Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 19
8. juni 2017
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om folkehøjskoler
(Hjemmel til afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, ændring af finansieringsbestemmelser og regler om uddannelsesstøtte)

 

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler, foretages følgende ændringer:


1. 
§ 1, stk. 1, 2. pkt. affattes således:
”Folkehøjskolerne kan inden for den almendannende undervisning give enkelte fag eller faggrupper, herunder idræt, madlavning eller værkstedsorienterede fag, en fremtrædende plads”.

2.  § 1, stk. 3, 1. pkt. affattes således:
Folkehøjskolerne kan tilbyde undervisning, der omfatter prøveforberedende undervisning med henblik på at aflægge dele af folkeskolens afsluttende evalueringer, herunder aflæggelse af afsluttende prøver, anden adgangsgivende undervisning, undervisning inden for erhvervsmæssige grunduddannelser samt undervisning i gymnasiale enkeltfag efter de herom gældende regler.” 

3.   § 1, stk. 4, 1. pkt. affattes således:
Folkehøjskolernes iværksættelse af den i stk. 3 nævnte undervisning og afsluttende prøver skal ske på grundlag af en samarbejdsaftale med en uddannelsesinstitution eller myndighed, under hvis regi den pågældende uddannelse normalt udbydes.”

4.  I § 1 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
”Stk. 5.  Folkehøjskolerne kan udbyde andre undervisningsforløb end de i stk. 1-3 nævnte efter aftale herom med andre aktører.”

Stk. 5 bliver herefter stk. 6 og affattes således:

”  Stk. 6.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om bestemmelserne i stk. 1-5.”

5.  § 14 affattes således:
  § 14.  For elever omfattet af § 1, stk. 1, yder Naalakkersuisut, inden for et på finansloven fastsat beløb, driftstilskud til folkehøjskoler, hvis der i kalenderåret gennemføres undervisning af mindst 700 elevholduger.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut yder et taxametertilskud ud fra en folkehøjskoles antal af elevholduger gange en takst, der fastsættes på de årlige finanslove per elevholduge.
  Stk. 3.  Hvis en folkehøjskole ikke har gennemført elevholduger i det efter stk. 1 fastsatte omfang, skal folkehøjskolen tilbagebetale driftstilskuddet forholdsmæssigt. Tilbagebetalingen udgør en procentsats af det udbetalte driftstilskud, som fastsættes efter den procentandel af elevholduger, der ikke er blevet gennemført i henhold til det i stk. 1 nævnte minimumskrav. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om udbetaling og administration i øvrigt af taxametertilskud.
  Stk. 4.  For elever, som folkehøjskolerne modtager elevtilskud for, kan der ikke kræves egenbetaling.
  Stk. 5.  Inatsisartut kan på finansloven fastsætte et maksimum for elever, for hvilke der kan modtages elevtilskud.”

6.  § 20 affattes således:
  § 20.  Elever omfattet af § 1, som er på tilskudsberettigede folkehøjskoleophold af mindst 10 ugers varighed modtager uddannelsesstøtte i henhold til reglerne i bekendtgørelse om uddannelsesstøtte. Dog ydes der kun uddannelsesstøtte i form af frirejse til eleven ved start, afbrydelse, herunder i tilfælde af alvorlig sygdom eller dødsfald i elevens nærmeste familie, og afslutning af opholdet samt et for folkehøjskoleophold særligt fastsat stipendium fratrukket kost og logi.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.Grønlands Selvstyre, den 8. juni 2017


Kim Kielsen

Dokumenter