Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 27
17. november 2016
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om enkeltfag, suppleringskurser og selvstuderende på det gymnasiale område

I medfør af § 1, stk. 4 og 6, § 1a, stk. 2 og § 54, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse som ændret ved Inatsisartutlov nr. 4 af 30. maj 2014 og Inatsisartutlov nr. 31 af 9. december 2015, fastsættes:

 

Kapitel 1
Definitioner og formål

 

Enkeltfag

 

  § 1.  Ved enkeltfag forstås i denne bekendtgørelse et kursusforløb af op til 3 års varighed, der består af et eller flere gymnasiale fag, og som er målrettet personer med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og har et almendannende samt studieforberedende sigte, der primært retter sig mod videregående uddannelser. Kursusforløbets varighed afhænger af enkeltfagets karakter og gymnasieskolens udbud. 
  Stk. 2.  Enkeltfag kan tilbydes som:
1)  et eller flere fag som en del af den treårige gymnasiale uddannelse,
2)  som en række af fag, der tilsammen udgør en studentereksamen,
3)  som et antal fag (fagpakke), der giver adgang til visse korte og mellemlange videregående uddannelser i Grønland (studieforberedende kurser) og
4) som et eller flere fag uden for den treårige gymnasiale uddannelse, herunder i et særligt tilrettelagt forløb.
  Stk. 3.  Enkeltfag kan bestå af alle gymnasiale fag.
  Stk. 4.  Enkeltfag afsluttes med en eksamen efter national standard.
  Stk. 5.  Eksamen kan give adgang til videregående uddannelser efter herom fastsatte regler.     

 

  § 2.  Enkeltfagsundervisning har til formål, at kursisten opnår almendannelse, viden og kompetencer, som danner grundlag for videre uddannelse eller øger mulighederne på arbejdsmarkedet. Undervisningen svarer til undervisningen i det enkelte fag på den treårige gymnasiale uddannelse og er således teoretisk og anvendelsesorienteret. Kursisten skal gennem fagets faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence.

 

  § 3.  Enkeltfagsundervisning følger de for den gymnasiale uddannelse fastsatte regler med de ændringer, der er fastsat i denne bekendtgørelse.


Suppleringskurser

 

  § 4.  Ved suppleringskurser forstås i denne bekendtgørelse et kursusforløb af op til 3 års varighed, der har til formål at sikre, at elever, der har bestået den gymnasiale uddannelse, efterfølgende kan erhverve tilstrækkelige forudsætninger for at blive optaget på og gennemføre en bestemt videregående uddannelse.
  Stk. 2.  Suppleringskurser kan bestå af et enkeltfag eller en pakke af enkeltfag.
  Stk. 3.  Suppleringskurset afsluttes med en eksamen efter national standard.
  Stk. 4.  Eksamen kan give adgang til videregående uddannelser efter herom fastsatte regler. 

 

§ 5.  Suppleringskurser følger de for den gymnasiale uddannelse fastsatte regler med de ændringer, der er fastsat i denne bekendtgørelse.


Selvstuderende

 

  § 6.  Ved selvstuderende forstås i denne bekendtgørelse:
1)  Personer, der ikke er tilmeldt undervisningen i den treårige gymnasiale uddannelse, og som aflægger en eller flere prøver i fag i den gymnasiale fagrække, efter regler i fagets læreplan.
2)  Elever i den treårige gymnasiale uddannelse, som henvises til status som selvstuderende i henhold til § 9, stk. 1, nr. 6 i Selvstyrets bekendtgørelse om studie- og ordensregler for den gymnasiale uddannelse.
3)  Elever i den treårige gymnasiale uddannelse, som i medfør af § 54, stk. 2 i Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse tilkendegiver, at de ønsker at gennemføre uddannelsen eller dele heraf som selvstuderende.
  Stk. 2.  Selvstuderende tilbydes faglig vejledning, herunder information om prøveformer og indhold i undervisningen på den gymnasiale uddannelse. Vejledningen kan gives individuelt eller i grupper af selvstuderende. Vejledningen svarer til 1 time pr. fag ved første tilmelding til faget.

 

§ 7.  Selvstuderende følger de for den gymnasiale uddannelse fastsatte regler med de ændringer, der er fastsat i denne bekendtgørelse.


Kapitel 2
Udbud og kapacitetsstyring

 

  § 8.  Departementet for Uddannelse kan efter ansøgning herom fra en gymnasieskole eller en anden uddannelsesinstitution godkende, at gymnasieskolen eller institutionen udbyder enkeltfag, som ligger ud over den allerede tilrettelagte undervisning på den treårige uddannelse, og suppleringskurser. Gymnasieskolen eller institutionen skal i ansøgningen til Departementet for Uddannelse angive, om godkendelsen ønskes i en afgrænset periode eller permanent.
  Stk. 2.  Ved vurderingen af ansøgningen, herunder om denne skal gives i en afgrænset periode eller permanent, lægges der vægt på, om gymnasieskolen eller institutionen råder over tilstrækkelig kapacitet, herunder fysiske rammer og lærerressourcer, og at enkeltfagene og suppleringskurserne er tilrettelagt i overensstemmelse med reglerne herom.    
  Stk. 3.  Gymnasieskoler kan altid optage enkeltfagskursister på allerede eksisterende fag på den treårige uddannelse, jf. dog § 10.

 

  § 9.  En gymnasieskole eller en hertil godkendt anden uddannelsesinstitution (godkendt institution), der udbyder enkeltfag eller suppleringskurser, kan indplacere kursisterne i allerede oprettede klasser på den treårige gymnasiale uddannelse, jf. dog § 10, stk. 2, 2. pkt.
  Stk. 2.  En gymnasieskole eller en godkendt institution kan oprette et selvstændigt hold for kursister på enkeltfag, hvis der er et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere til oprettelsen af et hold, jf. § 10, stk. 1.  
  Stk. 3.  En gymnasieskole eller en godkendt institution kan oprette et selvstændigt hold for kursister på suppleringskurser, hvis ansøgerne kan dokumentere, at kurset skal benyttes til at søge ind på en bestemt videregående uddannelse, jf. § 15, stk. 3.
  Stk. 4.  En gymnasieskole eller en godkendt institution kan oprette en klasse af kursister, der følger en fagpakke af enkeltfag eller suppleringskurser, hvis der er et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere til oprettelsen af en klasse, jf. § 10, stk. 2. 

 

  § 10.  Gymnasieskolen eller den godkendte institution kan oprette et hold, når der er minimum 8 kursister, der ønsker at følge det samme enkeltfag eller suppleringskursus. Der må maksimalt være 24 kursister på hvert hold, jf. dog stk. 3.
  Stk. 2.  Gymnasieskolen eller den godkendte institution kan oprette en klasse, hvis der er minimum 16 kursister, der ønsker at følge den samme fagpakke, jf. dog stk. 3. Der må maksimalt være 24 kursister i hver klasse, jf. dog stk. 3.    
  Stk. 3.  Departementet for Uddannelse kan efter ansøgning herom fra rektor eller lederen af den godkendte institution give tilladelse til fravigelse af stk. 1 og 2, når særlige grunde taler herfor.


Kapitel 3
Adgang, optagelse og ansøgningsprocedure

 

Adgang

 

   § 11.  Enkeltfag og suppleringskurser er åbne for enhver, der på ansøgningstidspunktet har fast bopæl i Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.
  Stk. 2.  Ansøgere, der tidligere har haft fast bopæl i Grønland, anses i relation til optagelse på den gymnasiale uddannelse for at have fast bopæl i Grønland, hvis deres faste bopæl uden for Grønland skyldes forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket, eller uddannelsesforhold.
  Stk. 3.  Den gymnasiale uddannelse er åben for ansøgere, der ikke har fast bopæl i Grønland, hvis de i henhold til internationale overenskomster, der har virkning for Grønland, har ret til optagelse på lige fod med ansøgere fra Grønland.


Optagelse

 

§ 12.  Optagelse på enkeltfag er betinget af, at kursisten har fulgt eller følger undervisningen på det nærmeste underliggende niveau.
  Stk. 2.  Kursisten kan maksimalt søge sig optaget på et antal fag, der svarer til et fuldtidsstudie pr. skoleår.
  Stk. 3.  Ansøgere til enkeltfag kan ikke optage pladser fra ansøgere til den treårige gymnasiale uddannelse.
  Stk. 4.  Rektor eller lederen på den godkendte institution beslutter på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgerens faglige kvalifikationer og geografiske ønsker, jf. § 16, stk. 2, hvilke af de ansøgere, der opfylder betingelserne i stk. 1, der inden for den givne kapacitet optages, jf. dog stk. 3.
  Stk. 5.  Rektor eller lederen på den godkendte institution beslutter samtidig, hvilke af de nævnte ansøgere, der optages på en prioriteret venteliste. Ansøgere, der er optaget på en prioriteret venteliste, kan i henhold til prioriteringen efterfølgende tilbydes optagelse, såfremt optagne kursister frafalder ønsket om optagelse eller ikke påbegynder kurset ved kursets start.

 

  § 13.  Optagelse på suppleringskurser er betinget af, at:
1)  ansøger har bestået en gymnasial uddannelse eller tilsvarende uddannelse, og mangler ét eller flere fag eller niveauer for at kunne søge om optagelse på en bestemt videregående uddannelse, som ansøger ønsker sig optaget på, eller
2)  ansøger skal forbedre karakteren i allerede afsluttede fag til et niveau, der er krævet for at opfylde adgangskravene til optagelse på en bestemt videregående uddannelse, som ansøger ønsker sig optaget på.
  Stk. 2.  Ansøgere til suppleringskurser kan ikke optage pladser fra ansøgere til den treårige gymnasiale uddannelse.
  Stk. 3.  Rektor eller lederen på den godkendte institution beslutter på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgers motiverede ansøgning og faglige kvalifikationer, herunder om ansøger har det forudgående niveau eller tilsvarende i det eller de fag, som ansøger ønsker sig optaget på, samt tidligere uddannelses- og erhvervsforløb, og geografiske ønske, hvilke af de ansøgere, der opfylder betingelserne i stk. 1, der inden for den givne kapacitet optages, jf. dog stk. 2.
  Stk. 4.  Rektor eller lederen på den godkendte institution beslutter, hvilke af de nævnte ansøgere, der optages på en prioriteret venteliste. Ansøgere, der er optaget på en prioriteret venteliste, kan i henhold til prioriteringen efterfølgende tilbydes optagelse, såfremt optagne kursister frafalder ønsket om optagelse eller ikke påbegynder kurset ved kursets start.

 

  § 14.  Ansøgere til enkeltfag og suppleringskurser kan i forbindelse med ansøgning om optagelse og under uddannelsesforløbet tilkendegive, at de ønsker at gennemføre enkeltfaget eller suppleringskurset som selvstuderende.


Ansøgningsprocedure

 

  § 15.  Ansøgning om optagelse på enkeltfag og suppleringskurser skal ske ved anvendelse af et af Departementet for Uddannelse hertil autoriseret ansøgningsskema.
  Stk. 2.  I de tilfælde, hvor der efter godkendelse fra Departementet for Uddannelse gives tilladelse til at optage kursister uden for den ordinære ansøgningsfrist, udformer gymnasieskolen eller den godkendte institution et selvstændigt ansøgningsskema til brug herfor.        
  Stk. 3. 
Ansøgere til suppleringskurser skal vedlægge dokumentation for opnåede resultater på underliggende niveau, dokumentation for adgangskrav på fremtidige uddannelsesønsker samt en motiveret ansøgning, som beskriver fremtidige uddannelsesønsker.
  Stk. 4.  Ansøgningsfristen følger normalt ansøgningsfristen til den treårige gymnasiale uddannelse, jf. § 3 i Selvstyrets bekendtgørelse om optagelse på den gymnasiale uddannelse. Den enkelte gymnasieskole eller den godkendte institution kan dog fastsætte en senere ansøgningsfrist, når enkeltfagene og suppleringskurserne udbydes senere end ansøgningsfristen på den treårige gymnasiale uddannelse. Dette gælder også særligt tilrettelagte komprimerede forløb.

 

  § 16.  Ansøger skal søge sig optaget som førsteprioritet på gymnasieskolen eller en godkendt institution i ansøgers hjemkommune, hvis gymnasieskolen eller den godkendte institution udbyder faget eller fagene. 
  Stk. 2.  Ønsker ansøger sig optaget på en anden gymnasieskole eller godkendt institution end den, som ansøger vil skulle optages på efter stk. 1, skal ansøger angive de faglige og personlige grunde herfor. I ansøgningen skal ansøger i prioriteret orden oplyse, hvilke af de gymnasieskoler eller godkendte institutioner, der udbyder enkeltfag henholdsvis suppleringskurser, ansøger ønsker sig optaget på.
  Stk. 3.  Ansøgningen skal være underskrevet af ansøger. Er ansøger undergivet forældremyndighed, skal ansøgningen tillige være underskrevet af forældremyndighedsindehaverne.

 

  § 17.  Ansøgning om optagelse indsendes til det kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscenter i ansøgers hjemkommune, medmindre der er tale om forløb, hvor gymnasieskolen eller den godkendte institution fastsætter en anden ansøgningsfrist end den ordinære, og hvor gymnasieskolen eller den godkendte institution udformer et selvstændigt ansøgningsskema til brug herfor. I disse tilfælde sendes ansøgning om optagelse direkte til den gymnasieskole eller godkendte institution, som udbyder enkeltfaget eller suppleringskurset.
  Stk. 2.  Ansøgere, der på ansøgningstidspunktet har fast bopæl uden for Grønland, anses i relation til optagelse for at have hjemkommune der, hvor deres familiemæssige tilknytning er størst. Den familiemæssige tilknytning vil normalt være der, hvor ansøgeren sidst havde fast bopæl i Grønland.

 

  § 18.  Job-, vejlednings- og opkvalificeringscenteret i ansøgers hjemkommune sender samtidig med den frist, der er fastsat for fremsendelse af ansøgninger om optagelse på den treårige gymnasiale uddannelse, ansøgningen til rektor på den gymnasieskole eller lederen af den godkendte institution, hvor ansøger har søgt optagelse som førsteprioritet.
  Stk. 2.  Senest samme dato indtaster job-, vejlednings- og opkvalificeringscenteret alle relevante informationer fra ansøgningsskemaet i den elektroniske database IT-reg.

 

  § 19.  Hvis enkeltfag eller suppleringskursus oprettes på en gymnasieskole eller en godkendt institution i den kommune, der på ansøgningstidspunktet er ansøgers hjemkommune, optages ansøger på denne gymnasieskole eller godkendte institution, jf. dog stk. 3.
  Stk. 2.  Hvis der ikke er oprettet enkeltfag eller suppleringskursus i ansøgers hjemkommune, optages ansøgeren på den gymnasieskole eller godkendte institution, som ansøger har prioriteret højest, og som har oprettet enkeltfaget eller suppleringskurset.
  Stk. 3.  En ansøger, der af faglige eller personlige grunde har ønsket sig optaget på en gymnasieskole eller godkendt institution uden for hjemkommunen, selvom der er udbudt og oprettet enkeltfag eller suppleringskursus på en gymnasieskole eller godkendt institution i hjemkommunen, kan optages på den ansøgte gymnasieskole eller godkendte institution, hvis der er ledig kapacitet, og hvis rektor eller institutionens leder finder, at de af ansøger anførte grunde for ønsket om optagelse på skolen eller institutionen taler afgørende herfor.

 

  § 20.  Rektor på den gymnasieskole eller lederen på den godkendte institution, hvor ansøger har søgt om optagelse som førsteprioritet, skal inden for den frist, der er fastsat for ansøgere til den treårige gymnasiale uddannelse give meddelelse til ansøger om, hvorvidt denne er optaget, herunder om optagelsen er betinget, jf. § 9 i Selvstyrets bekendtgørelse om optagelse på den gymnasiale uddannelse eller meddelt under forudsætning af tilstrækkelig kapacitet, jf. § 10 i Selvstyrets bekendtgørelse om optagelse på den gymnasiale uddannelse.
  Stk. 2.  En ansøger, der meddeles endelig optagelse, meddeles samtidig, hvilken gymnasieskole eller godkendt institution ansøgeren er optaget på, hvis ansøgeren har søgt sig optaget på enkeltfag eller suppleringskursus, der er oprettet:
1)  på en gymnasieskole eller godkendt institution i hjemkommunen eller
2)  på den gymnasieskole eller godkendte institution uden for hjemkommunen, som ansøger har søgt sig optaget på som sin højeste prioritet, og der ikke er oprettet enkeltfag eller suppleringskursus i ansøgers hjemkommune.
  Stk. 3.  En ansøger, der af kapacitetsmæssige grunde ikke har kunnet meddeles optagelse, meddeles af rektor eller lederen på den godkendte institution optagelse på en prioriteret venteliste.

 

  § 21.  Ansøgere, der er meddelt betinget optag, og som ikke kan gives endelig meddelelse om optagelse, skal samtidig med meddelelsen om betinget optag orienteres om, at de er optaget under forudsætning af, at der er tilstrækkelig kapacitet, samt at de har opnået relevant undervisning og afslutning på det underliggende niveau, som gælder for henholdsvis enkeltfag og suppleringskurser, og at der senere vil blive givet meddelelse om, hvorvidt de er endeligt optaget og i givet fald på hvilken gymnasieskole eller godkendt institution.

 

  § 22.  Rektor på den gymnasieskole eller lederen på den godkendte institution, hvor ansøger har søgt optagelse som sin første prioritet, skal senest den 1. juli meddele ansøgere, der tidligere er meddelt betinget optagelse eller optagelse under forudsætning af tilstrækkelig kapacitet, om de er endeligt optaget.
  Stk. 2.  Ansøgere, der tidligere er meddelt optagelse under forudsætning af tilstrækkelig kapacitet, og som ikke bliver endeligt optaget, skal have meddelelse om, at de optages på en prioriteret venteliste.
  Stk. 3.  Ansøgere, der er optaget på en prioriteret venteliste, skal i henhold til prioriteringen efterfølgende tilbydes optagelse, såfremt endeligt optagne kursister frafalder ønsket om optagelse eller ikke påbegynder kurset ved kursets start, jf. § 14 i Selvstyrets bekendtgørelse om optagelse på den gymnasiale uddannelse.

 

  § 23.  Endeligt optagne ansøgere skal samtidig med meddelelsen om optagelse have meddelelse om, hvilken gymnasieskole eller godkendt institution de er optaget på. 

 

  § 24.  En ansøger, der har fået besked om optagelse, skal påbegynde enkeltfaget eller suppleringskurset ved kursets start, jf. dog stk. 3.
  Stk. 2.  Ansøger skal søge optagelse på ny, hvis ansøger ikke ønsker at påbegynde enkeltfaget eller suppleringskurset ved kursets start på det ansøgte tidspunkt.
  Stk. 3.  Rektor eller den godkendte institutions leder kan give tilladelse til påbegyndelse af enkeltfag eller suppleringskursus kort tid efter kursusstart, hvis særlige grunde taler herfor.  


Kapitel 4
Organisering og indhold

 

  § 25.  Enkeltfag og suppleringskursus begynder normalt ved uddannelsesårets start og afsluttes ved et uddannelsesårs afslutning, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Departementet for Uddannelse kan efter ansøgning herom fra gymnasieskolen eller den godkendte institution fravige enkeltfaget og suppleringskursets starttidspunkt, hvis der foreligger særlige grunde hertil.

 

  § 26.  Enkeltfaget og suppleringskursets omfang afhænger af det eller de pågældende fags timetal samt gymnasieskolens eller den godkendte institutions udbud og organisering heraf.

 

  § 27.  Reglerne om læreplaner følger af §§ 1-7, § 8, stk. 1, § 11, stk. 2, §§ 14-16, §§ 18-25, § 27, § 28, stk. 1, og §§ 29-31 i Selvstyrets bekendtgørelse om læreplaner i den gymnasiale uddannelse.

 

§ 28.  Undervisningen på enkeltfag og suppleringskurser kan tilbydes kursisten som e-læring.
  Stk. 2.  Hvis faget ikke udbydes på den gymnasieskole eller godkendte institution, som kursisten har søgt om optagelse på efter § 19, eller det er umuligt eller uhensigtsmæssigt for kursisten at flytte til en anden by for at følge undervisningen, skal kursisten tåle, at undervisningen tilbydes som e-læring. Kursisten kan dog ikke kræve, at enkeltfag eller suppleringskursus udbydes som e-læring.

 

  § 29.  Enkeltfags- og suppleringskursister, der indplaceres i allerede oprettede klasser på den treårige gymnasiale uddannelse, tilknyttes den teamlærerordning, der allerede eksisterer for den pågældende klasse.
  Stk.2.  For enkeltfags- og suppleringskursister, der følger en fagpakke af enkeltfag eller suppleringskurser, sammensætter rektor eller lederen af en godkendt institution et lærerteam, der består af flere lærere, der varetager undervisningen.                  
  Stk. 3.  Øvrige regler om lærerteams følger af § 38, stk. 2-5 i Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

 

  § 30.  Gymnasieskolen eller den godkendte institution yder kursisten individuel støtte, rådgivning og gennemførelsesvejledning af enkeltfag eller suppleringskurser og om uddannelses- og erhvervsvalg. Opgaverne kan helt eller delvist varetages uden for den skemalagte undervisningstid.
  Stk. 2.  Rektor eller lederen af en godkendt institution skal sikre, at der gives faglig og metodisk vejledning i enkeltfag eller suppleringskurser. Rektor eller lederen af en godkendt institution skal desuden træffe nærmere beslutning om organiseringen og tilrettelæggelsen af vejledningen.
  Stk. 3.  Kursisten har pligt til at deltage i den rådgivning og vejledning, der gives efter stk. 1.

 

  § 31.  Reglerne om merit følger af §§ 1-3, § 13 og § 19 i Selvstyrets bekendtgørelse om merit og anden fritagelse for undervisningen i den gymnasiale uddannelse.

 

  § 32.  Merit kan alene tildeles som delmerit.

 

  § 33.  Tildeling af delmerit kan medføre, at kursisten kun aflægger prøve i faget eller fagene. 


Kapitel 5
Studie- og ordensregler

 

§ 34.  Reglerne om studie- og ordensregler følger af §§ 1-8, §§ 10-11 i Selvstyrets bekendtgørelse om studie- og ordensregler for den gymnasiale uddannelse.

 

  § 35.  Finder rektor eller lederen af en godkendt institution, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en kursist, der har tilsidesat gymnasieskolens eller den godkendte institutions studie- og ordensregler, kan følgende sanktioner iværksættes:
1)  Advarsel.
2)  Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
3)  Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i korterevarende perioder hen over et uddannelsesår.
4)  Henvisning til status som selvstuderende.
5)  Bortvisning fra uddannelsen (udskrivning).
  Stk. 2.  Afgørelser i henhold til stk. 1, nr. 4-5 skal så vidt muligt træffes senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse.
  Stk. 3.  Den iværksatte sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse af gymnasieskolens eller godkendte institutions studie- og ordensregler.


Kapitel 6
Bedømmelse og evaluering

 

Bedømmelse

 

 § 36.  Ved bedømmelse gives karakterer ved anvendelse af Greenlandic Grading System skalaen.

 

  § 37.  Hver kursist bedømmes individuelt uanset prøveform.

 

  § 38.  Alle større opgaver og projekter, som kursisterne deltager i udarbejdelsen af, skal evalueres særskilt.


Løbende evaluering

 

  § 39.  Uanset kursusforløbets varighed skal der løbende foretages en evaluering af kursistens udbytte af undervisningen.
  Stk. 2.  Evalueringen skal inddrage kursistens egen vurdering.

 

§ 40.  Evaluering skal omfatte kursistens standpunktskarakterer, interne prøvekarakterer og mundtlige og skriftlige udtalelser samt kursistens udbytte af undervisningen i øvrigt.

 

  § 41.  Standpunktskarakterer udtrykker graden af den enkelte kursists opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i læreplanen for det pågældende fag på det tidspunkt, hvor karaktererne gives.

 

  § 42.  Interne prøvekarakterer udtrykker graden af den enkelte kursists opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i forhold til den stillede opgave.

 

  § 43.  Mundtlige og skriftlige udtalelser udtrykker graden af den enkelte kursists opfyldelse af faglig viden, indsigt og metode i forhold til den stillede opgave og det pågældende fag. Heri indgår en redegørelse for baggrunden for kursistens standpunkt og eventuelt en redegørelse for baggrunden for, hvorledes kursisten bør tilrettelægge sin fortsatte indsats i faget.

 

  § 44.  Den løbende evaluering skal give kursisten information om egen fremgang for herigennem at danne et grundlag for vejledning om og planlægning af kursistens videre læring og udvikling. Evalueringen skal herunder sikre,
1)  at kursisten kender sit faglige niveau som baggrund for planlægning af sin videre læring og udvikling,
2)  at kursisten bliver trænet i prøveaflæggelse og vurdering af egen udvikling og læring,
3)  at underviseren og gymnasieskolen eller den godkendte institution som helhed kan følge udviklingen i kursistens udbytte af undervisningen,
4)  at underviseren og gymnasieskolen eller den godkendte institution som helhed er orienteret om kursistens vurdering af udbyttet af undervisningen, herunder om kursistens vurdering af undervisningen,
5)  at underviseren og gymnasieskolen eller den godkendte institution som helhed får et grundlag for vejledning om og planlægning af kursistens videre læring og udvikling i forhold til valg af studieretning, valg af fag og niveauer og vejledning om undervisningens tilrettelæggelse og
6)  et grundlag for underretning til forældremyndighedsindehaverne om gymnasieskolens eller den godkendte institutions syn på kursistens udbytte af undervisningen.  


Tilrettelæggelse af evalueringen

 

  § 45.  Rektor eller lederen af en godkendt institution sikrer, at der for hvert hold og klasse bliver udarbejdet en evalueringsplan, som omfatter:
1)  En oversigt over holdet og klassens interne prøver.
2)  En oversigt over, hvornår der i løbet af kurset gives standpunktskarakterer.
3)  En plan for løbende og systematisk orientering af kursisten og om dennes standpunkt i hvert fag, herunder ved udtalelse.
4)  En plan for, hvorledes resultaterne af evalueringen anvendes i studievejledningen.
5)  En plan for orientering af forældremyndighedsindehaverne om resultater af evalueringen af hver kursist.

 

  § 46.  I enkeltfag og suppleringskurser gives der mindst 1 standpunktskarakter pr. semester og mindst 2 standpunktskarakterer, hvis enkeltfaget eller suppleringskurset er kortere end 2 semestre.

 

  § 47.  Gymnasieskolen eller den godkendte institution udfærdiger ved afslutningen af hvert skoleår en attestation med dokumentation af kursistens interne prøvekarakterer og eventuelle afsluttende standpunktskarakterer. Attestationen skal være tilgængelig for kursisten, herunder eventuelt ved elektronisk adgang.
  Stk. 2.  Gennemsnittet uden afrunding af alle standpunktskaraktererne givet i et uddannelsesår indgår i grundlaget for, om kursisten kan gå videre på enkeltfaget eller suppleringskurset, hvis dette strækker sig over flere år.


Underretning af forældremyndighedsindehaverne

 

  § 48.  Forældremyndighedsindehaverne skal regelmæssigt underrettes om gymnasieskolens eller den godkendte institutions syn på kursistens udbytte af undervisningen.
  Stk. 2.  Underretningen skal ske ved hver afgivelse af standpunktskarakterer.
  Stk. 3.  Underretningen skal ske både ved orientering om kursistens standpunkts- og prøvekarakterer og ved tilbud om samtaler om kursistens udbytte af undervisningen som helhed.

 

  § 49.  For kursister, der ikke er underlagt forældremyndighed, vil underretning til kursistens hjem forudsætte kursistens samtykke hertil.


Oprykning

 

  § 50.  Hvis enkeltfaget eller suppleringskurset strækker sig over flere år, er oprykning til næste uddannelsesår betinget af kursistens tilstrækkelige udbytte af undervisningen.
  Stk. 2.  Ved uddannelsesårets afslutning vurderer rektor eller lederen af den godkendte institution kursistens standpunkt og udbytte af undervisningen.
  Stk. 3.  Kursisten har krav på oprykning, når kursisten har opfyldt bestå-kravet ved afslutningen af et uddannelsesår, jf. § 95, stk. 4 i Selvstyrets bekendtgørelse om evaluering og dokumentation i den gymnasiale uddannelse.

 

  § 51.  Rektor eller lederen af en godkendt uddannelsesinstitution kan, jf. dog § 50, stk. 3, nægte kursisten at gå videre til næste uddannelsesår, hvis det vurderes, at kursisten ikke har opnået et tilstrækkeligt udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb som helhed. Rektor eller den godkendte institutions leder skal herunder vurdere, om det er muligt for kursisten at gennemføre kurset, herunder om kursisten vil kunne gennemføre kurset ved hjælp af særlige pædagogiske understøttende aktiviteter, herunder i form af særlige vejledningstiltag.

 

§ 52.  Når kursisten er nægtet oprykning, udskrives kursisten af kurset.
  Stk. 2.  Gymnasieskolen eller den godkendte institution skal ved kursistens udskrivning vejlede kursisten og dennes forældremyndighedsindehavere om relevante alternativer til fortsættelse på kurset, herunder om muligt skifte til andet fag eller kursus.


Afsluttende evaluering

 

  § 53.  Den afsluttende evaluering sker i form af en eksamen i et eller flere fag.

 

  § 54.  Studentereksamen kan aflægges som enkeltfagseksamen ved sammenstykning af prøvekarakterer i alle obligatoriske fag i en given studieretning og det nødvendige antal valgfag og individuelt studieprojekt.

 

  § 55.  Eksamen i enkeltfag og suppleringskursus kan omfatte prøver i alle fag i den gymnasiale fagrække, undtagen i fagene idræt, musik og billedkunst på C-niveau og i fagene science og studiemetodik. 

 

  § 56.  De i § 54 nævnte prøver kan aflægges af selvstuderende, jf. 6, stk. 1.
  Stk. 2.  For selvstuderende, som ønsker at aflægge prøver i fag med laboratorieforsøg, skal der fremvises dokumentation for gennemførelse af praktiske øvelser i faget, eller den selvstuderende skal have gennemført et laboratoriekursus.
  Stk. 3.  Den enkelte gymnasieskole eller godkendte institution kan i særlige tilfælde stå for gennemførelse af et laboratoriekursus. Der afholdes i så fald mindst ét årligt laboratoriekursus. Laboratoriekurserne omfatter de krævede praktiske øvelser i de fag, der er en forudsætning for indstilling til prøve.
  Stk. 4.  Det er rektor på den enkelte gymnasieskole eller lederen af den godkendte institution, der efter en konkret vurdering træffer afgørelse om gennemførelse af laboratoriekurser. 

 

  § 57.  Formålet med den afsluttende evaluering er med karakterer at dokumentere, i hvilken grad kursisten har nået læringsmålene i kursets fag.
  Stk. 2.  Den afsluttende evaluering er grundlaget for udstedelse af et enkeltfags- eller et suppleringskursusbevis eller et samlet bevis, hvis enkeltfagene eller suppleringskurserne er taget som en samlet fagpakke.


Tilrettelæggelse af evalueringen

 

  § 58.  Eksamen gennemføres i særlige eksamensperioder, der afslutter det enkelte uddannelsesår.
  Stk. 2.  Eksamen i Kulturfag C kan afholdes i december. Øvrige ordinære eksaminer afholdes i maj-juni måned (sommereksamen). Sygeeksamen afholdes i august-september måned. Departementet for Uddannelse kan desuden tillade afholdelse af eksaminer på andre tidspunkter af året.
  Stk. 3.  Prøverne tilrettelægges og afholdes i henhold til bestemmelserne herom i kapitel 6.

 

  § 59.  Tidspunktet for prøveaflæggelse for selvstuderende følger tidspunktet for prøveafholdelse i det pågældende fag på den pågældende gymnasieskole eller godkendte institution.
  Stk. 2.  Den selvstuderende er selv ansvarlig for at holde sig orienteret om tidspunktet for afholdelse af prøver.

 

  § 60.  Evaluering sker ved anvendelse af mundtlige prøver, skriftlige prøver, studieprojektet, eventuelt ved projektprøver og eventuelt ved en case.

 

  § 61.  Prøverne skal tilrettelægges på en sådan måde, at de samlet set tilgodeser kursets formål og sikrer en individuel bedømmelse af kursisten.

 

  § 62.  Hvis gymnasieskolen eller den godkendte institution efter reglerne i læreplanen kan vælge mellem flere prøveformer, træffes valget under hensyn til kursisternes vilkår og praktiske forhold.

 

  § 63.  Et kursusforløb kan indeholde en eksamensperiode ved afslutningen af 1. semester, dog kun for så vidt angår Kulturfag C. Kursusforløbet skal indeholde en eksamensperiode umiddelbart forud for

uddannelsesårets afslutning i det uddannelsesår, faget afsluttes.

 

  § 64.  Gymnasieskolen eller den godkendte institution tilrettelægger uddannelsens samlede kursusforløb, således at:
1) alle undervisningstimer i et fag er læst før den pågældende eksamensperiodes påbegyndelse, og
2) at kursisten skal gå til eksamen i både den skriftlige og mundtlige del af prøven, hvis faget afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve.

 

  § 65.  Tilmelding til aflæggelse af prøver for kursister, der har status som selvstuderende, sker automatisk.
  Stk. 2.  Ønsker kursisten ikke at aflægge prøve i det eller de tilmeldte fag, skal kursisten selv sørge for at afmelde sig så hurtigt som muligt inden eksamensperiodens start.
  Stk. 3.  Selvstuderende, der ikke er eller tidligere har været indskrevet på kurset, skal selv sørge for at tilmelde sig.

 

  § 66.  Tilmelding og afmelding til eksamen skal ske ved henvendelse til den gymnasieskole eller godkendte institution, hvor kursisten er indskrevet.

 

  § 67.  Tilmelding til aflæggelse af prøver skal ske senest den 15. december året forud for sommereksamen og senest den 15. august forud for vintereksamen samme år.  
  Stk. 2.  Tilmelding kan kun ske til fag, der på den treårige gymnasiale uddannelse har afslutning i samme termin.
  Stk. 3.  Kursister, der ønsker at udarbejde et studieprojekt efter § 32 i Selvstyrets bekendtgørelse om evaluering og dokumentation i den gymnasiale uddannelse, skal tilmelde sig senest 2 måneder før påbegyndelsen af projektet. Studieprojektet kan kun udarbejdes i den periode, hvor gymnasieskolen eller den godkendte institution afvikler de øvrige studieprojekter. 

 

  § 68.  Kursister, der har status som selvstuderende eller er selvstuderende, er ikke tilmeldt undervisningen på enkeltfag og suppleringskurser på den gymnasiale uddannelse, og har ingen krav på at følge undervisningen på den gymnasiale uddannelse.

 

  § 69.  Censor må ikke gøres bekendt med, at prøvedeltageren er tilmeldt prøven som selvstuderende.

 

Kapitel 7
Dokumentation

 

  § 70.  Efter bestået eksamen modtager kursisten et enkeltfags- eller suppleringskursusbevis, eller et eksamensbevis som indeholder karaktererne i de fag, som kursisten har gennemført som en samlet fagpakke.
  Stk. 2.  Enkeltfags- og suppleringskursusbeviset indeholder standpunktskarakterer og prøvekarakterer i det eller de fag, som kursisten har gennemført samt eventuel karakter for individuelt studieprojekt.
  Stk. 3.  Det angives på enkeltfags- og suppleringskursusbeviset, hvis kursisten har haft status som selvstuderende, jf. reglerne i § 6, stk. 1.
  Stk. 4.  Der udregnes ikke karaktergennemsnit af de fag, som kursisten har gennemført, medmindre den studerende har gennemført en studentereksamen ved sammenstykning af enkeltfag.

 

  § 71.  Når kursisten har fulgt alle de fag, der indgår i en given studieretning, således at kursisten har opnået tilsvarende fag og niveau som på en given studieretning, udsteder gymnasieskolen eller den godkendte institution et studentereksamensbevis, der består af enkeltfag.  

 

  § 72.  For kursister, der afbryder kurset uden afsluttende prøver, kan gymnasieskolen eller den godkendte institution, efter kursistens anmodning, udfærdige en attestation herom. Af attestationen skal det fremgå, hvilken undervisning kursisten har deltaget i, dokumentation for evt. beståede dele af kurset, resultaterne af den løbende evaluering, samt andre relevante oplysninger, som kursisten ønsker inddraget i den samlede vurdering.
  Stk. 2.  Det er en betingelse for at få attestation for gennemført undervisning, at kursisten har opfyldt kravene i kursets studie- og ordensregler til aktiv deltagelse.

 

  § 73.  Har en kursist aflagt flere prøver i et fag på samme niveau, som følge af en af kursisten indgivet klage over eksamenskarakter, og når kursisten i øvrigt har dokumenteret, at en bestemt karakter skal opnås for at komme ind på den ønskede uddannelse, påføres resultatet fra omprøven på eksamensbeviset. 

 

  § 74.  Kursusbeviset udstedes snarest muligt efter afslutningen af kursets eksamensperioder.

 

  § 75.  Øvrige regler om evaluering og dokumentation følger af § 5, § 7, §§ 23-38, § 42, § 43, stk. 1 og 2, §§ 44-54, §§ 69-82, § 85, § 86, § 97 og § 98 i Selvstyrets bekendtgørelse om evaluering og dokumentation i den gymnasiale uddannelse.


Kapitel 8
Klage og finansiering


Klage

 

  § 76.  Klage over rektors eller lederen af en godkendt institutions afgørelse i henhold til denne bekendtgørelse kan af kursisten eller forældremyndighedsindehaverne, hvis kursisten er undergivet forældremyndighed, inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse indgives til Departementet for Uddannelse, som træffer endelig afgørelse.
  Stk. 2.  Klagen skal være begrundet.
  Stk. 3.  Klagen indgives skriftligt inden den i stk. 1 nævnte frist til skolens rektor eller lederen af institutionen, der videresender klagen til Departementet for Uddannelse sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal skolens rektor eller den godkendte institutions leder give klageren lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til departementet.
  Stk. 4.  Departementet for Uddannelse kan træffe afgørelse om afvisning af klagen, hvis betingelsen i stk. 1 ikke er opfyldt, om fastholdelse af rektors eller lederen af den godkendte institutions afgørelse, om ændring af afgørelsen til fordel for klageren eller om hjemvisning af afgørelsen til rektors eller lederen af den godkendte institutions fornyede behandling.
  Stk. 5.  Beslutningen om at tildele en sanktion i henhold til § 35, stk. 1 kan først udføres efter, at både eleven og forældremyndighedsindehaverne, hvis eleven er undergivet forældremyndighed, er blevet hørt med en passende høringsfrist. Høringsfristen bør normalt ikke være mindre end 2 dage fra meddelelsen om høring, er kommet frem til modtageren, jf. dog § 10, stk. 3 i Selvstyrets bekendtgørelse om studie- og ordensregler for den gymnasiale uddannelse.


Finansiering

 

§ 77.  Undervisningen i enkeltfag og suppleringskurser er vederlagsfri, hvis kursisten kan dokumentere, at faget er kompetencegivende i forhold til en bestemt uddannelse, som kursisten efterfølgende ønsker at søge sig optaget på.
  Stk. 2.  Undervisningen i enkeltfag og suppleringskurser er vederlagsfri, når kursisten ikke tidligere har gennemført en kompetencegivende uddannelse.  
  Stk. 3.  Ønsker kursisten at følge undervisningen i enkeltfag eller suppleringskurser som en del af et generelt opkvalificeringsforløb uden videre uddannelse som sigte, skal kursisten selv betale herfor.

 

  § 78.  Selvstuderende, der ikke er eller ikke tidligere har været optaget på den treårige gymnasiale uddannelse eller på et enkeltfag eller suppleringskursus, kan afkræves et gebyr ved aflæggelse af eksamen.
  Stk.2.  Gebyrets størrelse fastsættes af Departementet for Uddannelse og kan variere i forhold til hvilke fag, den studerende ønsker at følge. 
  Stk. 3.  Gebyret opkræves af den gymnasieskole eller godkendte institution, der afholder eksaminerne.
  Stk. 4.  Der skal ske offentliggørelse af gebyrets størrelse.


Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

  § 79.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2016.

 

§ 80.  Bekendtgørelsen har virkning for kursister, der er begyndt efter den 1. august 2016.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 17. november 2016

 

 

Doris Jakobsen 

/

Mikael Kristensen