  § 11. Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks må kun foretages med:

1) kroge, eller
2) med 1 2000 knuders garn, hvis maskestørrelse i strakt mål er mindst 140 mm.
  Stk. 2.  Masker måles ved at måleredskab påhæftet en vægt på ½ kg indsættes løst i masken, og derefter falder ned i masken. Der måles 20 masker parallelt med flydelinjen. Alle masker skal opfylde kravet i stk. 1.
  Stk. 3.  Laksegarnet skal være mærket med ejerens navn. Mærket skal være i vandbestandigt materiale.
  Stk. 4.  Laksegarnet skal, i det omfang vejrforholdene tillader det, røgtes regelmæssigt og så ofte, at den fangede fisks anvendelsesmuligheder, ikke forringes.

 

Regulering af ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks

 

  § 12.  Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks kan udøves som kvoteret fiskeri.

 

  § 13.  For ikke-erhvervsmæssigt fiskeri jf. § 12, fastsætter Naalakkersuisut hvert år, under hensyntagen til internationale aftaler, den grønlandske kvote for laks.
Stk. 2. Startdatoen for det ikke-erhvervsmæssige laksefiskeri vil være den samme dato som for det erhvervsmæssigt fiskeri, jf. § 7, stk. 2.
  Stk. 3. Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks må kun ske indenfor den fastsatte kvote, som er angivet i kilogram levende vægt (hel fisk).

  § 14. Når den fastsatte kvote nærmer sig opfiskning, giver Naalakkersuisut meddelelse om, hvornår det ikke-erhvervsmæssige fiskeri efter laks skal ophøre.
  Stk. 2.  Meddelelse jf. stk. 1, gives gennem den landsdækkende presse.
  Stk. 3.  Når fiskeriet er ophørt jf. stk. 1, er enhver form for ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks forbudt.

 

Rapportering af fangster fra det ikke-erhvervsmæssige laksefiskeri

 

  § 15. Alle laksefangster fra ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks skal rapporteres til GFLK.
  Stk. 2. Rapportering om fangster skal ske via bilag 1 til bekendtgørelsen. Rapportering skal være fremsendt til GFLK, via Postboks 501, 3900 Nuuk, Telefax 34 63 60 eller pr. e-mail til gflk@nanoq.gl, straks ved ankomst efter røgtning af garnet jf. § 11, stk. 4.

 

Kapitel 4

Rapportering af 0-fangster fra det erhvervsmæssige og det ikke-erhvervsmæssige laksefiskeri

 

  § 16.  Alle med licens til erhvervsmæssigt og ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks, som ikke har udøvet fiskeri efter laks, skal rapportere om dette ved at fremsende bilag 1.
  Stk. 2. Alle med licens til erhvervsmæssigt og ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter laks, som har udøvet fiskeri efter laks, og som ikke har fanget noget laks, skal rapportere om dette ved at fremsende bilag 1.
  Stk. 3.  Rapportering om ikke udnyttede licenser samt 0-fangster skal ske via bilag 1 til bekendtgørelsen. Rapportering skal være fremsendt til GFLK, via Postboks 501, 3900 Nuuk, Telefax 34 63 60 eller pr. e-mail til gflk@nanoq.gl, senest 1. december i pågældende fiskerisæson.

 

Kapitel 5

Foranstaltninger

 

  § 17. Overtrædelse af § 1, nr. 1) og nr.2), § 3, stk. 1, § 4, § 5, stk. 1, stk. 3, og stk. 4, § 7, stk. 3, 4 og 5, § 8, stk. 3, § 9, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, stk. 3, og stk. 4., § 13, stk. 3, § 14, stk. 3, § 15 og § 16 kan medføre foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.

  Stk. 2.  Juridiske personer er tilsvarende omfattet af stk. 1 efter reglerne i kriminalloven.

  Stk. 3.  Sager efter stk. 1-2 anlægges ved Retten i Grønland som første instans.

  Stk. 4.  Bøder, der fastsættes efter stk. 1-3, tilfalder Landskassen.

 

Kapitel 6

Ikrafttræden, ophævelsesbestemmelses- og overgangsbestemmelser

 

  § 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. september 2018.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 10. august 2018 om fiskeri efter laks.

Stk. 3.  Kravene i § 4, stk. 2, nr. 4 og § 10, stk. 2, nr. 2 finder først anvendelse ved udstedelse af licenser fra fiskerisæsonen i 2019 og fremover.

 Grønlands Selvstyre, den 21. september 2018

 


Erik Jensen

/

Jørgen Isak Olsen