Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 7
6. juni 2016
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat
(Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)

§ 1

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 37 af 9. december 2015, foretages følgende ændringer:

1.  I § 34 indsættes:
”17) udbetaling af livsforsikringssum, herunder invaliditetserstatning udbetalt som kapitalbeløb, fra livsforsikringer og ulykkesforsikringer, når udbetalingen finder sted inden forsikringstidens aftalte udløbstidspunkt, såfremt dette aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år.
18) løbende udbetaling af invaliditetserstatning, når forsikringstageren kan godtgøre, at der ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i Danmark, på Færøerne eller i Grønland har været hel eller delvis fradragsret eller bortseelsesret for indbetalinger til forsikringen.
19) udbetaling af et kapitalbeløb ved kritisk sygdom, når forsikringstageren kan godtgøre, at der ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i Danmark, på Færøerne eller i Grønland har været hel eller delvis fradragsret eller bortseelsesret for indbetalinger til forsikringen.”

2.  § 39, stk. 1, nr. 1, affattes således:
”1) Ordningerne skal være oprettet i en pensionskasse med hjemsted i Grønland og omfattet af lov om forsikringsvirksomhed. Ordningerne kan også oprettes i et livs- og pensionsforsikringsselskab med hjemsted i Grønland, der har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed.”

3.  § 39, stk. 1, nr. 4, affattes således:
”4) Ægtefælle- eller samleverpension kan tilfalde en efterlevende ægtefælle, en fraskilt ægtefælle eller en samlever. Ved en samlever forstås:
a) En navngiven person, der havde fælles bopæl med afdøde ved indsættelsen, eller
b) En person som afdøde:
1. kunne have indgået ægteskab eller registeret partnerskab med og
2. har lavet testamente til fordel for mindst svarende til den tvangsarv en ægtefælle har krav på. Testamentet skal være oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet, og
3. har haft fælles bopæl med i de sidste 2 år før dødsfaldet. Eller tidligere har haft fælles bopæl med i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, eller
c) En person, der på tidspunktet for dødsfaldet, levede sammen med afdøde på fælles bopæl eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i ældrebolig og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde.”

4.  I § 39, stk. 1, ophæves nr. 7.

5.  § 39, stk. 2, affattes således:
Stk. 2.  Er der tale om en livsforsikring, skal forsikringstageren være forsikret og ejer af forsikringen. Såfremt forsikringen er tegnet efter aftale mellem en arbejdstager og dennes arbejdsgiver, og præmier og indskud indbetales af arbejdsgiveren, skal arbejdstageren være forsikret og ejer af forsikringen.”

6.  I § 39, stk. 3, ændres ”kr. 6.000” til: ”8.000 kr.”

7.  Efter § 39 indsættes:
§ 39 a.  Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses fra udbetalinger fra en pensions- eller livsforsikringsordning med løbende livsvarig udbetaling, når den pensionsberettigede eller forsikringstageren kan godtgøre, at der ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i Danmark, på Færøerne eller i Grønland har været hel eller delvis fradragsret eller bortseelsesret for indbetalinger til ordningen.
  Stk. 2.  Bestemmelsen i stk. 1 finder alene anvendelse, når følgende betingelser er opfyldt:
1) Ordningen skal være oprettet i en pensionskasse omfattet af lov om forsikringsvirksomhed eller et livs- og pensionsforsikringsselskab, der har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed.
2) Alderspension kan tidligst udbetales ved det fyldte 60. år, medmindre en lavere aldersgrænse er godkendt af skatteforvaltningen.
3) I alderspensioner, hvor ydelserne er sammensat af en livsvarig del og en supplerende del der ikke er livsvarig, må udbetalingerne fra den supplerende del af alderspensionen ikke udgøre mere end 50 procent af udbetalingerne fra den livsvarige del af alderspensionen.
4) Ægtefælle- eller samleverpension kan tilfalde en efterlevende ægtefælle, en fraskilt ægtefælle eller en samlever. Ved en samlever forstås:
a) En navngiven person, der havde fælles bopæl med afdøde ved indsættelsen, eller
b) En person som afdøde:
1. kunne have indgået ægteskab eller registeret partnerskab med og
2. har lavet testamente til fordel for mindst svarende til den tvangsarv en ægtefælle har krav på. Testamentet skal være oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet, og
3. har haft fælles bopæl med i de sidste 2 år før dødsfaldet. Eller tidligere har haft fælles bopæl med i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, eller
c) En person, der på tidspunktet for dødsfaldet, levede sammen med afdøde på fælles bopæl eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i ældrebolig og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde
5) Pension til en efterlevende ægtefælle, en fraskilt ægtefælle eller en samlever, skal have en løbetid på mindst 10 år.
6) Pension til afdødes efterlevende børn, herunder stedbørn, kan dog længst løbe til børnenes fyldte 24. år.
  Stk. 3.  Er der tale om en livsforsikring, skal forsikringstageren være forsikret og ejer af forsikringen. Såfremt forsikringen er tegnet efter aftale mellem en arbejdstager og dennes arbejdsgiver, og præmier og indskud indbetales af arbejdsgiveren, skal arbejdstageren være forsikret og ejer af forsikringen.
  Stk. 4.  Er indbetalinger til en pensionsordning sket med både beskattede og ubeskattede midler, bortses ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fra så stor en andel af udbetalingerne, som personen kan godtgøre vedrører indbetalinger med beskattede midler. Der tillægges ikke afkast, renter eller lignende til den andel, som vedrører indbetalinger med beskattede midler.
  Stk. 5.  Såfremt den årlige løbende livsvarige ydelse ikke overstiger 5.000 kr., kan ydelsen fra pensionsordninger som nævnt i stk. 1 og 2 som er oprettet i et ansættelsesforhold, udbetales som en éngangssum.
  Stk. 6. Et beløb svarende til 2 års løbende ydelser fra pensionsordninger, som nævnt i stk. 1 og 2, som er oprettet i pensionskasser eller livs- og pensionsforsikringsselskaber, der har hjemsted i Grønland, og er oprettet i et ansættelsesforhold, kan udbetales som en éngangssum.
  Stk. 7.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om den del af udbetalingen, der efter stk. 1 og 2 er fritaget for skat.”

8.  Efter § 39 a indsættes:
§ 39 b.  Personer, som ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan se bort fra udbetalinger fra pensionsordninger, jf. § 39 a, stk. 1 og 2, kan, såfremt de ikke i en skattepligtig indkomst kan udnytte et fradrag for renter, jf. § 15, stk. 1, fuldt ud, anmode om at få udbetalt skatteværdien af et ikke udnyttet fradrag.
  Stk. 2.  Ved udbetaling efter stk. 1 skal følgende betingelser være opfyldt:
1) renteudgifterne skal vedrøre erhvervelse eller drift af en fast ejendom beliggende i Grønland,
2) lånet skal være sikret ved pant i den faste ejendom,
3) personen skal bebo ejendommen, og
4) fradraget skal ikke i medfør af § 4 d, stk. 2, kunne overføres til en samlevende ægtefælle.
  Stk. 3.  Udbetalingen kan højst udgøre et beløb svarende til den relative andel af udbetalinger fra de omhandlede pensionsordninger tillagt den skattepligtiges øvrige skattefrie indkomster sat i forhold til de ikke udnyttede rentefradrag.
  Stk. 4.  Udbetalinger sker månedsvis bagud. Skatteforvaltningen foretager samtidig med udsendelsen af slutopgørelsen for det indkomstår, som rentefradraget vedrører, og senest den 1. september året efter indkomståret en opgørelse af de i stk. 1 nævnte udbetalinger og udbetaler henholdsvis opkræver eventuelle differencer.”

9.  Efter § 40 indsættes:
§ 40 a. Forsikringer, hvis ydelser i alle tilfælde udbetales i en vis periode uanset den forsikredes død (garanterede ydelser), men som i øvrigt opfylder betingelserne i § 39, § 39 a eller § 40 behandles efter reglerne for pensionsordninger med løbende livsvarige ydelser, såfremt præmien for garantien ikke overstiger 10 pct. af præmien for den samlede forsikring.
  Stk. 2. Det er dog en betingelse, at der ikke i policen er indsat andre begunstigede end enten forsikredes »nærmeste pårørende« i forsikringsaftalelovens forstand, eller forsikredes ægtefælle eller fraskilte ægtefælle, forsikredes livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger eller en navngiven person, der har fælles bopæl med forsikrede ved indsættelsen, eller dennes livsarvinger.”

10.  § 41 affattes således:
§ 41. Fradrag for betalte bidrag og præmier til de i §§ 39 og 40 nævnte ordninger skal henføres til den præmieperiode, de dækker, ligesom fradraget ikke kan overstige 20 procent af den samlede lønindtægt i den del af indkomståret, bidraget eller præmien vedrører. For ægtefæller eller registrerede partnere kan fradraget ikke overstige 20 procent af deres samlede lønindtægt. For selvstændige erhvervsdrivende fastsættes beregningsgrundlaget på baggrund af en skønnet indtægt for en tilsvarende ansat person.
   Stk. 2.  Ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst medregnes ikke beløb, der af arbejdsgiveren indbetales til ordninger som nævnt i §§ 39 og 40.
  Stk. 3. Er der i et indkomstår foretaget indbetaling til en pensionsordning med løbende udbetalinger, jf. § 39, eller til en rateforsikring, jf. § 40, der overstiger 20 procent af den samlede lønindtægt, jf. stk. 2, kan skatteforvaltningen tillade, at det overskydende beløb tilbagebetales, når særlige omstændigheder taler derfor.”

11.  I § 43 ophæves stk. 3-5.

12.  § 44 affattes således:
§ 44.  Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes afkastet af livsforsikringer og pensionsordninger.
  Stk. 2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på:
1) de af § 39, stk. 1, § 39 a, stk. 1 og 2, og § 40, stk. 1 omfattede ordninger samt øvrige ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A.
2) rentetilskrivning på pensionsordninger i danske pengeinstitutter, pensionskasser og livs- og pensionsforsikringsselskaber omfattet af kapitel 1 i lov om beskatning af pensionsordninger m.v. samt indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond,
3) rateforsikringer og rateopsparinger i pensionsøjemed, indeksforsikringer, indeksopsparinger, kapitalforsikringer og kapitalpensioner, som er omfattet af kapitel 1 i lov om beskatningen af pensionsordninger med videre, og
4) livsforsikringer, der alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes død eller invaliditet inden forsikringstidens aftalte udløbstidspunkt, såfremt dette aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år.
  Stk. 3.  Indkomstskattepligten påhviler ejeren eller den, der efter ejerens død er berettiget til udbetaling af forsikringen. Afkastet opgøres som forskellen mellem forsikringens kapitalværdi ved indkomstårets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og forsikringens kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse med tillæg af indbetalingerne i årets løb.
  Stk. 4.  Et negativt afkast af en forsikring kan kun modregnes i de følgende 5 indkomstårs positive afkast af samme forsikring efter reglerne i § 30, stk. 1.
  Stk. 5.  Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1, jf. stk. 2 og 3, til dækning af beskatningen af det løbende afkast medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Udbetaling af beløb til dækning af skatten skal foretages senest året efter det år, hvori afkastet er optjent.
  Stk. 6.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om indberetning af afkast af pensionsordninger og livsforsikringer og indbetaling af skat af afkast.”

13.  § 45 affattes således:
§ 45.  Overførsel af en pensionsaftale eller en forsikring mellem pensionskasser og livs- og pensionsforsikringsselskaber, der har hjemsted i Grønland, behandles ikke som ud- og indbetalinger, hvis overførslen sker:
1) mellem pensions- og livsforsikringsordninger med løbende livsvarige udbetalinger, jf. § 39,
2) fra pensions- og livsforsikringsordninger med løbende livsvarige udbetalinger omfattet af § 39 a til pensions- og livsforsikringsordninger med løbende livsvarige udbetalinger omfattet af § 39 a,
3) mellem rateforsikringer i pensionsøjemed, jf. § 40, og
4) fra rateforsikring i pensionsøjemed, jf. § 40, til pensions- og livsforsikringer omfattet af § 39.
  Stk. 2. Overførsel af en pensionsaftale eller en forsikring mellem pensionskasser og livs- og pensionsforsikringsselskaber, der ikke har hjemsted i Grønland, behandles ikke som ud- og indbetalinger, hvis overførslen sker:
1) mellem pensions- og livsforsikringsordninger med løbende livsvarige udbetalinger, jf. § 39, og
2) fra pensions- og livsforsikringsordninger med løbende livsvarige udbetalinger omfattet af § 39 a til pensions- og livsforsikringsordninger med løbende livsvarige udbetalinger omfattet af § 39 a.
  Stk. 3.  Det er en betingelse for anvendelse af reglerne i stk. 1, at der ikke inden overførslen er indtrådt indkomstskattepligt eller afgiftspligt vedrørende de overførte beløb.”

14.  § 46 affattes således:
§ 46.  Ved udbetalinger fra en pensionsordning eller en livsforsikring, der ophæves i utide, svares en afgift på 55 procent. Godtgøres det, jf. § 39 a, stk. 1, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke har været fradragsret eller bortseelsesret ved indbetalinger til ordningen, svares en afgift på 10 procent. Er indbetalinger til en pensionsordning sket med både beskattede og ubeskattede midler, svares en afgift på 10 procent af så stor en andel af udbetalingerne, som personen kan godtgøre vedrører indbetalinger med beskattede midler, jf. § 39 a, stk. 4.
  Stk. 2.  Med ophævelse i utide ligestilles overdragelse eller anden overførsel til eje eller pant samt dispositioner m.v., der medfører, at ordningen ikke længere opfylder formålet som en pensionsordning. Afgiften svares af det beløb, der på tidspunktet for overdragelsen, overførslen eller dispositionen kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse, eventuelt kapitalværdien af fripolice eller lignende. Det påhviler den afgiftspligtige straks at underrette pensionskassen eller livs- eller pensionsforsikringsselskabet om de nævnte dispositioner.
  Stk. 3.  Reglerne i stk. 2, anvendes ikke på udlodning til ægtefælle ved skifte af fællesbo eller bosondring. Efter udlodning bliver ægtefællen selvstændig indkomstskattepligtig eller afgiftspligtig af den udloddede del.
  Stk. 4. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis ordningen er omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1.”

15. I § 47, stk. 2, udgår sidste punktum.

16.  Efter § 67 indsættes:
§ 67 a.  Personer, som ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan se bort fra udbetalinger fra pensionsordninger, jf. § 39 a, stk. 1 og 2, kan, såfremt de ikke kan udnytte det i § 67, stk. 1, nævnte personfradrag fuldt ud, anmode skatteforvaltningen om at få udbetalt skatteværdien af et ikke udnyttet fradrag. Anmodninger skal vedlægges behørig dokumentation. Udbetalingen kan højst udgøre et beløb svarende til den relative andel af udbetalinger fra de omhandlede pensionsordninger tillagt den skattepligtiges øvrige skattefrie indkomster sat i forhold til det ikke udnyttede personfradrag.
  Stk. 2.  Udbetaling efter stk. 1 sker månedsvis bagud.
  Stk. 3.  Skatteforvaltningen foretager samtidig med udsendelsen af slutopgørelsen for det indkomstår, som personfradraget vedrører, og senest den 1. september året efter indkomståret en opgørelse af de i stk. 1 nævnte udbetalinger og udbetaler henholdsvis opkræver eventuelle differencer.”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2017.
  Stk. 2.  Grønlands Selvstyre yder i perioden 2017 til 2021 et tilskud ved indbetaling af pensioner, som opfylder de i § 39 a, stk. 1 og 2, nævnte betingelser.
  Stk. 3.  Tilskuddet, der er skattepligtigt for modtagerne, udgør 5 procentpoint i indkomstårene 2017-2019 og 3 procentpoint i indkomstårene 2020 og 2021 af det beløb, som før skat indbetales til en pensions- og livsforsikringsordning oprettet i en pensionskasse eller livs- og pensionsforsikringsselskab, der ikke har hjemsted i Grønland. Tilskuddet til en person kan højst udgøre 420 kr. pr. måned i perioden 2017-2019. For perioden 2020-2021 kan tilskuddet højest udgøre 250 kr. pr. måned.
  Stk. 4.  Tilskuddet ydes til personer, som er fuldt skattepligtige den 31. december 2016 og i medfør af § 39 eller § 41, stk. 2, har haft fradragsret eller været omfattet af bortseelsesret for de i 2016 foretagne indbetalinger til en pensionskasse eller livs- og pensionsforsikringsselskab, der ikke har hjemsted i Grønland.
  Stk. 5. Retten til tilskud ophører, når personen ophører med at være fuldt skattepligtig til Grønland.
  Stk. 6. Tilskud til ansatte i Grønlands Selvstyre og underliggende institutioner, samt kommunerne udbetales sammen med de ansattes løn.
  Stk. 7.  En person, der er berettiget til tilskud og ikke er omfattet af stk. 6, kan i perioden 1. juli til 30. september det følgende år elektronisk indgive en ansøgning til skatteforvaltningen om udbetaling af tilskud for det foregående indkomstårs indbetalinger. Skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere krav for udbetaling af tilskud, herunder krav om dokumentation.Grønlands Selvstyre, den 6. juni 2016


Kim Kielsen 

Dokumenter