Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 3
14. september 2018
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om fangst og beskyttelse af isbjørne

I medfør af § 2, stk. 4, § 8, §§ 11-13, § 15, stk. 4, og §§ 17-18, i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt samt § 5, § 6, stk. 2, § 35, §§ 60-61 i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen vedrører fangst og beskyttelse af isbjørne (Ursus maritimus) på Grønlands land- og fiskeriterritorium.

 

Definitioner

 

  § 2.  I denne bekendtgørelse forstås ved:

1)  "Unger" isbjørneunger, der uanset ungernes alder er i et afhængighedsforhold til moderen.

2)  ”Et kvote-år” perioden fra og med 1. januar til og med 31. december.

3)  ”Problembjørne” isbjørne der gentagne gange, til trods for tidligere forsøg på at skræmme dem bort, vender tilbage til beboede områder og udgør en åbenbar risiko for personer og ejendele af særlig økonomisk betydning.

 

Fredning

 

  § 3.  Isbjørne er fredet på Grønlands land- og fiskeriterritorium, jf. dog § 5.

  Stk. 2.  Isbjørne er fredet fra 1. juli til og med 31. august fra og med Qaanaaq til og med Nanortalik forvaltningsområde. I Ittoqqortoormiit og Tasiilaq forvaltningsområder er fredningsperioden fra og med 1. august til og med 30. september.

  Stk. 3.  Unger, der er i et afhængighedsforhold til moderen, og hunner i følgeskab med 1 eller flere unger er fredet hele året.

  Stk. 4.  Det er forbudt at forstyrre, herunder udgrave, isbjørne, der ligger i hi.

 

Forstyrrelse af isbjørne

 

  § 4.  Det er forbudt at lokke, opsøge, forfølge eller på anden måde forstyrre isbjørne.

  Stk. 2.  Det er dog tilladt at opsøge og forfølge isbjørne, hvis dette sker i forbindelse med lovlig fangst og jagt, jf. § 8, eller som led i et forsøg på at skræmme en isbjørn væk fra et område, jf. stk. 3.

  Stk. 3.  Det er forbudt at forhindre eller forstyrre politi, jagtbetjente, kommunefogeder, eller anden bemyndigede persons arbejde i at skræmme isbjørn væk fra et område.

  Stk. 4.  Det er forbudt at anvende droner til at filme eller på anden måde at forfølge isbjørne.

 

Fastsættelse af kvoter for fangst

 

  § 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte en årlig kvote for fangst på isbjørne i Grønland. Kvotefastsættelsen sker under hensyntagen til internationale aftaler, biologisk rådgivning, brugerviden, høring af Fangstrådets medlemmer og kommuner.

  Stk. 2.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan fastsætte, at en del af den samlede nationale isbjørnekvote skal afsættes til ”nødværge”- eller ”nødretskvote”.

 Stk. 3.  En kvote kan af biologiske årsager og under hensyntagen til bestanden begrænses til dyr af bestemte køns- og aldersgrupper og bestemte jagtperioder.

  Stk. 4.  Fordelingen af de årlige kvoter for fangst og vilkårene herfor offentliggøres på www.naalakkersuisut.gl og via pressemeddelelse.

 

Fastsættelse af fangstområder ud fra bestandsafgrænsninger

 

  § 6.  Bestandene er geografisk afgrænset, og de er defineret som anført i bilag 2.

  Stk. 2.  Indenfor en geografisk afgrænset bestand kan kvoter fastsættes på kommunalt-, forvaltningsområde- og bygdeniveau.

  Stk. 3.  Fastsættelse af fangstområder sker på baggrund af den nyeste biologiske viden om, hvordan bestandene er geografisk afgrænset.

 

Høring og fordeling af kvoter for fangst

 

  § 7.  Fordeling af kvoter foretages af Naalakkersuisut efter høring af samtlige medlemmer af Fangstrådet og kommuner.

  Stk. 2.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan pålægge kommunalbestyrelsen at varetage den nødvendige administrative forvaltning i forbindelse med den kommunale kvote.

  Stk. 3.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan nedsætte kommunens kvote for det pågældende eller for det efterfølgende kvote-år, såfremt det konstateres, at der er sket ulovlig fangst af isbjørn i en kommune.

  Stk. 4.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan overføre isbjørnekvoter, der ikke er opbrugt inden for en geografisk afgrænset bestand, til den samlede kvote for den samme bestand i det efterfølgende kvote-år. Metode for overførsel af ubrugte kvoter, carry-over, er ikke-akkumulerende.

 

Fangstberettigelse, udstedelse og fordeling af licenser m.v.

 

  § 8.  Kun personer, som er i besiddelse af en licens udstedt i medfør af § 10, stk. 1, må nedlægge isbjørn.

  Stk. 2.  En licens giver adgang til nedlæggelse af 1 isbjørn i det kvote-år, hvor licensen er udstedt.

  Stk. 3Såfremt en person befordres af eller er betalt ledsager af personer, der ikke er i besiddelse af gyldig erhvervsjagtbevis, er det ikke tilladt at nedlægge isbjørn.

 

  § 9.  En licens til fangst af isbjørn er personlig, og må ikke overdrages eller sælges.

  Stk. 2.  Personer der har fået en licens, og ikke kan eller vil udnytte den, skal snarest returnere den ubenyttede licens til den licensudstedende myndighed.

 

  § 10.  Nummererede licenser til fangst af isbjørn udstedes efter ansøgning af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den pågældende ansøger har folkeregisteradresse.

  Stk. 2.  Ansøgere skal have et gyldigt erhvervsjagtbevis ved ansøgningstidspunktet for at kunne deltage i fordelingen af licenser.

 

  § 11.  Såfremt antallet af kvalificerede ansøgere, jf. § 10, overstiger antallet af licenser kommunalbestyrelsen kan udstede, kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om en turnusordning mellem by/bygder i forbindelse med fordeling af licenser.

 

  § 12.  Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en tidsfrist for afhentning af tildelte licenser.

  Stk. 2.  Licenser, som ikke er afhentet inden for den fastsatte tidsfrist, kan omfordeles inden for forvaltningsområdet i henhold til en officiel venteliste oprettet af kommunalbestyrelsen. Tidspunktet for genfordeling meddeles af kommunalbestyrelsen inden fangstperiodens start.

 

  § 13.  Kommunalbestyrelsen skal følge kvoteforbruget nøje og standse fangsten øjeblikkeligt, når den tildelte kommunekvote eller den geografiske afgrænsede kvote er opbrugt.

  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal rette skriftlig henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug uden ophold, når en tildelt kvote er opbrugt.

 

Fangstmetoder

 

  § 14.  Fly, helikoptere og motordrevne køretøjer, herunder snescootere og ATV’ere, samt fartøjer, der ifølge deres målebrev er mere end 15 meter længde over alt, må ikke anvendes under jagt på isbjørn eller til befordring til og fra fangstområdet. Det er forbudt at anvende droner under fangst af isbjørn.

  Stk. 2.  Det er forbudt at anvende gift, selvskud, sakse, fodsnarer eller andre tekniske hjælpemidler til fastholdelse af isbjørn.

  Stk. 3.  Fangst af isbjørn må kun ske ved brug af riffel, hvor mindste lovlige kaliber er 30.06 (7,62 mm).

  Stk. 4.  Alt kød, skind og andre brugbare dele af en nedlagt isbjørn skal bringes tilbage fra fangstpladsen eller deponeres. Inden fangstpladsen forlades, skal rester så vidt muligt bortskaffes.

 

Anvendelse, indhandling og salg af fangsten

 

  § 15.  Isbjørn må ikke sælges fra lokale brætter eller andet løssalg førend kommune eller bygdekontoret ved stempel på licensen har registreret fangsten.

  Stk. 2.  Ved videresalg skal der på anmodning kunne fremvises dokumentation, der viser, at fangsten er registreret af en kommunal myndighed.

  Stk. 3.  Salg direkte til virksomheder, institutioner og spisesteder må kun foretages af erhvervsfangere, der kan fremvise et gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens.

  Stk. 4.  De i stk. 3 nævnte virksomheder, institutioner og spisesteder skal kunne dokumentere, at kødet er indkøbt fra erhvervsfangere med gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens.

  Stk. 5.  Dokumentation, jf. stk. 4, er en underskrevet faktura med kopi af et gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens.

  Stk. 6.  Kun personer med et gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens kan indhandle eller sælge skind, kranie, knogler, klør, tænder og mavesæk. En seddel med licensnummer skal være bundet om hver enkelt del. Dog kan butikker m.v. videresælge disse dele af isbjørnen, såfremt de er i besiddelse af den i stk. 4 anførte dokumentation.

  Stk. 7.  Det er forbudt at købe eller modtage kød og skind samt andre dele af ulovligt nedlagt isbjørn.

  Stk. 8.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan bestemme, at hele eller dele af ulovlig nedlagt isbjørn eller isbjørn nedlagt i nødværge kan tildeles offentlige institutioner og den lokale befolkning.

 

Fangstrapportering og kontrol

 

  § 16.  Alle isbjørnefangster skal meldes til hjemkommunen efter hver fangst på skemaet i bekendtgørelsens bilag 1. Ligeledes skal samtlige anskydninger meldes. Hvis der er fundet et mærke med nummer eller en radiosender, afleveres dette sammen med skemaet. Skemaet afleveres samtidig med at licensen påstemples.

  Stk. 2.  Såfremt der ikke skal sælges dele af isbjørnen, jf. § 15, skal fangsten meldes via skemaet til hjemkommunen uden unødigt ophold.

  Stk. 3. Licensindehaveren til alle isbjørnefangster skal tillige rapportere fangsten til Piniarneq via årsregistreringsskemaet.

  Stk. 4.  Ved fællesfangst rapporteres fangsten kun af 1 udpeget leder for fællesfangsten, som er rapporteringsansvarlig, f.eks. licensindehaveren, med angivelse af samtlige fangstdeltageres navne og cpr-nr. Det er kun den skema-rapporteringsansvarlige, der skal melde fangsten til Piniarneq.

  Stk. 5.  Kommunalbestyrelsen indsender snarest efter modtagelsen de indkomne skemaer, jf. bekendtgørelsens bilag 1, samt den påstemplede licens, jf. § 15, stk. 1, til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

 

Biologiske prøver

 

  § 17.  Enhver, som har fanget en isbjørn, skal aflevere biologiske prøver i form af en tungespids og den lille tand, der sidder bag ved hjørnetanden.  De biologiske prøver skal sammen med oplysning om fangsten afleveres til kommunekontoret. De biologiske prøver skal lægges i en af Grønlands Naturinstitut udleverede plastbeholdere med saltvand.

  Stk. 2.  Kommunekontoret skal videresende den indleverede biologiske prøve samt en kopi af fangstrapporteringsskemaet til Grønlands Naturinstitut, Box 570, 3900 Nuuk, straks efter modtagelsen.

 

Nødret og nødværge

 

  § 18.  Såfremt en isbjørn nedlægges som følge af nødret eller nødværge, jf. kriminallovens regler herom, tilfalder alle dele af isbjørnen Grønlands Selvstyre.

  Stk. 2.  Ved en nødret eller nødværge aflivning skal der uden ophold gives besked til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug fra personen, der har nedlagt isbjørnen.

 

Kommunal vedtægt

 

  § 19.  En kommunalbestyrelse kan ved kommunal vedtægt fastsætte yderligere reguleringer i henhold til § 7 og §§ 10-12, samt udstede vedtægter for udøvelse af jagten i visse områder inden for kommunen. Kommunale vedtægter skal godkendes af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

 

Mærkning og udførsel

 

  § 20.  Prøvetagning, mærkning og andet arbejde i forbindelse medvidenskabelige forsøg med levende isbjørne må kun foretages af Grønlands Naturinstitut, efter godkendelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

  Stk. 2.  Det er forbudt at holde isbjørne i fangeskab uden tilladelse fra Naalakkersuisut.

  Stk. 3.  Udførsel af levende isbjørne fra Grønland er forbudt.

  Stk. 4.  Udførsel af isbjørnekød, galdeblære eller dele heraf er forbudt.

 

Dispensation og yderligere vilkår for fangst

 

  § 21.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan til videnskabelige formål eller som led i kortlægning af Grønlands fangstmæssige ressourcer meddele dispensation fra bekendtgørelsens regler.

 

  § 22.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan meddele dispensation fra bekendtgørelsens regler, hvis en isbjørn vurderes at være en problembjørn.
  Stk. 2.  Dispensation i henhold til stk. 1 skal meddeles forud for nedlæggelse af en isbjørn.
  Stk. 3.  Kun jagtbetjente, politiet eller andre af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug bemyndigede personer må nedlægge en isbjørn i henhold til stk. 1.
  Stk. 4.  Hvis en isbjørn nedlægges i henhold til stk. 1, skal alle dele fra isbjørnen tilfalde Grønlands Selvstyre.

 

Foranstaltninger

 

  § 23.  Ved overtrædelse af § 3, § 4, § 8, § 9, stk. 1, § 14, § 15, stk. 1-7, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1, § 18, § 20 og § 22, stk. 2-4, kan der idømmes bøde.

  Stk. 2.  Kriminallovens regler om konfiskation anvendes tilsvarende

  Stk. 3.  Ved overtrædelse af de i medfør af bekendtgørelsen udstedte kommunale vedtægter kan der i de kommunale vedtægter fastsættes bøde og konfiskation efter kriminallov for Grønland.

  Stk. 4.  Beslutningen om anvendelse af konfiskerede dele fra isbjørn træffes af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

  Stk. 5.  Bøder, der idømmes efter denne bekendtgørelse, tilfalder Landskassen.

 

Ikrafttrædelse

 

  § 24.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2018.

  Stk. 2.  Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 22. september 2005 om beskyttelse og fangst af isbjørne i Grønland. Kommunale vedtægter udstedt i medfør af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 22. september 2005 om beskyttelse og fangst af isbjørne forbliver i kraft indtil disse ophæves.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 14. september 2018

 

 

 

Erik Jensen

/

Jørgen Isak Olsen