Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 4
1. juni 2017
Gældende

Inatsisartutlov om Grønlands Stednavnenævn

Kapitel 1
Anvendelse

 

   § 1.  Naalakkersuisut nedsætter Grønlands Stednavnenævn (Stednavnenævnet) med henblik på at sikre registrering af, rådgivning og information om og autoritativ navngivning af stednavne.
  Stk. 2.  Stednavnenævnet er en enhed under Selvstyret. Stednavnenævnets kompetence kan ikke helt eller delvist overdrages til andre.


Kapitel 2
Opgaver

 

  § 2.  Stednavnenævnet har til opgave at:
1)  indsamle, registrere og autorisere stednavne i Grønland, jf. § 3, bortset fra vej- og pladsnavne,
2)  fastlægge principper for autorisation af stednavne og offentliggøre disse,
3)  udarbejde procedure for autorisation af stednavne efter udtalelse fra kommunalbestyrelsen,
4)  udarbejde, formidle og offentliggøre oversigter over stednavne,
5)  rådgive, vejlede og oplyse myndigheder og offentligheden om spørgsmål vedrørende stednavne,
6)  samarbejde med Grønlands Sprognævn, myndigheder, institutioner og personer, der udsender autoriserede fortegnelser over eller afgiver indstillinger over grønlandske stednavne, og
7)  samarbejde med tilsvarende organer i andre lande.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan pålægge Stednavnenævnet at varetage yderligere opgaver i tilknytning til de i Inatsisartutloven fastlagte opgaver.
  Stk. 3.  Stednavnenævnet kan til løsning af konkrete opgaver nedsætte ad-hoc udvalg, arbejdsgrupper eller komiteer med deltagelse af Stednavnenævnets medlemmer eller eksterne deltagere med særlige faglige kompetencer.

 

  § 3.  Ved autorisation af et stednavn skal Stednavnenævnet sikre, at stednavnet er i overensstemmelse med den til enhver tid fastsatte officielle grønlandske retskrivning, herunder de for stednavne fastsatte hovedprincipper, og de af Stednavnenævnet fastsatte principper for autorisation af stednavne.
  Stk. 2.  Finder Stednavnenævnet, at et stednavn på grund af særlige forhold bør autoriseres med et stednavn, der fraviger den til enhver tid fastsatte retskrivning, skal Stednavnenævnet forelægge dette for Grønlands Sprognævn til godkendelse


Kapitel 3

Grønlands Stednavnenævns sammensætning og vederlæggelse

 

  § 4.  Stednavnenævnet består af 5 medlemmer, som udpeges af Naalakkersuisut. Medlemmerne udpeges efter indstilling fra:
1)  Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.
2)  Ilisimatusarfik.
3)  Kommunerne i forening.
4)  Fisker- og fangerforeningerne.
5)  Asiaq.
  Stk. 2.  De indstillende organisationer m.v., jf. stk. 1, indstiller hver 2 kandidater.
  Stk. 3.  Stednavnenævnet skal tilsammen repræsentere viden om landets geografi, historie og kultur, og medlemmerne skal have fast bopæl i Grønland.
  Stk. 4.
  Hvert medlem skal have kompetencer indenfor et eller flere af de områder, som nævnet tilsammen skal repræsentere, jf. stk. 3.
  Stk. 5.  Stednavnenævnet vælger selv sin formand.

 

  § 5.  Medlemmerne af Stednavnenævnet udpeges for perioder på 4 år ad gangen, første gang for perioden 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.
  Stk. 2.  Medlemmerne kan genudpeges.
  Stk. 3.  Ved et medlems udtræden i udpegelsesperioden, udpeger Naalakkersuisut et nyt medlem. Naalakkersuisut drager ved udpegelsen omsorg for, at Sprognævnet til stadighed lever op til kravene i § 4, stk. 2. Dette medlem udpeges for den resterende del af den 4-årige periode.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan inden for udpegelsesperioden afsætte et medlem, hvis medlemmet eksempelvis ved betydelig passivitet eller på anden måde har gjort sig uegnet til at bestride hvervet.

 

  § 6.  Medlemmerne af Stednavnenævnet modtager vederlag i henhold til kapitel 7 i Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.


Kapitel 4
Grønlands Stednavnenævns finansiering

 

  § 7.  Stednavnenævnets virksomhed finansieres af Landskassen.

 

  § 8.  Stednavnenævnet afgiver årligt til Naalakkersuisut forslag til budget for det følgende finansår inden en af Naalakkersuisut fastsat frist. Stednavnenævnet afgiver samtidig forslag til størrelsen af landskassens bevilling for det følgende finansår.

 

  § 9.  Stednavnenævnets regnskabsår er finansåret. Stednavnenævnet skal følge de til enhver tid gældende bestemmelser for Grønlands Selvstyre om budget, regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.
  Stk. 2.  Årsregnskabet revideres af Grønlands Selvstyres revision.
  Stk. 3.  Stednavnenævnet forelægger, inden en af Naalakkersuisut fastsat frist, det af Stednavnenævnet godkendte årsregnskab for Naalakkersuisut til godkendelse.
  Stk. 4.  Stednavnenævnet skal offentliggøre sit regnskab, når dette er godkendt af Naalakkersuisut.


Kapitel 5
Grønlands Stednavnenævns virke

 

  § 10.  Stednavnenævnet er over for Naalakkersuisut ansvarlig for sit virke, herunder forvaltningen af sine økonomiske ressourcer.

 

  § 11.  Stednavnenævnet udarbejder årligt en rapport til Naalakkersuisut om sit virke. Rapporten skal offentliggøres.
  Stk. 2.  Rapporten skal indeholde en redegørelse for det senest afsluttede års aktiviteter i Stednavnenævnet, herunder indsatsområder og et udvalg af de udtalelser, som det har afgivet i årets løb, samt en plan for rådets fremadrettede arbejde. Rapporten skal desuden indeholde en opfølgning på den foregående rapport.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte yderligere regler om indholdet af den årlige rapport.

 

  § 12.  Stednavnenævnet afholder mindst 2 møder om året.
  Stk. 2.  Stednavnenævnets møder er ikke åbne for offentligheden.
  Stk. 3.  Dagsorden og referat fra møderne offentliggøres. Dele af dagsordenen og referatet kan undtages fra offentliggørelse, hvis særlige grunde taler herfor.

 

  § 13.  Stednavnenævnet fastsætter selv sin forretningsorden, som godkendes af Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Forretningsordenen skal indeholde regler om mødevirksomhed, afstemningsregler, habilitet og referat. 

 

  § 14.  Stednavnenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

  § 15.  Stednavnenævnet bistås af et sekretariat.
  Stk. 2.  Sekretariatet skal til brug for Stednavnenævnets virke varetage sædvanlige sekretariatsfunktioner. 
  Stk. 3.
  Sekretariatet skal til brug for Stednavnenævnets virke arbejde på et videnskabeligt grundlag.

 

  § 16.  Stednavnenævnets sekretariatsfunktion varetages af Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan bestemme, at sekretariatet skal placeres ved en institution, som hovedsageligt er finansieret af tilskud fra Landskassen.

 

  § 17.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om Stednavnenævnets opgaver og virke.


Kapitel 6
Forsøgsordninger

 

  § 18.  Naalakkersuisut kan give tilladelse til gennemførelse af forsøgsordninger inden for Inatsisartutlovens område.


Kapitel 7
Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

 

  § 19.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves følgende:
1)  Landstingslov nr. 11 af 26. oktober 1989 om Grønlands Stednavnenævn.
2)  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 15. maj 1990 om Grønlands Stednavnenævn.

 

 

Grønlands Selvstyre, 1. juni 2017.

 

 

Kim Kielsen