Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 32
28. november 2016
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Landstingslov om forvaltning af skatter
(Ændring af frister for selvangivelse, underretningspligt ved udveksling af oplysninger med udenlandske skattemyndigheder, pligt til at anvise en bankkonto og registrering af pensionsoplysninger mv.)

§ 1

I landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltningen af skatter, som bl.a. ændret ved landstingslov nr. 12 af 15 november 2007, Inatsisartutlov nr. 2 af 18, maj 2010, Inatsisartutlov nr. 9 af 8. juni 2014 og som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 8 af 6. juni  2016, foretages følgende ændringer:


1.
 § 3, stk. 3, 1. pkt. affattes således:
”Skatterådets øvrige 6 medlemmer tillige med en suppleant for hvert af disse udnævnes af Naalakkersuisut efter indstilling fra SIK, AK, GE, NUSUKA, KNAPK, samt af kommunerne i forening.”

2.  § 16, stk. 3 affattes således:
Stk. 3. Selvangivelse skal indsendes til skatteforvaltningen året efter indkomståret og senest den:
1) 1. maj for alle, der ikke er omfattet af nedenstående nr. 2-3:
2) 15. maj for selvstændigt erhvervsdrivende, der indberetter selvangivelsen elektronisk på den af skatteforvaltningen anviste måde.
3) 15. juni for alle selskaber, foreninger m.v., der indberetter selvangivelsen elektronisk på den af skatteforvaltningen anviste måde.”

3. Efter § 16, stk. 3, indsættes som nyt stk. 4:
Stk. 4.  For selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber og foreninger omfattet af stk. 3. nr. 2 og 3, hvor skatteforvaltningen i det foregående indkomstsår har truffet afgørelse om skønsmæssig skatteansættelse, er fristen for at indsende selvangivelsen den 1. maj.”

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

4.  I § 16, stk. 4, der bliver stk. 5, affattes 2. pkt. således: ”Ansøgning om udsættelse med indgivelse af selvangivelse skal være begrundet og indgivet senest samme dato, som selvangivelsen skal indsendes jf. stk. 3-4.”

5.  § 30, stk. 1, nr. 3, ophæves.

§ 30, stk. 1, nr. 4-6 bliver herefter § 30, stk. 1, nr. 3-5.

6.  Efter § 30 indsættes:
§ 30 a.  Enhver, der i sin virksomhed har udbetalt indkomst af den art, der er nævnt i landstingslov om indkomstskat § 75, stk. 1 og 2, skal hvert år inden udgangen af januar måned oplyse det samlede beløb for hver enkelt arbejdstager, der er indbetalt til pensions- eller livsforsikringsordninger. Desuden skal den i indbetalingen indeholdte A-skat oplyses, medmindre indbetalingen er sket til en pensions- eller livsforsikringsordning, som i medfør af § 41, stk. 2, i landstingslov om indkomstskat ikke skal medregnes til arbejdstagerens skattepligtige indkomst.
  Stk. 2.  Bestemmelserne i § 30, stk. 1, nr. 5 og 6, og stk. 2-5 finder tilsvarende anvendelse.”

7. Efter § 34 indsættes:
§ 34 a.  Skatteforvaltningen fører et register over oplysninger indberettet efter § 30 a.
  Stk. 2.  Skatteforvaltningen kan efter anmodning registrere oplysninger om en fysisk persons indbetalinger til pensions- og livsforsikringsordninger, der opfylder betingelserne i § 39 a, stk. 2, når det godtgøres, at personen ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i Danmark, på Færøerne eller i Grønland har opnået hel eller delvis fradragsret ved indbetalingen.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om registeret, herunder om elektronisk indberetning, om videregivelse af registrerede oplysninger m.v.”

8. I § 35 a indsættes som ny stk. 7 og 8:
Stk. 7. En person, der skal indberettes oplysninger om efter regler udstedt i medfør af stk. 1 og 2, underrettes om brud på sikkerheden med hensyn til oplysninger om vedkommende, når det er sandsynligt, at dette brud kan skade beskyttelsen af personoplysninger om den pågældende eller vedkommendes privatliv.
  Stk. 8.  Finansielle institutter, der er indberetningspligtige, skal underrette hver enkelt person, hvorom der skal indberettes efter regler udstedt i medfør af stk. 1 og 2, om, at oplysningerne om vedkommende vil blive indsamlet og videregivet i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af stk. 1 - 6, og skal give disse personer alle de oplysninger, som vedkommende har ret til i henhold til persondatalovens § 28 og § 29, i tilstrækkelig god tid til, at personen kan udøve sine databeskyttelsesrettigheder, og under alle omstændigheder inden det finansielle institut indberetter oplysninger om den pågældende til skatteforvaltningen.”

9.  I § 41 stk. 1 ændres ”KANUKOKA” til: ”kommunerne”.

10.  Efter § 46 indsættes:
§ 46 a.  Udbetaling af for meget indbetalte skatter, renter, godtgørelser og lignende sker i danske kroner til en af skatteyderen anvist konto i et pengeinstitut. Skatteyderen kan anvise en konto som nævnt i forbindelse med indgivelse af selvangivelse, anmodning om tilbagebetaling eller på et senere tidspunkt. Udbetalinger til en anvist konto sker med frigørende virkning for skatteforvaltningen.
  Stk. 2.  Beløb anvist til en konto i et pengeinstitut, der ikke har hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i Grønland, kan være fratrukket de meromkostninger, som overførslerne er forbundet med. Overstiger omkostningerne til overførslen det anviste beløb, kan skatteforvaltningen undlade at overføre beløbet til den anviste konto. Betalinger til konti i pengeinstitutter, der ikke har hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i Grønland anses for foretaget rettidigt, uanset at de er modtageren i hænde på et senere tidspunkt end tilsvarende indenlandske betalinger, hvis de ekspederes samme dag som tilsvarende betalinger til grønlandske konti og de tilsvarende grønlandske betalinger er modtageren i hænde rettidigt.
  Stk. 3.  Har skatteyderen tidligere anvist en konto jf. stk. 1, kan skatteforvaltningen ved udsendelse af selvangivelsesskemaer og andre skriftlige meddelelser til skatteyder angive, til hvilken konto eventuelt for meget indbetalte skatter vil blive udbetalt, såfremt skatteyder ikke anviser en anden konto. Anviser skatteyder ikke en anden konto, sker udbetalinger til den i selvangivelsesskemaet m.v. angivne konto med frigørende virkning for skatteforvaltningen.
  Stk. 4.  Kan skatteforvaltningen ikke udbetale for meget indbetalte skatter m.v. til en anvist konto som nævnt i stk. 1 eller 2, tilkommer der ikke skatteyderen renter efter den dato, hvor skatteforvaltningen kan gennemføre udbetalingen.
   Stk. 5.  Kan skatteforvaltningen ikke inden 5 år efter den dato, hvor skatteforvaltningen kan gennemføre udbetalingen, udbetale til en anvist konto som nævnt i stk. 1-3, bortfalder skatteyderens krav på tilbagebetaling af for meget indbetalte skatter, renter, godtgørelser og lignende. Krav der bortfalder efter 1. pkt. tilfalder Landskassen.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2017.
  Stk. 2.  Inatsisartutlovens § 1, nr. 5-7 træder dog først i kraft den 1. januar 2018.Grønlands Selvstyre, den 28. november 2016


Kim Kielsen