Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 49
23. november 2017
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond
(Anvendelse af fondens midler og af afkastet heraf, placering af fondens midler og af afkastet heraf samt fondens ledelse og administration m.v)

§ 1

I landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 25 af 9. december 2015 og Inatsisartutlov nr. 31 af 28. november 2016, foretages følgende ændringer:


1.
  Overalt i landstingsloven ændres ”landstingsfinanslov” til: ”Inatsisartutfinanslov”, ”landstingsfinanslove” til: ”Inatsisartutfinanslove”, ”landstingsfinansloven” til: ”Inatsisartutfinansloven” og ”Landstingsfinansloven” til: ”Inatsisartutfinansloven”.

2.  § 2, stk. 2, nr. 3, affattes således:.
”3)  at sikre, at afkast af fondens midler anvendes til dækning af selvstyrets investeringer i råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver i overensstemmelse med denne landstingslovs regler og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger,”

3.  § 2, stk. 2, nr. 4, affattes således:
”4)  at sikre, at fondens midler og afkast af fondens midler derudover kun udbetales til selvstyret i overensstemmelse med denne landstingslovs regler og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger, og”

4.  § 2, stk. 2, nr. 5, affattes således:
”5)  at medvirke til at sikre, at fondens midler og afkast af fondens midler anvendes således, at det grønlandske samfund på lang sigt opnår de samfundsøkonomisk størst mulige afkast og mest gavnlige virkninger.”

5.  Efter § 3, stk. 6, indsættes som nyt stykke:
”  Stk. 7.  Ved afkast forstås det nominelle afkast efter inflation (realafkast) af fondens midler i et eller flere finansår med fradrag af udgifter til administration og drift af fonden i det eller de pågældende finansår.”

6.  I § 4, 1. pkt., ændres ”Fonden formue opbygges af:” til: ”Fondens formue opbygges af:”.

7.  Kapiteloverskriften i kapitel 4 affattes således:

”Fondens overførsel af midler og afkast af midler til selvstyret”

8.  § 6, stk. 2, affattes således:
”  Stk. 2.  Fonden skal sørge for, at selvstyrets investeringer og udgifter nævnt i stk. 1 dækkes af afkast af fondens midler i overensstemmelse med reglerne i denne landstingslov og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger, jf. dog stk. 3 og 4.”

9.  I § 6 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:
”  Stk. 3.  Fonden må i et finansår kun udbetale afkast til selvstyret efter stk. 2 til dækning af selvstyrets investeringer og udgifter nævnt i stk. 1 i finansåret. Desuden må fonden i et finansår ikke udbetale afkast til selvstyret efter stk. 2, medmindre det samlede udbetalingsbeløb i finansåret ikke er større end det gennemsnitlige årlige afkast i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår, jf. dog stk. 4.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan træffe afgørelse om, at fonden i et finansår kan udbetale afkast til selvstyret efter stk. 2 og 3, såfremt det samlede udbetalingsbeløb i finansåret ikke er større end det gennemsnitlige årlige afkast i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår og ikke er udbetalt til selvstyret i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår.”

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 5-8.

10.  § 6, stk. 3, som bliver stk. 5, affattes således:
”  Stk. 5.  I det omfang afkast af fondens midler skal anvendes til dækning af de i stk. 1 nævnte investeringer og udgifter, skal fonden sørge for, at afkastet overføres fra fonden til landskassen senest 2 måneder efter vedtagelsen af Inatsisartutfinansloven eller tillægsbevillingen, men dog tidligst den 1. januar i det pågældende finansår. Hvis økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder forhold vedrørende forvaltningen og investeringen af fondens midlerog afkast af fondens midler, taler derfor, kan Naalakkersuisut efter indstilling fra fondens bestyrelse beslutte, at overførslen skal ske på et senere tidspunkt, dog ikke senere end 6 måneder efter vedtagelsen af Inatsisartutfinansloven eller tillægsbevillingen.”

11.  § 7, stk. 1-4, affattes således:
”  § 7.  Bortset fra det i § 6 anførte må fondens midler og afkast af fondens midler kun udbetales til selvstyret i overensstemmelse med denne landstingslovs regler og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2. Fondens midler og afkast af fondens midler må ikke udbetales til selvstyret før det tidspunkt, hvor selvstyrets råstofindtægter i et finansår første gang er så store, at det medfører en reduktion af statens bloktilskud til selvstyret i henhold til lovgivningen om selvstyrets ret til råstofindtægter og bloktilskud. Efter dette tidspunkt må fondens midler og afkast af fondens midler kun udbetales til selvstyret, i det omfang selvstyrets råstofindtægter i et finansår medfører en reduktion af statens bloktilskud til selvstyret, jf. dog stk. 3.
  Stk. 3. Når selvstyrets råstofindtægter i et finansår første gang er så store, at det medfører bortfald af statens bloktilskud til selvstyret, må fondens midler og afkast af fondens midler udbetales til selvstyret i større omfang end selvstyrets indtægter i det pågældende og de efterfølgende finansår reduceres ved bortfald af statens bloktilskud til selvstyret.
  Stk. 4.  Når det er vedtaget i en Inatsisartutfinanslov eller tillægsbevilling, at nogle af fondens midler eller noget af afkastet af fondens midler skal udbetales til selvstyret, skal fonden udbetale midlerne eller afkastet til landskassen, i det omfang kravene i stk. 1 og 2 er opfyldt. Udbetalingen skal foretages seneste 2 måneder efter vedtagelsen af Inatsisartutfinansloven eller tillægsbevillingen, men dog tidligst den 1. januar i det pågældende finansår. Hvis økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder forhold vedrørende forvaltningen og investeringen af fondens midler og afkast af fondens midler, taler derfor, kan Naalakkersuisut efter indstilling fra fondens bestyrelse beslutte, at udbetalingen skal ske på et senere tidspunkt, dog ikke senere end 6 måneder efter vedtagelsen af Inatsisartutfinansloven eller tillægsbevillingen.”

12. § 12, stk. 2, affattes således:
”  Stk. 2.  Bestyrelsesmedlemmer må ikke være medlem af Naalakkersuisut eller Inatsisartut.”

13.  § 24, stk. 4, affattes således:
”  Stk. 4. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde. Bestyrelsen er ansvarlig for, at anvendelse og udbetaling af fondens midler og afkast af fondens midler sker i overensstemmelse med denne landstingslov, jf. §§ 6 og 7, og skal i forbindelse dermed give direktøren alle påkrævede retningslinjer og anvisninger.”

14.  § 30, stk. 2, affattes således:
”  Stk. 2.  Fondens midler og afkast af fondens midler placeres efter følgende fordeling:
1)  Aktier: 60-70%.
2)  Obligationer: 25-35%.
3)  Fast ejendom: 5-8%.”

15.  Kapiteloverskriften i kapitel 15 affattes således:

”Ikrafttræden og fondens ledelse og administration mens dens formue og årlige afkast er begrænsede”

 16.  Efter § 50 indsættes:
 § 51.  Bestemmelserne i kapitel 7 træder først i kraft efter den 31. december i det år, hvor følgende betingelser begge er opfyldt 1. gang:
1)  Fondens formue er større end 1 milliard kroner.
2)  Årets afkast af fondens midler er større end 50 millioner kroner.

  § 52.  Indtil bestemmelserne i kapitel 7 træder i kraft, ledes, drives og administreres fonden af Naalakkersuisut.
  Stk. 2. Naalakkersuisut leder, driver og administrerer fonden i overensstemmelse med dens formål, denne landstingslov og regler fastsat i medfør heraf.
  Stk. 3. Naalakkersuisut offentliggør kvartårlige meddelelser med oplysninger, der kan have betydning for vurdering af fondens drift og udvikling.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.Grønlands Selvstyre, den 23. november 2017


Kim Kielsen


Dokumenter