Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 23
22. december 2017
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister

I medfør af § 1, stk. 2, § 1, stk. 3, nr. 1 og 3, § 4 og § 5, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 33 af 28. november 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister fastsættes:

 

Kapitel 1
Registrets indhold

 

§ 1.  I Det Centrale Virksomhedsregister optages grunddata om juridiske enheder og de dertil knyttede produktionsenheder, som defineret i § 2 og § 3 i inatsisartutlov nr. 33 af 28. november 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister. 

 

  § 2.  For juridiske enheder optages følgende grunddata i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. dog stk. 2:
1)  Enhedens CVR-nummer.
2)  Virksomhedsform.
3)  Starttidspunkt.
4)  Eventuelt ophørstidspunkt.
5)  Virksomhedsnavn.
6)  Virksomhedsadresse.
7)  Navn, adresse og CPR- eller CVR-nummer for fuldt ansvarlige deltagere, stiftere, ejere og ledelsesmedlemmer i den udstrækning disse oplysninger registreres i henhold til lovgivningen.
8)  Markering af eventuel adressebeskyttelse, som Erhvervsstyrelsen har meddelt de i nr. 7 nævnte personer i Det Centrale Virksomhedsregister.
9)  Branche og eventuelle bibrancher.
10) Telefonnummer.
11)  Telefaxnummer.
12)  E-mailadresse.
13)  Antal ansatte, hvis enheden har ansatte.
14)  P-nummer for tilknyttede produktionsenheder.
15)  Oplysning om eventuel konkurs.
16)  Markering af eventuel fritagelse for reklamehenvendelser.
  Stk. 2.  De i stk. 1, nr. 11, nævnte oplysninger kan undlades.

 

  § 3. For produktionsenheder optages følgende grunddata i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. dog stk. 2:
1)  Enhedens P-nummer.
2)  CVR-nummeret for den juridiske enhed, hvortil produktionsenheden hører.
3)  Starttidspunkt.
4)  Eventuelt ophørstidspunkt.
5)  Navn.
6)  Adresse.
7)  Telefonnummer.
8)  Telefaxnummer.
9)  E-mailadresse.
10)  Hovedbranche og eventuelle bibrancher.
11)  Antal ansatte, hvis produktionsenheden har ansatte.
12)  Markering af eventuel fritagelse for reklamehenvendelser.
  Stk. 2.  De i stk. 1, nr. 8, nævnte oplysninger kan undlades.


Kapitel 2
Levering af oplysninger til registret

 

  § 4.  Juridiske enheder og andre, der er omfattet af en lovbestemt registreringspligt i Det Centrale virksomhedsregister er ansvarlig for registrering af grunddata om den juridiske enhed i registeret.
  Stk. 2.  Hvis der sker ændringer i de registrerede grunddata, skal den juridiske enhed registrere ændringerne i registeret.
  Stk. 3.  Ændringer i grunddata skal foretages hurtigst muligt og senest 14 dage efter ændringen er konstateret. Såfremt ændring ikke foretages, betragtes dette som manglende registrering.

 

  § 5.  Juridiske enheder, der udøver aktiviteter fra flere geografiske adresser, kan registrere produktionsenheder på disse adresser.
  Stk. 2.  En juridisk enhed kan kun registrere flere produktionsenheder på samme geografiske adresse, hvis produktionsenhederne er registreret med forskellige branchekoder.
  Stk. 3.  Den juridiske enhed skal registrere oplysninger om oprettelse, ændring eller ophør af produktionsenheder, der er beliggende på andre adresser end den juridiske enheds adresse. Hvis der sker ændringer i de registrerede forhold, skal ændringerne registreres i registeret. 

 

  § 6.  Juridiske enheder og produktionsenheder kan registrere, at de ønsker reklamebeskyttelse. Markeringen af at en enhed er reklamebeskyttet offentliggøres i registeret.
  Stk. 2.  Grunddata om enheder, for hvilke der er markering af fritagelse for reklamehenvendelser, må ikke anvendes til reklamehenvendelser og må ikke videregives. Videregivelse kan dog ske, hvis modtageren skriftligt erklærer,
1)  at ønsket om reklamebeskyttelse vil blive respekteret,
2)  at modtageren ved videregivelse af oplysninger om beskyttede enheder til tredjemand klart vil tilkendegive over for denne, at enheden er beskyttet, og
3)  at modtageren ved videregivelse af oplysninger om beskyttede enheder til tredjemand vil indhente en skriftlig erklæring fra tredjemand om, at denne vil overholde betingelserne i dette stykke.
  Stk. 3.  Grunddata, som er modtaget med en markering om reklamebeskyttelse, må ikke anvendes eller videregives i strid med den erklæring, der afgives efter stk. 2.

 

  § 7.  Registrering efter §§ 4, 5 og 6 kan kun ske via Erhvervsstyrelsens elektroniske selvregistreringsløsning på www.virk.dk. Ved registreringen anvendes brugerens digitale signatur. Registreringen skal i øvrigt foregå i overensstemmelse med, hvad der fremgår af selvregistreringsløsningen.
  Stk. 2.  For registreringspligtige, der ikke har adgang til internet, vil Skattestyrelsen i en overgangsperiode til og med 31. december 2020 bistå med registrering af grunddata. Skattestyrelsen kan forlange dokumentation for manglende adgang til internet.  

 

  § 8. Oplysningerne i Det Centrale Virksomhedsregister overføres til registret fra Erhvervsstyrelsen, Skattestyrelsen i den udstrækning, oplysningerne ikke registreres af enheden selv ved brug af Erhvervsstyrelsens elektroniske selvregistreringsløsning på www.virk.dk efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2-4.
  Stk. 2.  For fysiske personer overføres navn, adresse samt eventuel markering af navne- og adressebeskyttelse, svarende til de pågældendes CPR-numre, fra Det Centrale Personregister.
  Stk. 3.  Antal ansatte beregnes af Skattestyrelsen. Oplysninger om antal ansatte kan ikke ændres ved anmodning.
  Stk. 4.  Oplysning om konkurs overføres til Det Centrale Virksomhedsregister fra statstidende.


Kapitel 3
Adgang til og brug af oplysninger fra registret

 

  § 9. Offentlige myndigheder og institutioner kan få adgang til alle de i §§ 2 og 3 nævnte oplysninger i Det Centrale Virksomhedsregister.
  Stk. 2.  Offentlige myndigheder og institutioner, der har fået adgang til grunddata fra Det Centrale Virksomhedsregister, må ikke videregive data til private i videre omfang end fastsat i §§ 10 og 12.

 

  § 10. Enhver kan få adgang til følgende oplysninger om juridiske enheder i Det Centrale Virksomhedsregister i den udstrækning, oplysningerne findes i registeret:
1)  Enhedens CVR-nummer.
2)  Virksomhedsform.
3)  Starttidspunkt.
4)  Eventuelt ophørstidspunkt.
5)  Virksomhedsnavn.
6)  Virksomhedsadresse.
7)  Navn, adresse, stilling og CPR- eller CVR-nummer for deltagere, stiftere og ledelsesmedlemmer, medmindre Erhvervsstyrelsen har meddelt adressebeskyttelse i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. § 2, stk. 1, nr. 8. Private kan dog ikke få adgang til CPR-numre.
8)  Branche og eventuelle bibrancher.
9)  Telefonnummer.
10)  Telefaxnummer.
11)  E-mailadresse.
12)  Antal ansatte angivet i intervaller, hvis enheden har ansatte.
13)  P-nummer for tilknyttede produktionsenheder.
14)  Oplysning om eventuel konkurs.
15)  Markering af eventuel fritagelse for reklamehenvendelser.
  Stk. 2.  Oplysninger om stilling, navn og adresse på personer omfattet på fuldt ansvarlige deltagere, der er fysiske personer, skal til enhver tid fremgå af CVR, medmindre Erhvervsstyrelsen træffer anden beslutning. Dette gælder både i aktive og hævede virksomheder.
  Stk. 3.  Opdatering af personoplysninger efter stk. 2 ophører 10 år efter, at den pågældende person ophører med at være aktiv i virksomheder, som er registreret i CVR.
  Stk. 4.  Enhver kan fra Det Centrale Virksomhedsregister få adgang til følgende oplysninger om produktionsenheder i den udstrækning, oplysningerne findes i registret:
1)  Enhedens P-nummer.
2)  CVR-nummeret for den juridiske enhed, hvortil produktionsenheden hører.
3)  Starttidspunkt.
4)  Eventuelt ophørstidspunkt.
5)  Navn.
6)  Adresse.
7)  Telefonnummer.
8)  Telefaxnummer.
9)  E-mailadresse.
10)  Hovedbranche og eventuelle bibrancher.
11)  Antal ansatte angivet i intervaller, hvis produktionsenheden har ansatte.
12)  Markering af eventuel fritagelse for reklamehenvendelser.

 

  § 11. Enhver kan få adgang til oplysninger om enkelte enheder, om grupper af enheder og om samtlige enheder optaget i Det Centrale Virksomhedsregister med de begrænsninger, der følger af anvendelsen af Erhvervsstyrelsens IT-system. Det fremgår af Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.datacvr.virk.dk/data/, hvorledes oplysningerne kan tilgås, og hvilke produkter der stilles til rådighed.
  Stk. 2.
 Oplysninger fra registret leveres digitalt.

 

  § 12. Enhver, der har fået adgang til oplysninger i Det Centrale Virksomhedsregister, kan anvende og videregive oplysningerne med de undtagelser og på de betingelser, der følger af § § 6 i denne bekendtgørelse.

 

  § 13. På www. datacvr.virk.dk/data/ er der adgang til gratis at foretage enkeltopslag. Opslag kan alene ske for én enhed ad gangen. Det er ikke tilladt at crawle www.datacvr.virk.dk/data/ eller anvende andre metoder til automatisk indeksering og opslag.

 

  § 14.  For ethvert dataudtræk fra Det Centrale Virksomhedsregister, der leveres af Skattestyrelsen eller Grønlands Statistik, betales der en administrationspris på 650 kr.
  Stk. 2.  Udover administrationsprisen betales der kr. 1,25 pr. enhed, dog maksimalt 15.000 kr. pr. udtræk.
  Stk. 3.  Hvis køb af dataudtræk sker med videresalg for øje, skal køber desuden betale 5 pct. af hvert videresolgt medies salgspris.
  Stk. 4.  Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder ikke for offentlige myndigheder som benytter oplysningerne til administrative formål.

 

  § 15.  Ved opgaver, der i kompleksitet går ud over de i § 11 anførte udtræk, kan Skattestyrelsen eller Grønlands Statistik udarbejde pristilbud til rekvirenten ved skriftlig anmodning.


Kapitel 4
Foranstaltninger

 

§ 16.  Bøde idømmes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder § 6 stk. 3.
  Stk. 2.  Er overtrædelsen begået af en juridisk person, kan der pålægges kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallov for Grønland.
  Stk. 3.  Bøder, som idømmes i medfør af denne bekendtgørelse, tilfalder landskassen.


Kapitel 5
Ikrafttræden

 

  § 17.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 22. december 2017

 

 

Hans Enoksen

/

Jørn Skov Nielsen