Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 20
28. november 2016
Gældende

Inatsisartutlov om mediestøtte

Kapitel 1
Anvendelsesområde og definitioner

 

§ 1.  Der kan efter ansøgning herom ydes mediestøtte i form af projekttilskud og driftstilskud.
  Stk. 2.  Ved projekttilskud forstås tilskud til en aktivitet, der afvikles over en afgrænset periode med et konkret mål eller slutresultat.
  Stk. 3.  Ved driftstilskud forstås tilskud til dækning af udgifter til løbende drift, herunder udgifter til personale og lokaler.
  Stk. 4.  Tilskud ydes inden for en på finansloven fastsat bevilling til projekttilskud henholdsvis driftstilskud.

 

  § 2.  Tilskud ydes til selvstændige, uafhængige, trykte eller skrevne internetbaserede nyheds- og aktualitetsmedier, hvis indhold er redigeret til et grønlandsk publikum eller har et grønlandsk perspektiv på udenlandske begivenheder.
  Stk. 2.  Et medie anses som selvstændigt, hvis:
1)  det har en selvstændig chefredaktion,  
2)  det kan foretage en selvstændig oplagsregistrering, og
3)  der kan abonneres særskilt på mediet.
  Stk. 3.  Et medie anses ikke for at være uafhængigt, hvis:
1)  det ejes helt eller delvist af offentlige myndigheder, institutioner eller af offentligt finansierede selskaber eller lignende, eller
2)  mindst halvdelen af mediet er ejet af arbejdsgiver-, arbejdstager-, branche- eller interesseorganisationer, herunder politiske partier.
  Stk. 4.  Ved trykte medier forstås aviser, tidsskrifter eller lignende publikationer.
  Stk. 5.  Ved skrevne internetbaserede medier forstås internetbaserede medier, der fortrinsvis består af tekstindhold. Billeder og lyd kan indgå i mindre omfang, hvis det understøtter tekstindholdet.


Kapitel 2
Fælles betingelser for tilskud

 

§ 3.  Det er en betingelse for modtagelse af tilskud, at:
1)  mediet har hjemsted i Grønland,
2)  mediet i hele støtteperioden har en ansvarshavende redaktør,
3)  mediet har redaktionelle medarbejdere, som sammen med den ansvarshavende redaktør har et samlet timetal, der udgør mindst 3 årsværk, medmindre ansøgeren har opstartet sin virksomhed i ansøgningsåret eller året inden ansøgningsåret,
4)  udgivelserne indeholder selvstændigt journalistisk bearbejdet stof, som primært omhandler politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer, hvor mindst halvdelen af indholdet består af redaktionelt stof, hvori ikke medregnes reklamer, i form af artikler inden for et bredt emneområde og med fokus på behandling af aktuelt nyhedsstof,
5)  udgivelserne henvender sig til en bred kreds af brugere og ikke alene mod bestemte erhvervs- eller faggrupper, medlemmer af arbejdstager-, arbejdsgiver- eller brancheorganisationer, politiske partier eller ansatte i forskellige institutioner, og
6)  udgivelserne som minimum foreligger på grønlandsk.
  Stk. 2.  Tilskud kan betinges af vilkår knyttet til tilskudsbevillingen.


Kapitel 3
Projekttilskud

 

Anvendelsesområde

 

  § 4.  Projekttilskud kan gives til projekter, der har til formål at fremme den skrevne, herunder internetbaserede, formidling af samfundsmæssige oplysninger, den demokratiske debat og alsidighed i mediebilledet.

 

  § 5.  Tilskuddet ydes til etablering eller udvikling af et projekt.
  Stk. 2.  Tilskud til etablering ydes til projekter, herunder etablering af nyhedsmedier, som har til formål at formidle selvstændigt journalistisk bearbejdet stof.
  Stk. 3.  Tilskud til udvikling ydes til projekter, som har til formål at omstille eller udvikle et eksisterende, selvstændigt nyhedsmedium.
  Stk. 4.  Der kan tillige ydes tilskud til forundersøgelser vedrørende projekter, der er omfattet af stk. 2 eller 3.
  Stk. 5.  Tilskud kan ikke ydes som generel produktionsstøtte i form af driftstilskud til den pågældende medieaktørs virksomhed.


Tilskudsbetingelser

 

  § 6.  Til projekter, der falder inden for lovens anvendelsesområde, kan der ydes tilskud på op til 70 % af budgettet for det tilskudsberettigede projekt, hvis betingelserne herfor i kapitel 2 samt §§ 7, 8 og 11 er opfyldt.

 

  § 7.  Det er en betingelse for modtagelse af projekttilskud, at:
1)  mediet udkommer mindst 1 gang månedligt, eller har daglige opdateringer, hvis der er tale om et internetbaseret medie,
2)  mediet stilles til rådighed i hele landet på ens vilkår for brugerne og er tilgængeligt for alle,
3)  ansøger fremviser en økonomisk bæredygtig forretningsplan for medieprojektet, der sandsynliggør, at projektet kan gennemføres som planlagt, og
4)  ansøger opfylder eventuelle vilkår for tilskudsbevillingen.

 

  § 8.  Et projekt, som har modtaget tilskud, kan bevilges tilskud yderligere 2 gange, hvis projektet ikke allerede er gennemført.
  Stk. 2.  Hvis samme medie søger om tilskud til flere end 1 projekt i samme år, skal ansøgningerne indgives i en prioriteret rækkefølge.


Tildelingsudvalg

 

  § 9.  Naalakkersuisut nedsætter et tildelingsudvalg, som på et årligt møde behandler indkomne ansøgninger om projekttilskud og træffer afgørelse om tildeling af tilskud.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter en forretningsorden for udvalget.
  Stk. 3.  Udvalgets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget.

 

  § 10.  Tildelingsudvalget består af 3 medlemmer, som udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling fra:
1)  Ilisimatusarfik indstiller et medlem med samfundsfaglig indsigt.
2)  Medieforbundet indstiller et medlem med mediefaglig indsigt.
3)  Advokatforeningen i Grønland indstiller et medlem med juridisk og driftsøkonomisk indsigt.
  Stk. 2.  Medlemmerne af udvalget skal være fyldt 18 år, må ikke være medlemmer af eller kandidater til Inatsisartut, Folketinget eller kommunalbestyrelser og må ikke de seneste 5 år fra indstillingstidspunktet have været i et økonomisk forhold til medier i Grønland. Et medlem af udvalget, som måtte indtræde i et sådant økonomisk forhold til et medie, skal straks udtræde af udvalget, hvorefter der udpeges et nyt medlem, jf. stk. 1.
  Stk. 3.  Medlemmerne af udvalget udpeges for en periode af 2 år, jf. dog § 24, stk. 3. Medlemmerne kan genudpeges.
  Stk. 4.  Medlemmerne af udvalget honoreres i form af vederlag, dagpenge og godtgørelse for rejseudgifterne efter reglerne i kapitel 7 i landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.


Ansøgningsprocedure

 

  § 11.  Ansøgning om tilskud skal være modtaget i tildelingsudvalgets sekretariat, jf. § 20, senest den 1. maj i det kalenderår, hvor projektet påbegyndes.
  Stk. 2.  Der skal fremsendes særskilt ansøgning for hvert projekt, der søges støtte til. Ansøgning skal være skriftlig.
  Stk. 3.  Ansøgningen skal være vedlagt:
1)  en detaljeret projektbeskrivelse,
2)  budget og finansieringsplan,
3)  det ansøgende medies regnskab for det foregående kalenderår, medmindre mediet etableres i ansøgningsåret og
4)  angivelse af ansøgers bankkonto.


Regnskab og revision

 

  § 12.  Modtagere af tilskud skal til Naalakkersuisut indsende et underskrevet regnskab for tilskuddets anvendelse senest 3 måneder efter projektets gennemførelse.
  Stk. 2.  Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor, hvis der er modtaget kr. 150.000 eller derover i tilskud.

 

  § 13.  Revision skal foretages i overensstemmelse med god revisionsskik.
  Stk. 2.  Ved revisionen skal det blandt andet efterprøves om:
1)  tilskuddet er anvendt til formålet,
2)  tilskudsbetingelserne er opfyldt,
3)  regnskabet for projektet er korrekt og uden væsentlige fejl og mangler,
4)  modtageren af tilskuddet har udvist skyldige økonomiske hensyn, således at projektets gennemførelse ikke har været uforholdsmæssigt udgiftskrævende, og
5)  de oplysninger, som modtageren af tilskud har meddelt Naalakkersuisut om projektet, er dokumenterede.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut foretager stikprøvekontrol af regnskaberne.

 

  § 14.  For et tilskud på under kr. 150.000 skal der ikke udføres revision.
  Stk. 2.  Modtageren af tilskud indestår ved sin underskrift på regnskabet for, at regnskabet er retvisende, og at tilskuddet er brugt til formålet.
  Stk. 3.  Hvis modtageren af et tilskud på under kr. 150.000 har modtaget tilskud fra en eller flere andre tilskudsydere, skal der fremsendes dokumentation herfor til Naalakkersuisut
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan pålægge modtageren af tilskud at udfylde og indsende et af Naalakkersuisut fremstillet afrapporteringsskema efter afvikling af projektet.


Kapitel 4
Driftstilskud

 

Anvendelsesområde

 

§ 15.  Naalakkersuisut yder som generel produktionsstøtte et årligt driftstilskud til landsdækkende, trykte medier, der har til formål at fremme formidling af samfundsmæssige oplysninger, den demokratiske debat og alsidighed i mediebilledet.

 

Tilskudsbetingelser

 

§ 16.  Det er en betingelse for modtagelse af driftstilskud, at:
1)  mediet udkommer i trykt form mindst 1 gang månedligt i hele landet,
2)  ansøgning om driftstilskud er modtaget af Naalakkersuisut inden for den herfor fastsatte frist, jf. § 17, stk. 1, og
3)  at Naalakkersuisut senest samtidig med ansøgningen om tilskud har modtaget ansøgers seneste revisorpåtegnede regnskab og nødvendig dokumentation, jf. § 17, stk. 2 og 3.

 

Ansøgningsprocedure og udbetaling

 

§ 17.  Ansøgning om driftstilskud skal være modtaget af Naalakkersuisut i perioden 14. november til og med 1. december i det kalenderår, som ansøgningen omhandler (støtteåret).
  Stk. 2.  Ansøgning skal være skriftlig og indeholde en angivelse af ansøgers bankkonto, nødvendig dokumentation for at betingelserne for tilskud er opfyldt, antal udgivelser på tidspunktet for ansøgningens fremsendelse og angivelse af planlagte udgivelser i det resterende år.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan som led i behandlingen af ansøgningen afkræve ansøgeren supplerende relevante oplysninger, herunder yderligere dokumentation for opfyldelse af betingelserne for tilskud.

 

§ 18.  Der kan i finansloven fastsættes en fordeling af driftstilskudsbevillingen i 2 puljer. Den ene pulje omfatter medier, der udkommer mindst 1 gang ugentligt. Den anden pulje omfatter medier der udkommer sjældnere end 1 gang ugentligt men dog mindst 1 gang månedligt.
  Stk. 2.  Driftstilskud kan tildeles forholdsmæssigt inden for hver pulje på baggrund af hvert medies antal udgivelser i støtteåret, der opfylder betingelserne for tilskud, sat i forhold til det samlede antal tilskudsberettigende udgivelser inden for puljen i støtteåret. 
  Stk. 3.  Den samlede bevilling udmøntes til fulde, hvis der blot er mindst 1 ansøger, der opfylder betingelserne for tilskud.

 

§ 19.  De af Naalakkersuisut trufne afgørelser om ansøgninger om driftstilskud kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.


Kapitel 5
Administration, tilsyn og sanktioner

 

Projekttilskud

 

  § 20.  Administrationen af tilskudsordningen varetages af Naalakkersuisut som sekretariat for tildelingsudvalget.
  Stk. 2.  Det påhviler modtager af tilskud straks at meddele Naalakkersuisut, hvis der sker væsentlige ændringer i de oplysninger, der har dannet grundlag for tildeling af tilskud.

 

  § 21.  Tildelingsudvalget fører tilsyn med anvendelse af tilskuddet, overholdelse af reglerne om projekttilskud i henhold til denne lov og eventuelle vilkår for tilskuddet.
  Stk. 2.  Tildelingsudvalget kan til enhver tid afkræve modtageren af tilskuddet oplysninger, der er nødvendige til varetagelse af tilsynet i forhold til det projekt, der er ydet tilskud til.

 

  § 22.  Tildelingsudvalget kan bringe udbetalingen af tilskud til ophør, hvis grundlaget for tilskuddet vurderes at være bortfaldet.
  Stk. 2.  Tildelingsudvalget kan kræve bevilgede tilskud helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:
1)  Modtageren af tilskud ikke længere opfylder betingelserne for at modtage tilskud, herunder ikke gennemfører de forudsatte aktiviteter.
2)  Modtageren af tilskud ikke efterkommer eventuelle vilkår for tilskudsbevillingen.
3)  Modtageren af tilskud har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet væsentlige oplysninger i forbindelse med ansøgning eller dokumentation.
4)  Modtager af tilskud har nægtet at fremsende relevante oplysninger, herunder regnskab og udfyldt afrapporteringsskema.
5)  Modtageren af tilskud har brugt mindre på projektet end budgetteret i tilskudsansøgningen.


Driftstilskud

 

  § 23.  Naalakkersuisut fører tilsyn med anvendelse af tilskuddet, overholdelse af reglerne om driftstilskud i henhold til denne lov og eventuelle vilkår for tilskuddet.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan til enhver tid afkræve modtageren af tilskuddet oplysninger, der er nødvendige til varetagelse af tilsynet i forhold til det år, der er ydet tilskud til.


Kapitel 6
Ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsbestemmelser

 

  § 24.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2017.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves:
1)  Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 8. oktober 2015 om medietilskud og
2)  Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 26. maj 2016 om driftstilskud til landsdækkende trykte medier.
  Stk. 3.  Medlemmerne af det tildelingsudvalg, som angivet i den i stk. 2, nr. 1 nævnte bekendtgørelse fortsætter deres funktionsperiode indtil 30. september 2017.
  Stk. 4. Naalakkersuisut gennemfører 2 år efter inatsisartutlovens ikrafttræden en evaluering af inatsisartutlovens tilskudsordninger. Evalueringen skal i redegørelsesform forelægges for Inatsisartut under forårssamlingen 2019.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. november 2016

 

 

Kim Kielsen