Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 25
28. december 2017
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om indfangning og aflivning af hunde og katte

I medfør af § 10, § 13, stk. 2 og § 27, stk. 2-3. i landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn, fastsættes:

 

Kapitel 1
Anvendelsesområde og definitioner

 

Anvendelsesområde

 

§ 1.  Denne bekendtgørelse omfatter enhver form for indfangning og aflivning af hunde og katte uanset, om dette foretages af privatpersoner eller af personer, der i kraft af deres ansættelsesforhold, autorisation eller med baggrund i særlig tilladelse er bemyndiget hertil.
  Stk. 2.  Dyrlægers aflivning af hunde og katte med farmaceutiske midler er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.


Definitioner

 

  § 2.  I denne bekendtgørelse forstås, ved:
1)  ”Aflivning”, enhver bevidst fremkaldt handling, som medfører, at dyret afgår ved døden.
2)  ”Hunde”, alle hunde, herunder også slædehunde og fårehunde.
3)  ”Indfangning”, alle aktiviteter fra indfangningen af dyret er påbegyndt, indtil det tidspunkt hvor aflivningen påbegyndes. Hertil medregnes opbevaring af dyret under eventuel fremlysning.


Kapitel 2
Indfangning af hunde og katte

 

  § 3.  Hunde og katte skal ved indfangning behandles forsvarligt og må ikke udsættes for unødig lidelse.

 

  § 4.  Indfangning med henblik på aflivning må kun ske efter anmodning fra kommunen eller en dyrlæge, med mindre aflivningen må anses for påkrævet af dyreværnsmæssige hensyn.
  Stk. 2.  Undtaget fra stk. 1 er ejers indfangning af egen hund eller kat.

 

  § 5.  Indfangning af hunde må kun ske i kassefælder med indre mål på mindst 120cm×60cm×70cm. Indfangning af katte må kun ske i kassefælder med indre mål på mindst 45cm×30cm×30cm.
  Stk. 2.  De indvendige vægge skal være uden skarpe kanter, fremspring eller andet, der kan skade dyret.
  Stk. 3.  Hvis kassen ikke er forsynet med trådnet, skal fælden have et tilstrækkeligt antal ventilationsåbninger, så dyret kan komme af med overskydende kropsvarme og trække vejret frit og ubesværet.

 

§ 6.  Udløsning af fælder til indfangning må ikke kunne beskadige dyret.

 

  § 7.  Fælder må benyttes til indfangning hele året rundt.
  Stk. 2.  I perioden 1. maj til. 30. september skal fælder tilses mindst hver 12. time.
  Stk. 3.  I perioden 1. oktober til 30. april skal fælder tilses mindst hver 8. time.

 

  § 8.  Indfangede dyr skal altid, og snarest muligt, undersøges for chipmærkning, halsbånd eller anden mærkning, som kan identificere et eventuelt ejerforhold.
  Stk. 2.  Såfremt det kan konstateres, at der er et ejerforhold, skal dyret opbevares et egnet sted og ejeren skal straks informeres om, hvor dyret kan afhentes.
  Stk. 3.  Såfremt ejerforholdet efter stk. 1 ikke kan identificeres, skal dyret fremlyses i overensstemmelse med reglerne i den kommunale hunde- og kattevedtægt. Dyret må ikke aflives før der er gået mindst 72 timer efter fremlysning.
  Stk. 4.  Det skal altid undersøges, om dyret har diende afkom. Såfremt dyret har diende afkom, skal dyret sættes fri med det samme, med mindre det sikres, at alle dens hvalpe eller killinger også er indfanget.


Kapitel 3
Aflivning og bortskaffelse

 

  § 9.  Hunde må aflives ved skydning. Katte må aflives ved gasning eller skydning.
  Stk. 2.  Aflivning af hunde og katte skal så vidt muligt tilrettelægges og udføres på en sådan vis, at dyret lider mindst mulig fysisk og psykisk overlast forud for og under aflivningen.
  Stk. 3.  Den, der agter at aflive en hund eller kat ved skydning, skal sørge for, at dyret er forsvarligt fikseret eller lænket således at risikoen for anskydning minimeres.
  Stk. 4.  Uanset bestemmelsen i stk. 1, kan Naalakkersuisut efter ansøgning tillade, at andre aflivningsmetoder anvendes, såfremt disse vurderes at være dyreværnsmæssigt forsvarlige.

 

§ 10.  Aflivning af hunde og katte ved skydning indenfor en radius af 500 meter af by- og bygdezoner samt øvrige bebyggede områder, må udelukkende udføres af en dyrlæge eller en af Naalakkersuisut autoriseret hundeinspektør, jf. dog stk. 2 og 4.
  Stk. 2.  Politiet kan undtagelsesvist foretage aflivning ved skydning efter stk. 1, såfremt der ikke er en hundeinspektør eller dyrlæge til stede.
  Stk. 3.  Hundeinspektører og dyrlæger skal indhente tilladelse fra kommunalbestyrelsen før aflivning efter stk. 1.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan i enkelttilfælde give tilladelse efter stk. 1 til andre end dyrlæger og de af Naalakkersuisut autoriserede hundeinspektører, såfremt:
1)  udsættelse af aflivning ikke kan afvente ankomst af en dyrlæge eller en af de af Naalakkersuisut autoriserede hundeinspektører, da det vil medføre dyret unødig lidelse, såsom ved akutte sygdoms- og skadestilfælde, eller
2)  der ikke forefindes en dyrlæge eller en af Naalakkersuisut autoriseret hundeinspektør i den pågældende by eller bygd, og at disse ikke inden for en rimelig tidsfrist kan komme til det pågældende sted.
  Stk. 5.  Efter stk. 4, nr. 2, skal en rimelig tidsfrist være på mindst 72 timer.

 

  § 11.  Den, der afliver en hund eller kat, skal sørge for, at kadaveret bortskaffes på forsvarlig vis. Bortskaffelse skal foregå ved:
1)  nedgravning i en dybde på mindst 1 meter i jord eller fjeld, hvor graven efterfølgende overdækkes med jord, grus, eller småsten,
2)  afbrænding på et forbrændingsanlæg, eller
3)  nedsænkning i havet.
  Stk. 2.  Hunde og katte, der er aflivet som følge af sygdomstilstand eller mistanke om sygdomstilstand, skal umiddelbart efter aflivning bortskaffes ved afbrænding med henblik på at forhindre smittespredning.
  Stk. 3.  Afbrænding efter stk. 2 kan foregå på et forbrændingsanlæg, eller ved almindelig afbrænding på bål eller lignende. Ved almindelig afbrænding skal kadaveret være fuldt afbrændt, således at al pels, muskulatur og andre bløddele er fuldstændigt nedbrudt til aske.


Kapitel 4
Aflivning af katte ved gasning

 

  § 12.  Ved aflivnings af katte ved gasning, skal der indhentes tilladelse fra Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland.
  Stk. 2.  Alle instrumenter, apparater og lignende, som anvendes i forbindelse med gasning af katte, skal være godkendt til dette af Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland før de tages i brug.

 

  § 13.  Ved aflivning af katte ved gasning, skal der anvendes kulilte (CO) eller kuldioxid (CO2).

 

  § 14.  Ved anvendelse af kulilte skal det kammer, hvor dyrene kommer i kontakt med gassen, udformes og vedligeholdes således, at dyrene ikke kommer til skade, og kan overvåges.
  Stk. 2.  Dyrene må først lukkes ind i kammeret, når det er blevet tilført ren kulilte til en kuliltekoncentration på mindst 1 volumenprocent.
  Stk. 3.  Der kan anvendes udstødningsgas fra en motor, der er beregnet til dette formål, til aflivning af katte, hvis dyrene først lukkes ind i kammeret, når kuliltekoncentrationen er mindst 1 volumenprocent, og når den anvendte gas er:
1)  tilstrækkelig afkølet,
2)  tilstrækkelig filtreret, og
3)  fri for alle irriterende stoffer eller andre gasser.
  Stk. 4.  Gassen skal, når den indåndes, først medføre totalbedøvelse og derefter med sikkerhed medføre døden.
  Stk. 5.  Dyrene skal forblive i kammeret, indtil de er døde.
  Stk. 6.  Ved anvendelse af udstødningsgas fra en motor som nævnt i stk. 3, skal udstyret til aflivning afprøves, før aflivningen af hvert hold dyr påbegyndes.

 

§ 15.  Kuldioxid fra en beholder kan anvendes til aflivning af katte, hvis:
1)  det kammer, hvor dyrene kommer i kontakt med gassen, udformes og vedligeholdes således, at dyrene ikke kommer til skade, og de kan overvåges,
2)  dyrene først lukkes ind i kammeret, når luften har nået den størst mulige koncentration af kuldioxid, der er tilført i ren form,
3)  gassen, når den indåndes, først medfører totalbedøvelse og derefter med sikkerhed døden, og
4)  dyrene forbliver i kammeret, indtil de er døde.


Kapitel 5
Aflivning af hunde og katte ved skydning

 

  § 16.  Den, som vil aflive en kat eller hund ved skydning, skal sikre sig, at nedskydningen kan finde sted uden risiko for omgivelserne, herunder at vildfarende projektiler og hagl ikke er til fare for andre dyr eller mennesker.

 

§ 17.  Til aflivning af hunde og katte må anvendes riffel eller haglgevær.
  Stk. 2.  Brug af revolver, pistol eller boltpistol må kun finde sted efter instruktion og vejledning fra Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland. Desuden forudsætter besiddelse og anvendelse af våben af denne karakter tilladelse fra politimesteren i Grønland i henhold til bestemmelserne i Våbenlov for Grønland.
  Stk. 3.  Såfremt der gøres brug af boltpistol, skal der anvendes en patronstyrke, som er egnet til aflivning af henholdsvis hunde og katte.
  Stk. 4.  Uanset bestemmelsen i stk. 2 er det tilladt for politiets og forsvarets tjenestegørende personale at anvende tjenestepistol til aflivning af hunde og katte, som er forsvarligt fikserede.

 

  § 18.  Skud skal rettes direkte mod hjernen, jf. dog stk. 2
  Stk. 2.  Hvis dyret mistænkes for rabies, skal skuddet rettes mod hjertet.
  Stk. 3.  Aflivning må ikke finde sted, hvis afstanden til dyret er mere end 15 meter.
  Stk. 4.  Uanset stk. 3, må bortløbne hunde som forgæves er forsøgt indfanget, aflives ved skydning på afstande op til 50 meter ved brug af riffel med kikkertsigte.
  Stk. 5.  Såfremt det ikke er muligt at skyde en bortløben hund i hjernen efter stk. 4, skal skuddet så vidt muligt rettes mod hjertet.


Kapitel 6
Aflivning med riffel

 

  § 19.  Hunde og katte må aflives med en riffel med en kaliber svarende til .22 magnum eller større.
  Stk. 2.  Spidsskud og fuldkappet ammunition må ikke anvendes.


Kapitel 7
Aflivning med haglgevær

 

  § 20.  Kun haglgevær af kaliber 20 eller derover må anvendes til aflivning af hunde og katte.
  Stk. 2.  Ved aflivning med stålhagl skal anvendes patroner med en hagldiameter på mindst 3,75 mm.


Kapitel 8
Sanktions- og ikrafttrædelsesbestemmelser

 

  § 21.  For overtrædelse af §§ 3-8, § 9, stk. 1-3, § 10, stk. 1-2, og §§ 11-20 kan der idømmes bøde.
  Stk. 2.  Juridiske personer kan idømmes bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
  Stk. 3.  Ved grov eller gentagen overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 kan der desuden idømmes forbud mod enhver form for hold af eller omgang med dyr for bestandigt eller for en tidsbegrænset periode.
  Stk. 4.  Bøder idømt efter denne bekendtgørelse tilfalder Landskassen.

 

  § 22.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2018.

 

 

Grønlands Selvstyre den 28. december 2017

 

 

Karl Kristian Kruse

/

Jørgen I. Olsen