Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 41
23. november 2017
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om energiforsyning
(Individuelle varmemålere)

§ 1

I landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning som ændret ved landstingsforordning nr. 9 af 15. november 2007 foretages følgende ændringer:
 

1.  § 7, stk. 2, affattes således:  
”  Stk. 2.  Planlægningen udføres i overensstemmelse med de i § l nævnte formål. Plan-lægningen skal belyse forskellige muligheder for dækning af behovet for elektricitet og fjernvarme, herunder muligheder for besparelser i energiforbruget, samproduktion af elektricitet og varme, brug af vedvarende energikilder, effektivisering af energianlæg, installation af målere til individuel måling af forbrugsposter til varme, samt anvendelse af miljøvenlige brændsler.”

2.   Efter § 15 indsættes:
 § 15 a.  Naalakkersuisut kan bestemme, at i lejligheder i selvstyrets og kommunernes udlejningsejendomme samt i lejligheder ejet af et selvstyreejet aktieselskab skal installeres målere til individuel måling af forbrugsposter til varme, medmindre særlige byggetekniske forhold vil medføre, at installationsomkostningerne ikke kan dækkes af den besparelse, den enkelte bruger ville opnå.
  Stk. 2.  Nukissiorfiit udarbejder en plan med tidsfrister for installation af målere til individuel måling af forbrugsposter i de lejligheder, der skal være omfattet af ordningen.
  Stk. 3.  Udgifter til installation af målere til individuel måling af forbrugsposter til varme og gennemførelse af byggetekniske ændringer i den forbindelse påhviler ejerne af lejlighederne i de i stk. 1 nævnte udlejningsejendomme.
   Stk. 4.  Nukissiorfiit kan fastsætte nærmere regler om kontrol og aflæsning af målere samt fakturering.”           

3.  I § 17, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:
”4)  Målere til individuel måling af forbrugsposter til varme.”

4.  Overalt i loven ændres ”Landstinget” til: ”Inatsisartut”, ”Landsstyret” til: ”Naalakkersuisut”, og ”Landsstyrets” til Naalakkersuisuts”.


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.Grønlands Selvstyre, den 23. november 2017


Kim Kielsen


Dokumenter