Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 45
23. november 2017
Gældende

Inatsisartutlov om elevstøtte

Kapitel 1
Indledende bestemmelser

 

   § 1.  Der ydes elevstøtte efter reglerne i denne inatsisartutlov til elever på opkvalificeringsforløb på job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre.

 

  § 2.  Elever, som vedvarende modtager anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne, er ikke berettiget til modtagelse af elevstøtte.

 

  § 3.  Ved opkvalificeringsforløb på job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre forstås:
1)  Boglig opkvalificering på niveau med folkeskolens afsluttende prøver ved deltagelse i folkeskolens afgangsprøve forløb (FA),
2)  ikke-boglig opkvalificering herunder værksteds- og produktionslignende forløb,
3)  ikke-boglig opkvalificering som jobtræningsforløb i virksomheder og institutioner,
4)  bogligt og ikke-bogligt højskoleforløb i Danmark hvor opkvalificeringen er med henblik på at gå videre i uddannelse, og
5)  anden form for opkvalificering som klargør eller giver adgang til uddannelse eller arbejdsmarkedet og som er godkendt af Naalakkersuisut.

 

  § 4.  Hver kommune tildeles i resultatkontrakter med Naalakkersuisut en årlig elevkvote på det antal elever, der kan modtage elevstøtte under job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene.

 

  § 5.  Ansøgninger om elevstøtte og udbetaling af elevstøtte til elever på opkvalificeringsforløb på job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre administreres af kommunalbestyrelsen på grundlag af reglerne i denne inatsisartutlov og regler fastsat i medfør heraf.


Kapitel 2
Støtteformer

 

  § 6.  Elevstøtten kan ydes i form af stipendium, børnetillæg og frirejser.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om kosttillæg, fratrækning af beløb for fri logi, børnetillæggets størrelse og om betingelserne for at modtage frirejser og børnetillæg.

 

  § 7.  Den månedlige takst for stipendium fastsættes således:
1)  2.225 kr. til elever, som er under 18 år eller kollegieelever på opkvalificeringsforløb under job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene. Elever under 18 år på kollegier modtager fri kost og logi. I de tilfælde, hvor der ikke er mulighed for eller kun delvis mulighed for bespisning på kollegiet, modtager kollegieelever kosttillæg på henholdsvis kr. 1.550 eller kr. 950 pr. måned.
2)  4.400 kr. til elever over 18 år på opkvalificeringsforløb under job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene. Elever på denne sats, der i tilknytning til opkvalificeringsforløbet modtager fri kost og logi, fratrækkes et beløb hertil.

 

§ 8.  De i § 7 nævnte beløb reguleres for hvert finansår med en satstilpasningsprocent efter reglerne i inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst.


Kapitel 3
Betingelser for at modtage elevstøtte

 

  § 9.  Elever på orlov, herunder barselsorlov, har ikke ret til elevstøtte.

 

  § 10.  Der kan højest ydes elevstøtte til 2 perioder af hver 10 måneder i boglige forløb.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan efter ansøgning herom dispensere fra kravet i stk. 1, når særlige forhold taler derfor.

 

  § 11.  Der kan højest ydes elevstøtte til 1 periode af 10 måneder i ikke-boglige forløb.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan efter ansøgning herom dispensere fra kravet i stk. 1, når særlige forhold taler derfor.

 

  § 12.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om yderligere betingelser for tildeling af elevstøtte.


Kapitel 4
Registrering af mødeaktivitet og reduktion i elevstøtte ved manglende mødeaktivitet

 

  § 13.  Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene er forpligtet til at føre fremmødelister over elevers fremmøde.
  Stk. 2.  Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene er forpligtet til at foretage indberetninger til kommunalbestyrelsen om elevers mødeaktivitet.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrenes indberetning om elevers mødeaktivitet til kommunalbestyrelsen.

 

  § 14.  Kommunalbestyrelsen foretager reduktion i stipendiet ved manglende eller forsinket fremmøde til fastsat undervisning eller aftalt praktikophold, medmindre det manglende eller forsinkede fremmøde sker efter godkendelse fra job-, vejlednings og opkvalificeringscentret.
  Stk. 2.  Den i stk. 1 nævnte reduktion i stipendium beregnes ud fra et gennemsnitligt månedligt timetal på 173,3 timer, der reguleres efter støttesatsen.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om, at fravær under et vist antal timer ikke skal føre til reduktion i stipendiet.

 

  § 15.  Kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger om elevernes mødeaktivitet til Naalakkersuisut, når kommunalbestyrelsen søger refusion hos Naalakkersuisut af midlerne til elevstøtte.
  Stk. 2.  Indberetter kommunalbestyrelsen ikke oplysninger om mødeaktivitet til Naalakkersuisut, kan Naalakkersuisut afvise at udbetale refusion af elevstøtten.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om kommunalbestyrelsens indberetning om elevernes mødeaktivitet til Naalakkersuisut.

 

  § 16.  Kommunalbestyrelsen kan i elevens krav på elevstøtte modregne for meget udbetalt elevstøtte, som eleven uretmæssigt har modtaget i ond tro.
  Stk. 2.  Der kan højest modregnes 500 kr. om måneden.


Kapitel 5
Ikrafttræden

 

  § 17.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 23. november 2017

 

 

Kim Kielsen

Dokumenter