Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 15
6. juni 2016
Gældende

Inatsisartutlov om idræt og motion

 Kapitel 1
Anvendelsesområde og definitioner

 

  § 1.  Loven finder anvendelse på idrætsområdet, og skal fremme idræt, herunder konkurrenceidræt, og motion, med henblik på at styrke den enkeltes sundhed, trivsel og fysiske, psykiske og sociale udvikling og konkurrenceevne.

 

  § 2.  Ved idræt forstås i denne lov fysiske aktiviteter, der udøves for at få motion og rekreation.
  Stk. 2.  Ved motion forstås i denne lov fysiske aktiviteter, der udøves for at forbrænde kalorier eller for at styrke den enkeltes almene fysiske velvære og sundhed.
  Stk. 3.  Ved rekreation forstås i denne lov fritidsaktiviteter, der udøves for at genskabe psykisk, mental og fysisk aktivitet.
  Stk. 4.  Ved konkurrenceidræt forstås i denne lov den del af idrætten, der udøves under fastsatte regler, og hvori der indgår et konkurrenceelement.

 

Kapitel 2
Tryg, sikker og ren idræt og motion

 

   § 3.  Idrættens organisationer, idrætsforeninger og idrætsklubber samt motions- og fitnesscentre og andre virksomheder, som tilbyder idræts- eller motionsaktiviteter eller hermed beslægtede aktiviteter, skal drage omsorg for, at udøvelse af idræt og motion kan ske under trygge og sikre rammer.
  Stk. 2.  Udøvelse af idræt og motion under trygge og sikre rammer forudsætter blandt andet, at de i stk. 1 nævnte organisationer og virksomheder gør følgende:
1)  informerer om og efterlever reglerne om indhentelse af børneattest i henhold til Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest,
2)  sikrer, at idræt- og motion sker under anvendelse af forsvarlige fysiske faciliteter, ved anvendelse af sikre redskaber og metoder, og
3)  sikrer, at der ydes tilskadekomne idræts- og motionsudøvere den fornødne hjælp og støtte med henblik på behandling og genoptræning.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om trygge og sikre rammer for idræt og motion. 

 

  § 4.  Idrættens organisationer, idrætsforeninger og idrætsklubber samt motions- og fitnesscentre og andre virksomheder, som tilbyder idræts- eller motionsaktiviteter eller hermed beslægtede aktiviteter, skal drage omsorg for, at udøvelse af idræt og motion sker uden anvendelse af forbudte stoffer og uden anvendelse af forbudte metoder og at de af Anti Doping Grønland fastsatte antidopingregler efterleves og håndhæves.

 

  § 5.  Idrættens organisationer, idrætsforeninger og idrætsklubber skal drage omsorg for, at hverken de, idrætsudøvere eller støttepersoner for idrætsudøvere deltager i manipulation af idrætskonkurrencer.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsatte regler om forebyggelse og bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer, herunder om placeringen af et sekretariat for en platform for koordinering af forebyggelse og bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer.

 

  § 6.  Det er forbudt at yde eller modtage bestikkelse i forbindelse med en idrætskonkurrence på højere niveau.  Ved højere niveau forstås konkurrencer i landsdækkende rækker, grønlandske mesterskaber, internationale mesterskaber og internationale konkurrencer for eliteidrætsudøvere.
  Stk. 2.  Ved bestikkelse forstås i denne lov det forhold, at man forsætligt uberettiget
1)  yder, lover eller tilbyder nogen, der deltager i, eller varetager hverv i forbindelse med, de i stk. 1 nævnte idrætskonkurrencer, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget, som kan få indflydelse på idrætskonkurrencen, eller
2)  som deltager i, eller i varetagelsen af et hverv i forbindelse med, de i stk. 1 nævnte idrætskonkurrencer modtager, fordrer eller lader sig tilsige, gave eller anden fordel for at gøre eller undlade noget, som kan få indflydelse på idrætskonkurrencen.

 

Kapitel 3
Offentlige myndigheders ansvars- og opgavefordeling

 

  § 7.  Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med idrættens organisationer sikre, at idræt og motion fremmes i alle dele af samfundet, herunder i før- og grundskole, i uddannelsessystemet, i fritidstilbud, på arbejdspladsen og på sundheds- og socialområdet.

 

  § 8.  Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med idrættens organisationer sikre, at idræt og motion er tilgængelig for alle i hele landet, herunder ved fremme af tiltag målrettet grupper med særlige behov og ved tiltag til mindskelse af økonomiske barrierer for deltagelse.
  Stk. 2.  Der skal være særlig fokus på og prioritering af følgende grupper:
1)  Børn og unge.
2)  Ældre.
3)  Personer med funktionshindringer.
4)  Særlig udsatte grupper.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om tilgængeliggørelse af idræt og motion, herunder om særlige tiltag målrettet grupper med særlige behov og om tiltag til mindskelse af økonomiske barrierer for deltagelse.

 

  § 9.  Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med idrættens organisationer tilskynde til, understøtte og skabe gode rammer for frivillig virksomhed på idræts- og motionsområdet.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om frivillig virksomhed, herunder regler om oprettelse af et register over frivillige.

 

  § 10.  Naalakkersuisut har det overordnede ansvar for, at et bredt spekter af idræts- og motionstilbud til hele befolkningen tilvejebringes, udbydes og gøres tilgængeligt.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut har desuden det overordnede ansvar for, at reglerne om tryghed og sikkerhed i idræt og motion, jf. § 3 og reglerne om ren idræt og motion, jf. §§ 4-5, overholdes.

 

  § 11.  Naalakkersuisut yder ved bevilling hertil på finansloven et årligt tilskud til Grønlands Idrætsforbunds virksomhed.
  Stk. 2.  Tilskuddet ydes som et rammetilskud til afholdelse af administrationsudgifter, uddannelse af medarbejdere, ledere og instruktører, viderefordeling til specialforbundene og medlemsforeninger, deltagelse i internationale stævner og internationalt idrætssamarbejde.
  Stk. 3.  Dele af tilskuddet kan øremærkes til anvendelse til bestemte formål.
  Stk. 4.  Tilskuddet kan gøres betinget af nærmere fastsatte vilkår.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut indgår en 4-årig resultatkontrakt med Grønlands Idrætsforbund, hvori parternes forventninger til aktiviteter, herunder resultatkrav, krav til afrapportering og regnskabsaflæggelse fastsættes. Kontrakten justeres årligt i forhold til aktuelle rammeforhold, herunder bevillinger, og nye behov.

 

  § 12.  Naalakkersuisut yder ved bevilling hertil på finansloven et årligt tilskud til Elite Sport Greenlands virksomhed.
  Stk. 2.  Tilskuddet ydes som et rammetilskud til afholdelse af administrationsudgifter og udgifter til Elite Sport Greenlands virksomhed, jf. § 20.
  Stk. 3.  Dele af tilskuddet kan øremærkes til anvendelse til bestemte formål.
  Stk. 4.  Tilskuddet kan gøres betinget af opfyldelse af nærmere fastsatte vilkår.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut indgår en 4-årig resultatkontrakt med Elite Sport Greenland, hvori parternes forventninger til aktiviteter, herunder resultatkrav, krav til afrapportering og regnskabsaflæggelse fastsættes. Kontrakten justeres årligt i forhold til aktuelle rammeforhold, herunder bevillinger, og nye behov.

 

  § 13.  Naalakkersuisuts tilskud til Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland er betinget af, at de følger og håndhæver de af Anti Doping Grønland fastsatte regler om forebyggelse og bekæmpelse af doping, jf. § 21, stk. 2, nr. 5. Grove eller gentagne overtrædelser af disse regler medfører bortfald af retten til tilskud og krav om tilbagebetaling af allerede udbetalte tilskud.
  Stk. 2.  Naalakkersuisuts tilskud til Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland kan betinges af, at de følger og håndhæver de af Naalakkersuisut fastsatte regler om forebyggelse og bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer, jf. § 5, stk. 2. Grove eller gentagne overtrædelser af disse regler medfører bortfald af retten til tilskud og krav om tilbagebetaling af allerede udbetalte tilskud.

 

  § 14.  Naalakkersuisut kan yde tilskud til anlæg, renovering og indretning af idrætsanlæg.
  Stk. 2.  Tilskud til anlæg og indretning, jf. stk. 1, ydes fortrinsvis til landsdækkende og regionale idrætsanlæg.

 

  § 15.  Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for, at der udbydes et bredt spekter af idræts- og motionstilbud i kommunen, og fastsætter mål og rammer herfor.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert år en plan for idræts- og motionstilbud i kommunens byer og bygder. Planen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan efter samråd herom med kommunalbestyrelserne fastsætte regler om form og indhold af den i stk. 2 nævnte plan. 

 

  § 16.  Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til anlæg, renovering og indretning af idrætsanlæg.
  Stk. 2.  Tilskud til anlæg, renovering og indretning, jf. stk. 1, ydes fortrinsvis til lokale idrætsanlæg.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til driftsudgifter til lokaler og udendørsanlæg, der ejes eller lejes af idrætsklubber.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til lokale idræts- og motionsaktiviteter, herunder tilskud til lokale idrætsforeninger og idrætsklubber.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan efter samråd herom med kommunalbestyrelserne fastsætte regler om de i stk. 1-4 nævnte tilskud.

 

  § 17.  Hvis kommunalbestyrelsen eller andre yder tilskud til anlæg, renovering og indretning af idrætsanlæg eller tilskud til driftsudgifter til lokaler og udendørsanlæg, der ejes eller lejes af idrætsklubber, kan Naalakkersuisut refundere en del af det ydede tilskud.

 

  § 18.  I områder uden for den kommunale inddeling varetager Naalakkersuisut de opgaver, der efter denne lov er henlagt til kommunalbestyrelsen.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan efter aftale med kommunalbestyrelsen i en eller flere kommuner lade disse overtage løsningen af de opgaver, som efter stk. 1 påhviler Naalakkersuisut.

 

Kapitel 4
Idrættens organisationer

 

  § 19.  Sammenslutningen af idrætsforbund i Grønland, Grønlands Idrætsforbund, er Grønlands nationale og officielle repræsentant for den organiserede idræt og motionsvirksomhed i Grønland. Organisationen repræsenterer Grønland i officielle, herunder internationale, sammenhænge.

 

  § 20.  Den selvejende institution Elite Sport Greenland er Grønlands nationale organ til fremme og udvikling af eliteidræt. Organisationen repræsenterer, sammen med Grønlands Idrætsforbund, Grønland i officielle, herunder internationale, sammenhænge.
  Stk. 2.  Elite Sport Greenland skal i samarbejde med Grønlands Idrætsforbund og dets specialforbund, idrætsforeninger og motions- og fitnesscentre, fremme sit formål blandt andet gennem støtte til:
1)  idrætstalenters og eliteidrætsudøveres træning og konkurrencedeltagelse, som fremmer muligheden for deltagelse i international eliteidræt,
2)  talentudvikling med henblik på senere deltagelse i international idræt,
3)  trænere og uddannelse for eliten,
4)  udvikling af idrætsmedicinsk ekspertise i Grønland, og
5)  organisatorisk udvikling af de grønlandske specialforbund med henblik på varetagelsen af elitens interesser og internationale deltagelse.
  Stk. 3.  Elite Sport Greenland skal i samarbejde med Naalakkersuisut støtte idrætstalenter og eliteudøvere på en sådan måde, at idrætstalentet og eliteidrætsudøveren får mulighed for uddannelse sideløbende med idrætskarrieren.

 

  § 21.  Naalakkersuisut nedsætter et uafhængigt nævn, Anti Doping Grønland, der har til formål at målrette, optimere og koordinere indsatsen mod doping i idræt og motion, herunder ved forebyggelse og bekæmpelse.
  Stk. 2.  Anti Doping Grønland skal til efterlevelse af sit formål:
1)  forestå oplysnings- og udviklingsvirksomhed vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af doping i idræt og motion,
2)  yde rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager inden for Anti Doping Grønlands virkeområde,
3)  deltage i internationalt samarbejde om dopingbekæmpelse,
4)  træffe foranstaltninger med henblik på at begrænse tilgængeligheden og anvendelsen af forbudte stoffer og forbudte metoder i idræt,
5)  fastsætte nationale regler for forebyggelse og bekæmpelse af doping (antidopingregler),
6)  foretage dopingkontrol, jf. stk. 3, og
7)  træffe afgørelse om foranstaltninger, herunder sanktioner, mod idrætsudøvere og støttepersoner for idrætsudøvere, der overtræder en dopingregel eller begår en anden overtrædelse med forbindelse til doping i idræt og motion.
  Stk. 3.  Anti Doping Grønland nedsætter et behørigt autoriseret og kvalificeret dopingkontrolteam, der forestår dopingkontrol, herunder testplanlægning, indsamling og håndtering af prøver, laboratorieanalyser, håndtering af resultater, høringer og appelsager, jf. dog stk. 4.
  Stk. 4.  Anti Doping Grønland kan som alternativ til eller som supplement til det i stk. 3 nævnte dopingkontrolteam indgå samarbejdsaftaler med udenlandske antidopingorganer om hel eller delvis varetagelse af dopingkontrol.

 

  § 22.  Anti Doping Grønlands ledelse består af 5 medlemmer. Medlemmerne udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling i henhold til følgende fordeling:
1)  2 medlemmer med viden om breddeidræt indstilles af Grønlands Idrætsforbund.
2)  2 medlemmer med viden om eliteidræt indstilles af Elite Sport Greenland.
3)  1 medlem med viden om idrætsmedicinske forhold indstilles af Landslægeembedet.
  Stk. 2.  De nævnsmedlemmer, som Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland indstiller, må ikke være medlem af bestyrelsen for Grønlands Idrætsforbund eller Elite Sport Greenland. Medlemmerne må heller ikke være ansat i en af disse organisationer.
  Stk. 3.  Nævnsmedlemmerne udpeges for en 4-årig periode. Genudpegning kan finde sted én gang. Udtræder et medlem inden udløbet af sin funktionsperiode af nævnet, foretages en udpegning for den resterende del af perioden.
  Stk. 4.  Nævnet konstituerer sig selv med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden. Det skal dog fremgå af forretningsordenen, at formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.
  Stk. 5.  Grønlands Idrætsforbund stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

 

  § 23.  Med det formål at hindre anvendelse af doping i idræt og motion uden for de af Grønlands Idrætsforbund omfattede specialforbund, idrætsforeninger, idrætsklubber og motions- og fitnesscentre, skal Anti Doping Grønland søge at indgå samarbejdsaftaler om forebyggelse og bekæmpelse af doping med følgende parter:
1)  ejere af motions- og fitnesscentre og andre virksomheder, som tilbyder idræts- eller motionsaktiviteter eller hermed beslægtede aktiviteter, og som ikke er omfattet af Grønlands Idrætsforbund, og
2)  sammenslutninger af idræts- og motionsudøvere uden tilknytning til de af Grønlands Idrætsforbund omfattede specialforbund, idrætsforeninger og motions- og fitnesscentre.
  Stk. 2.  De i stk. 1 nævnte samarbejdsaftaler skal sikre, at de omfattede motions-og fitnesscentre m.v. gennemfører dopingkontrol på en måde, der svarer til de regler, som gælder for de af Grønlands Idrætsforbund omfattede specialforbund, idrætsforeninger, idrætsklubber og motions- og fitnesscentre.
  Stk. 3.  Anti Doping Grønland kan opkræve de i stk. 1 nævnte aftaleparter betaling for ydelser i henhold til de her omhandlede
samarbejdsaftaler.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for udformningen af de i stk. 1 nævnte samarbejdsaftaler.

 

  § 24.  Motions- og fitnesscentre og andre virksomheder, som tilbyder idræts- eller motionsaktiviteter, eller hermed beslægtede aktiviteter, og som ikke er omfattet af Grønlands Idrætsforbund, skal informere brugerne om, hvorvidt de har indgået samarbejdsaftale med Anti Doping Grønland, jf. § 23. Tilsvarende gælder for sammenslutninger af idræts- og motionsudøvere uden tilknytning til de af Grønlands Idrætsforbund omfattede specialforbund, idrætsforeninger og motions- og fitnesscentre.
  Stk. 2.  Informationen skal ske ved skiltning, der opsættes ved det enkelte centers eller virksomheds indgangsparti på en sådan måde, at den er synlig for kunderne. Hvis centeret eller virksomheden har en hjemmeside, skal samarbejdsaftalen med Anti Doping Grønland ligeledes angives her.
  Stk. 3.  Anti Doping Grønland kan fastsætte nærmere krav til udformning af informationen.

 

  § 25.  Anti Doping Grønland fører et elektronisk register, der indeholder oplysninger om personer, der er idømt en dopingsanktion.
  Stk. 2.  Anti Doping Grønland kan via registeret videregive nødvendige oplysninger om, hvilke personer der er idømt en dopingsanktion, til Grønlands Idrætsforbund og de af forbundet omfattede specialforbund og idrætsforeninger, til Elite Sport Greenland og til de parter, som i henhold til § 23 har indgået en samarbejdsaftale med Anti Doping Grønland om forebyggelse og bekæmpelse af doping. Det er alene oplysninger om datoen for en eventuel idømt dopingsanktions udløb, der kan videregives. Oplysningerne må kun anvendes til håndhævelse af en dopingsanktion.
  Stk. 3.  Parter, som har adgang til de i stk. 2 nævnte oplysninger via registeret, er underlagt tavshedspligt med hensyn til de pågældende oplysninger.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om registerets førelse, om indberetning hertil og om vedligeholdelse heraf.

 

  § 26.  Naalakkersuisut nedsætter et klageorgan, ”Grønlands Dopingnævn”, der behandler klager over Anti Doping Grønlands afgørelser vedrørende overtrædelse af antidopingregler.
  Stk. 2.  Grønlands Dopingnævn består af 3 medlemmer.  Medlemmerne udpeges af Naalakkersuisut i henhold til følgende fordeling:
1)  1 medlem med juridisk embedseksamen, der indstilles af Landsdommeren.
2)  1 medlem med viden om idrætsmedicinske forhold, der indstilles af Landslægeembedet.
3)  1 medlem med viden om idræt, der indstilles af Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland i forening.
  Stk. 3.  De nævnsmedlemmer, som Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland indstiller, må ikke være medlemmer af bestyrelsen for Grønlands Idrætsforbund eller Elite Sport Greenland. Medlemmerne må heller ikke være ansat i en af disse organisationer.
  Stk. 4.  Nævnsmedlemmerne udpeges for en 4-årig periode. Genudpegning kan finde sted én gang. Udtræder et medlem inden udløbet af sin funktionsperiode af nævnet, foretages en udpegning for den resterende del af perioden.
  Stk. 5.  Det medlem, der er udpeget efter indstilling fra Landsdommeren, er nævnets formand.
  Stk. 6.  Nævnet fastsætter selv sin forretningsorden. Det skal dog fremgå af forretningsordenen, at formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.
  Stk. 7.  Naalakkersuisut stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

 

Kapitel 5
Finansiering og administration

 

   § 27.  Alle udgifter til idræt og motion påhviler kommunerne, for så vidt der ikke er udtrykkelig lovhjemmel for, at udgifterne helt eller delvist påhviler Selvstyret eller andre. Selvstyret og kommunerne kan indgå aftaler om varetagelse af de i loven pålagte opgaver mod betaling.
  Stk. 2.  Udgifterne, jf. stk. 1, afholdes i områder uden for den kommunale inddeling af Naalakkersuisut.

 

Kapitel 6
Regnskab og revision

 

  § 28.  Grønlands Idrætsforbund, Elite Sport Greenland og Anti Doping Grønland skal inden en af Naalakkersuisut herfor fastsat frist fremsende deres reviderede regnskab og andet regnskabsmateriale for det foregående regnskabsår til Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Grønlands Idrætsforbund skal sammen med eget regnskab medsende reviderede regnskaber for de specialforbund, idrætsforeninger, motions- og fitnesscentre m.v., der henhører under forbundet.
  Stk. 3.  Aflæggelse af regnskab skal ske i henhold til reglerne herfor i reglerne om Selvstyrets regnskabsvæsen. Regnskabet skal revideres af en ekstern statsautoriseret eller registreret revisor.

 

  § 29.  Andre modtagere af tilskud fra Naalakkersuisut end de i § 28, stk. 1 nævnte skal bekræfte og efter anmodning herom dokumentere, at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål.

 

  § 30.  Bevilgede tilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtageren har afgivet urigtige oplysninger, betingelserne for tilskuddet ikke er opfyldt eller tilskuddet anvendes til andet formål end det bevilgede.

 

  § 31.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om bekræftelse af og dokumentation for tilskudsanvendelse, om regnskab og revision og om tilbagebetaling af tilskud.

 

Kapitel 7
Klage

 

  § 32.  Naalakkersuisuts og kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
  Stk. 2.  Afgørelser, der er truffet af kommunalbestyrelsen vedrørende opgaver, der efter aftale med Naalakkersuisut er overdraget til kommunalbestyrelserne, kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for Naalakkersuisut.

 

Kapitel 8
Forsøgsordninger

 

§ 33.  Naalakkersuisut kan i særlige tilfælde som en midlertidig ordning fravige lovens bestemmelser i det omfang, det må anses for påkrævet for at fremme forsøgsvirksomhed inden for lovens område.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan yde tilskud til forsøgsvirksomhed, jf. stk. 1.

 

Kapitel 9
Tilsyn og sanktioner

 

  § 34.  Naalakkersuisut fører overordnet tilsyn med lovens overholdelse.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan afkræve oplysninger, der må anses nødvendige for at varetage dets opgaver efter loven.

 

  § 35.  Der kan idømmes bøde for overtrædelse af § 6, stk. 1, § 24, stk. 1 og 2 og § 25, stk. 3.
  Stk. 2.  For overtrædelse af § 6, stk. 1 kan der idømmes andre sanktioner efter reglerne i kriminalloven for Grønland, når forholdet er af særlig grov beskaffenhed, navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi gerningen er udført af flere i forening, eller som følge af omfanget af den pågældende gave eller fordel.
  Stk. 3.  Hvor loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven hjemler idømmelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i kriminalloven for Grønland.
  Stk. 4.  I forskrifter, der udfærdiges i medfør af denne lov, kan der fastsættes sanktioner i form af bøde for overtrædelse af forskriften.
  Stk. 5.  Bøder, der idømmes efter denne lov, eller forskrifter udstedt i medfør af loven, tilfalder landskassen.

 

Kapitel 10
Ikrafttræden

 

  § 36.  Loven træder i kraft den 1. januar 2017.
  Stk. 2.  Samtidig med lovens ikrafttræden ophæves reglerne i Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed for så vidt angår idræt og motion.
  Stk. 3.  Regler, der er fastsat eller opretholdt i medfør af Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af nærværende lov eller anden lovgivning. 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 6. juni 2016

 

 

Kim Kielsen