Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 43
23. november 2017
Gældende

Inatsisartutlov om bortfjernelse af skibe og vrag i havne

Kapitel 1
Anvendelsesområde og definitioner

 

   § 1.  Inatsisartutloven finder anvendelse for skibe og vrag, der befinder sig i havne, som anvendes til erhvervsmæssig ekspedition af gods, personer eller landinger af fisk.

 

§ 2.  Inatsisartutloven finder ikke anvendelse på havne med tilhørende landanlæg, der:
1)  Alene anvendes af staten som led i forsvarets virksomhed i Grønland.
2)  Er omfattet af tilladelse i henhold til råstofloven til forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer.
3)  Er bestemt for eller anvendes til omladning af olie og brændstof til landbaserede tankanlæg, der indgår i forsyningen af byer og bygder.
4)  Er beliggende inden for forsvarsområdet ved Pituffik.

 

  § 3.  Inatsisartutloven finder ikke anvendelse på havne med tilhørende landanlæg, der anvendes til fritidsformål.
  Stk. 2.  Anvendes en havn med tilhørende landanlæg til erhvervsmæssig ekspedition af gods, personer eller landing af fisk samtidig med anvendelse til fritidsformål, anses den samlede anvendelse som omfattet af § 1.

 

§ 4.  I denne Inatsisartutlov forstås ved:
1)  Skib: Et søgående fartøj af enhver type, herunder hydrofoilbåde, luftpudefartøjer, undervandsfartøjer, pramme, joller, flydende fartøjer og flydende platforme.
2)  Vrag: Et sunket eller strandet skib, enhver del af et sunket eller strandet skib, herunder vraggods, der er eller har været om bord på skibet, enhver genstand, der er tabt fra et skib, og som er strandet, sunket eller drivende, eller et skib, der er lige ved, eller rimeligvis kan forventes, at synke eller strande, og hvor effektive forholdsregler ikke allerede er taget for at yde assistance til skibet eller det eventuelle gods, der måtte være i fare.
3)  Havn: Kajanlæg og andre anløbspladser med tilhørende landanlæg og tilstødende havnebassiner, således som begrebet er defineret i den til enhver tid gældende Inatsisartutlov om havne eller forskrifter fastsat i medfør af Inatsisartutlov om havne.
4)  Havnemyndigheden: Naalakkersuisut eller kommunalbestyrelsen eller den, som Naalakkersuisut eller kommunalbestyrelsen i medfør af den til enhver tid gældende Inatsisartutlov om havne har delegeret den lokale funktionelle havnemyndighed til, eller som har tilladelse til anlæg, udvidelse, ombygning, ændret anvendelse og drift af havne med tilhørende landanlæg.


Kapitel 2
Bortfjernelse og afmærkning

 

  § 5.  Havnemyndigheden kan af hensyn til fremkommelighed, tryg færdsel, æstetik, anden anvendelse eller forvaltning af havnen påbyde den, der er ansvarlig for et skib eller vrag, der ligger i havn, uden at dette er et naturligt led i den almindelige sejlads eller midlertidigt nødvendiggjort af force majeure, at fjerne skibet eller vraget inden for en rimelig frist. Havnemyndigheden kan under tilsvarende betingelser påbyde, at vraggods eller genstande, jf. § 4, nr. 2, der er henlagt i havn, fjernes.
  Stk. 2.  Såfremt den ansvarlige for skibet eller vraget eller dennes opholdssted er ukendt for Havnemyndigheden, kan påbud meddeles ved fremlysning i mindst tre måneder i landsdækkende avis samt om muligt ved opslag på skibet eller vraget.
  Stk. 3.  Er der overhængende fare for, at et skib eller dele heraf forliser eller medfører betydelig gene for sejladssikkerheden eller den almindelige anvendelse af havnen, kan Havnemyndigheden fjerne skibet eller vraget uden forudgående påbud og for den ansvarliges regning.
  Stk. 4.  Beslutningen efter stk. 3 skal samtidig med gennemførelsen af indgrebet om muligt meddeles den ansvarlige mundligt og indeholde en begrundelse for fravigelsen af stk. 1-2. Den ansvarlige kan forlange efterfølgende at få beslutningen meddelt skriftligt med en begrundelse for fravigelse af stk. 1-2. En begæring herom skal fremsættes over for Havnemyndigheden inden 14 dage efter, at bortfjernelse efter stk. 3 er gennemført.
  Stk. 5.  Såfremt den ansvarlige for skibet eller vraget eller dennes opholdssted er ukendt for Havnemyndigheden, kan beslutningen meddeles ved fremlysning i mindst tre måneder i landsdækkende avis samt om muligt ved opslag på skibet eller vraget.

 

§ 6.  Havnemyndigheden kan på den ansvarliges regning:
1)  tage vare på skibet eller vraget,
2)  oplægge skibet eller vraget i havn eller lignende,
3)  foretage den nødvendige afmærkning på og uden for skibet eller vraget, samt
4)  udstyre skibet eller vraget med det nødvendige udstyr m.v., som skal til for at sikre sejladssikkerheden, skibets sikkerhed eller miljøet.

 

§ 7.  Havnemyndigheden har pligt til at sikre plads for skibe eller vrag, der fjernes efter § 5, stk. 1 og 3 og § 6.


Kapitel 3
Bortskaffelse og underretning

 

§ 8.  Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at skibet eller vraget er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan Havnemyndigheden lade skibet og dets last og bunkers eller vraget bortskaffe for den ansvarliges regning.


Underretning

 

§ 9.  Havnemyndigheden skal forinden bortskaffelse af skib eller vrag, jf. § 8, give den ansvarlige og alle kendte rettighedshavere, hvis rettigheder eller forpligtelser med hensyn til skibet eller vraget må antages at blive berørt af bortskaffelsen, skriftlig underretning om den påtænkte bortskaffelse.
  Stk. 2. Såfremt den ansvarlige eller den ansvarlige eller rettighedshaveres opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan underretning gives ved fremlysning i mindst tre måneder i landsdækkende avis, samt om muligt ved opslag på skibet eller vraget.
  Stk. 3.  Bortskaffelse af skib eller vrag kan ikke ske før fristen for at indbringe afgørelsen for Retten i Grønland er udløbet, jf. § 12, stk. 2. 


Kapitel 4
Tvangssalg

 

  § 10.  Hvis den, der er ansvarlig for et skib eller et vrag, ikke fjerner skibet eller vraget inden for den i påbuddet fastsatte frist, jf. § 5, kan Havnemyndigheden træffe afgørelse om, at skibet og dets last og bunkers eller vraget tvangssælges ved offentlig auktion og for den ansvarliges regning.
  Stk. 2.  Såfremt den ansvarlige eller dennes opholdssted er ukendt for Havnemyndigheden, kan Havnemyndigheden efter fremlysning af skibet eller vraget i lokal- og landsdækkende avis med en frist på 3 måneder, træffe afgørelse om at tvangssælge skibet og dets last og bunkers eller vraget ved offentlig auktion for den ansvarliges regning.
  Stk. 3.  Havnemyndighedens afgørelser, jf. stk. 1 og 2, kan fuldbyrdes efter retsplejelovens bestemmelser om tvangssalg.

 
Kapitel 5
Klage og sanktioner

 

§ 11.  Klage over afgørelser i medfør af Inatsisartutloven kan ske til Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Klageberettiget efter stk. 1 er den, som er forpligtet af afgørelsen, eller som i øvrigt har en individuel retlig interesse i afgørelsen.
  Stk. 3.  Klagefristen er 4 uger efter modtagelse eller fremlysning i landsdækkende avis af den afgørelse, der påklages.

 

§ 12.  Naalakkersuisuts afgørelser i medfør af Inatsisartutloven kan indbringes for Retten i Grønland som 1. instans.
  Stk. 2.  Indbringelse af afgørelser for Retten i Grønland skal ske senest 4 uger efter, at afgørelsen er kommet frem til den pågældende.

 

  § 13.  Overtrædelse af påbud i medfør af § 5, stk. 1 og 2, kan medføre foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
  Stk. 2.  Hvor denne Inatsisartutlov eller forskrifter udstedt i medfør af Inatsisartutloven hjemler fastsættelse af bøde, kan bøde pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
  Stk. 3.  Sager efter stk. 1 og 2 anlægges ved Retten i Grønland som 1. instans.
  Stk. 4.  Bøder, der fastsættes efter stk. 1 og 2 tilfalder Landskassen.


Kapitel 6
Ikrafttræden

 

§ 14.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves § 17 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 2000 om havnereglement.
  Stk. 3.  Øvrige bestemmelser i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 2000 om havnereglement forbliver i kraft, indtil de afløses af eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i bekendtgørelse, denne eller andre inatsisartutlove.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 23. november 2017

 

 

Kim Kielsen