Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 9
19. juli 2017
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om uddannelsesstøtte

I medfør af § 2, stk. 5, § 5, § 14, stk. 4, § 28, stk. 2, § 34, stk. 5 og § 35, stk. 2, i Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte og efter høring af de grønlandske uddannelsessøgendes organisationer fastsættes:

 

Kapitel 1
Definitioner

 

  § 1.  Ved studieforberedende uddannelser forstås:
1)  Studieforberedende uddannelsesforløb på niveau over folkeskolens afsluttende prøver.
2)  Gymnasiale uddannelser, gymnasiale suppleringskurser og forberedelseskurser.

 

§ 2.  Ved en erhvervsuddannelse forstås en uddannelse, der i henhold til uddannelsesplanen for den pågældende uddannelse giver erhvervskompetence på faglært niveau og som almindeligvis varer mere end 2 år.  
  Stk. 2.  Ved en kortere erhvervsuddannelse forstås en erhvervsuddannelse, der almindeligvis varer 2 år eller mindre og som i henhold til uddannelsesplanen for den pågældende uddannelse ikke niveaumæssigt anses for faglært.

 

  § 3.  Ved en videregående uddannelse forstås en uddannelse, der forudsætter en bestået gymnasial uddannelse, herunder et særligt tilrettelagt gymnasialt uddannelsesforløb, eller en erhvervsuddannelse.

 

§ 4.  Ved eliteidrætsudøvere henholdsvis idrætstalenter forstås uddannelsessøgende, der er godkendt som eliteidrætsudøvere henholdsvis idrætstalenter af Departementet for Uddannelsesstøtte efter indstilling fra Elite Sport Greenland og et specialforbund under Grønlands Idrætsforbund. Grønlands Idrætsforbund kan repræsentere idrætsgrene uden eget specialforbund.

 

  § 5.  Ved vejleder forstås studievejlederen, faglæreren eller andre personer med en tilsvarende vejledningsfunktion ved en uddannelsesinstitution eller uddannelsesvejlederen ved et af De Grønlandske Huse i Danmark. Desuden kan Departementet for Uddannelsesstøtte fungere som vejleder.

 

§ 6.  Et ægteskabslignende fast samliv af mindst 1 års varighed, der er dokumenteret ved bopælsattest, sidestilles med ægteskab.

 

§ 7.  Ved nærmeste familie forstås egne børn, ægtefælle, forældre, søskende og bedsteforældre, eller personer som gennem tæt familiemæssig tilknytning til den uddannelsessøgende kan sidestilles med disse.


Kapitel 2
Fællesbestemmelser

 

Generelle betingelser

 

§ 8.  Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom dispensere fra kravet om dansk statsborgerskab, jf. Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte, når den uddannelsessøgende har særlig familiemæssig tilknytning til Grønland, eksempelvis gennem giftemål, eller hvis den uddannelsessøgende har forældre i Grønland.

 

§ 9.  Uddannelsessøgende på orlov, herunder barselsorlov, har ikke ret til uddannelsesstøtte, jf. dog § 33, stk. 1, nr. 8. Uddannelsessøgende på barselsorlov er dog berettiget til særydelser.
  Stk. 2.  Uddannelsessøgende, der har fravalgt klip eller stipendium, vil i de perioder, som fravalget omfatter, ikke være berettiget til særydelser eller landskassefinansierede studielån, jf. kapitel 6 og 7.
  Stk. 3.  Uddannelsessøgende, der ikke uafbrudt har modtaget stipendium de foregående 3 måneder inden ansøgning om de i kapitel 6 eller 7 omhandlede ydelser, vil ikke være berettiget til særydelser eller landskassefinansierede studielån. Dette gælder dog ikke i forbindelse med uddannelsens start eller de 3 første måneder af uddannelsen.
  Stk. 4.  Til uddannelsessøgende, der modtager stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte, kan der i henhold til kapitel 6 og 7 ydes særydelser og landskassefinansierede studielån, jf. dog § 52, 2. pkt., hvis de i øvrigt er støtteberettigede i henhold til reglerne herom i denne bekendtgørelse og i Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte.

 

Studieaktivitet

 

§ 10. Ved studieaktivitet forstås, at den uddannelsessøgende efter de regler, der gælder for uddannelsen, deltager i obligatorisk undervisning og foreskrevne prøver og eksamener, afleverer opgaver, indfrier krav til mødepligt m.v., eller at afmelding eller udeblivelse fra prøver og eksamener sker efter godkendelse af uddannelsesinstitutionen.
  Stk. 2.  En uddannelsessøgende, der er sygemeldt for en længere periode på grund af dokumenteret alvorlig sygdom, anses for studieaktiv, hvis den uddannelsessøgende er indstillet til prøver og eksamener.
  Stk. 3.  På uddannelser uden mødepligt anses den uddannelsessøgende for studieaktiv, så længe den uddannelsessøgende ikke er mere end 12 måneder forsinket i uddannelsen. Forsinkelsen er forskellen mellem udbetalte stipendier eller klip, der er brugt til uddannelsen, og den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, målt i måneder, jf. dog § 58, stk. 3, 2. pkt. Når den uddannelsessøgende har fået forlænget støttetiden med ret til stipendium eller klip i et bestemt antal måneder, medregnes disse stipendieudbetalinger eller brugte klip ikke i opgørelsen af udbetalte stipendier eller forbrugte klip.
  Stk. 4.  Stk. 1 finder ikke anvendelse for eliteidrætsudøvere eller idrætstalenter. Elite Sport Greenland har pligt til straks at underrette Departementet for Uddannelsesstøtte, hvis den uddannelsessøgende ikke længere opfylder kravene til at være eliteidrætsudøver eller idrætstalent.
  Stk. 5.  Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom dispensere fra bestemmelsen om 12 måneders forsinkelse i stk. 3, 1. pkt., hvis den uddannelsessøgende på kandidatdelen fortsat har klip til rådighed, jf. § 21 og uddannelsesinstitutionen godtgør, at den uddannelsessøgende er studieaktiv.

 

§ 11.  Uddannelsesinstitutionen og De Grønlandske Huse kontrollerer løbende den uddannelsessøgendes studieaktivitet og træffer afgørelse om, hvorvidt den uddannelsessøgende opfylder studieaktivitetskravene, jf. § 10.


Kapitel 3
Art og omfang af uddannelsesstøtte

 

Stipendium

 

§ 12.  Der ydes stipendium, efter takster fastsat i finansloven, til:
1)  Uddannelsessøgende, der er under 18 år, på studieforberedende uddannelser i Grønland.
2)  Uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, på studieforberedende uddannelser i Grønland.
3)  Elever på de erhvervsuddannelser i Grønland, som ikke modtager løn fra arbejdsgiveren, herunder i forbindelse med arbejdsgiverens opsigelse af eleven, hvis opsigelsen ikke kan tilregnes eleven, jf. stk. 2.
4)  Uddannelsessøgende på videregående uddannelser i Grønland.
5)  Uddannelsessøgende på uddannelser uden for Grønland og Danmark.
6)  Uddannelsessøgende, der er under 20 år, på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser i Danmark.
7)  Uddannelsessøgende på gymnasiale suppleringskurser og gymnasiale enkeltfag i Danmark, jf. § 15.
8)  Uddannelsessøgende på erhvervsuddannelser i Danmark, som efter afsluttet grundforløb i en periode på ind til 2 måneder afventer start af praktik eller skolepraktik.
9)  Uddannelsessøgende på uddannelsesforløb under Majoriaq.
10)  Uddannelsessøgende på særlige vilkår i Danmark.
  Stk. 2.  En opsigelse kan ikke tilregnes eleven, hvis:
1)  opsigelsen ikke er sagligt begrundet eller i øvrigt lider af væsentlige retlige mangler eller
2)  opsigelsen er begrundet i praktikvirksomhedens økonomiske forhold, herunder konkurs. 
  Stk. 3.  For uddannelsessøgende, der i tilknytning til uddannelsen modtager fri kost og logi, fratrækkes stipendiet et beløb hertil, medmindre den uddannelsessøgende bor på kollegium og er under 18 år.
  Stk. 4.  Uddannelsessøgende, på studieforberedende uddannelser i Grønland, der er under 18 år og bor på kollegium uden for hjembyen, hvor der ikke er mulighed for bespisning eller kun ydes 1 måltid, modtager et kosttillæg.
  Stk. 5.  Når en uddannelsessøgende ændrer status fra en af kategorierne i stk. 1 til en anden kategori, ændres stipendiets størrelse fra ansøgningstidspunktet, dog tidligst fra datoen for den ændrede status.


Børnetillæg

 

§ 13.  Har den uddannelsessøgende forsørgelses- eller bidragspligt for børn under 18 år, ydes der et tillæg per barn (børnetillæg), hvis den uddannelsessøgende modtager stipendium fra Grønlands Selvstyre, jf. dog § 60. Dette gælder også for uddannelsessøgende, der modtager løn i forbindelse med en erhvervsuddannelse, hvortil arbejdsgiveren modtager uddannelsesstøtte som tilskud til de lønudgifter, som arbejdsgiveren har ved ansættelse af lærlinge på de erhvervsmæssige grunduddannelser i henhold til Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet eller lærlinge, der gennemgår praktik i Grønland og skoleophold i Danmark.
  Stk. 2.  Børnetillægget udgør det grønlandske normalbidrag, hvis barnet opholder sig i Grønland. Tillægget udgør det danske normalbidrag, hvis barnet opholder sig i Danmark. Tillægget udgør det grønlandske normalbidrag, hvis barnet hverken opholder sig i Grønland eller Danmark.
  Stk. 3.  Der ydes ikke børnetillæg til den uddannelsessøgende, når den uddannelsessøgendes børn fuldt ud forsørges af det offentlige.
  Stk. 4.  Der ydes ikke børnetillæg til den uddannelsessøgende i perioder, hvor den uddannelsessøgende har fravalgt klip jf. § 55.


Undervisningsafgift og prøvegebyr

 

§ 14.  Der ydes årligt et tilskud på 75 % af årlige undervisningsafgifter op til et maksimumbeløb på kr. 80.000, jf. dog stk. 4. For årlige undervisningsafgifter over maksimumbeløbet på kr. 80.000 ydes et tilskud på 50 % af disse afgifter, jf. dog stk. 3 og 4.
  Stk. 2.  For de undervisningsafgifter, der ikke dækkes af det nævnte tilskud i stk. 1, kan der ydes undervisningsafgiftslån på maksimalt kr. 60.000 årligt, jf. dog stk. 3 og 4.
  Stk. 3.  Der kan til den enkelte uddannelsessøgende årligt maksimalt ydes kr. 100.000 i tilskud til betaling af undervisningsafgifter.
  Stk. 4.  Der ydes ikke tilskud eller undervisningsafgiftslån, hvis
1)  Departementet for Uddannelsesstøtte ud fra økonomiske og arbejdsmarkedsmæssige kriterier vurderer, at den pågældende uddannelse ikke er relevant for Grønland eller har en klart lavere samfundsmæssig værdi for Grønland end en lignende støtteberettigende uddannelse i Grønland eller Danmark,
2)  den uddannelsessøgende ikke modtager klip, eller
3)  den uddannelsessøgende tidligere har modtaget tilskud til undervisningsafgift til en anden uddannelse, medmindre uddannelsen er en naturlig forlængelse af den afsluttede uddannelse.
  Stk. 5.  Der ydes fuld dækning af udgifter til prøvegebyr på en støtteberettigende uddannelse, når udgiften ikke afholdes af andre offentlige myndigheder.


Kapitel 4

Uddannelsesspecifikke betingelser

 

Studieforberedende uddannelser

 

  § 15.  Gymnasiale suppleringskurser og gymnasiale enkeltfag, jf. bekendtgørelse om enkeltfag, suppleringskurser og selvstuderende, er støtteberettigende, såfremt:
1)  den uddannelsessøgende er vejledt af vejlederen til at følge gymnasialt suppleringskursus og det gymnasiale enkeltfag og
2)  forløbet omfatter gennemsnitligt mindst 23 undervisningslektioner ugentligt.
  Stk. 2.  Gymnasiale suppleringskurser eller gymnasiale enkeltfag er dog ikke støtteberettigende i fag, hvor den uddannelsessøgende allerede har opnået prøve- eller eksamenskarakteren 02 eller derover efter 7-trinsskalaen eller eksamenskarakteren E efter GGS-skalaen, medmindre en højere karakter eller et højere niveau er en betingelse for optagelse på den ønskede uddannelse.
  Stk. 3.  Der kan alene ydes uddannelsesstøtte til suppleringskursus eller gymnasiale enkeltfag i et bestemt fag 1 gang, uanset om faget ikke tidligere er bestået.
  Stk. 4.  Der kan efter Departementet for Uddannelsesstøttes godkendelse ydes uddannelsesstøtte til særlige introduktionsforløb, der afvikles i tilknytning til uddannelsens start med henblik på at forberede den uddannelsessøgende på uddannelsen.

 

§ 16.  Der ydes kun uddannelsesstøtte til 1 studieforberedende uddannelse, jf. dog stk. 4 og § 15.
  Stk. 2.  Der ydes ikke uddannelsesstøtte til en studieforberedende uddannelse, når den uddannelsessøgende har gennemført en videregående uddannelse.
  Stk. 3.  Departementet for Uddannelsesstøtte kan dispensere fra stk. 1 i forhold til bestemte uddannelser, som offentliggøres af Departementet.
  Stk. 4.  Stk. 1 finder ikke anvendelse i forhold til særlige introduktionsforløb, der afvikles i tilknytning til uddannelsens start.

 

§ 17.  Der kan ikke ydes uddannelsesstøtte til en uddannelsessøgende på en studieforberedende uddannelse, når den uddannelsessøgende inden for de seneste 5 år i forhold til uddannelsens start har afbrudt en studieforberedende uddannelse mere end 1 gang.
  Stk. 2.  Som afbrydelse efter stk. 1 regnes ikke midlertidig afbrydelse af uddannelsen på grund af orlov, herunder barselsorlov, og fravær på grund af dokumenteret sygdom.
  Stk. 3.  Departementet for Uddannelsesstøtte kan dispensere fra stk. 1, når uddannelsesinstitutionen vurderer, at den uddannelsessøgende vil kunne gennemføre den søgte uddannelse og indstiller dispensation til Departementet for Uddannelsesstøtte.

 

Erhvervsuddannelser

 

§ 18.  Der kan ikke ydes uddannelsesstøtte til mere end 1 afsluttet erhvervsuddannelse. Der kan dog ydes uddannelsesstøtte til yderligere 1 uddannelse på faglært niveau eller derover, hvis:
1)  uddannelsen er en naturlig forlængelse af den højeste tidligere uddannelse, eller
2)  uddannelsen er en nødvendig omskoling på grund af erhvervsudygtighed.
  Stk. 2.  En uddannelsessøgende med uddannelse på kortere erhvervsuddannelsesniveau eller derover kan ikke modtage uddannelsesstøtte til en kortere erhvervsuddannelse.
  Stk. 3. Der kan ikke ydes uddannelsesstøtte til en erhvervsuddannelse eller kortere erhvervsuddannelse, hvis den uddannelsessøgende har gennemført en videregående uddannelse.
  Stk.4. Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom dispensere fra stk. 1 og 3, når særlige forhold taler derfor, herunder når:
1)  den uddannelsessøgendes beskæftigelsesmuligheder er begrænsede, eller
2)  Grønland har særligt behov for uddannede med den ansøgte uddannelse.

 

§ 19.  Der kan ikke ydes uddannelsesstøtte til en uddannelsessøgende på en erhvervsuddannelse eller en kortere erhvervsuddannelse, der inden for de seneste 5 år i forhold til uddannelsens start har afbrudt en erhvervsuddannelse eller en kortere erhvervsuddannelse mere end 1 gang.
  Stk. 2.  Som afbrydelse efter stk. 1 regnes ikke midlertidig afbrydelse af uddannelsen på grund af manglende praktikplads, barselsorlov eller fravær på grund af dokumenteret sygdom.   
  Stk. 3.  Når uddannelsesinstitutionen indstiller, at den uddannelsessøgende vil kunne gennemføre den søgte uddannelse, kan Departementet for Uddannelsesstøtte efter ansøgning herom dispensere fra stk. 1, når særlige forhold taler derfor, herunder når:
1)  den uddannelsessøgendes beskæftigelsesmuligheder er begrænsede,
2)  Grønland har særligt behov for uddannede med den ansøgte uddannelse, eller
3)  afbrydelsen sker inden for prøveperioden.

 
Videregående uddannelser

 

  § 20.  Der kan inden for klippekortet i alt gives op til 82 klip (rammen) jf. dog §§ 25-28.
  Stk. 2.  Til uddannelser, der er omfattet af klippekortet, kan der højst gives et antal klip, der svarer til differencen mellem rammen og de allerede benyttede klip.
  Stk. 3.  En uddannelsessøgende, der har gennemført en videregående uddannelse, hvor der veksles mellem teori og en lønnet praktik, vil i sin ramme blive fratrukket klip svarende til den normerede uddannelsestid med tillæg af det antal klip, der måtte være brugt udover den normerede teoridel.
  Stk. 4.  Har den uddannelsessøgende anvendt færre klip end det antal klip, som uddannelsens normerede teoridel svarer til, vil den uddannelsessøgende i sin ramme blive fratrukket klip svarende til den normerede uddannelsestid med fradrag af det antal klip, der ikke er benyttet.
  Stk. 5.  Ved afbrud af en videregående uddannelse fratrækkes rammen alene det antal klip, der er udbetalt.

 

§ 21.  Til den enkelte uddannelse gives et antal klip, der svarer til den normerede uddannelsestid målt i måneder, med et tillæg på 12 klip (støttetiden), jf. dog § 23, stk. 5, og §§ 24-26.
  Stk. 2.  En uddannelse, der består af en bachelordel og en kandidatdel, anses i relation til støttetiden som 2 særskilte uddannelser.
  Stk. 3.  Til en videregående uddannelse, hvor der veksles mellem teori og en lønnet praktik, udgør støttetiden et antal klip, der svarer til uddannelsens normerede teoridel målt i måneder, med et tillæg på 12 klip.  
  Stk. 4.  Er der i et tidligere uddannelsesforløb opnået merit til en senere påbegyndt videregående uddannelse, fradrages der i støttetiden for den påbegyndte uddannelse klip svarende til det antal måneder, som der er givet merit for på den pågældende uddannelse.

 

  § 22.  Til den enkelte uddannelse kan der ydes feriefrirejse, såfremt betingelserne for ydelse af frirejse i forbindelse med ferie er opfyldt, jf. §§ 39-41.
  Stk. 2.  Feriefrirejse, jf. § 39, kan alene ydes, såfremt den uddannelsessøgende:
1)  på ansøgningstidspunktet modtager klip, og
2)  på tidspunktet for feriefrirejsens påbegyndelse har mindst 7 klip tilbage i støttetiden.
  Stk. 3.  Feriefrirejse i forbindelse med juleferien, jf. § 41, kan alene ydes, såfremt den uddannelsessøgende:
1)  på ansøgningstidspunktet modtager klip, og
2)  pr. 1. november i støtteåret har mindst 7 klip tilbage i støttetiden.

 

§ 23.  Rammen, jf. § 20, stk. 1, forøges forholdsmæssigt i det omfang, den normerede uddannelsestid, herunder den samlede normerede uddannelsestid for en bachelor- og en kandidatuddannelse eller et lignende uddannelsesforløb, overstiger 60 måneder. Afbryder den uddannelsessøgende en sådan uddannelse, annulleres forøgelsen af klippene.
  Stk. 2.  Når den uddannelsessøgende har fået forlænget støttetiden med et antal klip, udvides rammen, jf. § 20, stk. 1, tilsvarende. Hvis den uddannelsessøgende afbryder en uddannelse, hvortil støttetiden er blevet forlænget, fradrages klip svarende til den ikke anvendte del af forlængelsen i rammen. Når den uddannelsessøgende har fået reduceret støttetiden som følge af meritgodskrivning, jf. § 21, stk. 4, sker der ikke reduktion i rammen, jf. § 20, stk. 1.
  Stk. 3.  Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom bestemme, at der gives ekstra klip som udvidelse af rammen, jf. § 20, stk. 1, hvis dokumenteret sygdom eller andre særlige forhold, som ikke kan tilregnes den uddannelsessøgende, har medført, at den uddannelsessøgende ikke kan gennemføre en uddannelse og derfor skifter til en ny uddannelse. Departementet for Uddannelsesstøtte bestemmer, hvor mange klip rammen udvides med.
  Stk. 4.  Har en uddannelsessøgende modtaget stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte til en videregående uddannelse, modregnes i rammen, jf. § 20, stk. 1, det antal måneder, hvori der er modtaget stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte.
  Stk. 5.  Uddannelsessøgende, der i ubrudt forløb fortsætter på en overbygningsuddannelse, der er omfattet af klippekortet, og som er en naturlig forlængelse af den netop afsluttede uddannelse, kan ydes op til 2 klip fra støttetiden i den netop afsluttede uddannelse. Klippene udbetales i perioden mellem de to uddannelser og kan kræves tilbagebetalt, hvis den uddannelsessøgende ikke påbegynder overbygningsuddannelsen.

 

  § 24.  En uddannelsessøgende har ret til ekstra klip som tillæg til støttetiden i forbindelse med fødsel eller adoption, hvis den uddannelsessøgende bor sammen med barnet og ikke holder barselsorlov, jf. stk. 5. Hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens den uddannelsessøgende er i lønnet praktik, der afslutter uddannelsen, ydes der ikke ekstra klip.
  Stk. 2.  Moderen har ret til et tillæg på 7 klip, som kan øges til 9 i tilfælde af tvillinger.
  Stk. 3.  Faderen har ret til et tillæg på 3 klip, som kan øges til 4 i tilfælde af tvillinger.
  Stk. 4.  En uddannelsessøgende, som på grund af uddannelsens struktur ikke kan vende tilbage til studiet efter endt barsel med mulighed for fuld studiemæssig fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, kan efter indstilling af uddannelsesinstitutionen få tildelt op til 5 ekstra klip til støttetiden udover de i stk. 2 og 3 nævnte tillæg.
  Stk. 5.  Den uddannelsessøgende anses for at holde barselsorlov, selv om den uddannelsessøgende læser fag op til 20 ECTS-point under barslen.

 

  § 25.  Uddannelsessøgende, der er godkendt som eliteidrætsudøvere eller idrætstalenter af Departementet for Uddannelsesstøtte efter indstilling fra Elite Sport Greenland og er på et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb godkendt af Departementet for Uddannelsesstøtte, kan ydes ekstra klip som tillæg til støttetiden.
  Stk. 2.  Departementet for Uddannelsesstøtte bestemmer på baggrund af det særligt tilrettelagte uddannelsesforløbs forventede varighed, hvor mange ekstra klip, der ydes.    

 

  § 26.  En uddannelsessøgende kan efter ansøgning herom til vejlederen, jf. § 5, eller uddannelsesinstitutionen ydes indtil 12 ekstra klip, hvis den uddannelsessøgende er blevet forsinket i en uddannelse på grund af dokumenteret:
1)  deltagelse i institutionens styrelse, de studerendes råd eller lignende organisationer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen,
eller
2)  egen sygdom eller nærmeste families sygdom eller dødsfald.
  Stk. 2.  Forsinkelsen skal indtræde i en periode med uddannelsesstøtte. Antallet af ekstra klip svarer til det antal måneder, som den uddannelsessøgende er blevet forsinket i sin uddannelse.

 

  § 27.  Den uddannelsessøgende kan fravælge klip, jf. § 55. Fravalg af klip medfører ingen ændringer i hverken rammen eller støttetiden.

 

Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for eliteidrætsudøvere og idrætstalenter

 

 § 28.  Eliteidrætsudøvere og idrætstalenter kan modtage uddannelsesstøtte ved deltagelse i særligt tilrettelagte uddannelser, såfremt eliteidrætsudøveren eller idrætstalentet på grund af idrætten ikke har mulighed for at gennemføre en støtteberettigende uddannelse.
  Stk. 2.  Eliteidrætsudøveren eller idrætstalentet sammensætter et uddannelsesforløb således, at idrætsudøvelsen og uddannelsesforløbet til sammen udgør et omfang, der svarer til et studium på fuld tid. Forløbet skal godkendes af Departementet for Uddannelsesstøtte efter indstilling fra Elite Sport Greenland.


Kapitel 5
Beregning og udbetaling af stipendium og børnetillæg

 

  § 29.  For uddannelser, der ikke er omfattet af klippekortet, beregnes stipendium og børnetillæg månedsvis. Ved start, afslutning, afbrydelse og midlertidig afbrydelse af uddannelse beregnes stipendium og børnetillæg per studiedag. Ved fastsættelse af skæringsdagen kan der tages højde for nødvendig rejse- og opholdstid. Ved skift mellem skole- og praktikophold beregnes stipendium per undervisningsdag på skolen.
  Stk. 2.  Stipendium og børnetillæg ydes fra den dato, skriftlig ansøgning herom vedlagt nødvendig dokumentation er modtaget. Når barnet bliver født i støtteperioden, ydes børnetillægget dog fra fødselstidspunktet, hvis den uddannelsessøgende inden 2 måneder efter fødselstidspunktet indgiver ansøgning om børnetillæg.
  Stk. 3.  Udbetaling af stipendium og børnetillæg sker månedsvis forud og sker tidligst fra begyndelsen af den måned, hvor ansøgning om støtte er modtaget, og den uddannelsessøgende opfylder støttebetingelserne i bekendtgørelsen.
  Stk. 4.  Udbetaling af stipendium og børnetillæg ophører fra det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende ikke længere er studieaktiv og dermed ikke støtteberettiget. Udbetaling genoptages fra det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende igen er studieaktiv.
  Stk. 5.  Der kan ikke foretages reduktion af stipendium og børnetillæg som følge af den uddannelsessøgendes fravær, jf. dog stk. 6.
  Stk. 6.  I forbindelse med uddannelsesforløb under Majoriaq foretager kommunalbestyrelsen reduktion af stipendium, jf. stk. 7, ved manglende eller forsinket fremmøde til fastsat undervisning eller aftalt praktikophold, medmindre det sker efter godkendelse af uddannelsesinstitutionen.
  Stk. 7.  Den i stk. 6 nævnte reduktion i stipendium, jf. § 12, stk. 1, nr. 9 beregnes ud fra et gennemsnitligt månedligt timetal på 173,3 timer, der reguleres efter uddannelsesstøttesatserne. Timesatsen beregnes herefter ved at dividere det i henhold til § 12, stk. 1, nr. 9 med 173,3.

 

  § 30.  Ved uddannelsens start og under uddannelsen er den uddannelsessøgende berettiget til klip, når den uddannelsessøgende er studieaktiv per den 15. i udbetalingsmåneden. Ved uddannelsens start kan uddannelsessøgende, hvis studieaktivitet indtræder efter den 15. i udbetalingsmåneden, efter skriftlig ansøgning herom fremrykke 1 klip, der samtidig fratrækkes i rammen og støttetiden. Ved afgørelsen af, om den uddannelsessøgende i forbindelse med uddannelsens start og afslutning er studieaktiv, tages der højde for nødvendig rejse- og opholdstid, herunder introduktionsforløb i tilknytning til uddannelsens start.
  Stk. 2.  Klip udbetales månedsvis forud og sker tidligst fra den måned, hvor ansøgning om støtte er modtaget, og den uddannelsessøgende opfylder støttebetingelserne i bekendtgørelsen. Børnetillæg kan dog ydes fra fødselstidspunktet, hvis den uddannelsessøgende inden 2 måneder efter fødselstidspunktet indgiver ansøgning om børnetillæg.
  Stk. 3.  Udbetaling af klip ophører fra det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende ikke længere er studieaktiv og dermed ikke støtteberettiget. Ligger dette tidspunkt efter den 15. i måneden, stoppes udbetalingen af klip først med virkning for den efterfølgende måned.
  Stk. 4.  Udbetaling af klip genoptages fra det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende igen er studieaktiv. Ligger dette tidspunkt efter den 15. i måneden, genoptages udbetalingen af klip først med virkning for den efterfølgende måned.
  Stk. 5.  Der kan ikke foretages reduktion af det månedlige stipendium og eventuelle børnetillæg, der udgør et klip, som følge af den uddannelsessøgendes fravær.


Kapitel 6

Særydelser


Indkvartering

 

§ 31.  Uddannelsessøgende kan efter ansøgning herom i forbindelse med påbegyndelse, afbrydelse eller afslutning af uddannelse få helt eller delvist udlagt udgifterne til midlertidig indkvartering i op til 3 uger, når ganske særlige forhold taler herfor, herunder når:
1)  indkvartering nødvendiggøres på grund af transportmæssige forhold, eller
2)  den uddannelsessøgendes egen tilvejebringelse eller opretholdelse af bolig eller anden indkvartering ikke er lykkedes på grund af forhold, som ikke kan lastes den uddannelsessøgende.
  Stk. 2.  De udlagte udgifter konverteres til et landskassefinansieret studielån, der forrentes og tilbagebetales efter de herom fastsatte regler i kapitel 5 i Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte.

 

§ 32.  Uddannelsessøgende, som er på skole- eller praktikophold i Grønland eller Danmark, tildeles efter forudgående ansøgning herom et månedligt tilskud til indkvarteringsudgiften svarende til prisen for en kollegiebolig, når:
1)  skole- eller praktikopholdet varer mindre end 6 måneder,
2)  den uddannelsessøgende kan dokumentere udgifter til indkvartering,  og
3)  den uddannelsessøgende har etableret og opretholder en selvstændig husstand i hjembyen i Grønland, dokumenteret ved bopælsattest og autoriseret lejekontrakt, andelsbevis eller skøde. Den selvstændige husstand skal være løsrevet fra forældrenes bolig og udgøre en selvstændig økonomisk enhed.

 

Frirejser 

 

§ 33.  Der kan ydes frirejse i forbindelse med:
1)  uddannelsens start, afbrydelse, midlertidig afbrydelse og afslutning, jf. §§ 35 og 37,
2)  barselsorlov, jf. § 38,
3)  ferie, jf. §§ 39-40,
4)  juleferie, jf. § 41,
5)  studierelevant ophold m.v., jf. § 42,
6)  alvorlig sygdom og dødsfald, jf. § 43
7)  re- eller sygeeksamen, jf. § 36 og
8)  orlov på grund af dokumenteret alvorlig sygdom hos den uddannelsessøgende, jf. § 35, stk. 3.
  Stk. 2.  Der ydes ikke frirejse, når den uddannelsessøgende samtidig afslutter eller påbegynder et ansættelsesforhold, der berettiger til en arbejdsgiverbetalt frirejse.
  Stk. 3.  Der ydes ikke frirejser til ægtefæller, jf. § 6, bortset fra de i § 37, stk. 3 og § 41, stk. 3 og 4 nævnte tilfælde.

 

§ 34.  Frirejsen omfatter fuld dækning af billetudgifter og nødvendige overnatningsudgifter under rejsen med billigst mulige transportmulighed.
  Stk. 2.  Ved manglende benyttelse af en ikke-refunderbar billet, kan der til uddannelsessøgende over 18 år ydes et studielån, jf. § 51, stk. 4, til indkøb af en erstatningsbillet og til nødvendige overnatningsudgifter indtil erstatningsbilletten kan benyttes. Dette studielån forrentes og tilbagebetales efter reglerne i kapitel 5 i inatsisartutlov om uddannelsesstøtte.
  Stk. 3.  Benyttes anden transport, godtgøres højest udgiften svarende til billigst mulige transport.
  Stk. 4.  Der ydes ikke dækning for udgifter ved ændring af billetter.
  Stk. 5.  Vejlederen kan med henblik på at sikre billigst mulige transportomkostning, fastsætte det endelige rejsetidspunkt inden for en periode på 3 dage før og efter det ønskede rejsetidstidspunkt, dog således at den uddannelsessøgende i forbindelse med en rejse ved uddannelsesstart kan være fremme i uddannelsesbyen til studiestart.

 

§ 35.  I forbindelse med uddannelsens start ydes der frirejse mellem den faste bopæl og den nærmeste lufthavn, havn eller banegård i forhold til uddannelsesbyen. Ved påbegyndelse af en uddannelse, som ligger i umiddelbar forlængelse af en netop afsluttet uddannelse, ydes en frirejse uden ret til godstransport mellem den seneste faste bopæl i Grønland og den nærmeste lufthavn, havn eller banegård i forhold til uddannelsesbyen, selv om den uddannelsessøgende bevarer fast bopæl i uddannelsesbyen.
  Stk. 2.  I forbindelse med uddannelsens afslutning ydes frirejse fra den nærmeste lufthavn, havn eller banegård i forhold til uddannelsesbyen til den seneste faste bopæl i Grønland inden påbegyndelsen af uddannelse. Rejsen skal være foretaget senest 1 år efter tidspunktet for afslutningen.
  Stk. 3.  I forbindelse med uddannelsens afbrydelse eller midlertidige afbrydelse, herunder orlov på grund af dokumenteret alvorlig sygdom hos den uddannelsessøgende, ydes frirejse fra den nærmeste lufthavn, havn eller banegård i forhold til uddannelsesbyen, til den seneste faste bopæl i Grønland inden påbegyndelsen af uddannelse, hvis der er blevet bevilget en frirejse til uddannelsesbyen i forbindelse med uddannelsens påbegyndelse. Rejsen skal være foretaget senest 1 år efter tidspunktet for uddannelsens afbrydelse eller midlertidige afbrydelse. Uddannelsessøgende, som er berettiget til en frirejse til den seneste faste bopæl i Grønland i forbindelse med afbrydelse eller afslutning af en studieforberedende uddannelse, en gymnasial suppleringsuddannelse, en erhvervsuddannelse eller en bacheloruddannelse, bevarer retten til frirejsen til den seneste faste bopæl i Grønland, hvis den uddannelsessøgende senest 15 måneder efter afbrydelsen eller afslutningen af uddannelsen påbegynder en ny støtteberettigende uddannelse. 
  Stk. 4.  Der ydes frirejse til skift mellem ophold på forskellige uddannelsesinstitutioner, skole- og praktikperioder og skift mellem forskellige praktikpladser, når tilrettelæggelsen af uddannelsen nødvendiggør dette, og skiftet er skriftligt godkendt af en vejleder.
  Stk. 5.  Der kan ydes frirejse til en anden destination i Grønland end den, som den uddannelsessøgende er berettiget til, når omkostningen til den anden destination ikke er dyrere end rejsen til den oprindelige destination.
  Stk. 6. Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom dispensere fra destinationen i stk. 2, 1. pkt., og stk. 3 og yde frirejse til en anden destination i Grønland, når særlige forhold taler herfor, herunder når det inden hjemrejse i forbindelse med uddannelsens afslutning eller afbrydelse kan dokumenteres, at den uddannelsessøgende har indgået et ansættelsesforhold i den by, hvortil frirejsen ønskes, eller den uddannelsessøgendes nærmeste familie er flyttet til en anden by.

 

§ 36.  En uddannelsessøgende kan efter ansøgning herom til Departementet for Uddannelsesstøtte få tildelt en frirejse i form af en tur-returrejse mellem uddannelsesbyen i Grønland eller Danmark og den uddannelsessøgendes faste bopæl i Grønland, jf. § 39, stk. 1 med henblik på aflæggelse af re- eller sygeeksamen, hvis:
1)  re- eller sygeeksamen afvikles på et tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende i medfør af en bevilget frirejse omfattet af § 35, stk. 2, § 35, stk. 4 eller § 39, stk. 1, ikke befinder sig i uddannelsesbyen, såfremt frirejsen benyttes og
2)  forpligtigelsen til re- eller sygeeksamen først er kommet til den uddannelsessøgendes kendskab efter den i § 35, stk. 2, § 35, stk. 4 eller § 39, stk. 1 nævnte frirejse er bestilt.
  Stk. 2.  Der kan indenfor for en periode på 3 måneder alene bevilges 1 yderlige frirejse efter stk.1.

 

§ 37.  Når der i forbindelse med uddannelsens start, afbrydelse, midlertidig afbrydelse eller afslutning ydes frirejse til den uddannelsessøgende, kan der i løbet af uddannelsen ydes frirejse til børn under 18 år, jf. dog stk. 4, hvis:
1)  barnet bor hos den uddannelsessøgende,
2)  barnet er den uddannelsessøgendes eget barn eller er barn af den uddannelsessøgendes ægtefælle, jf. § 6,
3)  uddannelsen eller skoleopholdet varer mindst 10 måneder, jf. dog stk. 2, 2. pkt. og
4)  det kan dokumenteres, at der er skaffet passende bolig til familien.
  Stk. 2.  Varer uddannelsen eller skoleopholdet mindre end 10 måneder, ydes der ikke frirejse til børn. Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom dispensere herfor, når ganske særlige forhold, herunder barnets alder (0-6 år), boligforhold og pasningsmuligheder taler herfor.
  Stk. 3.  Der ydes frirejse til den uddannelsessøgendes ægtefælle, jf. § 6, når der efter stk. 1 er bevilget frirejse til børn.
  Stk. 4.  Der ydes i forbindelse med uddannelsens afslutning, afbrydelse eller midlertidige afbrydelse frirejse til børn, som er ydet frirejse og ved uddannelsens afslutning eller afbrydelse er fyldt 18 år.

 

§ 38.  Ved barselsorlov fra uddannelsen kan der ydes frirejse i form af en tur-returrejse til den uddannelsessøgendes nærmeste families opholdssted i Grønland, jf. § 7.

 

§ 39.  Der kan årligt indenfor et skoleår ydes en feriefrirejse i form af en tur-returrejse mellem uddannelsesbyen og egne børns faste bopæl i Grønland eller en tur-returrejse til den uddannelsessøgendes eller den uddannelsessøgendes levende forældres seneste faste bopæl i Grønland, hvis den uddannelsessøgende i forbindelse med studiestart blev bevilget en frirejse, jf. dog stk. 2 og 3. Retten til en feriefrirejse gælder ikke, hvis uddannelsen afsluttes inden for 12 måneder. Returrejse skal ske senest i forbindelse med semesterstart på uddannelsen.
  Stk. 2.  Retten til feriefrirejse bevares ved studieskift foretaget inden for 15 måneder efter den oprindelige uddannelses afbrud eller gennemførelse, hvis der til den oprindelige uddannelse blev bevilliget frirejse. Dette gælder ikke, hvis uddannelsen afsluttes inden for 12 måneder.
  Stk. 3.  Der kan ydes feriefrirejse, selv om den uddannelsessøgende ikke blev bevilget en frirejse i forbindelse med studiestart, jf. stk. 1, 1. pkt., hvis det kan dokumenteres:
1)  at fraflytningen fra den seneste faste bopæl i Grønland er sket inden den uddannelsessøgende er fyldt 18 år,
2)  fraflytning skyldtes uddannelses- eller forsorgsforhold, 
3)  fraflytningen skyldes ægtefælles, jf. § 6, uddannelse uden for Grønland og at der i den forbindelse er ydet frirejse til ægtefællen, eller
4)  den uddannelsessøgende fik bevilget en frirejse til uddannelsesbyen i forbindelse med uddannelsens påbegyndelse og inden for 3 måneder efter afslutningen eller afbrydelse af denne uddannelse påbegynder ny uddannelse i samme uddannelsesby.
  Stk. 4. Frirejse efter stk. 1 og 2 kan tidligst ydes 9 måneder efter studiestart. Hvis uddannelse startes i perioden 1. november til og med 31.januar, ydes tidligst frirejse 5 måneder efter studiestarten.
  Stk. 5.  Frirejse, efter stk. 1, kan ydes til et andet bestemmelsessted i Grønland, såfremt udgiften ikke overstiger udgiften til rejsen til den seneste faste bopæl.
  Stk. 6.  Der ydes en frirejse i form af en tur-returrejse efter stk. 1 og 2 til børn under 18 år, der bor hos den uddannelsessøgende, og som den uddannelsessøgende har forsørgelsespligten overfor.
  Stk. 7.  Billetter skal bestilles senest 4 uger inden afrejsen. Ved senere reservation dækkes eventuelle merudgifter ikke.

 

§ 40.  Uddannelsessøgende, som er berettiget til en frirejse til den seneste faste bopæl i Grønland i forbindelse med afslutning af en studieforberedende uddannelse, en gymnasial suppleringsuddannelse eller en bacheloruddannelse, jf. § 35, stk. 2 og en frirejse fra den seneste faste bopæl i Grønland til den i forhold til uddannelsesbyen nærmeste lufthavn, havn eller banegård i forbindelse med påbegyndelse af ny uddannelse i umiddelbar forlængelse af den afsluttede uddannelse, jf. § 35, stk. 1, 2. pkt., kan konvertere disse rejser til 1 tur-retur rejse efter § 39.
  Stk. 2.  Meddelelse om konvertering, jf. stk. 1 skal meddeles senest 3 måneder inden benyttelse af tur-returrejsen.

 

§ 41.  Der kan i forbindelse med juleferie ydes en frirejse i form af en tur-returrejse mellem uddannelsesbyen og et af børnenes faste bopæl i Grønland, når den uddannelsessøgende har forældremyndigheden over børn, der ikke bor sammen med den uddannelsessøgende. Dette gælder dog ikke, når den uddannelsessøgende har medbragt barnet til uddannelsesstedet i det pågældende skoleår, eller når den uddannelsessøgende forventes at afslutte uddannelsen inden den 1. marts i det efterfølgende kalenderår.
  Stk. 2.  Medtages børnene, men ikke ægtefællen, jf. § 6, til uddannelsesbyen, ydes en tur-returrejse til den uddannelsessøgende og børnene, når ægtefællen også har forældremyndigheden over et af børnene. Tur-returrejsen ydes mellem uddannelsesbyen og ægtefællens faste bopæl i Grønland.
  Stk. 3.  Såfremt uddannelsesbyen er i Grønland, kan der i stedet for en rejse efter stk. 2, ydes en tur-returrejse til uddannelsesbyen for ægtefællen og børn, som den uddannelsessøgende har forældremyndigheden over. Eventuelle merudgifter i forhold til den rejse, der kan ydes efter stk. 2, dækkes ikke.
  Stk. 4.  Såfremt uddannelsesbyen er uden for Grønland, herunder i Danmark, kan der i stedet for en rejse efter stk. 2, ydes en tur-returrejse til uddannelsesbyen for ægtefællen, jf. § 6, og børn, som den uddannelsessøgende har forældremyndigheden over, når særlige studiemæssige forhold gør sig gældende, herunder eksamen og specialeudarbejdelse. Eventuelle merudgifter i forhold til den rejse, der kunne ydes efter stk. 2, dækkes ikke.
  Stk. 5.  Når opholdet i uddannelsesbyen varer mindre end 10 måneder, kan der ikke ydes frirejse efter stk. 1-4.
  Stk. 6.  Billetter skal bestilles senest 4 uger før afrejse. Ved senere reservation dækkes eventuelle merudgifter ikke.

 

§ 42.  Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter indstilling fra en uddannelsesinstitution eller vejleder og efter ansøgning herom yde den uddannelsessøgende uddannelsesstøtte, herunder fuld dækning af nødvendige rejseudgifter og tilskud til nødvendige opholdsudgifter, jf. stk. 2-5 i forbindelse med:
1)  obligatoriske moduler i fjernundervisningsforløb,
2)  udarbejdelse af obligatoriske specialer og hovedopgaver ved videregående uddannelser, obligatoriske studieophold som er angivet i studieordningen, eller når specialet eller hovedopgaven giver merit i forhold til det pågældende studium,
3)  studierelevante praktikophold af mere end 1 måneds varighed,
4)  studierelevante ophold af mere end 1 måneds varighed ved en anden uddannelsesinstitution, når opholdet er obligatorisk i forhold til studiet og er angivet i studieordningen, eller når opholdet giver merit i forhold til det pågældende studium,
5)  obligatoriske optagelsesprøver, og
6)  optagelsesprøver til forsvaret.
  Stk. 2.  Tilskud til nødvendige opholdsudgifter i og uden for Grønland fastsættes som en andel per måned af opholdsudgifterne, dog opholdsudgifter på maksimalt 10.000 kr. pr. måned, således, at der ved opholdsudgifter:
1)  op til kr. 4000 dækkes 100 % og
2)  over kr. 4000 dækkes 75 %.
  Stk. 3.  Alle de i stk. 1 og 2 nævnte udgifter skal være dokumenteret som nødvendige og være forhåndsgodkendte af vejlederen. Bortset fra de i stk. 1. nr. 1 nævnte tilfælde ydes tilskud maksimalt for 1 semester. Bortset fra de i stk. 1. nr. 1 og 2 nævnte tilfælde ydes tilskud alene 1 gang under uddannelsen.
  Stk. 4.  Dækning af nødvendige rejseudgifter og tilskud til nødvendige opholdsudgifter efter stk. 1, nr. 1 kan maksimalt ydes 3 gange på et skoleår. Departementet for Uddannelsesstøtte kan dispensere herfra, når ganske særlige omstændigheder taler herfor.
  Stk. 5.  Rejsen skal om muligt lægges i forbindelse med en benyttelse af den årlige feriefrirejse, jf. § 39.
  Stk. 6.  Der ydes ikke tilskud til studierejser eller studieture.

 

§ 43.  Ved alvorlig sygdom eller dødsfald i den uddannelsessøgendes nærmeste familie, jf. § 7, ydes der i det omfang rejseudgifterne ikke dækkes af andre, en frirejse til den uddannelsessøgende og dennes børn, der bor hos den uddannelsessøgende. Frirejsen ydes som en tur-returrejse mellem uddannelsesbyen og pågældende nærmeste families opholdssted.
  Stk. 2.  Ved dødsfald i umiddelbar forlængelse af alvorlig sygdom, i hvilken forbindelse den uddannelsessøgende er bevilget frirejse, vil den uddannelsessøgende kunne ydes frirejse til begravelsesstedet i Grønland, hvis dette er et andet end opholdsstedet, og returrejse til uddannelsesbyen fra begravelsesstedet.
  Stk. 3.  Det skal inden afrejse dokumenteres ved lægeerklæring, at sygdommen er så alvorlig, at pårørende sædvanligvis tilkaldes. Dødsfald dokumenteres ved kopi af dødsattest eller lignende.
  Stk. 4.  I tilfælde af den uddannelsessøgendes død ydes der transport af afdøde til afdødes nærmeste families opholdssted. Transporten omfatter alle de nødvendige udgifter for transporten af afdøde til eller i Grønland, som følger af krav fra myndighederne.

 

Godstransport

 

§ 44.  Der kan ydes godstransport, jf. stk. 2, nr. 2-4, når der er bevilget frirejse i forbindelse med uddannelsens start, afbrydelse eller afslutning, jf. dog § 35, stk. 1, 2. pkt.
  Stk. 2.  Der kan ydes godstransport:
1)  til uddannelsessøgende, der skal på skole- eller praktikophold af over 6 måneders varighed, når der er bevilget frirejse til børn,
2)  til uddannelsessøgende ægtefæller, jf. § 6, der rejser sammen, når den normerede studietid for en af de uddannelsessøgende er mere end 20 måneder,
3)  i forbindelse med hjemrejse efter en samlet uafbrudt studietid af mere end 20 måneders varighed, eller 
4)  når der er ydet godstransport til udrejsen, jf. nr. 2 og 3.
  Stk. 3.  Der kan ikke ydes godstransport ved midlertidig afbrydelse, herunder orlov.
  Stk. 4.  Der kan ikke ydes godstransport til uddannelsessøgende, der bevilges uddannelsesstøtte til en uddannelse uden for Norden.

 

§ 45.  Godstransport ydes som skibstransport af 1 minicontainer eller som stykgods op til 5,5 m3 inklusive forsikring med en forsikringssum op til 100.000 kr. pr. ydet godstransport.
  Stk. 2.  I særlige tilfælde, hvor skibstransport midlertidigt ikke er mulig, kan der ydes dækning af udgifter til midlertidig opmagasinering.
  Stk. 3.  Når der ydes godstransport til uddannelsessøgende, der skal til eller fra Grønland, omfatter bevillingen desuden ud- og indpakning.
  Stk. 4.  Uddannelsessøgende ægtefæller, jf. § 6, der rejser samme strækning, kan maksimalt bevilges 1 minicontainer eller stykgods op til 5,5 m3. Såfremt begge ægtefæller har studeret på uddannelser, som hver har en længde på mere end 20 måneder, bevilges 2 minicontainere eller stykgods på op til 11 m3 i alt.
  Stk. 5.  Til uddannelsessøgende med 3 eller flere børn kan der bevilges 2 minicontainere eller stykgods på op til 11 m3 i alt.

 

§ 46.  Når der er bevilget godstransport, men skibstransport midlertidigt ikke er mulig, kan der per bevilget frirejse, mod passende dokumentation, ydes refusion af udgifterne til op til 10 kg. bagageovervægt i

forbindelse med uddannelsens start, afbrydelse og afslutning.

 

§ 47.  Der ydes ikke godstransport, såfremt den uddannelsessøgende samtidig afslutter eller påbegynder et ansættelsesforhold, der berettiger til arbejdsgiverbetalt godstransport.

 

Ekstraundervisning og behandlingsudgifter 

 

§ 48.  Efter indstilling fra en vejleder på uddannelsesinstitutionen ydes der fuld dækning af deltagerudgifter i forbindelse med undervisning i grønlandsk og nødvendig fremmedsprogsundervisning.
  Stk. 2.  Efter indstilling fra en vejleder på uddannelsesinstitutionen ydes der fuld dækning af udgifter til nødvendig ekstraundervisning inden for et fag på den pågældende uddannelse. Ekstraundervisningen kan ikke i omfang overstige timetallet for det fag, som ekstraundervisningen skal understøtte. Der ydes maksimalt støtte til 1 ekstraundervisningsforløb per semester.

 

§ 49.  Til uddannelsessøgende uden for Grønland, herunder i Danmark, der lider af en lægefaglig dokumenteret kronisk sygdom ydes dækning af udgifter til lægeordineret medicin.
  Stk. 2.  Til uddannelsessøgende uden for Grønland, herunder i Danmark, ydes dækning af udgifter til lægeordineret behandling inden for den lægeordinerede periode.
  Stk. 3.  Til uddannelsessøgende uden for Grønland, herunder i Danmark, ydes dækning af udgifter til nødvendig, akut tandbehandling, når behandlingen er godkendt af Departementet for Uddannelsesstøtte.
  Stk. 4.  Der ydes kun dækning af udgifterne efter stk. 1-3, for den del af udgiften, som ikke afholdes af andre offentlige myndigheder eller forsikringsordninger.
  Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter også den uddannelsessøgendes egne børn, som bor hos den uddannelsessøgende.


Tillæg til bogudgifter

 

§ 50.  Til uddannelsessøgende på videregående uddannelser ydes der ved semesterstart et tilskud på kr. 1100 til anskaffelse af de til uddannelsen obligatoriske bøger, materialesamlinger, kompendier og lignende.

 

Kapitel 7
Landskassefinansierede studielån

 

  § 51.  Der kan ydes studielån til uddannelsessøgende på støtteberettigende videregående uddannelser, der opfylder betingelserne i kapitel 2 og 4, og som er fyldt 18 år. Studielånet ydes som et engangslån under uddannelsen, som halvårlige semesterlån, jf. dog §§ 52, 53 og § 34, stk. 2 og som undervisningsafgiftslån, jf. § 14, stk. 2. Satserne for engangslån fastsættes på finansloven.
  Stk. 2.  Semesterlån ydes for forårssemester henholdsvis efterårssemester. Forårssemester anses i denne sammenhæng at være perioden fra 1. januar til og med 31. juli, og efterårssemester anses at være perioden fra 1. august til og med 31. december. Et semesterlån, der ikke er udnyttet inden udgangen af det indeværende semester, kan overføres til det efterfølgende semester.
  Stk. 3.  Der kan yderligere ydes et engangslån ved uddannelsesskift eller påbegyndelse af ny uddannelse, når ganske særlige forhold taler derfor, herunder flytteomkostninger og indskud til ny bolig. 
  Stk. 4.  Studielånet stiftes på en gældsbrevsformular, som er godkendt af Departementet for Uddannelsesstøtte. Udbetaling af studielån sker tidligst, når uddannelsen er påbegyndt, og det underskrevne gældsbrev er modtaget af Departementet for Uddannelsesstøtte.

 

§ 52.  Uddannelser, der afsluttes inden 1. marts eller 1. oktober, medfører ikke ret til semesterlån i det omhandlede semester. Der ydes ikke semesterlån eller undervisningsafgiftslån til uddannelsessøgende, der modtager stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte, jf. dog § 34, stk. 2.

 

§ 53.  Til uddannelsessøgende, som gennemgår en studieforberedende uddannelse, en erhvervsuddannelse eller en kortere erhvervsuddannelse, ydes der ikke studielån, jf. dog stk. 3 og § 34, stk. 2.
   Stk. 2.  Studielån kan ikke ydes til uddannelsessøgende, der har uddannelsesgæld af en sådan størrelse, at tilbagebetaling efter endt uddannelse ikke skønnes mulig. Ved udøvelsen af skønnet skal der tages hensyn til:
1)  gældens størrelse sammenholdt med det forventelige indkomstniveau efter endt uddannelse,
2)  hvor lang tid det må forventes at tage for den uddannelsessøgende at afdrage studielånet og
3)  om den uddannelsessøgende tidligere groft har misligholdt en afdragsordning vedrørende studielån.
  Stk. 3.  Til uddannelsessøgende, som gennemgår en studieforberedende, en erhvervsuddannelse eller en kortere erhvervsuddannelse, og som er fyldt 18 år, kan der ydes engangslån.

 

Kapitel 8
Administration

 

  § 54.  Ansøgning om uddannelsesstøtte til deltagelse i uddannelse i Grønland skal indgives på et ansøgningsskema godkendt af Departementet for Uddannelsesstøtte. Departementet for Uddannelsesstøtte fastsætter procedurer for behandling af ansøgninger om uddannelsesstøtte, og offentliggør disse.
  Stk. 2.  Ansøgninger om dispensation indsendes til Departementet for Uddannelsesstøtte.
  Stk. 3.  Departementet for Uddannelsesstøtte kan fastsætte frister for indgivelse af ansøgning om uddannelsesstøtte.
  Stk. 4.  Ansøgninger om uddannelsesstøtte i forbindelse med uddannelsesforløb under Majoriaq administreres af kommunalbestyrelsen på grundlag af resultatkontrakter, der indgås mellem Grønlands Selvstyre og kommunalbestyrelsen.
  Stk. 5.  Departementet for Uddannelsesstøtte fastsætter hvert år en kvote for uddannelsessøgende under Majoriaq, der kan modtage uddannelsesstøtte. Kvoten for det kommende år udmeldes hvert år til kommunalbestyrelsen inden udgangen af oktober måned.
  Stk. 6.  Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om de i stk. 4 nævnte ansøgninger. Uddannelsesstøtten udbetales af kommunalbestyrelsen, der efterfølgende mellemregner udbetalingen med Departementet for Uddannelsesstøtte.
  Stk. 7.  Kommunalbestyrelsens afgørelse om uddannelsesstøtte, jf. stk. 6, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

  § 55.  En uddannelsessøgende kan vælge uddannelsesstøtte fra for 1 eller flere måneder i hvert støtteår. Undladelse af at søge om uddannelsesstøtte sidestilles med fravalg. Såfremt en uddannelsessøgende har fravalgt uddannelsesstøtte uden angivelse af et bestemt antal fravalgte måneder, forudsætter genoptagelse af udbetalingen af uddannelsesstøtte fornyet skriftlig ansøgning herom.
  Stk. 2.  Skriftlig ansøgning om fravalg af uddannelsesstøtte skal være vejlederen i hænde senest den 15. i udbetalingsmåneden. Ansøgning om genoptagelse af udbetaling af uddannelsesstøtte skal være vejlederen i hænde senest den 15. i udbetalingsmåneden.

 

Kapitel 9
Ikrafttrædelses-, overgangs- og ophævelsesbestemmelser

 

  § 56.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2017.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 28 af 25. november 2016 om uddannelsesstøtte.

 

§ 57.  Uddannelsessøgende, der inden 1. august 2017 har gennemført en videregående uddannelse med uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre eller fra Statens Uddannelsesstøtte, fradrages herfor i rammen et antal klip, der svarer til de ydede klip.
  Stk. 2.  Uddannelsessøgende, der mellem den 1. august 2005 og den 1. august 2017 har afbrudt en videregående uddannelse, hvortil der er modtaget uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre, fradrages et antal klip i rammen svarende til de ydede klip.

 

§ 58.  Uddannelsessøgende, der inden 1. august 2005 har gennemført en videregående uddannelse med uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages herfor i rammen et antal klip, der svarer til den senest gennemførte uddannelses normerede studietid. En uddannelse, der består af en bachelordel og en kandidatdel anses i denne forbindelse for én uddannelse. Var den uddannelsessøgende pr. 1. august 2005 i gang med en ny videregående uddannelse, hvortil der ydes uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages der ikke klip i rammen for den gennemførte uddannelse.
  Stk. 2.  Uddannelsessøgende, der inden 1. august 2005 har afbrudt en videregående uddannelse, hvortil der er modtaget uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages ikke klip herfor i rammen. Er der i en afbrudt uddannelse opnået merit i forhold til en videregående uddannelse, som den uddannelsessøgende påbegyndte den 1. august 2005 eller senere, fradrages der ved påbegyndelsen af uddannelsen i støttetiden og i rammen klip svarende til det antal måneder, som der er givet merit for på den pågældende uddannelse.
  Stk. 3.  Uddannelsessøgende, der per 1. august 2005 var i gang med en videregående uddannelse, hvortil der er ydet uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages herfor et antal klip i rammen, der svarer til normeret tid for uddannelsens aktuelle status. En uddannelse, der består af en bachelordel og en kandidatdel anses i denne forbindelse for én uddannelse. Samtidig forlænges støttetiden på den igangværende uddannelse med et antal klip svarende til forskellen mellem det antal måneder, der er udbetalt stipendium og uddannelsens normerede status.

 

§ 59.  Til støtteberettigede uddannelsessøgende, der inden den 1. januar 2013 har påbegyndt en støtteberettiget videregående uddannelse i Danmark, og som efter den 1. januar 2013 uafbrudt har fortsat sin uddannelse, kan der ydes stipendium, jf. § 12, hvis de har opbrugt deres klip i henhold til danske uddannelsesstøtteregler. Er betingelserne herfor i § 13 opfyldt, vil der samtidig kunne ydes børnetillæg.
  Stk. 2.  Stipendium og børnetillæg efter stk. 1 kan højst ydes for 12 måneder.
  Stk. 3.  Til støtteberettigede uddannelsessøgende, der inden den 1. januar 2013 har påbegyndt en støtteberettiget videregående uddannelse i Danmark, og som efter den 1. januar 2013 uafbrudt har fortsat denne uddannelse, kan der efter ansøgning herom til vejlederen ydes indtil 12 ekstra klip som tillæg til støttetiden, jf. § 26, hvis den uddannelsessøgende er blevet forsinket i sin uddannelse på grund af de i § 26, stk. 1 nævnte årsager, eller alvorlig sygdom eller dødsfald i den uddannelsessøgendes nærmeste familie.

 

§ 60.  Der kan ydes børnetillæg, jf. § 13, til støtteberettigede uddannelsessøgende på uddannelser i Danmark, der den 1. januar 2013 overgår til at modtage stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte, hvis den uddannelsessøgende ikke er berettiget til forsørgertillæg efter danske uddannelsesstøtteregler.
  Stk. 2.  Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom yde børnetillæg til støtteberettigede uddannelsesøgende på uddannelser i Danmark, der den 1. januar 2013 overgår til at modtage stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte, hvis den uddannelsessøgende er berettiget til mindre i forsørgertillæg end det, den uddannelsessøgende ville have modtaget i børnetillæg, jf. § 13. Børnetillægget udgør differencen mellem forsørgertillægget og det, den uddannelsessøgende ville have modtaget i børnetillæg.

 

§ 61.  Støtteberettigede uddannelsessøgende, der inden den 1. januar 2013 har påbegyndt en støtteberettiget uddannelse i Danmark, og som efter den 1. januar 2013 uafbrudt har fortsat denne uddannelse, kan efter ansøgning herom til Departementet for Uddannelsesstøtte få tildelt supplerende uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre til sikring af, at den uddannelsessøgende ikke stilles ringere på grund af overgangen til stipendium efter danske uddannelsesstøtteregler.
  Stk. 2.  Den supplerende uddannelsesstøtte, jf. stk. 1, kan alene udgøre den dokumenterede difference mellem den uddannelsesstøtte, som den uddannelsessøgende er berettiget til i henhold til danske uddannelsesstøtteregler og den uddannelsesstøtte, som den uddannelsessøgende ville have modtaget, hvis den uddannelsessøgende fortsat kunne have oppebåret stipendium fra Grønlands Selvstyre.

 

  § 62.  Garantiforpligtelser ydet efter de hidtil gældende bestemmelser, fortsætter på uændrede vilkår indtil udløb.
  Stk. 2.  Garantiforpligtelser, der er indfriet før 1. januar 1997, forrentes efter de hidtil gældende bestemmelser.
  Stk. 3.  Garantiforpligtelser, der indfries efter 1. januar 1997, forrentes med virkning fra dagen efter indfrielsen. Den til enhver tid værende gæld forrentes med en årlig effektiv rente, der svarer til den til enhver tid værende officielle diskonto med et tillæg på 5 %. Rentetilskrivningen sker hvert år den 31. december eller på det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende indfrier gælden.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 19. juli 2017

 

 

Doris J. Jensen

/

Lone Nukaaraq Møller